Logo ՀԻՆ ԷՋԵՐ

 • Ա. ԱՄՈՒՐԵԱՆ

  Հայ ժողովուրդ եւ Հայաստան, թէ ձեզ մոռանամ, թող որ լեզուս քիմքիս փակչի։ Ես արդեն հարուստ եմ. իմ հարստութիւնը իմ գաղափարն, իմ գրիչը։

 • ԱՒԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ 1866-1948

  Հ.Հ. Փարիզի պատուիրակութիւնը, 1919

 • ԱՇՈՏ ԱՐԾՐՈՒՆԻ 1902-1979

  Հայաստանի երիտ, դաշնակցական համագումարի նախագահութիւն, 1924-
  Ոտքհ ձախեն երրորդի Աշոտ Արճրունի

 • «ԴՐՕՇԱԿ» Ի ՇԵՆՔԸ ֊1898

  69 Chemin de Roseraie, ժընեւ, Ձուիցերիա

 • ԴՐՕՇԱԿ - Հ.Յ.Դ. ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ

 


1.ԱՆԴՐԷ ԱՄՈՒՐԵԱՆ - ՊԱՏԱՆԻ ԿԱՄԱՒՈՐ
ԴՐՕՇԱԿ, ժէ. տարի, թիւ 2, 14 Մայիս, 1986, էջ 72-73։


ÂÇýÉÇëáõÙ »ñ»ù ûñ å³éÏ³Í ÙݳóÇ Ùûñ³ùñáçë ï³ÝÁ« ³å³ª í»ñ ϳó³Û© ×»Ù³ñ³ÝÇ »ñÏáõ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇó »ñÏáõ å³ï·³Ù³õáñ ¿ÇÝ áõ½»É Ð³Û ²ß³Ï»ñï³Ï³Ý гٳ·áõÙ³ñÇ Ñ³Ù³ñ« áñ åÇïÇ ï»ÕÇ áõݻݳñ ´³·õáõÙ© Ù»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇó Ù»ñ ïճݻñÝ ÇÝÓ ¿ÇÝ ÁÝïñ»É« ÇëÏ í»ñÇ ¹³ë³ñ³ÝÇóª ì³ñ¹³Ý ÚáíѳÝÝÇ뻳ÝÇÝ ¥ì© ²ëïÕáõÝǤ« »ñÏáõëë ¿É Ã³õñǽ»óÇ£
äÇïÇ Ñ³Ý¹Çå¿Ç ÁÝÏ»ñ гÙû úѳÝç³Ý»³ÝÇ ïÕ³ÛÇݪ ØáÝdz úѳÝç³Ý»³ÝÇÝ« ´³·áõ Ù»ÏÝ»Éáõ ³éÃÇõ£ ¶Ý³óÇ ØáÝdzۻÝó ïáõÝ£ ÆÝÓ ÁݹáõÝ»ó ëñï³·ÇÝ Ï»ñåáí© ØáÝdzݪ ï³ëÝ»ûà ï³ñ»Ï³Ý« ÇÝÓ Ñ³ë³Ï³ÏÇó ïÕ³Û ¿ñ« ·»Õ»óÇÏ« ÛáõÝ³Ï³Ý åñáýÇÉáí« Ù³½»ñÁ Ù¿Ï ÏáÕÙÇ ë³Ýñ³Í£ èáõë³Ëûë ¿ñ ¥Ð³ÙáÛÇ ³é³çÇÝ ÏÝáçÇó« áñ éáõë ¿ñ¤© ѳ·³Í áõÝ¿ñ ѳٳ½·»ëï« áñ ÈÇëÇó»³Ý ·ÇÙݳ½Ç³ÛÇÝ Û³ïáõÏ ¿ñ£
ØáÝdzÛÇ ë»Ý»³ÏÁ ß³ï å³ñ½ ¿ñ© ë»Õ³ÝÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ·ñù»ñ áõ ï»ïñ³ÏÝ»ñ« ³ÝÏÇõÝáõÙ ÙÇ - »ñÏáõ Ù³ñ½³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ£
Êûë»óÇÝù éáõë»ñ¿Ý© ØáÝÇ³Ý ³ë³ó« áñ »ë áõ ì³ñ¹³ÝÁ Ù»ÏÝ»Ýù ´³·áõ« ÇÝùÝ ¿É åÇïÇ ·³ñ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáí£
гٳ·áõÙ³ñÝ ëÏëáõ»ó£ λÝïñáÝ³Ï³Ý ¹¿ÙùÁ ØáÝÇ³Ý ¿ñ© ³ãùÇ ¿ÇÝ ÁÝÏÝáõ٠ݳ»õ ºÕdz âáõµ³ñÁ »õ ²Ù³ïáõÝÇÝ* ¥1926-27 Ãáõ»ñÇÝ µáÉß»õÇÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áõÕ³ñÏõ»É ¿ñ ö³ñǽ© ËÙµ³·ñáõÙ ¿ñ §ºñ»õ³Ý¦ ûñÃÁ »õ Û³ñÓ³ÏõáõÙ ¸³ßݳÏóáõû³Ý íñ³Û£ ²Ù³ïáõÝÇÝ »õë ϳñ»õáñ ·áñÍÇã ¹³ñÓ³õ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ£ ì»ñçÁ µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ »ñÏáõëÇÝ ¿É §ÉÇÏíǹ³ódz¦ÛÇ »ÝóñÏ»óÇÝ©©©£ ²© ²©¤£ âáõµ³ñÁ ׳é Ëûë»ÉÇë ÝáÛÝÇëÏ Ù¿çµ»ñ»ó ²© Æë³Ñ³Ï»³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý ³ÛÝ ïáÕ»ñÁ« áõñ ³ëáõÙ ¿© ¬ §Ð³½³ñ ï³ñÇÝ»ñ« »õ ¿É ³õ»ÉÇ« óóñÝ ¿ ãáù»É Ù»ñ ÏñÍùÇ íñ³Û¦£ ²Ûëå¿ë Ëûë»óÇÝ« í»ñçÝ ¿É µáÉß»õÇÏ ¹³ñӳݣ
²é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ÅÝáõÙ« »ë Ó³ÛÝ í»ñóñÇ »õ ûɳ¹ñ»óÇ« áñ Ñ³Û ³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÁ ɳõ åÇïÇ áõëáõÙݳëÇñÇ Ù»ñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ« ϳñ¹³Û Ù»ñ Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñÇݪ Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óáõÝ« ºÕÇß¿ÇÝ« Ô³½³ñ ö³ñå»óáõÝ »õ ³ÛÉÝ« ·Çï³ÏóÇ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ« Ñå³ñï ½·³Û Ù»ñ ³Ýó»³Éáí£
гݹÇë³Ï³ÝÝ»ñÁ ͳ÷³Ñ³ñ»óÇÝ« ÇëÏ Ó³Ë»ñÁ ù³Ù³Ññ³Ýùáí í»ñ³µ»ñáõ»óÇÝ£ ÜÙ³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù áõÝ»ó³Ý ݳ»õ« »ñµ áÕçáÛÝÇ Ñ»é³·ÇñÝ»ñ åÇïÇ ï³ÛÇÝ© »ë ³é³ç³ñÏ»óÇ Ñ»é³·Çñ áõÕÕ»É Ý³»õ ¾çÙdzÍÇÝ« ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÇÝ£ ػͳٳëÝáõÃÇõÝÁ ÏáÕÙݳÏÇó »Õ³õ£
àÕçáÛÝÇ Ëûëù ³ë³ó ´³·áõÇ Ð© Ú© ¸© ûñ·³Ý §²ñ»õ¦ ûñÃÇ ËÙµ³·Çñ êÇÙáÝ Ú³Ïáµ»³ÝÁ£
ÀݹÙÇçáõÙÝ»ñÇÝ« Ñ³Û ûñÇáñ¹Ý»ñÁ Ù»½ ÑÇõñ³ëÇñáõÙ ¿ÇÝ ë³Ý¹áõÇãÝ»ñáí« Ã¿Ûáí »õ ÉÇÙáݳ¹áí£ Ð³Û»ñ¿ÝÁ ËûëáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇ µ³ñµ³éáí« éáõë»ñ¿Ý ˳éÝ»Éáí£
²½³ï ųٻñÇÝ ·ÝáõÙ ¿ÇÝù ´³·áõÇ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ£ ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï»ë³Ýù çñû¹³Ý³õ»ñ ¥Ñǹñáåɳݤ« ³ÝÁݹѳï ÃéãáõÙ ¿ÇÝ£
´³·áõÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇó í»ñ³¹³ñÓ³Ýù ÂÇýÉÇë£ ÎáíÏ³ë»³Ý ×³Ï³ïÇ ¹ñáõÃÇõÝÁ ù³áë³ÛÇÝ ¿ñ© éáõë ½ûñùÁ ³Ý·ÉáõË ÑûïÇ å¿ë ݳѳÝçáõÙ ¿ñ« §¹¿åÇ ïáõݦ ¿ñ Ù»ÏÝáõÙ£ ²½·³ÛÇÝ ÊáñÑáõñ¹Á »õ Щ Ú© ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ áïùÇ ¿Çݪ ³½·³ÛÇÝ ½ûñ³Ù³ë»ñ ϳ½Ù»Éáõ »õ ׳ϳï áõÕ³ñÏ»Éáõ ѳٳñ£
²Û¹ ûñ»ñÇÝ« ØáÝdz úѳÝç³Ý»³ÝÁ ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý ÙÇ ÅáÕáí Ññ³õÇñ»ó ÂÇýÉÇëÇ ø³Õ³ù³ÛÇÝ ì³ñãáõû³Ý ëñ³ÑáõÙ£ êñ³ÑÁ É»óáõÝ ¿ñ£ ê»Õ³ÝÇ »ï»õ Ýëï»É ¿ñ ØáÝdzݩ Çñ ÏáÕùÇݪ áõë³ÝáÕ Ðñ³Ý¹Á£ ºñÏáõëÝ ¿É ç»ñ٠ѳÛñ»Ý³ë»ñÝ»ñ ¿ÇÝ£
ØáÝÇ³Ý µ³ó³ïñ»ó ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÇõÝÁ« ³å³ Ïáã ³ñ³õ« áñ ³ß³Ï»ñï-áõë³ÝáÕ Ï³Ù³õáñ ·ñáõÇݪ ׳ϳï Ù»ÏÝ»Éáõ£ ´áÉáñë ѳõ³ÝáõÃÇõÝ ïáõÇÝù« ·Ý³Ñ³ï»Éáí ØáÝdzÛÇ ³é³ç³ñÏÁ£
ÐÝã»ó ¸áÏï© Ú³Ïáµ ¼³õñÇ»õÇ ÏáãÁ« áõÕÕáõ³Í áõë³ÝáÕáõû³Ý« ϳٳõáñ ·ñáõ»Éáõ »õ Ù»ÏÝ»Éáõ ׳ϳï£
Øï»ñÇÙ ¹³ëÁÝÏ»ñëª êï»÷³Ý ޳ѷ»É¹»³Ý ¥ùÇßÇÝ»õóǤ ϳñ× ÙÇçáóáí Ù»ÏÝ»É ¿ñ ¾ñ½ñáõÙ« ³å³ª í»ñ³¹³ñӻɣ Üñ³Ý å³ïÙ»É ïáõÇ ×³Ï³ïÇ »õ Ãñù³Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ£ Èë»Éáõó ã¿Ç Ïßï³ÝáõÙ£ êï»÷³ÝÇÝ ³ë³óÇ« áñ ϳٳõáñ »Ù ·ñõáõÙ£ ²ë³ó© ¬ §ºë ¿É ù»½ Ñ»ï ÏÁ ·Ý³Ù ÝáñÇó ¾ñ½ñáõÙÇ ×³Ï³ïÁ¦£ àõñ³Ë »Õ³Û£
γٳõáñÝ»ñÇÝ ³ñӳݳ·ñáõÙ ¿ñ ¸áÏï© ²ñï³ß¿ë ´³µ³É»³ÝÁ© »ñµ Ýñ³ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ åÇïÇ µ³ñÓñ³Ý³ÛÇ© ѳݹÇå»óÇ Ù»ñ ×»Ù³ñ³ÝÇ Éë³ñ³Ý³õ³ñï Øáõß»Õ ê³ÝÃñá뻳ÝÇÝ£ ê³ ·³Ý·³ïáõ»ó© §ºÕµ³Ûñ« ¿ë DZÝã ï»ë³Ï Ù³ñ¹ ¿ ´³µ³É»³ÝÁ¦£ ì¿× ¿ÇÝ áõÝ»ó»É »õ ê³ÝÃñá뻳ÝÁ Ñ»é³ó»É ¿ñ£
ºñµ Ý»ñë Ùï³Û« ´³µ³É»³ÝÁ å³ïß·³ÙµáõÙÝ ¿ñ »õ ¹ÇïáõÙ ¿ñ ÷áÕáóÇ ³Ýóáõ¹³ñÓÁ£ ºÏ³õ« ÿª DZÝã »Ù áõ½áõÙ£ ²ë³óǪ ºÏ»É »Ù ϳٳõáñ ³ñӳݳ·ñáõ»Éáõ« ×»Ù³ñ³Ý³Ï³Ý »Ù£
¬ ø»½ Ï°áõÕ³ñÏ»Ýù ÊÝáõë« ·Ý¹³å»ï ê³Ù³ñó»õÇ ßï³µÁ« ǵñ»õ ·ñ³·Çñ© ³Ùë³Ï³Ý ÏÁ ëï³Ý³ë ѳñÇõñ ùë³Ý éáõµÉÇ©©©
ºë Çñ ËûëùÁ Ïïñ»óÇ« ÿª »ë ϳٳõáñ »Ù ·ñõáõÙ© áã ÿ å³ßïûÝ»³Û« ¹ñ³Ù ëï³óáÕ©©©
¬ ÆÝãá±õ« ¹ñ³ÙÁ ·ñå³Ý¹ ÏÁ ͳÏDZ©©©
¬ ²°Ûá« ¬ ³ë³óÇ« ¬ å³ßïûÝ»³Ý ï³ñµ»ñ ¿« ϳٳõáñÁª ï³ñµ»ñ©©©£
´³µ³É»³ÝÁ ï»ÕÇ ïáõ»ó« »ñÏáõ ÃáõÕà ·ñ»ó« Ù¿ÏÁª ϳٳõáñáõû³Ý« ÙÇõëÁª ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý å³Ñ»ëïÇó ѳ·áõëï »õ ÏûßÇÏ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ£
ê³ñÇÕ³ÙÇß ù³Õ³ùÁ ϳ۳ñ³ÝÇó Ù¿Ï ùÇÉáÙ»Ãñ Ñ»éáõ ¿ñ£ àñ»õ¿ ÙÇçáó ãϳñ Ù»ÏÝ»Éáõ© áïùáí åÇïÇ ù³ÛÉ¿ÇÝù© µ³Ûó Ùáõà ·Çß»ñ ¿ñ »õ íï³Ý·³õáñ© éáõë ¥¹³ë³ÉÇù¤ ½ÇÝáõáñÝ»ñ ϳñáÕ ¿ÇÝ Û³ñÓ³Ïáõ»É Ù»ñ íñ³Û£ ²Û¹ å³ÑáõÝ Ï³ñÍ»ë »ñÏÝùÇóª Ù»½ Ùûï Û³ÛïÝáõ»ó áõë³ÝáÕ Ðñ³Ý¹Á£ §îÕ»°ñù« ¬ ³ë³ó« ¬ ¹áõù »ñÏáõ ß³ñù ϳݷݿù« »ë Ó»ñ Û»ï»õÇó ÏÁ ù³Ûɻ٩ »ë ÙÇ µñ³áõÝÇÝÏ ³ïñ×³Ý³Ï áõݻ٫ ÏÁ å³ßïå³Ý»Ù Ó»½¦£
²Û¹å¿ë ¿É ³ñÇÝù »õ ë³Ûóù»Éáí« Ë³ñ˳÷»Éáí ÙáõÃÇ Ù¿ç« ù³ÛÉ»óÇÝù ÙÇÝã»õ ê³ñÇÕ³ÙÇßÇ ßï³µÁ« áõñ Ù»½ ÁݹáõÝ»ó ÑÝã³Ï»³Ý ËÙµ³å»ï ä³Ý¹áõËïÁ« áñ ßï³µÇ í³ñÇãÝ ¿ñ£
Þï³µ ³ë³Í¹ »ñÏáõ Áݹ³ñÓ³Ï Ë³ÝáõÃÝ»ñ ¿ÇÝ« å³ï»ñÇ ï³Ï ß³ñáõ³Í ëݹáõÏÝ»ñáí« áñáÝó Ù¿ç ¹ÇݳÙÇï »õ éáõÙµ»ñ ϳÛÇÝ£ ܳ»õ ÙÇ ù³ÝÇ Ññ³ó³ÝÝ»ñª å³ï»ñÇÝ Û»Ý³Í£ ʳÝáõÃÝ»ñÇ »ï»õÁ ÙÇ Áݹ³ñÓ³Ï µ³Ï ¿ñ« ù³ñõ³Ýë³ñ³ÛÇ Ýٳݣ
¥©©©¤ ¼ÇÝáõáñ³Ï³Ý µ»éݳï³ñ ÇÝùݳ߳ñÅáí åÇïÇ Ù»ÏÝ¿ÇÝù ¾ñ½ñáõÙ£ Ø»½ Ùdzó³õ Îáíϳëáõ٠ѳÝñ³Í³Ýûà ¹³ßݳÏó³Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ջϳí³ñ ÐÇåÇñÇÏ âáɳ˻³ÝÇ ÏÇÝÁª ²ßË¿Ý âáɳ˻³Ý« áñ ѳ·»É ¿ñ Ùáñÿ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÏÇë³Ùáõßï³Ï« áïù»ñÇݪ ë³åá·Ý»ñ ¥»ñϳñ³×Çï ÏûßÇϤ£ ¶ÉËÇ Ù³½»ñÁ ϳñ× Ïïñáõ³Í ¿ÇÝ© ¹¿ÙùÁ ·»Õ»óÇÏ ã¿ñ£
ÆëÏáÛÝ Ùï»ñÙ³ó³õ êï»÷³ÝÇ »õ ÇÝÓ Ñ»ï© ÇÝùݳ߳ñÅÇ µñ»½»ÝïÁ ù³ß»É ïáõ»ó« áñ óáõñïÁ ß³ï ãó÷³ÝóÇ Ý»ñë£
àí ãÇ »Õ»É ²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝáõÙ« ݳ ãÇ Ï³ñáÕ ·³Õ³÷³ñ áõÝ»Ý³É ³ÛÝï»ÕÇ ë³éݳßáõÝã ÓÙñ³Ý Ù³ëÇÝ« ½»ñáÛÇó í³ñ 35-40 ³ëïÇ׳ݫ »ñµ»ÙÝ ÝáÛÝÇëÏ ³õ»ÉÇ£ È»éÝ»ñÝ áõ ¹³ßï»ñÁ ͳÍÏõáõÙ »Ý ÓÇõÝÇ áõ ë³éáÛóÇ Ã³ÝÓñ ß»ñïáí£ ¶»ï»ñÇ »ñ»ëÁ ͳÍÏõáõÙ ¿ ë³éáÛóáí« Ù³ñ¹ÇÏ ·»ïÁ ³ÝóÝáõÙ »Ý áïùáí »õ ÓÇáí£ ø³ÝÇ ³ÙÇë áñ ³Û¹ ׳ϳïÝ»ñáõÙ »Õ³Û« ³ñ»õÇ »ñ»ë ãï»ë³Û£ ø¿û÷ñÇ-ù¿ûÛÇó ¿É ÙÇÝã»õ ¾ñ½ñáõÙ Ù¿Ï Ñ³ïÇÏ Í³é ãï»ë³Ýù£ ê³ñÇÕ³ÙÇßÝ ¿ ³Ýï³éáï« ·»Õ»óÇÏ©©©©
òáõñïÁ ó÷³ÝóáõÙ ¿ñ Ý»ñë© ³ñ¹¿Ý Ý»ñëÝ ¿É óáõñï ¿ñ© Ù»ñ ÏÇë³Ùáõßï³ÏÁ »õ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ï³µ³ïÇ áõ µ³×ÏáÝÇ Ù¿çÁ ϳñáõ³Í µ³Ùµ³ÏÝ ¿É ã¿ñ û·ÝáõÙ« áã ¿É µñ¹¿ ·áõÉå³Ý»ñÁ£
¾ñ½ñáõÙ ãѳë³Í« åÇïÇ ³ÝóÝ¿ÇÝù ¸»õ¿ÝµáÛÝáõÇ É»éݳÝóùÁ£ §î³Û ²ëïáõ³Íª µáõùÇ ãµéÝáõ»Ýù« ÿ ã¿ ÏÁ óÕáõ»Ýù ÓÇõÝÇ ï³Ï¦« ³ëáõÙ ¿ÇÝ áõÕ»ÏÇóÝ»ñÁ£
´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ɳõ ³Ýó³õ »õ Ù»Ýù« ë³é³Í áõ Ûá·Ý³Í« ѳë³Ýù ¾ñ½ñáõÙ« áõñ Ùáõïù ·áñÍ»óÇÝù óÝÓñ å³ñëåÇ ¹³ñå³ëÇó« áñÇ ×³Ùµ³Ý ¹¿åÇ í»ñ ¿ñ ·ÝáõÙ ÙÇ Ï³ñ× ÙÇçáó£
Æç³Ýù ¾ñ½ñáõÙÇ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ßï³µÇ ¹é³ÝÁ£ Ü»ñë Ùï³Ýù ÿ 㿪 ѳݹÇå»óÇÝù ×»Ù³ñ³ÝÇ Ù»ñ í»ñ³Ï³óáõ ºñáõ³Ý¹ гÛñ³å»ï»³ÝÇÝ« áñ áñµ³Ñ³õ³ùÇ ·áñÍáí ¿ñ ½µ³ÕõáõÙ ø³Õ³ùÝ»ñÇ ØÇáõû³Ý ·Íáí£ Ø»½ ÁݹáõÝ»ó ëÇñáí© Ñå³ñï ¿ñ ½·áõÙ Çñ»Ý« áñ ×»Ù³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ù»Í ÃÇõáí ϳٳõáñ »Ý ·ñáõ»É£ ²ë³ó« áñ ³é³ÛÅÙ åÇïÇ ùÝ¿ÇÝù ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ѳÝñ³Ï³ó³ñ³ÝáõÙ« Ï»ñ³Ïñõ¿ÇÝù ßï³µáõÙ£
¸áõñë »Ï³Ýù ù³Õ³ùÁ åïï»Éáõ£ ÒÇõÝ-ÓÙ»é« ë³ÑݳÏÝ»ñ ¿ÇÝ µ³ÝáõÙ« Ù¿Ï ÓÇ Éͳͣ ²Ù¿Ý ÇÝã ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ï»ëù áõÝ¿ñ£ гݹÇå»óÇÝù Ù»ñ ¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñ ºÕÇß¿ Ú³ñáõÃÇÝ« ºñáõ³Ý¹ ¼³ù³ñ»³ÝÇÝ« ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ Úáí³ÏÇÙ ¶áõÉáÛ»³ÝÇÝ« ²ñÙ»Ý³Ï êñ³å»³ÝÇÝ« í³Õ³ñß³å³ïóÇ Ð³Ûϳ½ Ô³½³ñ»³ÝÇÝ« ³Ë³Éù³É³ùóÇ ÚáíѳÝÝ¿ë سÝáõÏ»³ÝÇÝ« ³ßï³ñ³ÏóÇ Ü³Ñ³å»ï ÎáõñÕÇÝ»³ÝÇÝ« µáÉáñÝ ¿É Ù»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇó£
Ú³çáñ¹ ûñÁ« Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Ù»½ ï³ñ³Ý ï»ëÝ»Éáõ ѳÛáó »Ï»Õ»óÇÝ »õ ê³Ý³ë³ñ»³Ý í³ñųñ³ÝÁ£ ê³Ý³ë³ñ»³Ý í³ñųñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ ï»ë³Ýù µ³ñ»ñ³ñ ê³Ý³ë³ñ»³ÝÇ ÏÇë³Ý¹ñÇÝ£ ¾ñ½ñáõÙÇ Ñ³Û»ñÁ µ³ó³Ï³Û ¿ÇÝ« ÏáÕáåïáõ³Í« ³ùëáñáõ³Í« ç³ñ¹áõ³Í ѳëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ïáõÝ»ñÁ µáõ»ñÇ µÝ³Ï³ñ³Ý ¿ÇÝ ¹³ñӻɣ Ø»ñ ëñïÇó ³ñÇõÝ ¿ñ ·ÝáõÙ©©©
²½³ï ųٻñ ß³ï áõÝ¿ÇÝù© ïճݻñÇÝ Ñ³ñóñÇÝùª ÇÝãáí »Ý ½µ³ÕõáõÙ© ³ë³óÇݪ Ý߳ݳӷáõû³Ùµ »Ý ½µ³ÕõáõÙ Ù»Í Ù³ë³Ùµ£ àõñ³Ëáõû³Ùµ Ùdzó³Ýù Çñ»Ýó© ¹»é»õë Ññ³ó³Ý ã¿ÇÝù ³ñӳϻɣ
Ø»ñ í³ñÅáõÃÇõÝÝ ³ñ³· ÁÝóó³õ© ɳõ í³ñÅáõ»óÇÝù Ý߳ݳéáõû³Ý Ù¿ç£

 


2. ԹՐՔԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԻ ՓԼՈՒՁՈՒՄԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ՄԱՏԻՍ 28
ԴՐՕՇԱԿ, ժէ տարի, Թիլ 3, 28 Մայիս, 1986, էջ 14-15 (122-123)։

ÆÙ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ ׳ϳïÝ ¿ñ£ ֳϳïÁ áõÝ¿ñ ѳ½³ñ ÏÇÉáÙ»ïñ »ñϳÛÝùª îñ³åǽáÝÇó ÙÇÝã»õ å³ñë³Ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ© ËáñáõÃÇõÝÁª 300-400 ÏÙ©£ èáõë³Ï³Ý ݳѳÝç³Í 300©000 ½ûñùÇ ¹ÇÙ³ó Ù»Ýù áõÝ¿ÇÝù ѳ½Çõ 20-25©000 Ñ³Û ½ÇÝáõáñÝ»ñ« ý»¹³ÛÇÝ»ñ áõ ϳٳõáñÝ»ñ© ë³ ß³ï ÷áùñ áõÅ ¿ñª Ãñù³Ï³Ý ³éÝáõ³½Ý 200©000Ýáó µ³Ý³ÏÇ ¹ÇÙ³ó£
àõñ»Ùݪ Ù»ñ ݳѳÝçÁ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿ñ£
²Ûë Ùï³ÍáõÙáíª »ë ÙÇ Ý³Ù³Ï ·ñ»óÇ ÂÇýÉÇëÇ Ð³Ûáó ²½·³ÛÇÝ ÊáñÑñ¹ÇÝ« ³é³ç³ñÏ»Éáí« áñ ½¿ÝùÇ å³Ñ»ëïÝ»ñÇ Ù¿Ï Ù³ëÁ ÷á˳¹ñáõÇ ÃÇÏáõÝù« áñå¿ë½Ç Ù»ñ ÃßݳÙáõ Ó»éùÁ ãÁÝÏÝÇ£ ä³ï³ëË³Ý ãëï³ó³Û£ ¥î³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ« ³õñǽáõÙ« »ñµ ³Ûë Ù³ëÇÝ å³ïÙ»óÇ ÜÇÏáÉ ²Õµ³É»³ÝÇÝ« ݳ ³ë³ó© ¬ §ºñ»õ³Ï³ÛÇñ« áñ ÝáÛÝ µ³ÝÁ »ë ³é³ç³ñÏ»óÇ ºñ»õ³ÝáõÙ« áñ å³Ñ»ëïÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ÷á˳¹ñáõÇ Üáñ ´³Û³½¿¹Ç ßñç³ÝÁ« ÃÇÏáõÝù« µ³Ûó Ëûëùë ÉëáÕ ã»Õ³õ¦¤£
¥©©©¤ ø¿û÷ñǬù¿áÛ ·ÇõÕÇó ¹¿åÇ ³ñ»õ»Éù« ѳ½Çõ Ù¿Ï ÏÇÉáÙ»ïñÇ íñ³Û« ·ïÝõáõÙ ¿ å³ïÙ³Ï³Ý Ï³ÙáõñçÁ« áñÇ ï³Ïáí ÑáëáõÙ ¿ ²ñ³ùëÁ« ³ÛÝ ûñ»ñÇݪ å³ï³Í ë³éáÛóáí£
¥©©©¤ ºë Û³×³Ë Ù»Ý³Ï ·ÝáõÙ ¿Ç« ϳÙáõñçÇ íñ³Û ϳݷÝáõÙ« ïËáõñ ËáÑ»ñÇ ³ÝÓݳïáõñ« áñáíÑ»ï»õ ½·áõÙ ¿Ç« áñ ³Û¹ Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇ ÑáÕ»ñÁ ÙÇ ûñ Ó»éùÇó åÇïÇ ï³Ýù áõÅ ãáõݻݳÉáõ å³ï׳éáí« »õ ³ñóáõÝùÝ»ñë ÑáëáõÙ ¿ÇÝ©©©
γÙáõñçÇ ÙÇõë ÏáÕÙáõÙ ·ïÝõáõÙ ¿ñ º³Õ³Ý ÏáãáõáÕ »ñµ»ÙÝÇ Ñ³Û ·ÇõÕÁ« áñÇ µáÉáñ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ ç³ñ¹»É ¿ÇÝ ÃÇõñù»ñÁ£ ø¿û÷ñÇ ø¿áÛ ·ÇõÕÇ Ñ³Û»ñÇÝ »õë ç³ñ¹»É ¿ÇÝ« ïÝ»ñÁ ³õ»ñ»É« ·»ñ³ÝÝ»ñÝ ³Ý·³Ù ѳݻɫ ï³ñ»É©©©
¥©©©¤ ºñ»ÏáÝ»ñÁ Û³×³Ë Ì³ÕÇÏ»³ÝÁ« ì³ñųå»ïÁ »õ Ý»ñëÇë»³Ý³Ï³Ý å³ï³ÝÇ ¶¿áñ·Á µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ÇÝ£ ØÇ ûñ ѳñóñÇ ¶¿áñ·ÇÝ« ÿ á±õñ »Ý ·ÝáõÙ£ âóùóñ»ó© ³ë³ó« áñ ÃÇÏáõÝùÇ ÃÇõñù Éñï»ëÝ»ñ »Ý áñëáõÙ© ³å³ å³ïÙ»ó Ñ»ï»õ»³ÉÁ© ¬ §ØÇ Û³Õóݹ³Ù ÃÇõñù Éñï»ë µéÝ»óÇÝù« áõñ³ÝáõÙ ¿ñ© Ëáõ½³ñÏ»óÇÝù« íñ³Ý ݳٳÏÝ»ñ »õ ÃÕûñ ·ï³Ýù© Éñï»ë ¿ñ£ ä³Ñ³Ýç»óÇÝù Ëáëïáí³Ý»É« Ù»ñÅ»ó© ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Ïñ³Ï»óÇÝ »õ »ñÏáõ ï»ÕÇó íÇñ³õáñ»óÇÝ© ãáù»É ¿ñ« ã¿ñ ÁÝÏÝáõÙ© ³ë³óª §ì»ñç³óñ¿ù« áñ ѳݷëï³Ý³Ù¦« »ë Ùûï»ó³Û Ýñ³Ý »õ ³ïñ׳ݳÏë å³ñå»óÇ ùáõÝùÇÝ« ÁÝϳõ« ë³ïϻ󩩩©¦£
ØÇ ³Ý·³Ù ¿É« »ñµ Ëûëù »Õ³õ ³Û¹ Ù³ëÇÝ« »ë ³ë³óÇ« áñ ÝÙ³Ý ¹¿åù»ñáõÙ Éñï»ëÇÝ åÇïÇ Û³ÝÓÝ»É ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ³ï»³ÝÇÝ« ³å³ å³ïŻɣ §²Ý¹ñ¿« ¬ ³ë³ó ì³ñųå»ïÁ Ûáõ½áõ³Í« ¬ ÇÙ ÁÝï³ÝÇù¿ë ÛÇëáõÝ Ñá·Ç ç³ñ¹³Í »Ý Ãáõñù»ñÁ© ³ÝáÝù Éñï»ë ã¿ÇÝ© ¹áõÝ Ï°áõ½»ë áñ Ãáõñù Éñï»ëÁ ³ï»³Ýá±í å³ïÅ»Ýù©©©¦£
ØÇ »ñ»ÏáÛ Ù³ñ¹³ï³ñ ÇÝùݳ߳ñŠϳݷݻó Ù»ñ ßï³µÇ ³éç»õ£ §²Ý¹ñ³ÝÇÏÝ ¿¦« ³ë³óÇÝ« µáÉáñë Çñ³ñáí ³Ýó³Ýù£ ºÏáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ« ¹áÏï© Ú³Ïáµ ¼³õñÇ»õÁ« ÙÇ éáõë ½ûñ³í³ñ »õ гÙÉÇÏ Âáõٳݻ³ÝÁ ¥ÚáíѳÝÝ¿ë Âáõٳݻ³ÝÇ ïճݤ£ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ ï»ë»É ¿Ç ÂÇýÉÇëÇ ºñ»õ³Ý»³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇó ³ÝóÝ»ÉÇë« Ð³ÙÉÇÏÇÝ ï»ë»É ¿Ç ¶¿áñ·»³Ý ×»Ù³ñ³ÝáõÙ« áõñ »Ï³õ Ù»½ÝÇó í»ñÇ ¹³ë³ñ³ÝÁ« Ù¿Ï ï³ñÇ ÙÝ³ó« ¿É Û»ïáÛ ã»Ï³õ£
´áÉáñÁ ѳõ³ùáõ»óÇÝ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ßáõñç« áñ ï»ëÝ»Ý Ã¿ ö³ß³Ý ÇÝã ¿ ³ëáõÙ£ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ Ûû¹³ó³õ áõÝ¿ñ« í³é³ñ³ÝÁ ɳõ í³é»óÇÝ« ÙÇ Ñ³ï ¿É ï³ù ³¹»³É ·ó»óÇÝ áïù»ñÇÝ£ êÏë»óÇÝ ½ñáõó»É© ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ³Ù¿Ý Ù¿Ï ËûëùÁ ǵñ»õ å³ï·³Ù ¿ÇÝ ÁݹáõÝáõÙ£ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ ËûëáõÙ ¿ñ ׳ϳïÇ å³ßïå³Ýáõû³Ý« éáõë ½ûñùÇ Ý³Ñ³ÝçÇ« ѳÛáõû³Ý ѳٳñ ëï»ÕÍáõ³Í ͳÝñ ϳóáõû³Ý Ù³ëÇÝ©©©©
¥¾ñ½ñáõÙÇ ³ÝÏáõÙÁ ÁݹѳÝáõñ ݳѳÝçÇ ³½¹³Ýß³ÝÁ Ïáõ ï³Û£ ºï ù³ßáõáÕ µ³Ý³Ï³ÛÇÝÝ»ñáõ »õ ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ÉÇùÇÝ Ñ»ï« »ñÇï³ë³ñ¹ ϳٳõáñÝ»ñÁ ÏÁ Ùûï»Ý³Ý éáõë-Ãáõñù ݳ˳å³ï»ñ³½Ù»³Ý ë³Ñٳݳ·ÍÇÝ áõ ê³ñÁÕ³ÙÇßÇݤ£
ø³ÛÉ»óÇÝù ÓÇõÝ»ñÇ ÙÇçáí« í»ñ« í³ñ« µáõù áõ µáñ³ÝÇ ÙÇçáí© í»ñç³å¿ë ѳë³Ýù γñ³áõñ·³ÝÇ Ùûï£ ØÇ 200-300 ù³ÛÉ ¿ñ Ùݳó»É ÙÇÝã»õ ½ûñ³ÝáóÁ« »ñµ Ù»Ýù ÁÝϳÝù« ëå³éáõ³Í« ÓÇõÝÇ íñ³Û« áõ ùÝ»óÇÝù©©©
Ø¿ÏÁ Ù»½ ó÷³Ñ³ñáõÙ ¿« ³ëáõÙ© ¬ §îÕ»°ñù« ¹áõù ¿ëï»Õ ÏÁ ë³é¿ù« í»ñ ϳó¿ù ·Ý³Ýù©©©¦£ ØÇ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ ½ÇÝáõáñ ¿ñ« áñ Ïïñ»ó Ù»ñ ß³ï ù³Õóñ ùáõÝÁ£ ܳ Ùï³õ Ù»ñ ûõÁ »õ ѳٳñ»³° ù³ñß ïáõ»ó ¹¿åÇ ½ûñ³Ýáó£
¼ûñ³ÝáóÁ ï³ù ¿ñ© Ù»½ Ï»ñ³Ïñ»óÇÝ Ñ³Û ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ£ ê³ñÁÕ³ÙÇßáõÙ ã·Çï¿ÇÝù áõñ Ççݻɫ »ñµ Ù»ñ ¹¿Ù »É³õ Ö»Ù³ñ³ÝÇ µ³ñÓñ ¹³ë³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕ ÚáíѳÝÝ¿ë ¶ÇõÉݳ½³ñ»³ÝÁ »õ Ù»½ ³é³çÝáñ¹»ó Çñ Çç»õ³Ý³Í ½ûñ³ÝáóÁ£
¥©©©¤ ÖÇßï ßï³µÇ ÙáõïùÇ »ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ« »ñÏáõ ÓÇ»ñ ë³é»É« ³ñÓ³Ý ¿ÇÝ Ïïñ»É ͳéë »Õ³Í íÇ׳ÏáõÙ©©©£ ²ñӳݳ·áñÍÁ ³õ»ÉÇ Û³çáÕ ·áñÍ ã¿ñ ϳñáÕ Ï³ï³ñ»É« ù³Ý µÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ ³ñ»É£ ²Û¹ ûñ»ñÇÝ Ë»Õ× ÓÇ»ñÁ« Éùáõ³Í ½ûñùÇó »õ ëÝݹÇó« ÝÇѳñ³Í« ×û×áõ»Éáí ó÷³éáõÙ ¿ÇÝ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ »õ ÙÇ ï»Õ ÁÝÏÝáõÙ« ë³ï³ÏáõÙ©©©©
Þï³µÇ Ùûï ¿ÇÝù »õ ÑdzóáõÙáí ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝù ë³é³Í« ͳéë »Ï³Í ÓÇ»ñÇÝ« »ñµ Û³ÛïÝáõ»óÇÝ ØáÝdz úѳÝç³Ý»³ÝÁ »õ áõë³ÝáÕ Ðñ³Ý¹Á£ Êûë»óÇÝù ϳóáõû³Ý Ù³ëÇÝ« »ë ¹Å·áÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇ Ý³Ñ³ÝçÇ áõ ջϳí³ñáõû³Ý ³ÝϳñáÕáõû³Ý Ù³ëÇÝ« áñ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝ ãÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ£
ØáÝÇ³Ý ³ë³ó« áñ ºñ½ÝϳÛáõÙ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝ ¿ »Õ»É »õ Ðñ³Ý¹Ý ¿É íÇñ³õáñáõ»É ¿£
Ú»ïáÛ ÇÙ³ó³Û« áñ ØáÝÇ³Ý ºñ½ÝϳÛÇ ÏéõáõÙ ßù³Ýß³ÝÇ ¿ñ ³ñųݳó»É« µ³Ûó ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÇÝùÝ ÇÝÓ ã³ë³ó£
ºë ³ÝÙÇç³å¿ë Ù»ÕÙ³ó³Û£ §Æëϳ忱릫 ³ë³óÇ« »õ Û³ñ·³Ýùáí Éóáõ»óÇ ¹¿åÇ Ðñ³Ý¹Á© §àñï»ÕÇ±ó ¿ íÇñ³õáñáõ»É¦« ѳñóñÇ£ Ðñ³Ý¹Á óáÛó ïáõ»ó Çñ ³ç áïùÇ ÏáÝùÇ Ù³ëÁ© ·Ý¹³ÏÇ ³ÝóùÁ ¹»é ï³µ³ïÇ íñ³Û ¿ñ£
¬ ØáÝdz« ϳñá±Õ »Ù »ë ¿É Ó»½ Ñ»ï ÉÇݻɫ ¬ ѳñóñÇ£
¬ Þï³µÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÇõÝÇó ¿ Ï³Ëáõ³Í« ¬ ³ë³ó ØáÝdzݣ
Ü»ñë Ùï³Û ßï³µ£ ºÕÇß¿ Ú³ñáõÃÝ ³ÛÝï»Õ ¿ñ© Ùûï»ó³õ ÇÝÓ Ã¿ª §ÆÝÓ áõ ù»½ Û³ÝÓݳñ³ñáõÙ »Ý« áñ Ïáõë³Ïóáõû³Ý ½¿Ýù»ñÁ ê³ñÁÕ³ÙÇßÇó ÷á˳¹ñ»Ýù γñ릣
Ø¿Ï-»ñÏáõ ûñ Û»ïáÛ ½¿Ýù»ñÁ ¹³ë³õáñ»óÇÝù ÙÇ ë³ÛÉÇ Û³ï³ÏáõÙ« íñ³Ý ³é³ï ãáñ Ëáï ÉóñÇÝù« »õ ãáñë Ñá·áí Ù»ÏÝ»óÇÝù ¹¿åÇ Î³ñë£
¥©©©¤ γñëáõÙ ºÕÇß¿Ç Ñ»ï Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ½¿Ýù»ñÁ ï³ñ³Ýù Û³ÝÓÝ»óÇÝù Ý»ñϳ۳óáõóÇã ì³É³¹ ì³É³¹»³ÝÇÝ£ ¼ÇÝáõáñÝ»ñ« ·³ÕóϳÝáõÃÇõÝ« ï»Õ³óÇÝ»ñÇ ï³·Ý³å³ÉÇ íÇ׳ϩ ã·Çï¿ÇÝù« γñëÁ ÏÁ ¹Çٳݳ±ñ ³ñ¹»ûù Ãñù³Ï³Ý ·ñáÑÝ»ñÇÝ©©©£
Ü»ñϳ۳ó³Ýù ßï³µ© ³ë³óÇÝ« áñ ·Ý³Ýù ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ« ßï³µÁ ³ÛÝï»Õ ÏÁ ϳñ·³¹ñÇ£
²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉáõÙ Éë»óÇÝù« áñ ÃÇõñù»ñÁ ѳë»É »Ý ê³ñÁÕ³ÙÇߣ Ø»ñ Ñá·ÇÝ Ùé³ÛÉ ¿ñ© ³ñ¹»ûù γñëÁ ÏÁ ¹Çٳݳ±ñ© »Ã¿ ã¹Çٳݳñ« áõñ»ÙÝ Ñ»ñÃÁ åÇïÇ Ñ³ëÝ¿ñ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇÝ£ ºõ Û»ïá±Û© ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÁ ˳ãÙ»ñáõÏ ¿ñª ¹¿åÇ Ñ³ñ³õ γñë« ¹¿åÇ ÑÇõëÇëª Ô³ñ³ùÇÉÇë¿ áõ ÂÇýÉÇë« ¹¿åÇ ³ñ»õ»Éùª ºñ»õ³Ý ï³ÝáÕ©©© ÃÇõñùÁ Ó·ïáõÙ ¿ñ ç³ñ¹»É« áãÝã³óÝ»É Ý³»õ ³ñ»õ»É³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« ѳñÃ»É ×³Ùµ³Ý ¹¿åÇ ´³·áõ« ïÇñ³Ý³Éáõ ݳõóÑáñ»ñÇÝ« Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳÃáõñ³Ý³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÇõÝÁ£
Þ³ÙËáñ ϳ۳ñ³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ý óóñÝ»ñÁ Û³ñÓ³Ïáõ»É ¿ÇÝ Ý³Ñ³ÝçáÕ éáõë ½ûñùÇ íñ³Û »õ Ïáïáñ»É© ³ÛÝáõÑ»ï»õ ݳѳÝçáÕ éáõë ½ûñùÁ í³·áÝÝ»ñÇ íñ³Û ß³ñ³Í ·Ý¹³óÇñÝ»ñÇ û·Ýáõû³Ùµ ¿ñ ׳ٵ³Û ѳñÃáõÙ ¹¿åÇ ´³·áõ« ³å³ª èáõë³ëï³Ý£
Ø»½ ½³ÛñáÛà ¿ñ å³ï׳éáõÙ Ñ³Û ½ÇÝáõáñÝ»ñÇ ¹³ë³ÉùáõÃÇõÝÁ£ èáõë ½ÇÝáõáñÇ Ñá·Á ã¿ñ« ݳ Éù»ó ׳ϳïÁ áõ Ù»ÏÝ»ó Çñ ïáõÝÁ© ÇëÏ Ñ³±ÛÁ© 㿱 áñ §Ð³ÝÝÇå³ÉÁ Ù»ñ ¹é³ÝÝ ¿ñ¦£ ´³Ûó ϳÛÇÝ ý»¹³ÛÇÝ»ñ »õ ½ÇÝáõáñÝ»ñ« áñáÝù å³ïñ³ëï ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ ½áÑ»Éáõ »õ Ù»ñ ÙËÇóñáõÃÇõÝÝ ³Û¹ ¿ñ£
Ü»ñϳ۳ó³Ýù ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ ßï³µÇÝ© ³Ûëï»Õ ¿É Ù»½ ³ë³óÇÝ ëå³ë»É« ÙÇÝã»õ Çñ»Ýó ϳñ·³¹ñáõÃÇõÝÁ£
Èë»óÇÝù« áñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ Çñ ½ÇÝáõáñÝ»ñáí »õ ³ñ»õÙï³Ñ³Û ÙÇ ËáõÙµ ·³ÕóϳÝÝ»ñáí »Ï»É ¿ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ£ ²å³ Éë»óÇÝù« áñ ßï³µÇó ½¿Ýù áõ é³½Ù³Ùûñù ¿ áõ½»É« ã»Ý ïáõ»É« µ³ó ¿ ³Ý»É ïáõ»É ÙÇ ½Çݳå³Ñ»ëï »õ ½¿Ýù»ñ ¿ í»ñóñ»É£ Ú»ïáÛ ¿É ÇÙ³ó³Ýù« áñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ Çñ ËÙµáí Ù»ÏÝ»É ¿ Ô³ñ³ùÇÉÇë¿£
Èáõñ ³éÇÝù« áñ γñëÝ ÁÝÏ»É ¿ »õ ÃÇõñù»ñÁ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ¹¿åÇ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ£
ºñµ Ý»ñϳ۳ó³Ýù ßï³µ« Ù»½ ϳñ·³¹ñ»óÇÝ Ù»ÏÝ»É Ô³ñ³ùÇÉÇë¿£ §ÆÝãá±õ ãÙݳÝù ³Ûëï»Õ« ÃÇõñù»ñÁ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý« ÏÁ Ïéáõ»Ýù¦« ³ë³óÇ »ë£ §Ò»ñ ϳñÇùÁ Ô³ñ³ùÇÉÇë¿áõÙ ³õ»ÉÇ ¿¦« ³ë³óÇÝ£ §êï»÷³Ý« ¬ ¹³ñÓ³Û ÁÝÏ»ñáçë« ¬ ëñ³Ýù Ù»½ ËݳÛáõÙ »Ý« Ù»ñ ï³ñÇùÇ µ»ñáõÙáí¦£ §ÆÝã áñ ϳñ·³¹ñáõÙ »Ýª ³Ý»Ýù¦« ³ë³ó êï»÷³ÝÁ£
²Ýó»³ÉÝ»ñÁ Ô³ñ³ùÇÉÇë¿Çó ³Ýó»É ¿Ç »ñϳÃáõÕÇáí© ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù ¿Éª û¹Á Ëáݳõ« ۳׳˪ ³ÝÓñ»õáï£
Ü»ñϳ۳ó³Ýù ݳ»õ ³Û¹ï»ÕÇ ßï³µÇÝ£ §Ò»½ ¹ÝáõÙ »Ýù Ñ»é³ËûëÝ»ñÇ íñ³Û¦« ³ë³óÇÝ£ §Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù ß³ñù»ñáõÙ Ïéáõ»Éáõ« Ññ³ó³ÝÇ í³ñÅáõÃÇõÝ áõÝ»Ýù¦« ³ë³óÇ£ §¶Çï¿ù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ« ý»¹³ÛÇÝ»ñÁ »õ ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ áã ϳÝáݳõáñ ѳۻñ¿Ý ·Çï»Ý« áã ¿É ·¿Ã ÙÇ ÷áùñ éáõë»ñ¿Ý£ ÆëÏ ¹áõù ³Û¹ »ñÏáõùÇ ï¿ñÝ ¿ù« Ñ»ï»õ³µ³ñ Û³ñÙ³ñª Ñ»é³ËûëÇ íñ³Û£ лé³ËûëÝ ¿É ÏéáõÇ ¹³ßïáõÙ ÝáÛÝù³Ý ϳñ»õáñ ¿« ·áõó¿ »õ ³õ»ÉǪ ù³Ý ѳë³ñ³Ï ½ÇÝáõáñÇ ¹»ñÁ¦« ³ë³ó å³ßïûÝ»³Ý« Ù»½ ½Çݳó÷ ³Ý»Éáí Çñ å³ï׳鳵³Ýáõû³Ùµ£
¸¿åù»ñÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ÇÝ ·É˳åïáÛï ³ñ³·áõû³Ùµ£
ÆÙ³ó³Ýù« áñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ µ³ñÓñ³ó»É ¿ñ ¸ë»Õ ·ÇõÕÁ« ÃÇõñù»ñÁ Ùûï»ó»É ¿ÇÝ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇÝ© ÷³ËãáÕÝ»ñ« ·³ÕÃáÕÝ»ñ£ Ô³ñ³ùÇÉÇë¿Ý íËïáõÙ ¿ñ ¹³ë³ÉÇù ½ÇÝáõáñÝ»ñáí« ·ÇõÕ³óÇ µ³½ÙáõÃÇõÝÝ»ñáí© µáÉáñÁ Ùé³ÛÉ ¿ÇÝ« Ùï³Ñá·£ ÆÙ³ó³Ýù« áñ ³Û¹ ׳ϳïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ¿ Ý߳ݳÏáõ³Í ½ûñ³í³ñ ܳ½³ñµ¿ÏáíÁ« éáõë³Ëûë« ë³Ï³ÛÝ ç»ñ٠ѳÛñ»Ý³ë¿ñ »õ ÏéÇõÝ»ñÇ« ׳ϳï³Ù³ñï»ñÇ ÷áñÓáí ûÅïáõ³Í£ ºõ áñ ½ûñ³í³ñ ܳ½³ñµ¿ÏáíÁ ³é³ç³ñÏ»É ¿ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ Ù³ëݳÏó»É ÏéáõÇÝ« µ³Ûó ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ å³ï׳鳵³Ý»É ¿ñ« áñ µ³õ³ñ³ñ ù³Ý³Ïáí é³½Ù³Ùûñù ãáõÝÇ£ ÊûëõáõÙ ¿ñ« áñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ Ùûï »ñÏáõ ѳ½³ñ Ù³ñïÇÏÝ»ñ áõÝÇ£
ºõ ³Ñ³ سÛÇë 24-ÇÝ Ô³ñ³ùÇÉÇë¿Ç É»éÝ»ñÝ áõ ³Ýï³éÝ»ñÁ ³ñÓ³·³Ý·»óÇÝ Ññ³ó³ÝÝ»ñÇ« ·Ý¹³óÇñÝ»ñÇ »õ Ãݹ³ÝûÃÝ»ñÇ áñáïÇÝ£ Ø»Ýù« Ñ»é³ËûëÇ íñ³Û« ·ïÝõáõÙ ¿ÇÝù Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÃÇÏáõÝùáõÙ »õ »Õ³Í Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ ÷á˳ÝóáõÙª Ãáõ»ñáí Ýßáõ³Í µ³ñÓáõÝùÝ»ñÇÝ£ â³÷³½³Ýó ½·áÛß ¿ÇÝù« áñ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ ×ß·ñÇï Ï»ñåáí ѳÕáñ¹¿ÇÝù£
ÂÇõñù»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ·ñ³õ»É »ñϳÃáõÕ³·ÇÍÁ£ Ø»ñ ¹Çñù»ñÁ ·ïÝõáõÙ ¿ÇÝ »ñϳÃáõÕ³·ÍÇ Ã¿° Ó³Ë »õ ÿ°« ٳݳõ³Ý¹« ³ç ÏáÕÙ»ñáõÙ£ ¶Çß»ñÝ»ñÁ ÙÇ ùÇã ¹³¹³ñáõÙ ¿ñ ÏéÇõÁ« µ³Ûó Ù»ñ ³ãùÇÝ ùáõÝ ã¿ñ ·³ÉÇë© ÝÝçáõÙ ¿ÇÝù« Û³ÝϳñÍ ³ñÃݳÝáõÙ« Ññ³ó³ÝÁ µéÝáõÙ£
Èë»óÇÝù« áñ ÃÇõñù»ñÁ ½ûñù »Ý ³Ýóϳóñ»É »ñϳÃáõÕÇáí ¹¿åÇ Þ³ÙËáñ-´³·áõ ׳ٵ³Ý© µ³Ûó Ù»ñáÝù ³Ùáõñ µéÝ»É ¿ÇÝ »ñϳÃáõÕáõ ³ç³ÏáÕÙÇ ¹Çñù»ñÁ£ ºñ»ù ûñ ï»õ»ó ³Û¹ ﳷݳåÁ« »ñÏÇñ áõ »ñÏÇÝù áñáïÝ»ñáí£ Ð³Û ý»¹³ÛÇÝ»ñÝ áõ ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ ÏéõáõÙ ¿ÇÝ ù³ç³µ³ñ© Ï»³ÝùÇ áõ Ù³Ñáõ³Ý ÏéÇõ ¿ñ£
Èáõñ»ñ ßñç»óÇÝ« áñ Ù»ñáÝù Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý áõÝ»ó»É ´³ß ²å³ñ³ÝÇ »õ ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ×³Ï³ïÝ»ñáõÙ« ÃÇõñù»ñÁ ã»Ý Û³çáÕ»É Çñ»Ýó µáõÝ Ýå³ï³ÏÇ Ù¿ç©©© Èáõñ»ñÁ ·Ý³Éáí ³õ»ÉÇ ëïáÛ· ¹³ñӳݫ á·»õáñáõÃÇõÝ ³é³ç³ó³õ£
´³Ûó áñù³Ý »ë ·Çï»Ù« Ô³ñ³ùÇÉÇë¿Ç ׳ϳï³Ù³ñïÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Édzϳï³ñ Û³ÕÃ³Ý³Ï Ñ³Ù³ñ»É« áñáíÑ»ï»õ ÃÇõñù»ñÁ Û³çáÕ»É ¿ÇÝ ½ûñù ³ÝóϳóÝ»É ´³·áõÇ áõÕÕáõû³Ùµ£
Ô³ñ³ùÇÉÇë¿Ç ׳ϳï³Ù³ñïÇó Û»ïáÛ Ù»Í ÏëÏÇÍáí ÇÙ³ó³Ýù« áñ ³é³çÇÝ ·Í»ñÇ íñ³Û ½áÑáõ»É ¿ Ù»ñ ³ÝÝÙ³Ý ØáÝdz úѳÝç³Ý»³ÝÁ©©© ²ÙµáÕç ·Çß»ñÁ ãϳñáÕ³ó³Û ³ãù ·áó»É© ÛÇß»óÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙë Çñ»Ý Ñ»ï ÂÇýÉÇëáõÙ« Û»ïáÛª ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý ѳٳ·áõÙ³ñáõÙ« ´³·áõ© Û»ïáÛ Ýáñ¿Ý ÂÇýÉÇëáõÙª ø³Õ³ù³ÛÇÝ ì³ñãáõû³Ý ëñ³ÑáõÙ« »ñµ ØáÝÇ³Ý Ïáã ³ñ³õ ϳٳõáñ ·ñáõ»Éáõ© ³å³ ê³ñÁÕ³ÙÇßáõÙ« ßï³µÇ ³é³ç« í»ñçÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙë©©©©£

 


ՅՈՒՇԱԳՐԱԿԱՆ

3. ԳՈՐԾԻՉ ՓԱՐԻՁԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ՝ 1920 ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒ Բ. ԿԷՍԻՆ [Ա.]
ԴՐՕՇԱԿ, ժէ տարի, Թիլ 11, 17 Սեպտեմբեր, 1986, էջ 16-18 (384-386)։

§¶¿áñ·»³Ý¦ ×»Ù³ñ³ÝÇ »õ äñ³·³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ íϳ۳ϳÝÝ»ñë ÙÇ Ëݹñ³·ñáí Ý»ñϳ۳óñÇ êáñµáÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ£ Ø¿Ï ß³µ³Ã ³Ýó ¹ÇÙáõÙë ÁݹáõÝáõ»ó£
Ö»Ù³ñ³ÝÇ íϳ۳ϳÝÁª ß³ï Û³ñ·Ç ¿ñ »õñáå³Ï³Ý µáÉáñ ѳٳÉë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ »õ ß³ï ѳۻñ ºõñáå³ÛáõÙ ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ Çñ»Ýó ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë ûñÇݳϫ ×»Ù³ñ³Ý³õ³ñïÝ»ñª ì³Ñ³Ý Êáñ¿ÝÇÝ ¥´»éÉÇÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³õ³ñ狼 ²ñß³Ï æ³Ù³É»³Ýª ÝáÛÝå¿ë« ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³Ýª ¼áõÇó»ñdzÛÇó© èáõµ¿Ý î¿ñ ØÇݳ뻳ݪ ¼áõÇó»ñdzÛÇó »õ ß³ï áõñÇßÝ»ñ£
ºë Û³ïáõÏ ëÇñáí ëÏë»óÇ ëáíáñ»É ýñ³Ýë»ñ¿Ý É»½áõÝ »õ µ³ó ã¿Ç ÃáÕÝáõÙ Ù³ëݳõáñ³å¿ë Û³ÛïÝÇ ïÝï»ë³·¿ï-Ïûûå»ñ³ïÇëï Þ³éÉ ÄÇïÇ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ãáß³Ï ¿ñ Û³çáÕ»óñ»É ÙÇ Ñ³Û ³ÝѳïÇó« áñ ÏáãõáõÙ ¿ñ îÇ·ñ³Ý Ë³Ý ø¿É¿Ï»³Ý£
Æëϳå¿ë« ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ Û³ïáõÏ ë¿ñ áõÝ¿ñ ¹¿åÇ å³ñëϳѳۻñÁ£
¬ ²Ý¹ñ¿« ¬ ³ë³ó ÙÇ ûñ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ« ¹áõ ÏÁ ÉÇÝ»ë ÇÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñÁ©
·Çï»ë« áñ Ç٠ӻ鳷ÇñÁ ѳٳñ»³° ³ÝÁÝûéÝ»ÉÇ ¿« »ë å¿ïù áõݻ٠å³ñ½ ·ñáÕÇ© »ë ÏÁ ûɳ¹ñ»Ù« ¹áõ ·ñÇ Ï°³éÝ»ë£
²Û¹å¿ë ¿É »Õ³õ£ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ Ù³ëÇÝ ÇÝùÁ å³ïÙáõÙ ¿ñ« »ë ·ñÇ ¿Ç ³éÝáõÙ£
лﳷ³ÛáõÙ ëñµ³·ñ»óÇ Çñ §ÆÙ ¶ÇñùÁ¦ ѳïáñÁ£
²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ÏÇÝÁª Üáõ³ñ¹Á« ùáÛñÝ ¿ñ ÁÝÏ»ñ ØÇù³Û¿É ì³ñ³Ý¹»³ÝÇ£ ²é³çÇÝ ³ÙáõëÇÝÁª ijÙѳñ»³Ý© ½áÑáõ»É ¿ñ ÞáõßÇáõÙ« ѳÛ-Ãñù³Ï³Ý ÁݹѳñáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï£ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ Çñ ³é³çÇÝ ÏÝáçÇó áõÝ¿ñ »ñ»ù ïճݻñª ì³ñ¹·¿ë ¥²Ù»ñÇϳÛáõÙ ËÙµ³·Çñ-·áñÍÇã ¿ñ¤« ìáõñÇÏ »õ ´³µÇÏ£ ²Ûë »ñÏáõëÝ ¿É ÁݹáõÝ³Ï ïճݻñ ¿ÇÝ« ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ·Ç ã»ÝóñÏáõáÕ£ ¶Çï¿ÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý« éáõë»ñ¿Ý« ýñ³Ýë»ñ¿Ý« ÇëÏ ´³µÇÏÁª ݳ»õ ³Ý·ÉÇ»ñ¿Ý£ ØÇ Å³Ù³Ý³Ï ²Ñ³ñáÝ»³ÝÝ ëÏë»ó ½µ³Õáõ»É ³Ý·ÉÇ»ñ¿Ýáí« ³ëáõÙ ¿ñ© ¬ ¬ ÆÙ ³Ûë ÷áùñ ɳÏáïëª ´³µÇÏÁ« µ³é ãÏ³Û áñ ãÇٳݳۣ Üñ³ÝÇó »Ù µ³é»ñ ѳñóÝáõÙ£
²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ »ñÏáõ ë»Ý»³Ï³Ýáó µÝ³Ï³ñ³Ý áõÝ¿ñ© Ù¿ÏÁª ÝÝç³ñ³Ý« ÙÇõëÁª Áݹáõݳñ³Ý-׳߳ñ³Ý£ öáùñ ë»Ý»³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ« áõëïÇ »ñÏáõ ïճݻñÝ ³åñáõÙ ¿ÇÝ í³ñÓáõ ë»Ý»³ÏÝ»ñáõÙ£ Üñ³Ýó ë»Ý»³ÏÝ»ñÇ í³ñÓùÁ »ë ¿Ç ï³ÝáõÙ« í׳ñáõÙ©
²Ñ³ñáÝ»³ÝÝ ³ëáõÙ ¿ñª
¬ î³Ù Çñ»Ýó Ó»éùÁ« ¹áõñë ·³Ý ÿ 㿪 ÏÁ ͳËë»Ý©©©
ì³ñ¹·¿ë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ÏÇÝÝ ¿ñª µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ ²ñÙ»ÝáõÑÇ îÇ·ñ³Ý»³Ý-²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ£
²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ »ë Ññ³åáõñáõ³Í ¿Ç ¹»é»õë ³ß³Ï»ñï ųٳݳϣ
Üñ³ ·»Õ»óÇÏ »õ ϳï³ñ»³É« ×áË Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ³½¹»É ¿ Ç٠ѳۻñ¿ÝÇë íñ³Û£ ø³ÝÇóë ϳñ¹³ó»É ¿Ç Çñ §Æï³ÉdzÛáõÙ¦ ·ÇñùÁ áñ ×áË« ·ñ³õÇã Ýϳñ³·ñáõÃÇõÝ ¿ Æï³ÉdzÛÇ å³ïÙ³ñÅ¿ù í³Ûñ»ñÇ »õ ÏáÃáÕÝ»ñÇ£ ²Ûë Ù³ëÇÝ »ñµ ³ë³óÇ Çñ»Ý« ³ë³ó©
¬ ºñ»õ³Ï³ÛÇñ áñ »ñÏáõ ß³µ³Ãáõ³Û ÁÝóóùáõÙ »Ù ·ñ»É ³Û¹ ·ÇñùÁ£

¡

²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ å³ïÙ»ó« áñ Æß˳ÝÁ ͳÝñ ÑÇõ³Ý¹ ¿ »õ ß³ï ÑÇõÍáõ»É ¿© ëÇñïÝ ¿ ÑÇõ³Ý¹£ àñáß»óÇÝù ³Ûó»É»É Çñ»Ý© ³åñáõÙ ¿ñ Þ³íÇÉ ³ñáõ³ñÓ³ÝáõÙ£
ºñµ »É»ùïñ³ù³ñß Ùï³Ýù« µáÉáñ ýñ³ÝëdzóÇÝ»ñÇ Ñ³Û»³óùÝ áõÕÕáõ»ó ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇÝ« ³ÛÝù³Ý áñ ïå³õáñÇã ï»ëù áõÝ¿ñ© Ëûë»ÉÇë ¿É Ã³õ Ó³ÛÝ áõÝ¿ñ »õ ·»Õ»óÇÏ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñ£ ܳ ïÇåÇÏ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï»ëù áõÝ¿ñ£ Üñ³Ý ݳۻÉÇë« »ë å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿Ç ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝ»³ÝÇÝ« 볪 ëñÇ Ù³ñ¹« ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁª ·ñãÇ Ù³ñ¹« »ñÏáõëÝ ¿É ç»ñ٠ѳÛñ»Ý³ë¿ñ« ÁÝïÇñ ѳۻñ« ïáÑÙÇÏ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñáí£ Æß˳ÝÇ Ùûï ·Ý³ÉÇë« ²Ñ³ñáÝ»³ÝÝ ÇÝÓ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ó« ³ë»Éáí©
¬ àñù³Ý ϳñáÕ »ëª í³ï å³ïÏ»ñ³óñáõ« áñ Û³ÝϳñͳÏÇÇ ã·³ë£
ºñµ Ý»ñë Ùï³Ýù ë»Ý»³ÏÁ« »ë áõÕÕ³ÏÇ óÝóáõ»óÇ©©©©
²ÛÝ å³ñûõ³Ñ³ë³Ï Æß˳ÝÇó áãÇÝã ã¿ñ Ùݳó»É© ÙÇ áëÏñ³ÏáÛï© ×áõïÇ å¿ë Ýëï³Í Çñ Ù³Ñ×áõÙ£ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÝ ÇÝÓ Ý³Û»ó« ï»ë³õ« áñ ß³ï Ûáõ½áõ³Í »Ù« ëÏë»ó ½µ³Õ»óÝ»É Æß˳ÝÇÝ« áñå¿ë½Ç »ë ÙÇ ùÇã ѳݷëï³Ý³ÛÇ£ ²ñ¹»ûù ʳݳëáñÇ Æß˳±ÝÝ ¿ñ 볩©© ³ÝÇñ³õ Ï»³Ýù£
¬ Æß˳ݫ ¬ ³ë³ó ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ« ¬ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹ ÁÝÏ»ñ ²Ý¹ñ¿Ý áõ½»ó ù»½ ³Ûó»É»É« ³ÛÅÙ ö³ñǽ ¿ ѳëï³ïáõ³Í£
Æß˳ÝÁ ·áÑ Ååï³ó« ¬ ßÝáñÑ³Ï³É »Ù« ¬ ³ë³ó£ ²å³ ѳñóñ»ó Ùûñ»Õµûñëª êÙµ³ï Ø»ÉÇù ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ Ù³ëÇÝ« áñ »Õ»É ¿ñ ¹»ëå³Ý³Ï³Ý ϳ½ÙÇ Ù¿ç« Â»Ññ³ÝáõÙ£
²ë³óÇ« áñ »Ññ³Ý ¿« ³ÛÅ٠ѳóÃ˳ñ³Ý ¿ µ³ó»É£
ØÇÝã»õ ³ÛÅÙ Æß˳ÝÝ ÇÙ ³ãùÇë ³éç»õÝ ¿« ÑÇõÍáõ³Í« ÏÙ³Ëù³ó³Í« Ïáõã »Ï³Í Çñ Ù³Ñ׳ϳÉáõÙ£
г½Çõ Ù¿Ï ³ÙÇë ³Ýó Ù»é³õ Æß˳ÝÁ£ ³ÕÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏÇÝÁª Æß˳ÝáõÑÇÝ ¥ê³Ã»ÝÇÏ« ̳ÕÇϤ ɳÉáí ³ëáõÙ ¿ñª §¶Ý¹³ÏÇ ³é³ç áõÕ³ñÏ»óǪ ó³õ ãáõÝ»ó³Û©
Æß˳°Ý© ³Ûë忱ë åÇïÇ Ù»éÝ¿Çñ« á±õñ »ë ·ÝáõÙ¦£ î»ë³Û« áñ ÁÝÏ»ñ ²ñß³Ï æ³Ù³É»³ÝÁ ÑáÝ·áõñ-ÑáÝ·áõñ ɳó »Õ³õ£ ²ñ¹¿Ý µáÉáñë ³ñï³ëõáõÙ ¿ÇÝù ³ÝÓÝáõ¿ñ ý»¹³ÛÇÇ« ç»ñ٠ѳÛñ»Ý³ë¿ñÇ Ù³Ñáõ³Ý Ç ï»ë£
ØÇ áõñÇß áÕµ»ñ·áõÃÇõÝ ¿É ³ÛÝ ¿ñ« áñ ·»ñ»½Ù³ÝÇ ÑáÕÁ ·Ý»É ¿ÇÝ í»ó ѳ½³ñ ýñ³Ýùáí« Ù¿Ï ù³ÝÇ ï³ñÇÛ»ïáÛ ÝáñÇó åÇïÇ ·Ýáõ¿ñ ÑáÕÁ« »Ã¿ á㪠áõñÇß Ù»é»É åÇïÇ Ã³Õ¿ÇÝ ³Û¹ ¹³·³ÕÇ íñ³Û©©©© ²Ñ³° ù»½ ûñ¿Ýù« ³ÛÝ ¿É Þ³íÇÉÇ å¿ë ÙÇ ³ñáõ³ñÓ³ÝáõÙ£
¸³Ùµ³Ý³Ï³Ý Ëûë»ó æ³Ù³É»³ÝÁ« ´ÇõñáÛÇ ÏáÕÙÇó« í»ñçÁ ɳóáí í»ñç³óñ»ó£
γñ¹³ó»É ¿Ç« áñ »ñµ Æß˳ÝÁ »õ ÙÇ ËáõÙµ ý»¹³ÛÇÝ»ñ å³ß³ñáõ³Í »Ý ÉÇÝáõÙ ¸»ñÇÏÇ í³ÝùáõÙ« ý»¹³ÛÇÝ»ñÇ Ññ³ó³ÝÝ»ñÁ ÉóÝáõÙ ¿ñ Æß˳ÝÇ ÏÇÝÁª ̳ÕÇÏÁ ¥ê³Ã»ÝÇϤ« ÇëÏ ³ÛÅÙ ï»ëÝáõÙ ¿Ç« áñ Çñ ÏûßÇÏÇ Í³ÛñÁ Ù³ßáõ³Í ¿ñ »õ Ù³ïÁ »ñ»õáõÙ ¿ñ©©© ºë ¿É ÇÙ áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ ³åñ»óÇ ³Ûë ï»ë³ñ³ÝÇó£ ê³ Ñ³Û Û»Õ³÷á˳ϳÝÇ í³Ë׳ÝÝ ¿« Ùï³Í»óÇ« »õ ÇÙ Ù¿ç ³õ»ÉÇ ³Ùñ³ó³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñë£ â¿± áñ г۳ëï³Ý åÇïÇ ·Ý³ÛÇ£ Ð³Û Û»Õ³÷á˳ϳÝÁ Ï»³ÝùÇ ³Ù¿Ý ¹Åáõ³ñáõû³Ý »õ Ù³Ñáõ³Ý ·³Õ³÷³ñÇ Ñ»ï ѳßï ¿£

¡

10-ñ¹ Àݹѩ ÄáÕáíÇó Û»ïáÛ ´ÇõñûÝ Û³ÝÓݳñ³ñ»É ¿ñ ¹áÏï© ²ñÙ»Ý³Ï Ø»ÉÇù ´³ñë»Õ»³ÝÇÝ ßñç»É üñ³Ýë³ÛÇ Ñ³Û³µÝ³Ï ù³Õ³ùÝ»ñÁ »õ Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÝ»ñ ³ñӳݳ·ñ»É« ÏáÙÇï¿Ý»ñ ϳ½Ù»É« áñå¿ë½Ç Þñç³Ý³ÛÇÝ ÄáÕáí ·áõÙ³ñáõÇ »õ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿ ÁÝïñáõÇ£ ØÇÝã ³Û¹ª λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿ ãϳñ£
ö³ñÇ½Ç ÏáÙÇï¿áõû³Ý ÅáÕáíáõÙ »ë å³ï·³Ù³õáñ ÁÝïñáõ»óÇ Þñç© ÄáÕáíÇ Ñ³Ù³ñ£
Þñç³Ý³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÝ ¿Çݪ ²ñß³Ï æ³Ù³É»³Ý ¥´ÇõñáÛÇ ÏáÕÙÇó¤« ¹áÏï© ²ñÙ»Ý³Ï Ø»ÉÇù ´³ñë»Õ»³Ý« ì³Ñ³·Ý øñÙáÛ»³Ý« ö³÷³½»³Ý« ì³Ñ³Ý гٵ³ñÓáõÙ»³Ý ¥Ý³ËÏÇÝ ×»Ù³ñ³Ý³õ³ñ狼 Ðñ³Ý¹ ê³Ùáõ¿É« ´»ÝÇÏ ØÇÉïáÝ»³Ý« Þ³ïÇÏ»³Ý ¥Ø³ñë¿ÛÉÇó¤« ²µá ¥´³Õ¹³ë³ñ¤ ²µáÛ»³Ý« ²Ý¹ñ³ÝÇÏ î¿ñ úѳݻ³Ý« ¶ñÇ·áñ Ò³ÙáÛ»³Ý »õ »ñ»ù ãáñë ³ÛÉ ÁÝÏ»ñÝ»ñ« áñáÝó ³ÝáõÝÝ»ñÁ ã»Ù ÛÇßáõÙ£
²Ûë ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ù¿ç ³Ý³ËáñÅÁ ²µá ²µáÛ»³ÝÝ ¿ñ« áñ ßáÕáùáñà Ññ»³ÛÇ ïå³õáñáõÃÇõÝ ¿ñ ÃáÕÝáõÙ« ÙÇßï ÙÇ ùÙÍÇÍ³Õ Çñ ¹¿ÙùÇÝ£ ¥ê³ ¿ñ« áñ ۻﳷ³ÛÇÝ ëÏë»ó ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í §Ø³ñïÏáó³Ï³Ý¦ ß³ñÅáõÙÁ« áñ ѳïáõ³Í³Ï³Ý µÝáÛà ¿ñ ÏñáõÙ »õ Çñ»Ýó ˳Ûï³é³Ïáõû³Ùµ í»ñç³ó³õ© ³Ûë Ù³ëÇݪ Û»ïáÛ¤£
úñ³Ï³ñ·Ç ËݹÇñÝ»ñÁ« ϳ½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ »õ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ï³½Ù³Ï»ñåٳݫ ÉáõÍáõ»óÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³Ý³Ó»õ»ñáí£ Ð»ñÃÁ ѳë³õ ²ñ»õÙï»³Ý ºõñáå³ÛÇ ³é³çÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ÁÝïñáõû³Ý£
ÀÝïñáõ»ó ÑÇÝ· Ñá·ÇÝáó ϳ½Ù© ì³Ñ³·Ý øñÙáÛ»³Ý« ´»ÝÇÏ ØÇÉïáÝ»³Ý« ²µá ²µáÛ»³Ý« Ðñ³Ý¹ ê³Ùáõ¿É« ²Ý¹ñ¿ î¿ñ úѳݻ³Ý£
ÄáÕáíÇó ³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÝÇëïÁ© ݳ˳·³Ñ ÁÝïñáõ»ó ì³Ñ³·Ý øñÙáÛ»³Ý© ÁÝÏ»ñ æ³Ù³É»³ÝÁ ù³ñïáõÕ³ñáõû³Ý ѳٳñ ³é³ç³ñÏ»ó Ç٠ûÏݳÍáõÃÇõÝÁ© »ñµ ëÏë»óÇ Ýûûñ ³éÝ»É ÅáÕáíÇó« ²µáÛ»³ÝÝ ³é³ñÏ»ó« áñ »ë ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý »Ù ·ñáõÙ« å¿ïù ¿ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý ϳ½Ù»É ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ гïáõ³Í³ÙáÉ ¿ñ« áõëïÇ »ë Ññ³Å³ñáõ»óÇ Ïïñ³Ï³Ý³å¿ë© ù³ñïáõÕ³ñ Ý߳ݳϻóÇÝ ÁÝÏ»ñ Ðñ³Ý¹ ê³Ùáõ¿ÉÇÝ£
ºñÏáõ-»ñ»ù ÝÇëïÇó Û»ïáÛ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ϳ½ÙÇó Ññ³Å³ñáõ»ó ì³Ñ³·Ý øñÙáÛ»³ÝÁ© »ñµ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ñóñÇ å³ï׳éÁ« ³ë³ó© §ºë ³Û¹ ²µáÛ»³ÝÇ Ñ»ï ³ß˳ï»É ã»Ù ϳñáÕ©©©¦ ݳ˳·³Ñ Ý߳ݳÏáõ»ó ²µáÛ»³ÝÁ« ÇëÏ øñÙáÛ»³ÝÇ ï»Õ Ññ³õÇñáõ»ó ûÏݳÍáõ ì³Ñ³Ý гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÁ£
²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ö³ñÇ½Ç »õ ·³õ³éÇ Ñ³Û µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ ·ñ·éáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ« Ù»ñ ѳݹ¿ëÝ»ñÁ ˳ݷ³ñ»Éáõ ѳٳñ£ ÀÝÏ»ñÝ»ñÁ å³ïÙáõÙ ¿ÇÝ« áñ ö³ñǽáõÙ Ù»ñ ÙÇ Ñ³Ý¹¿ëÁ ÷áñÓ»É »Ý ˳ݷ³ñ»É µ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ ÃéáõóÇÏÝ»ñ óñ»Éáí« »ñµ ²ñç ä»ïñáëÁ Ù»Ý³Ï ¹áõñë ¿ »Ï»É Ýñ³Ýó ¹¿Ù »õ Çñ ³Ñé»ÉÇ áÛÅáí µéÝ»É »õ ëñ³ÑÇ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇó í³Ûñ ¿ ·Éáñ»É µ³ñÓ»ñÇ Ýٳݩ©© ²Û¹ ˳ݷ³ñ»É ÷áñÓáÕÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿ »Õ»É ݳËÏÇÝ ÑÝã³Ï»³Ý ²ßáï ä³ïÙ³·ñ»³ÝÁ« áñÇÝ »õë ²ñç ä»ïñáëÁ ó³Í ¿ ßåñï»É£ гݹ¿ëÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ö³ñǽáõÙ ã»Ý ÷áñÓ»É Ù»ñ ѳݹ¿ëÝ»ñÁ ˳ݷ³ñ»É£
²ñ»õÙï»³Ý ºõñáå³ÛÇ Î»Ýïñ© ÎáÙÇï¿áõû³Ý ßñç³Ý³ÛÇÝ ·áñÍÇã í»ñóñÇÝù Ø»ëñáå ¶áõÛáõÙ×»³ÝÇÝ« áñ »ñϳñ »õ ë³ÑáõÝ ×³éáÕ ¿ñ£
¬ ºÃ¿ ·³õ³éáõÙ »õë µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ ÷áñÓ»Ý Ë³Ý·³ñ»É Ù»ñ ѳݹ¿ëÝ»ñÁ« å¿ïù ¿ å³ßïå³Ýáõ»É« ѳϳ¹³ñӻɫ ¬ ³ëáõÙ ¿ñ ´»ÝÇÏ ØÇÉïáÝ»³ÝÁ çÕ³Ûݳó³Í£
²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ ÙÇ Ã»ñà ¿ÇÝ ÁÝͳÛáõÙ §ºñ»õ³Ý¦ ³ÝáõÝáí« áñÇ ËÙµ³·Çñ ¿ÇÝ áõÕ³ñÏ»É Ð³Û³ëï³ÝÇó ºÕdz âáõµ³ñÇÝ« áñÇ Ñ»ï »ë Ù³ëݳÏó»É ¿Ç ´³·áõÇ ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý ѳٳ·áõÙ³ñÇÝ£ ²ÛÝ ûñ»ñÇÝ º© âáõµ³ñÁ Çñ ÙÇ ×³éÁ ëÏë»É ¿ñ §Ð³½³ñ ï³ñÇÝ»ñ »õ ¿°É ³õ»ÉÇ« óóñÝ ¿ ãáù»É Ù»ñ ÏñÍùÇ íñ³Û¦ ¥²© Æë³Ñ³Ï»³ÝÇó¤« ÇëÏ ³ÛÅÙ »Ï»É ö³ñǽª ÇÝï»ñݳóÇáݳÉǽ٠¿ñ ù³ñá½áõÙ£ Æñ»Ý ãáõ½»óÇ Ñ³Ý¹Çå»É£ §ºñ»õ³Ý¦ ûñÃÁ ·ñ·éáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ñ ³ÝáõÙ »õ Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ å³é³ÏïáõÙ ¿ñ£
²ãùÇ ÁÝÏÝáÕ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ÇÝù ·³õ³é« µ³Ý³Ëûë»Éáõ ѳٳñ£ 1926 ÃáõÇ Ø³ÛÇë 2-ÇÝ ÈÇáÝáõÙ ï»ÕÇ áõݻݳÉÇù Ù»ñ ѳݹ¿ëÇ Ñ³Ù³ñ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ÏáÕÙÇó ÈÇáÝ ù³Õ³ùÝ áõÕ³ñÏ»óÇÝù ÁÝÏ»ñ ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇÝ£
سÛÇë 2-ÇÝ« ýñ³Ýë»ñ¿Ý ÙÇ Ã»ñà ³éÇ« Ùï³Û Ù»Ãñû© ݳۻÉáí ûñÃÇÝ« ³ãùÇë ÁÝϳõ Ëáßáñ ï³é»ñáí ѳÕáñ¹³·ñáõÃÇõÝ©
ÈÇáÝ© ¬ ²ñÇõݳÉÇ µ³ËáõÙ ¬ ˳éݳÏáõÃÇõÝ Ñ³Û»ñÇ ÙÇç»õ©©©
²ÝÙÇç³å¿ë ·Ý³óÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ä³ïáõÇñ³Ïáõû³Ý© Û³ÛïÝ»óÇ »Õ³ÍÁ »õ ûñÃÁ óáÛó ïáõÇ© ÁÝÏ»ñ ʳïÇë»³Ý¿Ý Ëݹñ»óÇ ù³ñïáõÕ³ñ ²ñï³õ³½¹ гÝÁÙ»³ÝÇ ÙÇçáóáí ϳåáõ»É ÈÇáÝÇ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ »õ ÇÙ³Ý³É »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ£
лé³Ëûëáí Û³ÛïÝ»óÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ« ÇÝùë ¿É ßï³å»óÇ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ£ ¸é³ÝÁ ѳݹÇå»óÇ ÁÝÏ»ñ ØÇù³Û¿É ì³ñ³Ý¹»³ÝÇÝ« ûñÃÁ óáÛó ïáõÇ »õ ³ë³óÇ« áñ »Õ³Û å³ïáõÇñ³Ïáõû³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ »õ Ëݹñ»óÇ Ñ»é³Ëûëáí ϳåáõ»É ÈÇáÝÇ Ñ»ï£ ì³ñ³Ý¹»³ÝÝ ³ë³ó© §´³ñÓñ³Ý³Ýù í»ñ© µ³Ûó Üáõ³ñ¹Á ÃáÕ ãÇÙ³Ý³Û å³ï³Ñ³ÍÇ Ù³ëÇÝ« ëå³ë»Ýù ²õ»ïÇëÇݦ£
´³ñÓñ³ó³Ýù í»ñ« ïÇÏÇÝ Üáõ³ñ¹Ç Ùûï£ øÇã Û»ïáÛ Ý³ ϳñÍ»ë ½·³ó Ù»ñ Ùï³Ñá· ¹¿Ùù»ñÇó ÇÝã áñ µ³Ý© ѳñóñ»ó©
¬ îËáõñ ¿ù »ñ»õáõÙ« DZÝã ¿ å³ï³Ñ»É£
ì³ñ³Ý¹»³ÝÁ ÿª §àãÇÝã« ³Ûëûñ ²õ»ïÇëÁ åÇïÇ ·³Û« »Ï»É »Ýù Çñ»Ý ï»ëÝ»Éáõ¦©©©
ºñ»ÏáÛ»³Ý ¹¿Ù ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ »Ï³õ« Ó³Ë ³ÛïÁ ϳåï³Í©©© ì³ñ³Ý¹»³ÝÁ íñ³Û í³½»ó« ·ñÏ»ó« ëÏë»ó ѳٵáõñ»É£ îÇÏÇÝ Üáõ³ñ¹Á »ñµ ï»ë³õ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ¹¿ÙùÁ ϳåï³Íª
¬ ²õ»°ïÇë« Ç±Ýã ¿ å³ï³Ñ»É« ¬ µ³ó³·³Ýã»ó£
²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ ëÏë»ó å³ïٻɩ
¬ ¶Çï¿ù« áñ ѳݹ¿ë áõÝ¿ÇÝù ÈÇáÝáõÙ© ¹áõ ÙÇ ³ëÇÉ Ñ³Û µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ µ»ñ»É »Ý Ù³ñáùóÇ« ³ÉÅÇñóÇ« Çï³É³óÇ ÏáÙáõÝÇëïÝ»ñ« Ù¿Ï Ù³ëÇÝ Ùïóñ»É í»ñ»õÇ ûû³ÏÝ»ñÁ« ÙÇõë Ù³ëÁª ëñ³ÑÇ ÙáõïùÇ Ùûï£ ºñµ µ»Ù µ³ñÓñ³ó³Ûª ëÏë»óÇ Ëûë»É« ³Û¹ ï³ññÁ ·áé³óª §ÎáñãÇ° ý³ßǽÙÁ¦« ³å³ Ýñ³ÝóÇó Ù¿ÏÁ µ»Ù ëɳó³õ »õ Û³ñÓ³Ïáõ»ó íñ³ë« µéáõÝóùáí ѳñáõ³Í»ó Ó³Ë ³ÛïÇë© Ù¿Ï í³ÛñÏ»³Ý Ó»éùë ·Ý³ó ·ñå³Ýë ¥²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ ÙÇ ÷áùñÇÏ µñ³áõÝÇÝÏ ³ïñ×³Ý³Ï áõÝ¿ñ£ ²©²©¤« µ³Ûó ÇÝÓ ½ëå»óÇ© ³Û¹ ñáå¿ÇÝ Ù»ñ ѳݹÇë³Ï³ÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇ ïճݻñ µ»Ù ëɳó³Ý »õ íñ³ë Û³ñÓ³ÏáõáÕ ûï³ñ³Ï³ÝÇÝ ëÏë»óÇÝ Í»Í»É »õ µ»ÙÇó í³ñ µ»ñ»É£ ØÇ ù³ÝÇ Ñá·Ç ¿É ÇÝÓ ßñç³å³ï»óÇÝ« Ýáñ Û³ñÓ³ÏáõÙÇó å³ßïå³Ý»Éáõ ѳٳñ£
êñ³ÑÁ ï³ÏÝ áõ íñ³Û »Õ³õ« Ýëï³Í ѳݹÇë³Ï³ÝÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ¹áõñë íï³ñ»É µáÉß»õÇÏ ËáõųÝÇÝ« »õ ëñ³ÑÇ ¹éÝÇó ¹áõñë Ùûï »ñÏáõ ѳñÇõñ Ñá·Ç µ³ËáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³Ý£ Ø»ñáÝù ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ Í»Í ù³ß»óÇÝ ûï³ñ Û³ñÓ³ÏáõáÕÝ»ñÇÝ« áñ Ýñ³Ýù å³ïéïáõ³Í ѳ·áõëïÝ»ñáí ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ»óÇÝ£ ÄáÕáíñ¹Ç ½³ÛñáÛÃÁ ³Û¹ ïÙ³ñ¹Ç Û³ñÓ³ÏÙ³Ý ¹¿Ù Ù»Í ¿ñ£
ì³ñ³Ý¹»³ÝÁ ÝáñÇó í»ñ ϳó³õ« ѳٵáõñ»ó ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ íÇñ³õáñ ³ÛïÁ« ³ë»Éáí© §â»ë ϳñáÕ »ñ»õ³Ï³Û»É« ÿ áñù³Ý Ùï³Ñá· ¿ÇÝù »ë »õ ²Ý¹ñ¿Ý« Üáõ³ñ¹ÇÝ ¿É áãÇÝã ã»Ýù ³ë»É« áñ ã³Ýѳݷëï³Ý³Û¦£
ÜáÛÝ »ñ»ÏáÛ»³Ý λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ÝÇëï áõÝ»ó³Ýù© ÈÇáÝÇ µ³ËÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ áëïÇϳÝáõÃÇõÝÁ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó »ûà Ñá·áõ Ó»ñµ³Ï³É»É ¿ñ£ ´³ËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëå³Ýáõ»É ¿ñ ´³Õ¹³ë³ñ»³Ý ³ÝáõÝáí ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ µáÉß»õÇÏ ¥§ºñ»õ³Ý¦ ûñÃÁ Ù»Í ³ÕÙáõÏ Ñ³Ý»ó §µ³Ýáõáñ ´³Õ¹³ë³ñ»³ÝǦ Ù³ëÇݤ£ ÜϳïÇ ã¿ñ ³éÝáõÙ« áñ ѳݹÇë³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ µ³Ýáõáñ ¿ñ£
àñáßáõ»ó« áñ ÁÝÏ»ñ Ðñ³Ý¹ ê³Ùáõ¿ÉÁ« ǵñ»õ ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇÝ Í³Ýûà »õ ÷³ëï³µ³Ý« ÈÇáÝ Ù»ÏÝÇ« ýñ³ÝëdzóÇ ÷³ëï³µ³Ý í³ñÓ»Éáõ« Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ µ³ÝïÇó ³½³ï»Éáõ« ÇëÏ ÇÝÓ ¿É áõÕ³ñÏ»óÇÝ« áñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ Ëñ³Ëáõë»Ù« á·ÇÝ µ³ñÓñ³óݻ٣
Ðñ³Ý¹ ê³Ùáõ¿ÉÁ Ù»ÏÝ»ó ÈÇáÝ« Ù¿Ï ûñ Û»ïáÛ ¿É »ë Ù»ÏÝ»óÇ£ ÀÝÏ»ñÝ»ñÁ ѳõ³ùáõ»É ¿ÇÝ ÙÇ í»ñݳ۳ñÏÇ ë»Ý»³ÏáõÙ© »ñµ Ý»ñë Ùï³Û« µáÉáñÁ áïùÇ Ï³Ý·Ý»óÇÝ »õ Ùdzµ»ñ³Ý ·áã»óÇݪ §Ï»óó¿° Ð©Ú©¸¦©©© à·ÇÝ µ³ñÓñ ¿ñ£ ºë Ëûë»óÇ ïÙ³ñ¹Ç Û³ñÓ³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ« áñÇÝ Ñ³Û µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ Ù³ëݳÏÇó ¿ÇÝ ¹³ñÓñ»É ûï³ñÝ»ñÇÝ© ë³Ï³ÛÝ ÇÝãå¿ë áñ ö³ñǽáõÙ ¹³ë Ï»ñ³Ý« ÝáÛÝå¿ë »õ ÈÇáÝáõÙ »õ ³ÛëáõÑ»ï»õ Ë»ÉùÝ»ñÁ ·ÉáõËÝ»ñÁ ÏÁ ѳõ³ù»Ý£ Ð³Û µ³½ÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¸³ßݳÏóáõû³Ý Ñ»ï »Ý« ÈÇáÝÇ Ñ³Ý¹¿ëÁ ³Û¹ ³å³óáõó»ó£
Êûëùë ÁݹáõÝáõ»ó µáõéÝ Í³÷»ñáí£ ÊûëùÇë ÁÝóóùáõÙ ï»ë³Û« áñ Ðñ³Ý¹ ê³Ùáõ¿ÉÁ ù³ßáõ»ó ÏáÕùÇ ë»Ý»³ÏÁ© Û»ïáÛ »ñµ Çñ»Ý ѳñóñÇ å³ï׳éÁ« ³ë³ó« áñ ÇÝùÁ åÇïÇ Û³ñ³µ»ñÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ »õ ·áõó¿ áëïÇϳÝáõû³Ý Ñ»ï« ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ³½³ï»Éáõ ѳٳñ© áõëïÇ Çñ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝÁ ³Û¹ ÅáÕáíáõ٠ϳñáÕ ¿ñ ³Ýå³ï»ÑáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ï×³é ¹³éݳɩ©© Ðñ³Ý¹Á ËÇëï ½·áõß³õáñ ¿ñ£
àëïÇϳÝáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï ù³ÝÇ ûñ Û»ïáÛ µ³Ýï³ñÏáõ³Í ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ »ñ³ß˳õáñáõû³Ùµ ³½³ï ³ñӳϻó© ëå³Ýáõû³Ý Ñ»ÕÇݳÏÇÝ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ó»É ·ïݻɣ
²Û¹ ¹¿åùÇó Û»ïáÛ µáÉß»õÇÏÝ»ñÝ ³ÛÉ»õë ãѳٳñÓ³Ïáõ»óÇÝ ·³õ³éáõÙ »õë Ù»ñ ѳݹ¿ëÝ»ñÁ ˳ݷ³ñ»É£
²Û¹ ûñ»ñÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍ ²õ»ïÇù Æë³Ñ³Ï»³ÝÁ г۳ëï³ÝÇó ÐúÎ-Ç ·áñÍáí »Ï»É ¿ñ ö³ñǽ£ è³Ùϳí³ñÝ»ñÁ ÙÇ ßñç³µ»ñ³Ï³Ý ¿ÇÝ ·ñ»É ÈÇáÝÇ ¹¿åùÇ ³éÃÇõ »õ Ù»ÕùÁ Ý»ï»É ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ íñ³Û© ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÁ ëïáñ³·ñ»É ¿ñ ݳ»õ ²õ»ïÇù Æë³Ñ³Ï»³ÝÁ©©© ºñµ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ ѳñóñ»É ¿ñ« ÿ ÇÝãáõ ¿ ëïáñ³·ñ»É« Æë³Ñ³Ï»³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»É ¿ñª §âϳñ¹³óÇ« ÿ ÇÝã ¿ ·ñáõ³Í« ³ëÇÝ Ã¿ª ³Ûë ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÁ ëïáñ³·ñÇñ¦©©©

¡

Ö³ßáõÙ ¿ÇÝù ê»Ý ØÇß¿É åáÕáï³ÛÇ §öñÇ üÇùë¦ ×³ß³ñ³ÝáõÙ© ׳ßÁ ³ñÅ¿ñ 3©50 ýñ³ÝÏ« ѳóÁ ãë³Ñٳݳ÷³Ïáõ³Í£ ºñµ»ÙÝ á»õ¿ å³ñëÏ³Ñ³Û ¿ñ ·³ÉÇë ö³ñǽ« »ë Ýñ³Ý ï³ÝáõÙ ¿Ç óݷ³ñ³Ý« ½µûë³ï»ÕÇÝ»ñ »õ ÙÇßï »ë ¿Ç Í³ËëáõÙ© ¹ñ³ÝÇó Û»ïáÛ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ »ë Ï»ñ³ÏñõáõÙ ¿Ç ÷áÕáóáõÙ« áïùÇ íñ³Û ͳËáõáÕ ÓÇáõ ÙëÇó å³ïñ³ëïáõ³Í ëûëÇëáÝáí ¥Ýñµ»ñßÇϤ£
ØÇ ûñ »ñ»ÏáÛ»³Ý« »ñµ ³ÙµáÕç ûñÁ áãÇÝã ã¿ÇÝù Ï»ñ»É« ÙÇ ÁÝÏ»ñáç Ñ»ï ê»Ý ØÇß¿ÉÇó ÇçÝáõÙ ¿ÇÝù© »ñµ §Î³ý¿ ¸Á ȳ êáõñë¦Ç ³éç»õáí åÇïÇ ³ÝóÝ¿ÇÝù« ëñ׳ñ³ÝÇ ³éç»õÇ ë»Õ³ÝÇÝ Ýëï³Í ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ« Ù»½ ï»ëÝ»Éáí« Ï³Ýã»ó »õ ³ë³ó© ¬ ²Ý¹ñ¿« Ó»ñ ¹¿ÙùÇó »ñ»õáõÙ ¿« áñ ³Ûëûñ µ³Ý ã¿ù Ï»ñ»É© ×DZ߹ ¿©©©
¬ ÖÇß¹ ¿©©© ³ë³óÇ »ë£
¬ ¸¿ »Ï¿ù Ýëï¿ù« ¬ ³ë³ó ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ »õ ÇëÏáÛÝ Ù»½ ѳٳñ å³ïáõÇñ»ó ϳÃáí ëáõñ× »õ Ïéáõ³ë³Ý£

¡

ò»ñ»ÏÝ ½µ³ÕõáõÙ ¿Ç ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ Éë»Éáí« Ï»ëûñÇó Û»ïáÝ»ñÁ ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙÝ ¿Ç£ γñ¹áõÙ ¿Ç ³·³Ñ³µ³ñ£ ê»Ý ØÇß¿ÉÇó ùÇã í»ñ ϳñ ݳ»õ éáõë³Ï³Ý ÙÇ ·ñ³¹³ñ³Ý« áõñ« ³ëáõÙ ¿ÇÝ« Û³×³Ë»É ¿ ݳ»õ È»ÝÇÝÁ£ ¿° ýñ³Ýëdzϳݫ »õ ÿ° éáõë³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ ß³ï ѳñáõëï ¿ÇÝ£ ¶Çß»ñÝ»ñÁ ϳñ¹áõÙ ¿Ç ë»Ý»³ÏáõÙë£
ÆÝÓ ï»ëÝ»É áõ½áÕÝ»ñÁ ·Çï¿ÇÝ« áñ ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ ÇÝÓ ÏÁ ·ïݻݣ
üñ³ÝëÇ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙÝ ¿ñ« áñ γéÉ Ø³ñùëÇ §Î³åÇï³É¦Ç ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÁ ³Ù÷á÷»óÇ ï»ïñ³ÏÇë ѳñÇõñ ¿ç»ñáõÙ£ γñ¹áõÙ ¿Ç ³Ý³ñËÇëïÝ»ñ Îñ³åáïÏÇÝÇ »õ ØÇ˳ÛÇÉ ´³ÏáõÝÇÝÇ Ù³ëÇÝ ·ñáõ³ÍùÝ»ñÁ£ ²õëïñdzóÇ ³Ýáõ³ÝÇ ï»ë³µ³Ý-ëáódzÉÇëï úïïû ´³áõ¿ñÇ« ·»ñٳݳóÇ ¾¹áõ³ñ¹ ´»ñÝßï³ÛÝÇ« ¾© ¸³õÇ¹Ç ³ß˳ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Çï³É³óÇ ³Ý³ñËÇëïÝ»ñ γýÇ»ñû γñÉáÛÇÝ« Îáëï³ÛÇÝ« سɳï¿ëñáÛÇÝ£ ÆëÏ ýñ³ÝëdzóÇ ÁÝÏ»ñí³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÉëáõÙ ¿Ç Çñ»Ýó Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ »ÉáÛÃÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ« Ù»Í Ù³ë³Ùµ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñ« ·ñ³·¿ï ì³½·¿Ý Þáõ߳ݻ³ÝÇ Ñ»ï£
ºñµ»ÙÝ å³ï³ÑáõÙ ¿ñ« áñ Ó³Ë Ï³Ù ³ç ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ Ý»ñë ¿ÇÝ ËáõÅáõÙ ëáódzÉÇëïÝ»ñÇ ¹³ë³Ëûëáõû³Ý ëñ³ÑÁ« ³ÕÙÏáõÙ« ˳ݷ³ñáõÙ© ÙÇ ³Ý·³Ù ÝáÛÝ ÇëÏ ëñ³ÑÇ Ñ³Û»ÉÇÝ»ñÝ áõ ³å³ÏÇÝ»ñÁ ç³ñ¹»óÇÝ£ ºë µéÝ»óÇ ì³½·¿Ý Þáõ߳ݻ³ÝÇ Ã»õÇó »õ ¹áõñë µ»ñÇ ëñ³ÑÇó ³ë»Éáí© §Ø»Ýù« ѳۻñë« ß³ï ÏáñáõëïÝ»ñ »Ýù ïáõ»É« å¿ïù ãáõÝ»Ýù ³Ûëï»Õ »õë Ïáñáõëï ï³Éáõ¦£ ì³½·¿ÝÁ ùñùç³ó Çñ»Ý Û³ïáõÏ Ó»õáí »õ Ñ»é³ó³Ýù ëñ³ÑÇó£

 


4. ԳՈՐԾԻՉ ՓԱՐԻՁԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ՝ 1920 ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒ Բ. ԿԷՍԻՆ [Բ.]
ԴՐՕՇԱԿ, ժէ տարի, Թիլ 14, 29 Հոկտեմբեր, 1986, էջ 16-17 (516-517)։

§Î³ý¿ ¹Á ɳ êáõñë¦áõÙ ÙÇ ûñ Ýëï³Í ¿ÇÝùª гٵ³ñÓáõÙ ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ« ì³½·¿Ý Þáõ߳ݻ³ÝÁ »õ »ë« »ñµ µ³Ý³ëï»ÕÍ àëï³ÝÇÏÁ Ñ»õ Ç Ñ»õ Ý»ñë Ùï³õ« ÿª §·ñ³·¿ï Îáëï³Ý ¼³ñ»³ÝÁ ´ñÇõùë¿ÉÇó ÏÝáç »õ ³ÕçÏ³Û Ñ»ï »Ï»É ¿ ö³ñǽ« ÑÇõñ³ÝáóÇ ë»Ý»³ÏáõÙ ³ÝûÃÇ Ýëï³Í »Ý© ÙÇ ù³ÝÇ ýñ³ÝÏ ïáõ¿ù« ѳó áõ å³ÝÇñ ·Ý»Ù ï³Ý»Ù« Ù»Õù »Ý© ¼³ñ»³ÝÁ Ù»Í Ùï³õáñ³Ï³Ý ¿« ³Ýó»³ÉáõÙ ·áñͳÏó»É ¿ êdzٳÝÃáÛÇÝ »õ ¸© ì³ñáõųÝÇÝ« äáÉëáõÙ©©©¦£ Ø»Ýù ³½¹áõ»óÇÝù« ³Ù¿Ý Ù¿Ïë ÙÇ ù³ÝÇ ýñ³ÝÏ ïáõÇÝù àëï³ÝÇÏÇÝ« ·Ý³ó£
Ú³çáñ¹ ûñ»ñáõ٠Ω ¼³ñ»³ÝÝ ¿É ëÏë»ó Û³×³Ë»É Ù»ñ ëñ׳ñ³ÝÁ© ͳÝûóó³Ýù« ÙÇ ûñ »ë Çñ»Ý ѳñó ïáõÇ©
¬ ä³ñá°Ý ¼³ñ»³Ý« DZÝãå¿ë »Õ³õ« áñ г۳ëï³ÝÇó »Ï³ù »õ ãí»ñ³¹³ñÓ³ù£ ä³ïÙ»ó Ñ»ï»õ»³ÉÁ©
¬ ¶Çï¿ù« áñ г۳ëï³Ý ¿Ç Ññ³õÇñáõ³Í ǵñ»õ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ¹³ë³Ëûë© ÙÇ ³Ý·³Ù ÂÇýÉÇë ·Ý³óÇ« í»ñ³¹³ñÓÇë ·Ý³óùÇ ÇÙ Ïáõå¿áõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ×³Ù÷áñ¹ ѳۻñ ëÏë»óÇÝ ·³Ý·³ïÇÉ Çñ»Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ͳÝñ ¹ñáõÃÇõÝÇó£ ºñµ ·Ý³óùÁ ѳë³õ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ Ï³Û³ñ³ÝÁ« ÙÇ ù³ÝÇ ã¿ÏÇëïÝ»ñ µ³ñÓñ³ó³Ý ·Ý³óù »õ ÇÙ Ïáõå¿Ç ׳Ù÷áñ¹Ý»ñÇÝ Ó»ñµ³Ï³É»Éáí« Çç»óñÇÝ ·Ý³óùÇó »õ ï³ñ³Ý µ³Ýï£ ²Û¹ï»Õ ÇÙ ÙïùáõÙë áñáß»óÇ Ñ»é³Ý³É êáí»ï³Ï³Ý г۳ëï³ÝÇó ¹¿åÇ ÙÇ ³½³ï »ñÏÇñ »õ« Û³çáÕ»óÇ« »Ï³Û ºõñáå³£
Ø»Ýù Ç íÇ׳ÏÇ ã¿ÇÝù ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù ¹ñ³Ù ï³Éáõ« áñ Ω ¼³ñ»³ÝÁ Ï»ñ³Ïñáõ¿ñ©
áõëïÇ ÙÇ ûñ àëï³ÝÇÏÇÝ ³ë³óÇ©
¬ Æñ»Ý ѳñóñáõ« »Ã¿ »ë ÙÇçÝáñ¹»Ù« áñ Îáëï³Ý ¼³ñ»³ÝÁ ³ß˳ï³ÏóÇ ´áëïáÝÇ Ù»ñ §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ³Ùë³·ñÇÝ »õ ÑáÝáñ³ñ ëï³Ý³Û« ÏÁ ѳٳӳÛÝáõDZ£
àëï³ÝÇÏÁ Ëûë»É ¿ñ« »Ï³õ ÿª ѳٳӳÛÝ ¿£
ºë ³ÝÙÇç³å¿ë ·Ý³óÇ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ùûï« å³ïÙ»óÇ »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ »õ Ëݹñ»óÇ ·ñ»É §Ð³Ûñ»ÝÇù¦Ç ËÙµ³·ñ³å»ï ÁÝÏ»ñ èáõµ¿Ý ¸³ñµÇÝ»³ÝÇÝ »õ ѳٳӳÛÝáõÃÇõÝÁ Ëݹñ»É£ §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ³Ùë³·ÇñÁ ³ß˳ï³ÏóáÕ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Çµñ»õ ÑáÝáñ³ñ í׳ñáõÙ ¿ñ ³ÙÇëÁ ùë³Ý ¹áɳñ« áñ ÏÁ ÷ñÏ¿ñ Ω ¼³ñ»³ÝÇÝ£
²Ñ³ñáÝ»³ÝÝ ³ÝÙÇç³å¿ë Ý³Ù³Ï ·ñ»ó« ݳ »õë ½·³óáõ³Í ¿ñ£
г½Çõ »ñÏáõ ß³µ³Ã ¿ñ ³Ýó»É« áñ èáõµ¿Ý ¸³ñµÇÝ»³ÝÇó Ý³Ù³Ï ëï³óáõ»ó« ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇÝ ·ñ»É ¿ñ« áñ áõñ³Ëáõû³Ùµ Ï°ÁݹáõÝÇ Îáëï³Ý ¼³ñ»³ÝÇ ³ß˳ï³ÏóáõÃÇõÝÁ£
²Ûë Ù³ëÇÝ ÇÝùë Û³ÛïÝ»óÇ Îáëï³Ý ¼³ñ»³ÝÇÝ« áñ ß³ï ·áÑ Ùݳó£ êÏë»ó ·ñ»É£ §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ³Ùë³·ñáõÙ ëÏë»óÇÝ ÉáÛë ï»ëÝ»É Îáëï³Ý ¼³ñ»³ÝÇ §´³ÝÏûûåÁ »õ Ù³ÙáõÃÇ áëÏáñÝ»ñÁ¦« §ºñÏÇñÝ»ñ »õ ²ëïáõ³ÍÝ»ñ¦« áñáÝù ß³ï Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ³é³ç³óáõóÇÝ£ Ú»ïáÛ ¿É« èáõµ¿ÝÇ Ûáõß»ñÇó ù³Õ»Éáí ÝÇõÃÁ« ·ñ»ó §î³ïñ³·áÙÇ Ñ³ñëÁ¦ »õ ³ÛÉÝ£
ö³ñǽáõÙ« ëáí»ï³Ï³Ý §îáñ·åñ»¹¦Ç ³é»õïñ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇã ¿ñ µáÉß»õÇÏ êÇÙáÝÇÏ öÇñáõÙ»³ÝÁ£ Üñ³ Ùûï »ÉáõÙáõï ¿ÇÝ ³ÝáõÙª гÙÉÇÏ Âáõٳݻ³ÝÁ ¥ÚáíÑ© Âáõٳݻ³ÝÇ ïճݤ« áñ ÈáݹáÝÇó ÷á˳¹ñáõ»É ¿ñ ö³ñǽ« »õ ²ßáï ä³ïÙ³·ñ»³ÝÁ« áñ ´»éÉÇÝÇó ¿ñ ÷á˳¹ñáõ»É£
Üϳï»óÇÝù« áñ àëï³ÝÇÏÁ »õ ºÕÇß¿ ²Ûí³½»³ÝÁ ëÏë»óÇÝ ßé³ÛÉ Í³Ëë»ñ ³Ý»É© ºÕÇß¿Ý Ù¿Ï ß³åû ·É˳ñÏ ¿ñ ·Ý»É ѳñÇõñ ùë³Ý ýñ³Ýùáí« áñ ß³ï Ù»Í ·áõÙ³ñ ¿ñ ÙÇ ³Ý·áñÍ Ù³ñ¹áõ ѳٳñ£ ÜáÛÝÁ ݳ»õ ²ñ÷dzñ ²ëɳݻ³ÝÁ ¥ï³ñ³·Çñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇó¤ »õ Çñ ÏÇݪ ·ñ³·ÇïáõÑÇ È³ëÁ« áñ §Ó³Ë¦ ¿ñ©©©
гٵ³ñÓáõÙÇÝ ÙÇ ûñ Û³ÛïÝ»óÇ Ç٠ϳëϳÍÇ Ù³ëÇÝ© ³ë³óÇ« áñ ÁÝÏ»ñ гÛÏ ²ë³ïñ»³ÝÁ äñ³·³ÛáõÙ ÇÝÓ å³ïÙ»É ¿« áñ ÇÝùÁ ´»éÉÇÝ »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï ÇÙ³ó»É ¿« áñ áñáß Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñ ¹ñ³Ù ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ ëáí»ï³Ï³ÝÝ»ñÇó© áõë³Ý»Éáõó Û»ïáÛ Ð³Û³ëï³Ý Ù»ÏÝ»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí« »õ ÝáÛÝ ÇëÏ Ð³ÛÏÁ ïáõ»ó ¶ñÇ·áñ î¿ñ ²Ý¹ñ¿³ë»³ÝÇ ³ÝáõÝÁ« áñ ×»Ù³ñ³ÝÇ ÇÙ ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñÇó ¿ñ£
гٵ³ñÓáõÙÁ ѳëï³ï»ó Ç٠ϳëϳÍÁ£
ØÇ ûñ гٵ³ñÓáõÙÝ ÇÝÓ å³ïÙ»ó« áñ ѳݹÇå»É ¿ ÷áÕáóáõ٠гÙÉÇÏ Âáõٳݻ³ÝÇÝ« ë³ ³ë»É ¿« áñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ í׳ñõáõÙ ¿ ³Ùë³Ï³Ý ùë³Ý ¹áɳñ« µ³Ûó ù»½ »õ ²Ý¹ñ¿ÇÝ ÏÁ í׳ñ»Ýù ÛÇëáõÝ ¹áɳñ© ËûëÇñ ²Ý¹ñ¿Ç Ñ»ï£
ºë ½³Ûñ³ó³Û« áñ ÇÝÓ ³é»õïñÇ ³é³ñÏ³Û »Ý áõ½áõÙ ¹³ñÓݻɩ ÇÙ ·³Õ³÷³ñÝ»ñë ³Ý³ñ·»É£ гٵ³ñÓáõÙÇÝ ³ë³óÇ« áñ ųٳ¹ñáõÇ Ð³ÙÉÇÏÇ Ñ»ï£
гٵ³ñÓáõÙÁ ųٳ¹ñáõÃÇõÝ í»ñóñ»ó« ѳݹÇå»óÇÝù §ÈÇõùë»Ùµáõñ·¦ ³Û·áõ ÙûïÇ ÷áÕáóáõÙ£
¬ ²ë³ ï»ëݻ٫ гÙÉÇÏ« DZÝã åÇïÇ ³ë¿Çñ« ¬ ³ë³óÇ »ë£
гÙÉÇÏÝ ëÏë»ó Ëûë»É г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý Ù³ëÇÝ µ³ó³ë³Ï³Ý Ó»õáí« »ñµ ³õ»É³óñ»ó« ÿ ¹³ßݳÏó³Ï³Ý ÙÇÝÇëïñÝ»ñÁ©©©© ³ÉÇõñ ¿ÇÝ ·áÕ³ÝáõÙ© »ë Û³ñÓ³Ïáõ»óÇ Ð³ÙÉÇÏÇ íñ³Û© гٵ³ñÓáõÙÁ Ù¿ç Ùï³õ« гÙÉÇÏÝ ëÏë»ó ³ÙµáÕç áÛÅáí ÷³Ëã»É£
¬ Æ ½áõñ ãÃáÕÇñ« áñ »ë ¹ñ³Ý ÙÇ É³õ ¹³ë ï³Ù© ¬ µ³ñϳó³Í ³ë³óÇ Ð³Ùµ³ñÓáõÙÇÝ£ §²Û¹ù³ÝÝ ¿É ÃáÕ Ëñ³ï ÉÇÝÇ Ýñ³Ý¦« ¬ ³ë³ó гٵ³ñÓáõÙÁ£
ØÇ ù³ÝÇ ûñ Û»ïáÛ Ð³Ùµ³ñÓáõÙÝ ÇÝÓ ³ë³ó©
¬ гݹÇå»óÇ Ð³ÙÉÇÏÇÝ« ³ë³ó© §ºÃ¿ µáÉáñÁ ù»½ »õ ²Ý¹ñ¿Ç ÝÙ³Ý ÉÇÝÇÝ« Ù»Ýù Û³çáÕáõÃÇõÝ ã»Ýù áõݻݳ۩©©¦£
²ñ¹¿Ý Ù»½ ѳٳñ µ³ó³Û³Ûï ¿ñ« áñ µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ áõë³ÝáÕ ³Ýáõ³Ý ï³Ï Éñï»ëÝ»ñ ¿ÇÝ áñëáõÙ£ ¶Ý³óÇ ´ÇõñáÛÇ ë»Ý»³ÏÁ »õ ÁÝÏ»ñ ê© ìñ³ó»³ÝÇÝ« èáõµ¿ÝÇÝ »õ æ³Ù³É»³ÝÇÝ µ³ó³ïñ»óÇ Ï³óáõÃÇõÝÁ »õ ³ë³óÇ« áñ º© ²Ûí³½»³ÝÁ »õ àëï³ÝÇÏÁ åÇïÇ Ñ»é³óáõ»Ý Ù»ñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ËÙµÇó£ ´ÇõñáÝ ÙÇ ßñç³µ»ñ³Ï³Ýáí Ñ»é³óáõ³Í Û³Ûï³ñ³ñ»ó ³Û¹ »ñÏáõëÇÝ£
´áÉß»õÇÏÝ»ñÁ àëï³ÝÇÏÇÝ Ñ³Ùá½áõÙ »Ý »ñÃ³É Ð³Û³ëï³Ý© Û³ÝÓݳñ³ñ³Ï³Ý ÏÁ ï³Ý »õ ͳËùÝ ¿É ÏÁ Ñᷳݣ ²ëáõÙ »Ýª §µ³Ý³ëï»ÕÍ »ë« Ï°»ñÃ³ë« ³ÛÝï»Õ ù»½ ³é³ç ÏÁ ù³ß»Ý©©©¦£
àëï³ÝÇÏÁ Ù»ÏÝáõÙ ¿ Æï³ÉdzÛÇ íñ³Ûáí£ ²ñ¹¿Ý µáÉáñÁ ·Çï¿ÇÝ« áñ àëï³ÝÇÏÁ Ù»ÏÝ»ó г۳ëï³Ý£
ØÇ ûñ ¿É Û³ÝϳñÍ àëï³ÝÇÏÇÝ ï»ë³Ýù ö³ñǽáõÙ©©©
Øï³Ýù »ñÏáõëáí ëñ׳ñ³Ý£ Æñ ³é³çÇÝ ËûëùÁ »Õ³õª
¬ ²Ý¹ñ¿« ¹áõ Çñ³õ³óÇ ¿Çñ« »ë ¹ñ³Ù ¿Ç ëï³ÝáõÙ« ÙÇ ³Ý·³Ù ¿É ²ßáï ä³ïÙ³·ñ»³ÝÇó ѳ½³ñ »ñÏáõ ѳñÇõñ ýñ³ÝùÇ ã»ù ëï³ó³Û« µ³óÇ ×³Ùµáõ ͳËëÇó£ ºñµ Æï³Édz ѳë³Û« ÇÝÓ ÙÇ ÷³Ï« Û³ÝÓݳñ³ñ³Ï³Ý Ý³Ù³Ï ¿ÇÝ ïáõ»É« áñ Ý»ñϳ۳óÝ¿Ç ºñ»õ³ÝáõÙ£ лï³ùñùñõáõÙ ¿Ç« ÿ ÇÝã ¿ ·ñáõ³Í ݳٳÏáõÙ« µ³ó ³ñÇ »õ ǯÝã ϳñ¹³Ù© ·ñáõ³Í ¿ñª §³Ûë ɳÏáïÇÝ »ñ»ë ãï³ù¦©©©
ÆëÏáÛÝ áñáß»óÇ Û»ï ¹³éÝ³É »õ ³Ûëï»Õ Çñ»Ýó ³ë³óÇ« áñ ׳ٵÇÝ ÇÝÓ ÏáÕáåï»óÇÝ© ¹ñ³ÙÝ»ñë »õ ³Ù¿Ý ÇÝã ·áÕ³ó³Ý©©© ¸áõù ¿É ³Ûëå¿ë ÇÙ³ó¿ù£
ºñÏáõ ûñ Û»ïáÛ ÇÝÓ Ñ³Ý¹Çå»ó ºÕÇß¿ ²Ûí³½»³ÝÁ »õ Ëݹñ»ó ÙïÝ»É ëñ׳ñ³Ý£ ê³ »õë Ëáëïáí³Ý»ó« áñ ¹ñ³Ù ¿ ëï³ó»É« áñ »ë ³ñ¹³ñ³óÇ »Ù »Õ»É£
¿»õ »ñÏáõëÇÝ ¿É Ý»ñ»óÇÝù« µ³Ûó ß³ñù»ñÁ ãÁݹáõÝ»óÇÝù ³ÛÉ»õë£
ì³½·¿ÝÁ ÙÇç³Ñ³ë³Ï« É»óáõÝ Ù³ñÙÝáí« ë»õ« Ëáßáñ ³ãù»ñáí« í³ñ¹³·áÛÝ ³Ûï»ñáí« ×»ñÙ³Ï ÙáñÃáí ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ¿ñ« ͳÝûÃáõû³Ý ³é³çÇÝ ÇëÏ ñáå¿Çó Ùï»ñÙ³ó³Ýù£ ÆÝùÁ ²åñÇÉ»³Ý ºÕ»éÝÇ áñµ»ñÇó ¿ñ© ï³ñÇÝ»ñ ¿ñ ³Ýóϳóñ»É áñµ³ÝáóÝ»ñáõÙ« Û»ïáÛ Çñ»Ý ÷á˳¹ñ»É ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ áñµ³Ýáó« í»ñçÁ »Ï»É ¿ñ ³ñï³ë³Ñٳݫ ³õ³ñï»É ¿ñ ØáÝå»ÉÇ¿Ç ·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¹³ëÁÝóóùÁ« µ³Ûó Çñ Ù³ëݳ·Çïáõû³Ùµ ùÇã ¿ñ ½µ³Õáõ»É£ ºÏ»É ¿ñ ö³ñǽ« å³ñ³åáõÙ ¿ñ ÁÝûñó³Ýáõû³Ùµ »õ ·ñ»Éáí£ Æñ ÝÇõóϳÝÁ Ñá·áõÙ ¿ñ Çñ áñµáõû³Ý ÁÝÏ»ñ ê»åáõÑÁ« áñ ·ïÝõáõÙ ¿ñ º·ÇåïáëáõÙ£ лï³ùñùñõáõÙ ¿ñ ѳë³ñ³Ï³·Çïáõû³Ùµ« ç»ñÙ ëáódzÉÇëï ¿ñ© ³Ûë ¿« áñ Çñ»Ý Ñ»ï ÙÇßï Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝù ÉÇÝáõÙ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ëáódzÉÇëïÝ»ñÇ »ÉáÛÃÝ»ñÇÝ« áñáÝù »ñµ»ÙÝ ÏéÇõÝ»ñáí ¿ÇÝ í»ñç³ÝáõÙ« ³ç»ñÇ Ï³Ù Ó³Ë»ñÇ Ë³éݳÏÇã »ÉáÛÃÝ»ñáí£
àõß »ñ»ÏáÝ»ñÇÝ ì³½·¿ÝÇ Ñ»ï ¹áõñë ¿ÇÝù ·³ÉÇë ½µûë³ÝùÇ Éáõë³õáñ åáÕáï³Ý»ñáõ٠ϳ٠ÈÇõùë»Ùµáõñ·Ç å³ñ�áõÙ« »õ ì³½·¿ÝÁ ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ñ ØÇë³ù ػͳñ»ÝóÇó Çñ ëÇñ³Í ÏïáñÁª
§¶Çß»ñÝ ³Ýáõß ¿« ·Çß»ñÝ Ñ»ßï³·ÇÝ«
гßÇßáí ûÍáõÝ »õ µ³É³ë³Ýáí«
Èáõë»Õ¿Ý ׳Ù÷¿Ý »ë ϳÝóÝÇÙ ·ÇÝáí«
¶Çß»ñÝ ³Ýáõß ¿« ·Çß»ñÝ Ñ»ßï³·Çݦ©©©
ì³½·¿ÝÁ Ù³ùáõñ ëÇñï áõÝ¿ñ »õ Ù³ùáõñ Ýϳñ³·Çñ© Ýñ³Ý »õë µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ ãϳñáÕ³ó³Ý ÝÇõÃ³Ï³Ý ·³ÛóÏÕáõû³Ý »Ýóñϻɣ
ºñµ»ÙÝ« »ñµ ²ñÍñáõÝÇ ÂáõÉ»³ÝÁ Ù»½ Ñ»ï ¿ñ ÉÇÝáõÙ« Ý»ÕáõÙ ¿ñ ì³½·¿ÝÇÝ© Ù¿Ï ¿É ï»ë³ñ Ë÷»ó ì³½·¿ÝÇ Ù¿çùÇÝ »õ ÷³Ë³õ© §²Ý¹ñ¿« ï»°ë« Ý»Ý· ¿« Ñ¿°« ÃÇÏáõÝù¿Ý ÏÁ ½³ñÝ¿¦« ³ëáõÙ ¿ñ ì³½·¿ÝÁ »õ ÍÇͳÕáõÙ Çñ»Ý Û³ïáõÏ ÉdzÃáù ÍÇͳÕáí£
ì³½·¿ÝÇ Ñ»ï ϳñ¹áõÙ ¿ÇÝù ݳ»õ ýñ³ÝëdzóÇ Û³ÛïÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ ·áñÍ»ñÇó« »ñµ»ÙÝ ³Ý·Çñ ÏïáñÝ»ñ ³ñï³ë³Ý»Éáí ´á¹É»ñÇó« ²Éýñ¿¹ ¹Á ØÇõëë¿Çó« äûÉ ì»éÉ¿ÝÇó£
ê»Ý ØÇß¿ÉÇ Ññ³å³ñ³ÏÇ »ï»õáõÙ ·ïÝõáõÙ ¿ñ ýñ³ÝëdzóÇ Û³ÛïÝÇ ²å³ßÝ»ñÇ ¥³õ³½³Ï³µ³ñáÛ ¹³ë¤ ù³ñ³ÝÓ³õÁ© ì³½·¿ÝÇ ëÇñ³Í ï»ÕÝ ¿ñ« ÿ»õª íï³Ý·³õáñ© µ³Ý³ëï»ÕÍ äûÉ ì»éÉ¿ÝÁ« áñ ݳ»õ ËÙ³Ý ¿ñ »Õ»É« Û³×³Ë ³Ûó»É»ÉÇë ¿ñ »Õ»É ²å³ßÝ»ñÇ ù³ñ³ÝÓ³õÁ« áñÇ å³ï»ñÇÝ ·ñ»É ¿ñ Çñ ³ÝáõÝÁ£ ì³½·¿ÝÁ ˳ݹáí óáÛó ¿ñ ï³ÉÇë ì»éÉ¿ÝÇ »õ ³ÛÉ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ µ³ó³·³ÝãáõÙ ¿ñª §î»°ë« ³Ûë µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ ëÇñ»ÉÇë »Ý »Õ»ñ ²å³ßÝ»ñÇÝ©©©¦ »õ Ññ×õáõÙ ¿ñ« áñ ÇÝùÝ ¿É ù³ÛÉáõÙ ¿ Û³ÛïÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ñ»ïù»ñáí£
ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ùï³Û ²å³ßÝ»ñÇ ³ÝÓ³õÁ« ãáñ áõ ù³ñ¿ å³ï»ñÝ áõ ÷áñáõ³ÍùÁ ͳÝñ ïå³õáñáõÃÇõÝ ÃáÕÇÝ íñ³ë£ Æç³Ýù Ý»Õ áõ ù³ñ¿ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇó »õ Ùáõï ·áñÍ»óÇÝù ÙÇ ÷áùñ ³ÝÓ³õ« áõñ ÙÇ ÷áùñ ³Ýï³ß ë»Õ³Ý ϳñ »õ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýï³ß ³Ãáé³Ïª ³é³Ýó ۻݳñ³ÝÇ£ ÎáÕùÇ ÷áùñ ë»Ý»³Ï-³ÝÓ³õáõÙ Ýëï³Í ¿ÇÝ 3-4 ²å³ßÝ»ñ« áñáÝù ϳï³ÕÇ Ñ³Û»³óùáí Ù»½ ݳۻóÇÝ ëϽµáõÙ« Û»ïáÛ ³Ýáõß³¹ñáõû³Ý Ù³ïÝ»óÇÝ£ ì³½·¿ÝÁ å³ïÙ»ó ÇÝÓ« áñ áñáß Û³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ²å³ßÝ»ñÁ ÏáÕáåïáõÙ »Ý Ñ»Ýó ³Ûëï»Õ©©©
¶³ñ»çáõñ å³ïáõÇñ»óÇÝù« ËÙ»óÇÝù »õ ¹áõñë »É³Ýù£ ºë« áñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÙïÝ»ÉÇë ͳÝñ ïå³õáñáõÃÇõÝ ¿Ç ëï³ó»É« ³ÛÅÙ ëÇñ³Ñ³ñ ¹³ñÓ³Û ²å³ßÝ»ñÇ ³ÝÓ³õÇÝ »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ »ñµ»ÙÝ ì³½·¿ÝÇÝ ³ëáõÙ ¿Çª §ì³½·¿Ý« ã»ñó±Ýù ²å³ßÝ»ñÇ ³ÝÓ³õÁ¦© ݳ Ññ×õáõÙ ¿ñ »õ ·ÝáõÙ ¿ÇÝù© ²å³ßÝ»ñÝ ³ñ¹¿Ý Ù»½ ׳ݳãáõÙ ¿ÇÝ »õ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ñ³Û»³óù ã¿ÇÝ Ý»ïáõÙ£
§ÆÝãå¿±ë ¿« áñ ³½·³Ýáõݹ ÏÝáç³Ï³Ý ¿ª Þáõ߳ݻ³Ý¦ ѳñóñÇ ÙÇ ûñ ì³½·¿ÝÇÝ©
§ÌÝáÕÝ»ñ¿ë Éë³Í »Ù« áñ ï³ïë ß³ï Ë»Éûù »õ ³½¹»óÇÏ ÏÇÝ ÙÁ »Õ³Í ¿« áõëïÇ Ù»ñáÝù áñáß³Í »Ý ³Ýáñ ³ÝáõÝÁ ·áñÍ³Í»É Çµñ»õ ³½·³Ýáõݦ« å³ï³ë˳ݻó ì³½·¿ÝÁ£
ì³½·¿ÝÁ Çñ ·ñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ »õ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ ·ñáõÙ ¿ñ ÙÇ ÷áùñÇÏ ëñ׳ñ³ÝáõÙ áñ Ùûï ¿ñ ·ïÝõáõÙ §Î³ý¿ ¹Á ɳ êáõñë¦ÇÝ£ ºñµ áõ½áõÙ ¿Ç Çñ»Ý ѳݹÇå»É« ·ÝáõÙ ¿Ç ³Û¹ ϳý¿Ý© Ù¿Ï ³ÝÏÇõÝáõÙ« ë»Õ³ÝÇÏÇ Ùûï Ýëï³Íª ·ñáõÙ ¿ñ« ӻ鳷ÇñÝ ¿É ѳïÇÏ-ѳïÇÏ ¿ñ£
²ñÍñáõÝÇ ÂáõÉ»³ÝÁ »ñµ»ÙÝ íÇ×áõÙ ¿ñ ì³½·¿ÝÇ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÇ ßáõñç£ ØÇ ³Ý·³Ù« »ñµ »ë ë»Ý»³ÏáõÙë ÑÇõ³Ý¹ å³éÏ³Í ¿Ç« ÅáÕáíáõÙ ²ñÍñáõÝÇÝ Ù»Õ³¹ñ»É ¿ñ ì³½·¿ÝÇÝ Çñ ï»ë³Ï¿ïÇ Ñ³Ù³ñ£ ºÏ³Ý ÇÝÓ Ùûï« Ï³ñÍÇùë ÇٳݳÉáõ£ ºñµ Éë»óÇ« ³ë³óÇ© §¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ÙïùÇ« ËûëùÇ »õ ·ñãÇ ³½³ïáõÃÇõÝ ¿ ù³ñá½áõÙ© »Ã¿ ¹³ßݳÏó³Ï³ÝÇ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ ã»Ý ѳϳëáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇÝ« ³½³ï ¿ ³ñï³Û³Ûïáõ»Éáõ£ ºÃ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇó ï³ñµ»ñ ï»ë³Ï¿ï áõÝÇ« ³å³ ³Ù¿Ý ¹³ßݳÏó³Ï³Ý ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇó í»ó ³ÙÇë ³é³ç ϳñáÕ ¿ ÅáÕáíÝ»ñáõÙ ³ñï³Û³Ûï»É Çñ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ« ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÁ »Ã¿ ѳëï³ï»óª ɳõ£ ÆëÏ »Ã¿ ãѳëï³ï»ó« ï»ë³Ï¿ïÁ ·ñ³õáñ ÏÁ ÙÝ³Û ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç« ÇëÏ ÇÝùÁ Ï°»ÝóñÏáõÇ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÇݦ£
ì³½·¿ÝÁ ·áÑ Ùݳó ÇÙ ³Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÇó£

 


5. ԳՈՐԾԻՉ ՓԱՐԻՁԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ՝ 1920 ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒ Բ. ԿԷՍԻՆ [Գ.]
ԴՐՕՇԱԿ, ժէ տարի, Թիլ 15, 12 Նոյեմբեր, 1986, էջ 13-14 (557-558)։

1927 ÃáõÇÝ ´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇó ¥Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳ¤ ·áñÍÇã ¿ÇÝ áõ½»É« ßñç³ÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ »õ ûñà ÑÇÙÝ»Éáõ ѳٳñ£ ÆÙ ³ÝáõÝë ¿ÇÝ ïáõ»É£ ÀÝÏ»ñ èáõµ¿ÝÇÝ ³ë³óÇ« áñ »ë »ñÏÇñ åÇïÇ Ù»ÏÝÇÙ© Çñ»Ý ³ë»É »Ù ³Û¹ Ù³ëÇÝ« Ñ»ï»õ³µ³ñ ã»Ù ϳñáÕ ´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë Ù»ÏÝÇÉ£ èáõµ¿ÝÝ ³ë³ó© ¬ §ÖÇß¹ »ë« ÏÁ ·ñ»Ýù Çñ»Ýó« áñ ã»ë ϳñáÕ ·Ý³É« ³éáÕç³Ï³Ý å³ï׳éÝ»ñáí£ ¸áõ åÇïÇ »ñÏÇñ ·Ý³ë© ³é³Ýó ³ÛÝ ¿É Ù»ñ ϳåÁ ˽áõ»É ¿ »ñÏñÇ Ñ»ï¦£
àõÕ³ñÏ»óÇÝ ÁÝÏ»ñ ³¹¿áë ػͳïáõñ»³ÝÇÝ ¥ØÇë³ù ػͳñ»ÝóÇ ³½·³Ï³ÝÁ¤© Ù¿Ï ï³ñÇ Ùݳó ϳ½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí« µ³Ûó ËÙµ³·Çñ ã¿ñ ϳñáÕ ÉÇݻɣ
ºñµ ÇÝÓ Ñ»ñà ѳë³õ г۳ëï³Ý Ù»ÏÝ»Éáõ ¥1928 ÃáõÇ ÚáõÝÇëÇݤ« Éáõñ ï³ñ³Í»óÇÝù« áñ ´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë åÇïÇ Ù»ÏÝÇÙ« ǵñ»õ ·áñÍÇã-ËÙµ³·Çñ ¥Ø»Í³ïáõñ»³ÝÝ ³ñ¹¿Ý í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ñ¤£ ²Ù»Ý³Ùûï ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë ³Ý·³Ù ã³ë³óÇ« áñ г۳ëï³Ý åÇïÇ Ù»ÏÝÇÙ« ÙdzÛÝ ²ñÍñáõÝÇ ÂáõÉ»³ÝÁ ·Çï¿ñ« áñáíÑ»ï»õ Ù»ÏÝ»É ¿ñ »ñÏÇñ »õ í»ñ³¹³ñӻɩ ÙdzëÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ÇÝù 10-ñ¹ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇÝ£
Ø»ÏÝ»Éáõë ûñ»ñÇÝ ì³½·¿ÝÁ »Ï³õ Ó»éùÇÝ ÙÇ Ï³åáó« ÇÝÓ Ù»ÏÝ»Éáí ³ë³ó© ¬ §²Ûëù³Ý Ùï»ñÇÙ »Ýù »Õ³Í« Ù»ÏÝáõÙǹ ³éÃÇõ ÁݹáõÝ¿ ³Ûë ÷áùñÇÏ Ýáõ¿ñÁ¦©©© ²ßݳݳÛÇÝ Ñ³·áõëï ¿ñ Ýáõ¿ñÁ© Ûáõ½áõ»óÇ£ §ì³½·¿Ý« ëÇñ»ÉÇë« ÇÝãá±õ »ë ³ÛëåÇëÇ Í³Ëù ³ñ»É« ͳÝñ ¿ ù»½ ѳٳñ¦« ³ë³óÇ£ §Êݹñ»Ù ãÙ»ñÅ»ë« ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ýáõ¿ñ ¿¦ ³ë³ó« »õ Çñ ÝϳñÝ ¿É ÝáõÇñ»ó£
²ÙÇëÝ»ñ Û»ïáÛ« »ñµ ÇÙ³ó»É ¿ñ« áñ Ù»ÏÝ»É »Ù г۳ëï³Ý »õ µ³Ýï³ñÏáõ»É« 1930 ÃáõÇÝ« »ñµ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝÇó ³ùëáñáõ»óÇ ä³ñëϳëï³Ý« ì³½·¿ÝÝ ÇëÏáÛÝ ÙÇ Ý³Ù³Ï ·ñ»ó« Çñ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»Éáí« áñ ³½³ïáõ»É »Ù« Ýáñ¿Ý ÙÇ Ýϳñ ¿É áõÕ³ñÏ»É ¿ñ£
Æñ ÝϳñÁ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ Ù³ëáõÝùÇ å¿ë å³ÑáõÙ »Ù« áñÇ íñ³Û Çñ ӻ鳷ñáí ·ñáõ³Í ¿© §êÇñ»ÉÇ ²Ý¹ñ¿Çݪ ì³½·¿Ý¿Ý¦« ö³ñǽ£
üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ñ³õÇó »ñµ»ÙÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ¿ÇÝ ·³ÉÇë ö³ñǽ« ѳ½Çõ ÙÇç³Ñ³ë³Ï« ·áõݹ áõ ÏÉáñ ϳ½Ùáõ³Íùáí« ì³½·¿ÝÝ ÇÝÓ ³ëáõÙ ¿ñ© ¬ §²Ý¹ñ¿« ݳۿ°« Ñ¿°« áñµ³ÝáóÇ ³åñ³Ýù ¿¦©©© »õ« Çëϳå¿ë« »ñµ ëïáõ·áõÙ ¿ÇÝù« áñµ³ÝáóÝ»ñáõÙ ¿ÇÝ »Õ»É£
ì³½·¿Ý Þáõ߳ݻ³ÝÁ ·ñ³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ ³ÝáõÝ Ñ³Ý»ó »õ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ ¿É Çñ ·ñáõ³ÍùÝ»ñÁ ϳñ¹³óõáõÙ »Ý ѳ×áÛùáí£ ²÷ëá¯ë« áñ í³Õ³Å³Ù Ù³Ñ áõÝ»ó³õ£ ºñµ»ù ã»Ù Ùáé³Ý³Û ÇÙ ëÇñ»ÉÇ ì³½·¿Ý Þáõ߳ݻ³ÝÇÝ »õ Çñ ù³Õóñ ùñùÇçÁ£

ÈÇáÝ ù³Õ³ùáõÙ åÇïÇ ï»ÕÇ áõݻݳñ Щک¸© ²ñ»õÙï»³Ý ßñç³Ý³ÛÇÝ å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáí£ Èë»É ¿ÇÝù« áñ ²µá ¥´³Õ¹³ë³ñ¤ ²µáÛ»³ÝÁ §Ù³ï»ñ¦ ¿ ϳ½Ù³Ï»ñå»É »õ »ÉáÛà åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ³ñ»õ»É³Ñ³Û ·áñÍÇãÝ»ñÇ ¹¿Ù« ѳïáõ³Í³Ï³Ý Ïñùáí©©© ö³ñÇ½Ç ÏáÙÇï¿áõû³Ý ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíáõÙ Ëûëáõ»ó ³Ûë Ù³ëÇÝ« »ë ¿É »ÉáÛà áõÝ»ó³Û« Û³Ûï³ñ³ñ»Éáí« áñ ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ á°ã ѳïáõ³Í³Ï³Ý »õ á°ã ¿É Û³ñ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý ËïñáõÃÇõÝ ¿ ׳ݳãáõÙ£ ÀÝÏ»ñÝ»ñ ¶»ñ³ëÇÙ ´³É³Û»³Ý »õ ²ñÙ¿Ý ê³ëáõÝÇÝ ÇÙ ï»ë³Ï¿ïÁ å³ßïå³Ý»óÇÝ »õ åݹ»óÇÝ Ç٠ûÏݳÍáõû³Ý íñ³Û« áñå¿ë å³ï·³Ù³õáñÇ£ ÆÝÓ Ñ»ï ¿ÇÝ Ý³»õ ì³½·¿Ý Þáõ߳ݻ³Ý« ØÏñïÇã ºñ¿ó»³Ý« ¶»Õ³Ù ¥µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ ·ñáÕ¤« È»õáÝ Øá½»³Ý »õ ÙÇ ³ÛÉ ÁÝÏ»ñ« áñÇ ³ÝáõÝÁ Ùáé³ó»É »Ù£
ÄáÕáíáõÙ ´ÇõñáÛÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û ¿ñ ÁÝÏ»ñ ê© ìñ³ó»³ÝÁ« áñ Çñ»Ý ½áõëå å³Ñ»ó£
²µáÛ»³ÝÁ »ñ»ëáõÝ»ñ»ù ϳ½Ù³Ï»ñå³Í §Ù³ï»ñ¦ ¿ñ µ»ñ»É« Ù»Í Ù³ë³Ùµ Ýáñ»ÉáõÏ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó£
²Ù¿Ý ³Ý·³Ù« áñ ²µáÝ ËûëáõÙ ¿ñ« »ë Ó³ÛÝ ¿Ç ËݹñáõÙ »õ Çñ ³ë³ÍÇ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ 㿽áù³óÝáõÙ£ ÄáÕáíÝ ³ñ¹¿Ý í³ñÅáõ»É ¿ñ »õ ²µáÛÇ Ëûë»Éáõó Û»ïáÛ ³ëáõÙ ¿ÇÝ© ¬ §ÐÇÙ³ ²Ý¹ñ¿Ý Ó³ÛÝ Ï°áõ½Ç¦£
ÈÇáÝÇó [¿ñ] γÏáë»³Ý ³ÝáõÝáí ÙÇ ï³ñ»ó ÁÝÏ»ñ« µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï« ãáñ áõ áëÏñáï ϳ½Ùáí« ³ãù»ñÁ ßÇɳÝٳݣ ÄáÕáíÇ ÁݹÙÇçÙ³Ý ÙÇçáóÇÝ ³ÕÙáõÏ Éëáõ»ó ÙÇç³ÝóùÇó© »ñµ ÙÇç³Ýóù Çç³Ýù« ³ë³óÇÝ« áñ γÏá뻳ÝÝ ³åï³Ï»ó ì³½·¿Ý Þáõ߳ݻ³ÝÇÝ »õ ½·áõß³óñÇÝ« áñ γÏáëÇ Ùûï ³ïñ×³Ý³Ï Ï³Û£ ºë ß³ï ³½¹áõ»óÇ« áñ ì³½·¿ÝÇ å¿ë ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ÁÝÏ»ñáç ³åï³Ï»É ¿ ·é»ÑÇÏ Î³Ïá뻳ÝÁ£
ÄáÕáíáõÙ ³é³ç³ñÏ ¹ñÇ« áñ γÏá뻳ÝÇÝ »ñ»ù ÝÇëï ³ñ·ÇÉ»Ý Ý»ñÏ³Û ÉÇÝ»É »õ ½¿ÝùÝ ¿É ·ñ³õáõÇ« áñáßáõÙÝ ³Ýó³õ« µ³Ûó »ñµ Ñ»ñÃÁ »Ï³õ ½¿ÝùÁ ·ñ³õ»ÉáõÝ« á°ã áù Ó³ÛÝ ãÑ³Ý»ó© »ñµ ï»ë³Û áã áù Ó³ÛÝ ãÇ Ñ³ÝáõÙ« Û³ÝÓÝ ³é³Û£ ´áÉáñÁ ³Ýѳٵ»ñ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ« ÿ ÇÝã ÏÁ ÉÇÝÇ£ ºë ³Ýó³Û ѳñ»õ³Ý ë»Ý»³ÏÁ« áõñ Ù»Ý³Ï Ýëï³Í ¿ñ γÏá뻳ÝÁ« Ýëï»óÇ ÙûïÁ »õ ³ë³óÇ© ¬ §ÀÝÏ»ñ γÏá뻳ݫ ÁÝÏ»ñ ì³½·¿Ý Þáõ߳ݻ³ÝÇÝ ³åï³Ï»Éáõ¹ ѳٳñ ÅáÕáíÁ áñáß»óª »ñ»ù ÝÇëïÇó ½ñÏ»É ù»½« µ³óÇ ³Û¹ª ½¿Ýù¹ Û³ÝÓÝ»ë ÇÝÓ¦£
γÏá뻳ÝÁ« ³é³Ýó ËûëùÇ« ³ïñ׳ݳÏÁ Û³ÝÓÝ»ó ÇÝÓ£ ºñµ ÅáÕáí Ùï³Û »õ ³ïñ׳ݳÏÁ ¹ñÇ Ý³Ë³·³Ñáõû³Ý ë»Õ³ÝÇÝ« µáÉáñÁ ½³ñÙ³ó³Ý© ³ë³óÇ« áñ ÁÝÏ»ñ γÏá뻳ÝÁ ³é³Ýó Áݹ¹ÇÙáõû³Ý »ÝóñÏáõ»ó Ññ³Ñ³Ý·ÇÝ »õ ³é³ç³ñÏ»óÇ« áñ »ñ»ù ÝÇëïÇ å³ïÇÅÝ Çç»óÝ»Ý »ñÏáõëÇ£
²ÛÝï»Õ ѳë³õ ÅáÕáíÁ« áñ ²µáÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í »ñ»ëáõÝ »ñ»ù §Ù³ï»ñÁ¦ ù³Ûù³Ûáõ»óÇÝ£ Ø»ëñáå ¶áõÛáõÙ×»³ÝÁ« áñ ²µáÛÇ ³ç µ³½áõÏÝ ¿ñ« ÇÝÓ Ëݹñ»ó ѳñ»õ³Ý ë»Ý»³ÏÁ ·Ý³É© §ÀÝÏ»ñ ²Ýïñ¿« Ëݹñ»Ù ½Çë Ëݳۿù¦ ³ë³ó£ §ÀÝÏ»ñ ¶áõÛáõÙ×»³Ý« ¬ ³ë³óÇ ¬ »ë ùá ¹¿Ù áãÇÝã ãáõݻ٫ µ³Ûó ²µáÛ»³ÝÇ ÁÝóóùÁ å³é³ÏïÇã ¿ »õ ѳïáõ³Í³Ï³Ý ÁÝóóùÇ ¹¿Ù »Ù »ë« »õ ¹áõù ¿É ³Û¹åÇëÇÝ åÇïÇ ÉÇÝ¿ù¦£
γñת λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç Ù¿ç ²µáÝ ãÁÝïñáõ»ó »õ ùÇÃÁ ϳ˪ Ù»ÏÝ»ó سñë¿ÛÉ£
ºë ¿É Ç٠ûÏݳÍáõÃÇõÝë Û»ï í»ñóñÇ« ݳ˪ áñáíÑ»ï»õ åÇïÇ Ù»ÏÝ¿Ç Ð³Û³ëï³Ý« ݳ»õª áñ ã³ë¿ÇÝ Ã¿ ²µáÛÇÝ ï³å³É»ó« áñ ÇÝùÁ ÁÝïñáõÇ£
ºñµ ö³ñǽ í»ñ³¹³ñÓ³Ýù« ¶»ñ³ëÇÙ ´³É³Û»³ÝÁ »õ ²ñÙ¿Ý ê³ëáõÝÇÝ ·áÑáõݳÏáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇÝ« áñ 㿽áù³óñ»É »Ù å³é³ÏïÇã ²µáÛÇÝ£
ºñµ ÁÝÏ»ñ èáõµ¿ÝÇÝ Ñ³Ý¹Çå»óÇ« ³ë³ó© ¬ §²Ý¹ñ¿« ÈÇáÝáõÙ Ùáõßï³ÏéáõÇ ¿ù Ùï»É©©©¦£ Æñ»Ý å³ïÙ»óÇ »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ« γÏá뻳ÝÇ ³åï³ÏÝ áõ ½Çݳó÷áõÙÁ£
èáõµ¿ÝÁ ·áÑ Ùݳó£
ÆÙª ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝ Ù»ÏÝ»Éáõó Û»ïáÛ ²ßáï ²ñÍñáõÝÇÝ µ³ËáõÙ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ²µáÛÇ Ñ»ï« ²ñÍñáõÝÇÝ ßÇßÁ ßåñïáõÙ ¿ ²µáÛÇ ·ÉËÇÝ« íÇñ³õáñáõÙ£
ÆÙ Ù»ÏÝ»Éáõó Û»ïáÛ ¿« áñ ³Û¹ ß³ñÅáõÙÁ ÏáãõáõÙ ¿ §Ø³ñïÏáó³Ï³Ý¦£ »ñà »Ý ÑÇÙÝáõ٠سñë¿ÛÉáõÙ »õ ËÙµ³å»ï êÙµ³ï ´³ñáÛ»³ÝÇÝ ¥Øß»óÇ êÙµ³ïª ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ½ÇݳÏÇóÁ¤« áñ ÏÇë³·ñ³·¿ï ¿ñ« ³ÝáõÝÝ ¿ÇÝ ß³Ñ³·áñͻɣ Þ³Ñ³Ý Ü³Ã³ÉÇÝ »õë Ùdzó»É ¿ñ ³Û¹ ß³ñÅٳݣ ì»ñçÁ ѳëï³ïáõ»É ¿ñ« áñ ²µáÝ ¹ñ³Ù ¿ñ ëï³ó»É µáÉß»õÇÏÝ»ñÇó« ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ å³é³Ïï»Éáõ ѳٳñ©©© ´»ÝÇÏ ØÇÉïáÝ»³ÝÁ Éù»É ¿ñ ²µáÛÇÝ« ´»ÝÇÏÁ ßÇï³Ï »õ Ù³ùáõñ ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝ ¿ñ« ÇëÏ ØÏñïÇã ºñ¿ó»³Ý »õ È»õáÝ Øá½»³Ý« áñáÝù ßñç³Ý³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ ÇÝÓ Ñ»ï ¿ÇÝ« Û»ïáÛ ³Ýó»É ¿ÇÝ ²µáÛÇÝ ·áñͳÏó»Éáõ£
²µáÝ Çñ ïÇÏÝáçª ¼³ñÙÇÏÇ Ñ»ï ¥ß³ï³Ëûë »õ µ³Ùµ³ëáÕ ÏÇÝ ¿ñ¤ Ù»ÏÝáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý µáÉß»õÇÏÝ»ñÇ ËáñÑñ¹áí£ ØÇ ûñ â»Ï³Ý ϳÝãáõÙ ¿ »õ ³ëáõÙ© §ÎñÏÝÇñ ³ÛÝ ×³é¹« áñ ¹³ßÝ³Ï »Õ³Í¹ Å³Ù³Ý³Ï ³ëáõÙ ¿Çñ©©©¦© ²µáÝ ßßÙáõÙ ¿ »õ ½³ñÙ³ÝáõÙ© ׳éÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿ñª §ØÇ ûñ êï³ÉÇÝÇÝ Ñ³ñóÝáõÙ »Ý« ÿ ÇÝãå¿±ë ¿ ջϳí³ñáõÙ »ñÏáõ ѳñÇõñ ÙÇÉÇáÝ èáõë³ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹Çݦ© êï³ÉÇÝÁ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ª §¸ñ³Ýù »Ïáõ ѳñÇõñ ÙÇÉÇáÝ ¿ß»ñ »Ý« áñáÝó ѻͳͪ ùßáõÙ »Ù©©©¦ ²µáÛÇÝ »õ Çñ ÏÝáçÁ ³ùëáñáõÙ »Ý êǵÇñ« áõñ Ù»éÝáõÙ ¿ Ãßáõ³éáõû³Ý Ù¿ç£

ØÇ ûñ ö³ñÇ½Ç ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíáõ٠޳ѳÝÁ »ÉáÛà áõÝ»ó³õ »õ Û³Ûï³ñ³ñ»ó© ¬ §¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ³Ëáé ¿ ¹³ñӻɩ©©¦£ ºë ÇëÏáÛÝ Ó³ÛÝ áõ½»óÇ »õ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇ© ¬ §ÀÝÏ»ñ ޳ѳÝÇ ³ñï³Û³Ûïáõû³Ý ¹¿Ù µáÕáùáõÙ »Ù£ Æñ ËûëùÁ ûñ³Ï³ñ·Çó ¿É ¹áõñë ¿« å³Ñ³ÝçáõÙ »Ù Áݹѳï»É¦£ ÄáÕáíÇ ³ï»Ý³å»ïÁ »õ ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳõ³ÝáõÃÇõÝ ïáõÇÝ µáÕáùÇë »õ ޳ѳÝÁ Ýëï»ó Çñ ï»ÕÁ£
Ú³çáñ¹ ûñÁ ·Ý³óÇ ´ÇõñáÛÇ ë»Ý»³ÏÁ© èáõµ¿ÝÝ ¿ñ ³ÛÝï»Õ »õ íñ¹áíáõ³Í å³ïÙ»óÇ Þ³Ñ³ÝÇ »ÉáÛÃÇ Ù³ëÇÝ« ³õ»É³óÝ»Éáí« áñ ´ÇõñáÛÇ ³Ý¹³ÙÇÝ í³Û»É ã¿ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÝٳݻóÝ»É ³ËáéÇ£
èáõµ¿ÝÝ ³ë³ó© ¬ §Ü³ áõñÇß µ³Ý»ñ ¿É áõÝÇ« áñ ùÝÝáõÙ »Ýù© Ï°³Ý¹ñ³¹³éݳÝù ݳ»õ ¹ñ³Ý¦£
î³Ï³õ ³é ï³Ï³õ µ³ó³Û³Ûïáõ»ó« áñ 1¤ ޳ѳÝÁ« ³Ýï»ë»Éáí ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇ áñáßáõÙÁ« ׳ٵáñ¹»É ¿ ݳõÇ »õ ·Ý³óùÇ ³é³çÇÝ Ï³ñ·áí« í³ïÝ»Éáí Ïáõë³Ïóáõû³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñÁ© 2¤ ²Ù»ñÇϳÛáõÙ ·³ÕïÝÇ ÅáÕáíÝ»ñ ¿ ·áõÙ³ñ»É ³ñ»õÙï³Ñ³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï« Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿« áñ ÂÇõñùÇ³Ý åÇïÇ Ïáñͳݿ ·Çï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí »õ ·áõÙ³ñÝ»ñ ¿ ·³Ýӻɫ óùáõÝ å³Ñ»Éáí µ³ñÓñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó© 3¤ Ùdzó»É ¿ §Ø³ñïÏáó³Ï³Ý¦ ß³ñÅٳݫ ù³Ûù³ÛÇã ³ß˳ï³Ýù ï³Ý»Éáí »õ ³ÛÉÝ© 4¤ ´ÇõñáÝ Ýñ³Ý Ù»Ïáõë³óñ»É ¿ª ÙÇÝã»õ Û³é³çÇÏ³Û ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáí« ³é Ç ùÝÝáõÃÇõÝ£
ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÁ ¥11-ñ¹¤ ޳ѳÝÇÝ íï³ñ»ó ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÇó£
Þ³ñõáõÙ ¿ñ ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ §ÆÙ ¶ÇñùÁ¦ ¥Ø³ÝÏáõÃÇõݤ© ëñµ³·ñáõÙ ¿Ç£ Ø»ñ ջϳí³ñÝ»ñÁ ·Çï¿ÇÝ« áñ ³ÝëË³É ëñµ³·ñáÕ »Ù£ êÏëáõ»ó ß³ñáõÇÉ ÁÝÏ»ñ ê© ìñ³ó»³ÝÇ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõݦ ³ß˳ïáõÃÇõÝÁª §Ôáõϳëáí¦Ç ïå³ñ³ÝáõÙ© ·ñ³ß³ñÁ ûñ© ê³ÃáÝ ¿ñ« áñ ß³ñáõÙ ¿ñ ïáճ߳ñ ¥É³ÛÝûóÛ÷¤ Ù»ù»Ý³ÛÇ íñ³Û »õ ùÇã ë˳ÉÝ»ñ ¿ñ ³ÝáõÙ© í»ñçáõÙ« »ñµ ûñ© ê³ÃáÝ Ý³Ë³µ³ÝÝ ¿ñ ß³ñáõÙ« ï»ë³Û« áñ ÁÝÏ»ñ ìñ³ó»³ÝÁ ÇÙ ³ÝáõÝÝ ¿É ÛÇß³ï³Ï»É ¿ ǵñ»õ ëñµ³·ñÇãÇ£
úñ© ê³ÃáÛÇÝ ³ë³óÇ« áñ ÇÙ ³ÝáõÝë ãß³ñÇ£ Ú³çáñ¹ ûñÁ« áñ ·Ý³óÇ ïå³ñ³Ý« ݳ˳µ³ÝÝ ³ñ¹¿Ý ïåáõ³Í ¿ñ©©©© ûñ© ê³ÃáÝ ³ë³ó« áñ ìñ³ó»³ÝÁ å³ïáõÇñ»É ¿ ³Ýå³ÛÙ³Ý ß³ñ»É ³ÝáõÝë£
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõݦ ѳïáñÁ ÉáÛë ï»ë³õ ѳٳñ»³° ³é³Ýó ë˳ÉÇ£
ÀÝÏ»ñ ì³Ñ³Ý гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÝ ³ë³ó© ¬ §²õ»ÉÇ µ³ñ»ËÇÕ× »ë ëñµ³·ñáõÙ« ù³Ý ÇÝùÁª Ñ»ÕÇݳÏÁ¦£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ·ñáõÙ »Ù« áñáíÑ»ï»õ ٳݳõ³Ý¹ í»ñçÇÝ ï³ëݳٻ³ÏÝ»ñáõÙ Ù³ÙáõÉÁ »õ ·ÇñùÁ É»óáõÝ »Ý ë˳ÉÝ»ñáí© Ñ³Ûáó É»½áõÝ Ý³Ñ³Ýç»É ¿© áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝ ÇÙ³óáÕÝ»ñÁ Ù¿Ï Ó»éùÇ Ù³ïÝ»ñÇ íñ³Û ѳ½Çõ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳßáõ»É©©© ÆÙ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í ³ÛÝ ·ñù»ñÁ« áñ ÇÝùë »Ù ëñµ³·ñ»É« ëË³É ãáõݻݣ
ìñ³ó»³ÝÝ áõ½»ó ²ñÍñáõÝÇÇ ÙÇçáóáí ÇÝÓ í³ñÓ³ïñ»É ëñµ³·ñáõû³Ý ѳٳñ« Ù»ñÅ»óÇ í׳ñáíÇ ëñµ³·ñáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ³Í ÉÇÝ»É ¥²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ·ÇñùÝ ¿É ³Ýí׳ñ ¿Ç ëñµ³·ñ»É¤£ ²ñÍñáõÝÇ ÂáõÉ»³ÝÁ Û»ïáÛ ÇÝÓ Ë³ÕÇ »ÝóñÏ»ó£ ݳ ·Çï¿ñ« áñ ºñÏÇñ åÇïÇ Ù»ÏÝÇÙ© ÙÇ ûñ ³ë³ó© ¬ §ºñÏÇñ åÇïÇ ·Ý³ë« ù»½ ÙÇ ³ÝÓñ»õ³Ýáó ¥åɳß㤠¿ å¿ïù© »ë ã¿Ç í»ñóñ»É« ß³ï ϳñÇù áõÝ»ó³Û¦£ Ê»ÉùÇë å³éÏ»ó« ·Ý³óÇÝù ˳Ýáõë ÁÝïñ»óÇÝù ÙÇ ³ÝÓñ»õ³Ýáó« ²ñÍñáõÝÇÝ ÇëÏáÛÝ í³½»ó ·³ÝÓ³å³ÑÇ Ùûï í׳ñ»Éáõ©
»ë Çñ »ï»õÇó ѳë³Û« ¹ñ³Ùë í׳ñ»Éáõ« ³ñ·ÇÉ»ó ³ë»Éáí© §ê³ ÁÝÏ»ñ ìñ³ó»³ÝÇ Ýáõ¿ñÝ ¿« Ýáõ¿ñÁ ã»Ý Ù»ñÅÇ©©©¦£
²ë»Ù« áñ ì³½·¿Ý Þáõ߳ݻ³ÝÇ ÝáõÇñ³Í ѳ·áõëïÁ »õ ÁÝÏ»ñ ìñ³ó»³ÝÇ ÝáõÇñ³Í ³ÝÓñ»õ³ÝáóÁ Ù³ßáõ»óÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ µ³Ýï»ñáõÙ©©©©

 


6. ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ 1928ին
ԴՐՕՇԱԿ, ժէ տարի, Թիլ 21, 4 Փետրուար, 1987, էջ 11-15 (835-838)։

Ü³Ë ù³Ý Ù»ÏÝ»Éë ·Ý³óÇ ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ« ²É»ùë³Ý¹ñ ʳïÇ뻳ÝÇÝ Ññ³Å»ßï ï³Éáõ£ ܳ ¿É ϳñÍáõÙ ¿ñ« áñ Ù»ÏÝáõÙ »Ù ´áõ»Ýáë ²Ûñ¿ë« ǵñ»õ ·áñÍÇ㣠êÏë»ó ³ÝáõÝÝ»ñ »õ ѳëó¿Ý»ñ ï³É ͳÝûÃÝ»ñÇ« áñáÝù ϳñáÕ ¿ÇÝ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ÇÝÓ£ §ºë Ó»½ÝÇó« ǵñ»õ »ñÇï³ë³ñ¹ ·áñÍÇ㫠ɳõ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ áõݻ٣
ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÇó ¹ñ³Ù ÷áË í»ñóÝáÕÝ»ñÇó ÙdzÛÝ ¹áõù ¿ù« áñ Û»ï ¿ù í׳ñ»É ¥³Ûë Ù³ëÇÝ Ê³ïÇ뻳ÝÝ ³ë»É ¿ñ ݳ»õ È»õáÝ Ü³ÇñóÇÇÝ« áñ ÇÝÓ ³ë³ó¤¦£
²ÝÛ³ñÙ³ñ íÇ×³Ï áõÝ¿Ç© á¯õñ ¿Ç ·ÝáõÙ« á¯õñ ¿ÇÝ Ï³ñÍáõÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñë£ Ê³ïÇ뻳ÝÇ ÏÇÝÁ éáõë ¿ñ« ß³ï å³ñÏ»ßï« ù³Õ³ù³í³ñ »õ ÅåÇïÁ ¹¿ÙùÇÝ© ³åñáõÙ ¿ÇÝ å³ïáõÇñ³Ïáõû³Ý Ù¿Ï ë»Ý»³ÏáõÙ© Ññ³Å»ßï ïáõÇ Ê³ïÇ뻳ÝÇÝ »õ ïÇÏÝáçÁ« ¹áõñë »Ï³Û ùñïݳͣ
²ñÍñáõÝÇ ÂáõÉ»³ÝÇ Ñ»ï Ññ³Å»ßï ï³ÉÇëª ³ë³óÇ© ¬ §ºÃ¿ »ñµ»õ¿ ¹»Ïɳñ³ódz ëïáñ³·ñ»Ù ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ºñÏñáõÙ ÛÇß»ó¿ù ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝ»³ÝÇÝ£ ÚÇßÇñ ݳ»õ« áñ »ë »Ù ù»½ ÏÝù»É ²ßáï ²ñÍñáõÝÇ ³ÝáõÝáí« »ñµ Û³ñÙ³ñ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ ¿Çñ ÷ÝïéáõÙ Ù³ÙáõÉÇ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñǹ ѳٳñ ¥ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ ¿É ëïáñ³·ñáõÙ ¿ª ²ßáï ²ñÍñáõÝÇ« ÛÇëáõÝ ï³ñÇ ¿©©©¤¦£
´³Å³Ýáõ»ÉÇë ²ßáï ²ñÍñáõÝÇÝ Ûáõ½áõ³Í ³ë³óª §Ø»Ýù ³ÛÉ»õë ã»Ýù ѳݹÇåǦ©©©
¶Çï¿ñ ÇÙ ³é³ù»Éáõû³Ýë íï³Ý·³õáñ ÉÇÝ»ÉÁ© ÇÝùÁ ºñÏñÇó ¿ñ »Ï»É »õ 1928Çó ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ« 1978« Çñ³ñ ã»Ýù ѳݹÇå»É« ÿ»õ ݳٳϳ·ñáõÃÇõÝ áõÝ»ó»É »Ýù« ݳª ´áõ»Ýáë ²Ûñ¿ë« »ëª »Ññ³Ý£
¶Ý³óÇ èáõµ¿ÝÇ Ñ»ï ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ùûï£ ²Û¹ ûñ»ñÇÝ ¥1928 ÃáõÇ ÚáõÝÇëÇ í»ñçÁ¤ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ ýñ³Ýë³óÇÝ»ñÇ Ùûï Ëûë»ÉÇë« Û³ÝϳñÍ Ïáõñ³ó»É ¿ñ©©© èáõµ¿ÝÝ ³ë³ó© ¬ §²õ»ïÇë« ²Ý¹ñ¿ÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ »Ýù ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝ© áñ»õ¿ ѳëó¿« ØáëÏáõ³ÛÇ íñ³Û« ϳñá±Õ »ë ³ë»É¦£ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ ß³ï Ûáõ½áõ»ó£ Î³Ý·Ý³Í ¿Ç Çñ ³ÝÏáÕÝÇ Ùûï« èáõµ¿ÝÁ ßáÛáõÙ ¿ñ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ×³Ï³ïÁ©
¬ ²¯Ë« íï³Ý·³õáñ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ ¿£ ØáëÏáõ³ÛáõÙ ·Ý³° ѳÛáó »Ï»Õ»óÇÝ« ²ñÙ»³ÝëÏÇ å»ñ»áõÉáÏ ¥Ñ³Ûáó ÷áÕáó¤£ ²ÛÝï»Õ ÙÇ å³ïáõ³Ï³Ý ù³Ñ³Ý³Û ϳ۪ î¿ñ ²ñë¿Ý êÇÙáÝ»³Ý© ݳ ù»½ ÏÁ Û³ÛïÝÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ³ëó¿Ý« ¬ ³ë³ó ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ£ Ò»éùë µéÝ»ó« ë»ÕÙ»ó« Ññ³Å»ßï ïáõÇÝù èáõµ¿ÝÇ Ñ»ï£ ¥Ú»ïáÛ ³ãù»ñÁ µ³óáõ»É ¿ÇÝ »õ ¹³ñÓ»É ¿ñ ݳËÏÇÝ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ¤£
ÀÝÏ»ñ ìñ³ó»³ÝÇÝ Ññ³Å»ßï ïáõÇ ä³ïáõÇñ³Ïáõû³Ý ß¿ÝùáõÙ« ѳٵáõñ»ó« Û³çáÕáõÃÇõÝ Ù³Õûó »õ ³ë³ó© ¬ §ÂáÕ ÇÝÓ ù»½ Ñ»ï ãï»ëݻݦ áõ Ù»ÏÝ»ó£
гݹÇå»óÇ Þ³õ³ñß ØÇë³ù»³ÝÇÝ« áñ ·³ÝÓ³å³ÑÝ ¿ñ ´ÇõñáÛÇ© ѳñÇõñ ÛÇëáõÝ ¹áɳñ ïáõ»ó« ǵñ»õ §÷á˳éáõÃÇõݦ©©© êïáñ³·ñ»óÇ ëï³ó³Ï³ÝÁ£
Ø»ÏÝ»óÇ ÁÝÏ»ñ æ³Ù³É»³ÝÇ Ùûï« å³Ûáõë³Ïáíë« ³ÛÝï»Õ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ åÇïÇ ëï³Ý³ÛÇ© ³å³ª Ù»ÏÝ¿Ç ·Ý³óùáí£ ²åñáõÙ ¿ñ ³ñáõ³ñÓ³ÝáõÙ« Çñ ÁÝï³ÝÇùáí£
èáõµ¿ÝÝ ³ÛÝï»Õ ¿ñ£ §ÐÇÙ³ å¿ïù ¿ ³Ý·Çñ ³Ý»ë »ñ»ù ßÇýñ»ñ ¥·³Õïݳ·Çñ¤« ¾éݳ« ²Ý¹ñ¿ »õ ²ñáõë ëϽµÝ³ï³é»ñáí£ ¾éݳ ÇÙ ³ÕçÏ³ë ³ÝáõÝÝ ¿« ²ñáõëÝ ¿É ùá ͳÍϳÝáõÝÁ åÇïÇ ÉÇÝǦ« ³ë³ó æ³Ù³É»³ÝÁ »õ ëÏë»ó ÇÝÓ µ³ó³ïñ»É ßÇýñÇ ·³ÕïÝÇùÁ£ ²Ý·Çñ ³ñÇ ßÇýñÁ ï»ÕÇ íñ³Û£ Ú»ïáÛ ³ë³ó© ¬ §ø»½ ï³ÉÇë »Ù »ñÏáõ å³éáÉ« áñ ¸ñáÛÇó »Ýù í»ñóñ»É© ØáëÏáõ³ÛáõÙ ¿ ·ïÝõáõÙ îÇ·ñ³Ý ²ÝÇ»õÁ« áñ ëå³Û ¿ »Õ»É гÝñ³å»ï³Ï³Ý г۳ëï³ÝáõÙ« ØáëÏáõ³ÛáõÙ ¿É Ùûï ¿ »Õ»É ¸ñáÛÇ Ñ»ï©
²ÝÇ»õÁ ëáó© - Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ¿ ÿ»õ« µ³Ûó Ù»½ Ñ»ï ¿« íëï³Ñ»ÉÇ Ù¿ÏÝ ¿£ ²Ûë å³éáÉÝ»ñÁ Ýñ³Ý åÇïÇ ³ë»ë ³é³ç« áñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ù»½ íëï³Ñ»Ý© ²© å³éáɪ È»³É»³ÛÇ ÉáõóÇÏÁ« ´© å³éáɪ ²ëïáõ³Í »õ ù³é³ëáõÝ ë³ï³Ý³Ý»ñÁ Ù»½ ѻ念
§ØáëÏáõ³ »Ý ³ùëáñáõ³Í Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁª ÎáñÇõÝ Ô³½³½»³ÝÁ« îÇ·ñ³Ý ²õ»ïÇ뻳ÝÁ« ´³·ñ³ï Âá÷㻳ÝÁ« êÙµ³ï ʳã³ïñ»³ÝÁ« ²ñë¿Ý Þ³ÑÙ³½»³ÝÁ£
ÎÁ ѳݹÇå»ë Ýñ³Ýó« µ³Ûó Ëáõë³÷Çñ ´³·ñ³ï Âá÷㻳ÝÇÝ Ñ³Ý¹Çå»Éáõó« áñáíÑ»ï»õ Éë»É »Ýù« áñ ݳ í»ñç»ñë ï³ñµ»ñ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñ áõÝÇ£ ÀÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ÏÁ ½»Ïáõó»ë ³ñ¹Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳóáõû³Ý Ù³ëÇÝ« ݳ»õ 10-ñ¹ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ« áñÇÝ ÇÝù¹ Ý»ñÏ³Û »ë »Õ»É »õ Ù³ëݳÏó»É£ ÎÁ ï»Õ»Ï³Ý³ë ݳ»õ Çñ»Ýó ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÇÝ« Ù»ñ í³ñ»ÉÇù ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ýª êáí»ïÝ»ñÇ Ñ³Ý¹¿å£ ´ÇõñáÝ ù»½ Édz½ûñáõÙ ¿ 㿽áù³óÝ»É ³Ýíëï³Ñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ« ÝáÛÝ ÇëÏ Ù³ñÙÇÝ Éáõͻɫ »Ã¿ ѳñÏ ¿ »õ Ýáñ Ù³ñÙÇÝ Ý߳ݳϻɣ ºñÏñÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Çó ÏÁ ѳñóÝ»ë« Ã¿ DZÝã »Õ³õ ´áõ¹³ßÏáÛÇ ï¿ññáñÁ©©© ݳ»õª ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ »õ ¹ñ³Ù »Ýù áõÕ³ñϻɫ ³ñ¹»ûù ëï³ó»±É »Ý¦« ³ë³ó æ³Ù³É»³ÝÁ£ èáõµ¿ÝÝ ³ë³ó© ¬ §²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉáõÙ ¿ ·ïÝõáõÙ îÇ·ñ³Ý ¶³õ³é»³ÝÁ« ݳ î³ñûÝÇ Ù»ñ ÑÇÝ ý¿¹³ÛÇÝ»ñÇó ¿ »õ ÇÝÓ É³õ ¿ ׳ݳãáõÙ£ Üñ³Ý ÏÁ ï»ëÝ»ë« ÏÁ ͳÝûóóÝÇ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï£
îÇ·ñ³ÝÇÝ »Ýù áõÕ³ñÏáõÙ ·³ÕïÝÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ »õ ¹ñ³Ù¦£
æ³Ù³É»³ÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó© ¬ §Î° ³ß˳ï»ë ´³·áõÇ íñ³Ûáí ϳå ëï»ÕÍ»É ä³ñëϳëï³ÝÇ Ù»ñáÝó Ñ»ï« ¾Ý½¿ÉÇ£ г۳ëï³ÝÇ í»ñçÇÝ ¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ˽»É ¿ Ù»ñ ϳåÁ »õ ã·Çï»Ýù« ÿ ÑÇÙ³ á±í ¿ Ùݳó»É£ ØdzÛÝ Ã¿ ºñ»õ³ÝáõÙ Ëáõë³÷Çñ ØÇÑñ³Ý ¶ñÇ·áñ»³ÝÇó« ݳ ¹»Ïɳñ³ódz ¿ ïáõ»É© г۳ëï³ÝÇ å³éɳٻÝïÇ ³Ý¹³Ù ¿ñ£ ¼·áÛß ÏÁ ÉÇÝ»ë« ³Ù¿Ý Ù³ñ¹áõ ãíëï³Ñ»ë« ëáí»ï³Ï³Ý ß³ï Éñï»ëÝ»ñ ϳݦ£
èáõµ¿ÝÁ ÿª §ÎÁ ѳݹÇå»ë µáÉß»õÇÏ Ñ³Û Õ»Ï³í³ñ ê³Ñ³Ï î¿ñ-¶³µñÇ¿É»³ÝÇÝ »õ ÏÁ Ëûë»ë Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ ܳËÇç»õ³ÝÇ Ù³ëÇÝ« áñ ³ß˳ï³Ýù ï³Ý»Ý Ïó»Éáõ г۳ëï³ÝÇÝ© ¹ñ³Ýù ѳÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñ »Ý« ³ÝÇñ³õáõÃÇõÝ ¿ »Õ»É ³Û¹ ßñç³ÝÝ»ñÁ ²¹¿ñµ¿Ûç³ÝÇÝ Û³ÝÓݻɦ« »õ ëÏë»ó µ³ó³ïñ»É Ô³ñ³µ³ÕÇ é³½Ù³·Çï³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÇõÝÁ« áñ ³ñ¹Ç г۳ëï³ÝÇó Ô³ñ³µ³ÕÁ ÑÇõëÇë-³ñ»õ»ÉùÇó µ³Å³ÝõáõÙ ¿ ÙÇ É»éݳ·³·³Ãáí ¥ê»ÉÇÙ¤ »õ É»éݳÝóùáí£ Ü³ ³Ûë ßñç³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ áõëáõÙݳëÇñ³Ï³Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ ¿ñ ·ñ»É §¸ñû߳ϦáõÙ« »ë ëñµ³·ñ»É ¿Ç© ÝÇõÃÝ ÇÝÓ Í³Ýûà ¿ñ£
æ³Ù³É»³ÝÇÝ »õ èáõµ¿ÝÇÝ ³ë³óÇ« áñ ÁÝÏ»ñ ìñ³ó»³ÝÁ µÅÇßÏ ê³ñ·ë»³ÝÇ ³ÝáõÝÝ ¿ ïáõ»É« áñÇÝ åÇïÇ Ñ³Ý¹Çå»Ù ´³·õáõÙ« ûñ»õë Ýñ³ ÙÇçáóáí ϳå ëï»Õͻ٠´³·áõ-¾Ý½¿ÉÇ ·Íáí£ ØÇ ù³ÝÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëûë»Éáõó Û»ïáÛ« Ññ³Å»ßï ïáõÇ æ³Ù³É»³ÝÇÝ« ÇëÏ èáõµ¿ÝÝ áõ æ³Ù³É»³ÝÇ ï³ëÝÑÇÝ· ³Ù»³Û ïճݪ ²ñÙÇÏÁ« áñ ÇÝÓ Ñ»ï ß³ï ϳåáõ³Í ¿ñ« »Ï³õ »ñϳÃáõÕáõ ϳ۳ñ³ÝÁª ÇÝÓ ×³Ùµáõ ¹Ý»Éáõ£ гٵáõñáõ»óÇÝù© »ñµ µ³ñÓñ³ó³Û ·Ý³óù« Û»ï ¹³ñÓ³Û ¹¿Ùùáíª Ùݳù µ³ñáí ³ë»Éáõ« ï»ë³Û« áñ èáõµ¿ÝÇ ³ãù»ñÇó ³ñóáõÝù ¿ñ ÑáëáõÙ©©© ²Ûë Ù»ñ í»ñçÇÝ µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ñ« ³ÛÉ»õë ãåÇïÇ ï»ëÝ¿Ç£

¡

ÀÝÏ»ñ æ³Ù³É»³ÝÁ å³ïáõÇñ»É ¿ñ« áñ Ñ»ïë áñ»õ¿ ÃáõÕà ϳ٠·Çñù ãí»ñóÝ¿Ç© Çñ»Ý ³ë»É ¿Ç« áñ ýñ³Ýë»ñ¿Ý È»ÝÇÝÇ ÙÇ ·ÇñùÁ áõݻ٪ §ÆÙå»ñdzÉǽÙÁª áñå¿ë í»ñçÇÝ ÷áõÉÁ ¹ñ³Ù³ïÇñáõû³Ý¦ »õ ÙÇ ·ñå³ÝÇ ÷áùñÇÏ µ³é³ñ³Ýª ýñ³Ýë»ñ¿ÝÇó - éáõë»ñ¿ÝÇ£ æ³Ù³É»³ÝÝ ³ë»É ¿ñ« áñ È»ÝÇÝÇ ·ÇñùÁ ãï³ÝÇÙ Ñ»ïë« Ï³ñáÕ ¿ ϳëϳÍÇ ï»ÕÇù ï³É« áõëïÇ ·ÇñùÁ ·Ý³óùÇ å³ïáõѳÝÇó ¹áõñë Ý»ï»óÇ« ÇëÏ µ³é³ñ³ÝÁ å³Ñ»óÇ£ ä³Ûáõë³ÏáõÙë ÙdzÛÝ Ñ³·áõëïÝ»ñë ¿ÇÝ£
ºë ïñ³Ý½Çï íǽ³ ¿Ç í»ñóñ»É ö³ñÇ½Ç ëáí»ï³Ï³Ý ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇó© ³ÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ« ³Ù¿Ý ÙÇ ·É˳õáñ ù³Õ³ùáõ٠׳ٵáñ¹Á ùë³Ýãáñë ų٠ÙݳÉáõ Çñ³õáõÝù áõÝ¿ñ£
²Û¹ ûñ»ñÇÝ ØáëÏáõ³ÛÇó ö³ñǽ ¿ñ »Ï»É ì³ËóݷáíÇ ³Ýáõ³Ý ¹»ñ³ë³Ý³Ï³Ý ËáõÙµÁ« áñÇ Ý»ñϳ۳óáõÙÝ»ñÇó Ù¿ÏÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿Ç »Õ»É© »õ ³Ñ³« »ñµ Ù»ñ ·Ý³óùÁ ϳݷ ³é³õ ´»éÉÇÝÇ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ« ·Ý³óù µ³ñÓñ³ó³õ ì³ËóݷáíÇ ³Ýáõ³Ý ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÇ ËáõÙµÁ »õ É»óáõ»ó ÇÙ ÙûïÇ ûû³ÏÝ»ñÁ£ γëÏ³Í ³Ýó³õ ÇÙ Ùïùáí« áõëïÇ áñáß»óÇ óáÛó ï³É« áñ éáõë»ñ¿Ý ã·Çï»Ù« ³ÛÉ»õ »ñÏáõ ûñáí Ççݻ٠ì³ñß³õ³ ¥³Ûë Ù³ëÇÝ æ³Ù³É»³ÝÝ ¿É ³ë»É ¿ñ« »Ã¿ ׳ٵÇÝ Ï³ëϳͻÉÇ µ³Ý ï»ëݿǤ£
ì³ñß³õ³ÛáõÙ Çç³Û ÑÇõñ³Ýáó© ·Ý³óÇ ù³Õ³ù« ·Ý»óÇ éáõë³Ï³Ý Ó»õÇ ÙÇ µÉáõ½« ÙÇ Ï»åÇ© ØáëÏáõ³ÛáõÙ ³Û¹ ѳ·áõëïáí åÇïÇ ßñç¿Ç« áñ ϳëÏ³Í ãÛ³ñáõó¿Ç« ³Ûɳå¿ë »õñáå³Ï³Ý ѳ·áõëïÁ áõß³¹ñáõÃÇõÝ »õ ϳëÏ³Í åÇïÇ Û³ñáõó¿ñ£ øñÇëï³÷áñ ØÇù³Û¿É»³ÝÇ Ýϳñáí ÏñÍùÇ ÙÇ ½³ñ¹³Ïá×³Ï áõÝ¿Ç« áñ ¹»é»õë ³õñǽáõÙ« 1922 ÃáõÇÝ« г۳ëï³Ý Ù»ÏÝ»ÉÇë ÇÝÓ ¿ñ ÝáõÇñ»É ÁÝÏ»ñ ÐÙ³Û»³Ï äûÕá뻳ÝÁ ¥ÁÝÏ»ñ î³×³ï äûÕá뻳ÝÇ »ñ¿ó »Õµ³ÛñÁ¤© ³Û¹ ½³ñ¹³Ýß³ÝÁ ã¿Ç ϳñáÕ áõÝ»Ý³É Ñ»ïë© Ó»éùë ã·Ý³ó ݳ»õ Ý»ï»Éáõ« áõëïÇ ÑÇõñ³ÝáóÇ å³ïáõѳÝÇ ¹ñëÇ ÃÇûÕÇ ï³Ï ¹ñÇ« ³ÛÝï»Õ »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ ¿ñ ³å³Ñáí Ùݳɣ ºñµ åÇïÇ Ù»ÏÝ¿Ç ÑÇõñ³ÝáóÇó« ÑÇÝ· Ñá·Ç ëå³ë»³ÏÝ»ñ ϳݷݻóÇÝ ß³ñùáí©©© Ýáõ¿ñ åÇïÇ ï³ÛÇ« ÙÇÝã¹»é ¹ñ³ÝóÇó ÙdzÛÝ Ù¿ÏÇÝ ¿Ç ï»ë»É£ Üáõ¿ñ ïáõÇ »õ Ù»ÏÝ»óÇ Ï³Û³ñ³Ý£
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõû³Ý ë³Ñٳݳ·ÉËáõÙ Çç³Û« å³Ûáõë³Ïë ݳۻóÇÝ« ³Ýó³Û£

¡

ØáëÏáõ³ÛÇ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ åáñïý¿ÛÉÇë Ù¿ç ¹ñÇ Ù¿Ï Ó»éù ëåÇï³Ï»Õ¿Ý« ë³÷ñáõ»Éáõ ë³ñùë© Ñ³·áõëïÝ»ñë ÷áË»É ¿Ç£ ²ßáï ²ñÍñáõÝÇÝ ÇÝÓ ³ë»É ¿ñ« áñ ëáí»ï³Ï³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ »õ ã»ÏÇëïÝ»ñÁ ѳ·ÝáõÙ »Ý µÉáõ½« ·ÉËÇÝ ¹ÝáõÙ Ï»åÇÝ« Ó»éùÇݪ åáñïý¿ÛÉ© »ë ¿É ³Û¹å¿ë ¿Ç ѳ·Ýáõ»É£ ä³Ûáõë³Ïë å³Ñ ïáõÇ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ« ϳéù Ýëï»óÇ£ ä³ïáõÇñ»óÇ ùᯐ ²ñÙ»³ÝëÏÇ ä»ñ»áõÉáÏ ¥Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýñµ³÷áÕáóª [Ýñµ³Ýóù]¤« áõñ ·ïÝõáõÙ ¿ñ ѳÛáó »Ï»Õ»óÇÝ£ γéùÁ ß³ï Ë»Õ×áõÏ ï»ëù áõÝ¿ñ© »ñÏáõ ÓÇ»ñª ÏÙ³Ëù³ó³Í« ϳéùÇ Ý»ñëÇ å³ëï³éÝ»ñÁ ·½·½áõ³Í« ϳËáõ³Í© ϳé³å³ÝÁ« ÙÇ Í»ñ éáõë« Çñ ÓÇ»ñÇ ÝÙ³Ý ÏÙ³Ëù³ó³Í©©© ØáëÏáõ³Ý ³ÛÝ ûñ»ñÇÝ« ö³ñǽÇó Û»ïáÛ« ÝÙ³Ý ¿ñ Ù»Í ·ÇõÕÇ£
γéùÇ Ù¿ç ëÇñïë ïñá÷áõÙ ¿ñ© ¬ §ÆëÏ »Ã¿ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ³ë³Í ѳÛñ ²ñë¿ÝÇÝ ãï»ëݿDZ© DZÝã åÇïÇ ³Ý¿Ç ³é³Ýó ØáëÏáõ³ÛáõÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ©©©¦£
гë³Û© Çç³Û ϳéùÇó« Ùï³Û »Ï»Õ»óáõ µ³ÏÁ© ¹ÇÙ³óÁ »Ï»Õ»óÇÝ ¿ñ« Ó³Ë Ã»õÇ å³ïÇÝ »ñÏáõ ¹éÝ»ñ ϳÛÇÝ« Ù³ùáõñ« ß³·³Ý³Ï³·áÛÝ ÷³ÛïÇó© Ù¿Ï ¹áõé µ³ÕË»óÇ« ¹áõéÁ µ³ó»ó ·»Õ»óÇÏ ¹¿Ùùáí ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ÏÇÝ£
¬ Ü»ñ»ó¿ù« ѳÛñ ²ñë¿ÝÇÝ Ï³ñá±Õ »Ù ï»ëݻɫ ¬ ³ë³óÇ£
¬ Ø¿Ï ñáå¿ ëå³ë»ó¿ù« ¬ ³ë³ó ÏÇÝÁ »õ Ý»ñë ³Ýó³õ£
ºë ³½³ï ßáõÝã ù³ß»óÇ© áõñ»ÙÝ Ñ³Ûñ ²ñë¿ÝÇÝ ·ï»É ¿Ç£
¸é³ÝÁ »ñ»õ³ó ѳ׻ÉÇ ¹¿Ùùáí ÙÇ ù³Ñ³Ý³Û£
¬ гÛñ ²ñë¿Ý« »ë ö³ñǽÇó »Ù ·³ÉÇë£ ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ Ó»½ ç»ñÙ µ³ñ»õÝ»ñ ¿ áõÕ³ñϻɣ ì»ñç»ñë »ñ»ù ûñáí Çñ ï»ëáÕáõÃÇõÝÁ Ïáñóñ»É ¿ñ« µ³Ûó« µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ« í»ñ³·ï³õ£ ÊݹñáõÙ »Ùª ÇÝÓ ïáõ¿ù êÙµ³ï ʳã³ïñ»³ÝÇ Ñ³ëó¿Ý£
î¿ñ ѳÛñÁ ѳëó¿Ý ³ë³ó« áõñ³Ë »Õ³õ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ µ³ñ»õÇ »õ ³éáÕçáõû³Ý ³éÃÇõ£ ²ë³óǪ §î¿ñ ѳÛñ« ö³ñǽÇó Û»ïáÛ ØáëÏáõ³Ý Ù»Í ·ÇõÕÇ ¿ Ýٳݦ© ³ë³óª §¸»é ÑÇÙ³ ɳõ ¿« Ñ³å³ ÑÇÝ·-í»ó ï³ñÇ ³é³ç ï»ëÝ¿Çñª ÇÝã ¿ñ©©©¦£
Ðñ³Å»ßï ï³ÉÇëª ³ë³óÇ© §î¿ñ ѳÛñ« á°ã »ë »Ù ï»ë»É ù»½« á°ã ¹áõª ÇÝÓ¦£ ¬ §Æ ѳñÏ¿« ½³õ³Ïë« µ³ñáí »Ï³ñ¦© ³ë³ó« »ë Ù»ÏÝ»óÇ£
ØáëÏáõ³ÛÇ Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ ï»ëÝ»Éáíª ÛÇß»óÇ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ å³ïÙ³ÍÁ ijÙѳñ»³ÝÇ ï¿ññáñÇ Ù³ëÇÝ« áñ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ó»É ³°Û¹ »Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ£
§î¿ññáñÇëïÁ Ù»ñ ѳ½Çõ ·ñ³·¿ï »ñÇï³ë³ñ¹ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó ¿ñ© ³å³ëï³Ý»É ¿ñ ÄÁÝ»õ© ß³ï ϳåáõ»É ¿ñ ÇÝÓ Ñ»ï£ Ä³Ùѳñ»³Ý Ñ³Û ÙÇÉÇáݳï¿ñÁ ï¿ññáñÇ »ÝóñÏáõ»ó ¸³ßݳÏóáõû³Ý áñáßáõÙáí« áñáíÑ»ï»õ §öáÃáñÇÏ¦Ç Ñ³Ù³ñ ·áõÙ³ñ ·³ÝÓ»ÉÁ Ù³ïÝ»É ¿ñ ó³ñ³Ï³Ý ûËñ³Ý³ÛÇݦ« å³ïÙáõÙ ¿ñ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ£
ØáëÏáõ³ÛÇ Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ å³ïÏÇó ¿ È³½³ñ»³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇÝ« áñÇ ß¿ÝùÁ ¹ñëÇó ï»ë³Û£

¡

гÛñ ²ñë¿ÝÇ ïáõ³Í ѳëó¿ÇÝ ·Ý³óÇ© ÙáõïùÇ Ý³Ë³ë»Ý»³ÏáõÙ ÙÇ ë»õ ï³Ëï³ÏÇ íñ³Û ϳõÇ×áí éáõë»ñ¿Ý ·ñáõ³Í ¿ñª ïݳÛÇÝ ÏáÙÇï¿« Ñ»ñóå³Ñª êÙµ³ï ʳã³ïñ»³Ý£ ²ëïÇ׳ÝÝ»ñáí µ³ñÓñ³ó³Û« ³é³çÇÝ Û³ñÏÇ ¹áõéÁ µ³ÕË»óÇ« ¹é³Ý ÙÇçÇÝ Ù³ëÁ ϳßáõÇó ¿ñ« Ù¿çÁª µáõñ¹ Éóñ³Í©©© ²Ýßáõßï« ØáëÏáõ³ÛÇ óñï»ñÇó å³ßïå³Ýáõ»Éáõ ѳٳñ£ ø³ÝÇóë µ³ÕË»óǪ ¹áõéÁ µ³óáÕ ã»Õ³õ£ Øï³Í»óÇ ·Ý³Ù« ùÇã Û»ïáÛ ·³Ù« ·áõó¿ »Ï³Í ÉÇÝÇ£
öáÕáóáõÙ ï»ë³Û ÙÇ í³ñë³íÇñ³Ýáó© Ý»ñë Ùï³Û£ ºñÏáõ ½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ Ýëï³Í Ñ»ñÃÇ© »ë ¿É Ýëï»óÇ£ г·áõëïë ³ÛÝåÇëÇÝ ¿ñ« áñ ã¿ÇÝ Ï³ëϳÍÇ£ ºñµ Ñ»ñÃÝ ÇÝÓ Ñ³ë³õ© ß³ï³Ëûë í³ñë³íÇñÝ ëÏë»ó ѳñó»ñ ï³É£
¬ à±ñï»ÕÇó ¿ù« ù³Õ³ù³óÇ« ¬ ѳñóñ»ó£
¬ È»ÝÇÝ·ñ³¹Çó« ¬ ³ë³óÇ£
¬ гóÁ áñù³±Ý ³ñÅ¿« ¬ ѳñóñ»ó£
ö³ñǽáõÙ Ñ»ï»õ»É ¿Ç ëáí»ï³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇÝ« áõëïÇ ÙÇ ·áõÙ³ñ ³ë³óÇ£
¬ ØÇëÁ á±ñù³Ý ³ñÅ¿£
¸³ñÓ»³É ÙÇ ·áõÙ³ñ ³ë³óÇ£
¬ ²é³çÇÝ ³Ý·³±ÙÝ ¿ù ØáëÏáõ³ ÉÇÝáõÙ£
¬ à°ã« ØáëÏáõ³Ûáí »Ù È»ÝÇÝ·ñ³¹ ·Ý³ó»É« ¬ ³ë³óÇ£
ì»ñç³å¿ë ·ÉËÇë Ëáõ½»ÉÁ í»ñç³ó³õ« ¹¿Ùùë áõ½»ó ë³÷ñ»É« ãÃáÕÇ© Ýáñ ѳñó»ñÇó ³½³ïáõ»Éáõ ѳٳñ« í׳ñ»óÇ« ¹áõñë »Ï³Û ùñïݳͩ©© ²ñ³· Ñ»é³ó³Û ¹¿åÇ ê© Ê³ã³ïñ»³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ© ¹³ñÓ»³É ï³ÝÁ ã¿ñ©©©
γéù Ýëï»óÇ ¹¿åÇ Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ« ѳÛñ ²ñë¿ÝÇÝ©
¬ î¿ñ ѳÛñ« ÁÝÏ»ñ ê© Ê³ã³ïñ»³ÝÁ ï³ÝÁ ã¿« »ñÏáõ ³Ý·³Ù ·Ý³óÇ« ¹áõéÁ µ³ÕË»óÇ£
¬ ú¯« ³Ûëûñ ÎÇñ³ÏÇ ¿« »ñ»õÇ ·Ý³ó»É ¿ ͳÝûÃÝ»ñÇ Ùûï£ Îáõ½»±ë ´³·ñ³ï Âá÷㻳ÝÇ Ñ³ëó¿Ý ï³Ù« ¬ ³ë³ó£
¿»õ ÁÝÏ»ñ æ³Ù³É»³ÝÝ ³ë»É ¿ñ §²ß˳ïÇñ ãѳݹÇå»É ´³·ñ³ïÇݦ« µ³Ûó áñáíÑ»ï»õ ï¿ñ ²ñë¿ÝÁ ³ÝáõÝÁ ïáõ»ó »õ áõñÇß Ñ³ëó¿ ¿É ãáõÝ¿Ç« áõëïÇ ³ë³óǪ ³Ûá£
¬ ܳ Çñ ïÇÏÝáç Ñ»ï ³åñáõÙ ¿ ØáëÏáõ³ÛÇ Ñ³Ûáó ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ß¿ÝùáõÙ£ ØdzÛÝ Ã¿ Ý»ñë ÙïÝ»ÉÇë ½·áõß³óÇñ« ¹éݳå³ÝÁ éáõë Éñï»ë ¿« ¬ ³ë³ó ï¿ñ ²ñë¿ÝÁ£
Ðñ³Å»ßï ïáõÇ« ϳéù Ýëï»óÇ ¹¿åÇ Ñ³Ûáó ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ£
¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ¹áõéÁ Ù»Í »ñÏ³Ã³×³Õ ¿ñ© ï»ë³Û ÙÇ ÷áùñÇÏ ³ÕçÇÏ ¹é³Ý »ï»õáõÙ ·Ý¹³Ï ¿ñ ˳ÕáõÙ©
¬ êÇñ»ÉÇ ³Õçݳϫ ´³·ñ³ï ù»éÇÝ ï³±ÝÝ ¿« ѳñóñÇ éáõë»ñ¿Ý£ ²ë³óª ³Ûá£
¬ ¸¿« ¹áõéÁ µ³ó ³ñ³°« ¬ ³ë³óÇ£
²ÕçÇÏÁ ¹áõéÁ µ³ó»ó« Ý»ñë Ùï³Û© ï»ë³Û ӳ˳ÏáÕÙáõÙ« ÙÇ ÛÇëáõÝ ù³ÛÉÇ íñ³Û éáõë ¹éݳå³ÝÁ Ýëï³Í ¿ñ Çñ Ëñ×ÇÃÇ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇÝ« Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï£ ²ñ³· ³Ýó³Û ¹¿åÇ ³ç« ͳé»ñÇ Ùûïáí« ¹¿åÇ ³ÛÝ Ùdz۳ñÏ ß¿ÝùÁ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý« áõñ ´³·ñ³ïÝ ¿ñ ³åñáõÙ£ 1917-1919 Ãáõ»ñÇÝ ´³·ñ³ïÇÝ ï»ë»É ¿Ç ÂÇýÉÇëáõÙ« ¹¿ÙùÁ ÇÝÓ Í³Ýûà ¿ñ£
´Ý³Ï³ñ³ÝÇ ¹áõéÁ µ³ÕË»óÇ« µ³óáõ»ó£ ÆÝùÝ ¿ñ« ׳ݳã»óÇ£
¬ ÀÝÏ»ñ ´³·ñ³ï« »ë ö³ñǽÇó »Ù ·³ÉÇë« Ó»½ åÇïÇ Ñ³Ý¹Çå»Ù ϳñ»õáñ Û³ÝÓݳñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí« Ï³ñá±Õ »Ù Ý»ñë Ùïݻɣ
´³·ñ³ïÁ Éáõéª Ý»ñë ÁݹáõÝ»ó ÇÝÓ£ Üëï»óÇ ³ÃáéÇÝ« ÇÝùÁ ³Ýó³õ Çñ ë»Õ³ÝÇ »ï»õ« ëÏë»ó µÉÇÝÇ áõï»É ¥ËÙáñÇó ³ñ·³Ý³Ï¤« Éáõé áõ Ùï³ËáÑ£ гëϳÝáõÙ ¿Ç Çñ»Ý« ϳëϳÍÇ Ù¿ç ¿ñ« áõëïÇ ³ë³óÇ£
¬ ºë å³éáÉÝ»ñ áõݻ٠îÇ·ñ³Ý ²ÝÇ»õÇ íñ³Û« áñå¿ë½Ç ÇÝÓ íëï³Ñ¿ù© ÙÇÝã ³Û¹ ϳñáÕ ¿ù áãÇÝã ãËûë»É ÇÝÓ Ñ»ï£
´³·ñ³ïÇ ¹¿ÙùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ÷áËáõ»ó£
¬ ºë Ó»½ ï»ë»É »Ù ÂÇýÉÇëáõÙ« Éë»É »Ù ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ¹« ݳ»õ ÁÝÏ»ñÝ»ñ ì³Ñ³Ý Êáñ¿ÝÇÇ« ÎáñÇõÝ Ô³½³½»³ÝÇ« îÇ·ñ³Ý ²õ»ïÇ뻳ÝÇ£ äÇïÇ Ñ³Ý¹Çå»Ù ݳ»õ ÁÝÏ»ñ ÎáñÇõÝÇÝ »õ î© ²õ»ïÇ뻳ÝÇÝ« ¬ ³ë³óÇ£
¬ ÎáñÇõÝÁ »õ ²õ»ïÇ뻳ÝÁ ·ïÝõáõÙ »Ý àõñ³ÉÇ µ³ÝïáõÙ« ¬ ³ë³ó£
¬ ²Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ ÏÁ Ëûë»Ù »õ ÏÁ ½»Ïáõó»Ù Ó»½« ÁÝÏ»ñÝ»ñ ²ñë¿Ý Þ³ÑÙ³½»³ÝÇÝ »õ êÙµ³ï ʳã³ïñ»³ÝÇÝ© ·Ý³óÇ Ê³ã³ïñ»³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ« ï³ÝÁ ã¿ñ« ¬ ³ë³óÇ« ¬ ѳÛñ ²ñë¿ÝÇó í»ñóñÇ Ýñ³ »õ Ó»ñ ѳëó¿Ý£
²å³ å³ïÙ»óÇ« áñ ´ÇõñáÛÇ Ï³åÁ ˽áõ³Í ¿« سÝáõÏ ÊáõßáÛ»³ÝÇ ¹³ï³í³ñáõû³Ý »õ µ³Ýï³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí« ´áõ¹³ßÏá åñáíáϳïáñÇ Ù³ïÝáõÃÇõÝÝ»ñáí£
¬ ´áõ¹³ßÏáÝ ö³ñǽÇó »Ï³õ ³Ûëï»Õ« Ýëï»ó Ñ¿Ýó ùá Ýëï³Í ï»ÕÁ© ·Çï¿Ç Éñï»ë ¿ñ« Ýñ³ Ù³ëÇÝ Ù»Ýù Éáõñ ¿ÇÝù áõÕ³ñÏ»É Â³õñǽ« áñ ÇÙ³ó ï³Û ´ÇõñáÛÇÝ£ ´áõ¹³ßÏáÛÇÝ ¹áõñë ³ñÇ« Û³Ûï³ñ³ñ»Éáí« áñ »ë Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí ã»Ù ½µ³ÕõáõÙ« Ñ»é³ó³õ« ·Ý³ó« ¬ ³ë³ó ´³·ñ³ïÁ£
¬ ²ÛÅÙ »ë ϳå åÇïÇ ëï»Õͻ٠ӻñ ³Ûëï»ÕÇ »õ ºñÏñÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí© Ï³ñá±Õ »Ýù ·Ý³É îÇ·ñ³Ý ²ÝÇ»õÇ Ùûï« ¬ ѳñóñÇ£
¬ ²ÛÅÙ Ñݳñ³õáñ ã¿« ó»ñ»Ï ¿© »ñ»ÏáÛ»³Ý ÏÁ ·Ý³Ýù« ¬ ³ë³ó£
¬ ²Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ ÙÇ µ³Ý Ëݹñ»Ù© ´ÇõñáÝ ÇÝÓ ßÇýñ»ñ ¿ ïáõ»É« áñ ³Ý·Çñ »Ù ³ñ»É© ³Û¹ ßÇýñ»ñÁ ų٠³é³ç ï³Ù Ó»½« áñáíÑ»ï»õ »Ã¿ Ó»ñµ³Ï³Éáõ»Ù« ³é³ù»ÉáõÃÇõÝë ÷áõã Ï°³ÝóÝÇ« ¬ ³ë³óÇ£
¬ êå³ëÇñ« »ë ÏÁ ·³Ù« ¬ ³ë³ó ´³·ñ³ïÁ »õ ¹áõñë »Ï³õ ë»Ý»³ÏÇó£
г½Çõ ï³ë ñáå¿ ³Ýó í»ñ³¹³ñÓ³õ ÙÇ ³ßËáÛÅ »ñÇï³ë³ñ¹Ç Ñ»ï« áñÇ ³ÝáõÝÁ ÎáÉÇÏ ¿ñ£ èáõë³Ï³Ý ×»ñÙ³Ï µÉáõ½ ¿ñ ѳ·»É£ ̳Ýûóó³Ýù« ³Ýó³Ýù »ï»õÇ ë»Ý»³ÏÁ© »ë ³ñ³· ³ñ³· ·ñ»óÇ »ñ»ù ßÇýñ»ñÁ« ݳ»õ ´ÇõñáÛÇ ïáõ³Í ѳëó¿Ý »õ ³ë³óÇ©
¬ ÀÝÏ»ñ ÎáÉÇÏ« ë³ ³ÝÙÇç³å¿ë ï³ñ¿ù ³Ûëï»ÕÇó© á°ã »ë »Ù ï»ë»É ù»½« á°ã ¹áõª ÇÝÓ£
¬ Þ³ï ɳõ« ¬ ³ë³ó ÎáÉÇÏÁ« »õ µÉáõ½Ç ûõÇ Ù¿ç ÙïóÝ»Éáí ÃáõÕÃÁ« ³ÝÙÇç³å¿ë Ù»ÏÝ»ó£
´³·ñ³ïÁ ³ÛÉ»õë ϳëÏ³Í ãáõÝ¿ñ© ѳñóñ»ó©
¬ ³õñǽÁ Ù»ñ áõÕ³ñÏ³Í ÉáõñÁª ´áõ¹³ßÏáÛÇ Ù³ëÇÝ ã¿±ñ Û³ÛïÝ»É ´ÇõñáÛÇÝ£ ¬ ¸Åµ³Ëï³µ³ñ »ñÏáõ ³ÙÇë áõß ¿ñ ѳë»É ÉáõñÁ« »ñµ ´áõ¹³ßÏáÝ ³ñ¹¿Ý ö³ñǽÇó Ù»ÏÝ»É ¿ñ« ¬ ³ë³óÇ£
Ú»ïáÛ å³ïÙ»óÇ« ÿ ÇÝãå¿ë ´áõ¹³ßÏáÝ Ù³ïÝ»É »õ µ³ó³Û³Ûï»É ¿ñ ¿ë-¿éÝ»ñÇ ¥ëáó©¬Û»Õ³÷á˳ϳݤ ·³ÕïÝÇ ·ÇÍÁ üÇÝɳݹdzÛÇ íñ³Ûáí ¹¿åÇ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝ£ ÆëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ù³ïÝáõû³Ý »õ ¹³ï³í³ñáõû³Ý« µ³Ýï»ñÇ »õ ³ùëáñÇ Ù³ëÇÝ ´³·ñ³ïÝ áõ ØáëÏáõ³ÛÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ·Çï¿ÇÝ£ ²Û¹ ¿ñ« áñ ϳåÁ ˽áõ»É ¿ñ£

¡

ºñµ ÙáõÃÝ ÁÝϳõ« ´³·ñ³ïÝ ³ë³óª ·Ý³Ýù ²ÝÇ»õÇ Ùûï« áõñ å³éáÉÝ»ñÁ åÇïÇ ³ë¿Ç£
îÇ·ñ³Ý ²ÝÇ»õÁ µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï« ùÇã Ã˳¹¿Ù« ѳٳÏñ»ÉÇ ¹¿Ùùáí« Ý³ËÏÇÝ ëå³Ý»ñÇó ¿ñ« ØáëÏáõ³ ³ùëáñáõ³Í£ ´³·ñ³ïÁ ÇÝÓ »õ ²ÝÇ»õÇÝ ÙÇÝ³Ï ÃáÕ»ó ë»Ý»³ÏáõÙ£ ºë ³ë³óÇ ³é³çÇÝ å³éáÉÁª È»³É»³ÛÇ ÉáõóÇÏÁ£ ²ÝÇ»õÁ Ùï³Í»ó« ³å³ ³ë³ó©
¬ â»Ù ÛÇßáõÙ©©©
ºë ³ÝÛ³ñÙ³ñ ½·³óÇ« áõñ»ÙÝ ÇÝÓ ÏÁ ϳëϳͻݫ Ùï³Í»óÇ£
пÝó ³Û¹ ñáå¿ÇÝ ÙÇ ÃáõË« ÷áùñÇÏ ³ÕçÇÏ Ý»ñë í³½»ó ·Ý¹³ÏÁ Ó»éùÇÝ©©©
¬ ²¯« ÛÇß»óÇ« ¬ µ³ó³·³Ýã»ó ²ÝÇ»õÁ£
¬ ÀÝÏ»ñ ²ÝÇ»õ« ÇÝÓ ÷ñÏ»óÇù« ³ë³óÇ »ë« ¬ ÿ ã¿©©©
ÆÝãå¿ë »ñ»õ³óª È»³É»³ Ñ¿Ýó ³Û¹ ³ÕçÏ³Û ³ÝáõÝÝ ¿ñ©©©
¬ ²ëïáõ³Í »õ ù³é³ëáõÝ ë³ï³Ý³Ý»ñÁ Ù»½ Ñ»ï« ¬ ³ë³óÇ »ë£
¬ ¸ñû¯Ý ¿« ¸ñû¯Ý ¿« ¬ µ³ó³·³Ýã»ó ²ÝÇ»õÁ »õ ·Ý³ó ѳñ»õ³Ý ë»Ý»³ÏÁ£
Ø¿Ï ¿É ï»ëݻ٪ ë»Ý»³Ï Ùï³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñª êÙµ³ï ʳã³ïñ»³ÝÁ« ²ñë¿Ý Þ³ÑÙ³½»³ÝÁ »õ ´³·ñ³ï Âá÷㻳ÝÁ£ гëϳó³Û« áñ ÙÇõë ë»Ý»³ÏáõÙ ëå³ë»ÉÇë »Ý »Õ»É« áñ »Ã¿ ϳëϳͻÉÇ ÉÇݻ٫ ÃáÕÝ»Ý Ñ»é³Ý³Ý© ÇëÏ »Ã¿ íëï³Ñ»ÉǪ Ý»ñë ·³Ý£
Üñ³Ýó ѳÕáñ¹»óÇ ´ÇõñáÛÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ µ³ñ»õÁ« ³å³ ½»Ïáõó»óÇ 10-ñ¹ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇ »õ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ù³ëÇÝ£ ºñÏñÇ Ï³åÇ Ë½áõÙÁ« ´áõ¹³ßÏáÛÇ ·áñÍ³Í ³õ»ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ« »õ ³ÛÉÝ£
²ë³óÇ Ý³»õ« áñ ÿ»õ ïñ³Ý½Çï íǽ³ »Ù í»ñóñ»É« µ³Ûó ºñ»õ³ÝáõÙ åÇïÇ ¹ÇÙáõ٠ϳï³ñ»Ùª ÙݳÉáõ© ³é³ù»Éáõû³Ýë Ù¿Ï Ù³ëÝ »Ù ³Ûëï»Õ ϳï³ñ»É« ÙÇõë Ù³ëÁ ¹»é ÙÝáõÙ ¿£
²å³ Ëûë»ó ÙdzÛÝ êÙµ³ï ʳã³ïñ»³ÝÁ©
§Ø»Ýù ßÝáñÑ³Ï³É »Ýù ïáõ³Í¹ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ© ¹áõ 90 ïáÏáëáí ϳï³ñ»É »ë ùá å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõݹ« áõëïÇ Ù»Ýù ËݹñáõÙ »Ýù« áñ г۳ëï³Ý ϳݷ ã³éÝ»ë« áõÕÕ³ÏÇ ³ÝóÇñ ä³ñëϳëï³Ý »õ ´ÇõñáÛÇÝ Ñ³Õáñ¹Çñ Ñ»ï»õ»³ÉÁ Ù»ñ ÏáÕÙÇó©
1¤ Èáõͻɫ í»ñ³óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»ñ ·³ÕïÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ« áñáíÑ»ï»õ µ³½Ù³ÃÇõ ÁÝÏ»ñÝ»ñ µ³Ýï³ñÏõáõÙ »õ ³ùëáñõáõÙ »Ý« ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý ³Ýû·Ý³Ï³Ý© ÙÇÝã¹»é »Ã¿ ³Û¹ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ÙÝ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ« Çñ»Ýó Ùï³ÛÝáõû³Ùµ ϳ½¹»Ý ßñç³å³ïÇ íñ³Û« ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÝ ¿É ã»Ý ÙÝ³Û »ñ»ëÇ íñ³Û£
2¤ ²ñ¹¿Ý г۳ëï³ÝÇ Ñ³Û µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ ëÏë»É »Ý ³Ý»É ³ÛÝ« ÇÝã áñ Ù»Ýù Ï°áõ½¿ÇÝù© Ñ»ï»õ³µ³ñ å¿ïù ã¿ ·³ÕïÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõݦ« í»ñç³óñ»ó Çñ ËûëùÁ ÁÝÏ»ñ êÙµ³ï ʳã³ïñ»³ÝÁ« ÝáñÇó Ëݹñ»Éáí« áñ »ë ³Ýóݻ٠ä³ñëϳëï³Ý£
ì»ñçÇÝ Ññ³Å»ßï ïáõÇ Çñ»Ýó« ´³·ñ³ïÇ Ñ»ï í»ñ³¹³ñÓ³Ýù ѳÛáó ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ£
´³·ñ³ïÇ ÏÇÝÁª ïÇÏÇÝ ²Ýdzݫ ѳ׻ÉÇ ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝ ¿ñ« »ñµ ѳñóñ»ó ³ÝáõÝë« ³ë³óǪ ²Ý³ÝáõÝ© ݳ Ý³Ë ½³ñÙ³ó³õ ³Û¹åÇëÇ ³Ýáõ³Ý íñ³Û« ³å³Û ÃõáõÙ ¿« ÿ ѳëϳó³õ« Ýñ³ÝÇó Û»ïáÛ Û³ïáõÏ ß»ßïáí ³ëáõÙ ¿ñª å³ñáÝ ²Ý³ÝáõÝ©©©
¶Çß»ñÁ ÇÝÓ Û³ïϳóñÇÝ »ññáñ¹« ãϳѳõáñáõ³Í ³Ù³ÛÇ ë»Ý»³ÏÇ ³ÝÏáÕÇÝÁ »õ ¹áõéÁ ¹ñëÇó ÏÕå»óÇÝ£

¡

Ú³çáñ¹ ûñÁ« ³é³õûï»³Ý ÁÝÏ»ñ ´³·ñ³ïÝ ³ë³ó© ¬ §²Ûëûñ Ï¿ëûñÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ÝÇëï åÇïÇ áõݻݳÝù© ÏÁ ͳÝûóݳë ϳ½ÙÇ Ñ»ï« ÏÁ ½»Ïáõó»ë »õ ³å³ ÏÁ Éë»ë Çñ»Ýó ϳñÍÇùÝ»ñÁ¦£
οëûñÇÝ »Ï³Ýª ÁÝÏ»ñáõÑÇ ûñ© лÕÇÝ¿ ػ͵áÛ»³ÝÁ« ÎáÉÇÏÁ ¥áñ ݳËáñ¹ ûñÁ ï»ë³Í ¿Ç¤ »õ ì³ñ¹áÛ»³ÝÁ© ³Ûë »ñÏáõëÁ ÇÙ ï³ñÇùÇÝ ¿ÇÝ« ÇëÏ ûñ© ػ͵áÛ»³ÝÁ ï³ñ»ó ¿ñ£
ºñµ ÁÝÏ»ñ ´³·ñ³ïÝ ÇÝÓ Í³Ýûóóñ»ó ûñ© ػ͵áÛ»³ÝÇ Ñ»ï« ³ë³óÇ© ¬ §¸áõù ³Ýó»³ÉÝ»ñáõ٠³õñǽáõÙ í³ñÅáõÑÇ ¿ù »Õ»É« ³ÛÝå¿ë 㿱¦© ¬ §²Ûᦫ ³ë³ó© §ÆÙ Ù³ÛñÇÏë« ºñ³ÝáõÑÇ Ø»ÉÇù ì³ñ¹³Ý»³Ý ¥³ÛÅÙª î¿ñ úѳݻ³Ý¤ Ó»ñ ³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ ¿ »Õ»É »õ ÇÝÓ å³ïÙ»É ¿ Ó»ñ Ù³ëÇÝ© Ó»½ ß³ï ëÇñáÕ ³ß³Ï»ñïáõÑáõ ïÕ³Ý »Ù »ë« ³õñǽóǦ ¬ ³ë³óÇ£
úñ© ػ͵áÛ»³ÝÁ Ûáõ½áõ»ó« ¹¿ÙùÁ å³Ûͳé³ó³õ©
§ºë ÛÇß»óÇ Ù³ÛñÇÏǹ« ÷áùñ³Ï³½Ù ³ÕçÇÏ ¿ñ« ß³ï ÁÝûñó³ë¿ñ© áõñ³Ë »Ù Ó»½ Ñ»ï ͳÝûóݳÉáõ릩 ¬ ³ë³ó£
´³·ñ³ïÝ ³ë³ó« áñ ÁÝÏ»ñ سñïÇñáë Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ Éáõñ ¿ áõÕ³ñϻɫ áñ ãÇ Ï³ñáÕ ·³É© ÙÇßï ÙÇ å³ï׳é áõÝÇ©©© ¥·áõó¿ ¹³ ¿ ɳõÁ« Ùï³Í»óÇ« »Ã¿ Ù»Ýù µéÝáõ»Ýù« ·¿Ã ݳ ³½³ï ÏÁ Ùݳۤ£
ÜÇëïÇÝ Ý³Ë³·³ÑáõÙ ¿ñ ûñ© ػ͵áÛ»³ÝÁ« ÏïñáõÏ »õ ϳñ× Ëûëùáí© ÇÝÓ ïå³õáñ»ó ³Û¹ Ùï³õáñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ« áñ ÝáÛÝå¿ë ³ùëáñáõ³Í ¿ñ ØáëÏáõ³ »õ ÑëÏáÕáõû³Ý ï³Ï ¿ñ£
ºë ½»Ïáõó»óÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳóáõû³Ý« ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ« ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ« ϳåÇ Ë½Ù³Ý »õ ³ÛÉ ËݹÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ Èë»óÇÝ« »õ ûñ©
ػ͵áÛ»³ÝÁ ÝáÛÝå¿ë ÏñÏÝ»ó« áñ »ë 90 ïáÏáëáí ϳï³ñ»É »Ù ÇÙ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñë« áñ ³Ýóݻ٠ä³ñëϳëï³Ý« ´ÇõñáÛÇÝ ï»Õ»³Ï å³Ñ»Éáõ Çñ»Ýó »õ ѳÛñ»ÝÇùÇ íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ£ Æñ»Ýù ³åñáõÙ »Ý Ù»Í ½ñϳÝùÝ»ñáí« Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿É ÝÇõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ãáõÝÇ£ ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ßÇýñ»ñáí ϳåÇÝ« µáÉß»õÇÏÝ»ñÝ ³ÛÅ٠ݳٳÏÝ»ñÁ ùÝÝáõÙ »Ý ݳ»õ ùÇÙÇ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí£ Î»Ý¹³ÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇçáóáí ϳåÁ ³õ»ÉÇ Û³ñÙ³ñ ¿« ÇÝãå¿ëª ÇÙÁ£
ºñµ ÙÇõëÝ»ñÁ Ù»ÏÝ»óÇÝ ¥ëñ³Ýó Ñ»ï »õë í»ñçÇÝ Ññ³Å»ßïÝ ¿ñ©©©¤« ´³·ñ³ïÝ ÇÝÓ ³ë³ó©
¬ îÇ·ñ³Ý ¶³õ³é»³ÝÁ« ï³ñûÝóÇ ³Û¹ ý¿¹³ÛÇÝ« ³ÛÅ٠ϳëϳͻÉÇ ¿© ·³ÕïÝÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ »õ ¹ñ³Ù ¿ñ áõÕ³ñÏõáõÙ Çñ»Ý ³õñǽÇó« µ³Ûó áã ÙÇ ÁÝÏ»ñáç ã¿ñ ï³ÉÇë© ³ÛÅÙ ¿É ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ Ù»ñ µáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ µ³Ýï³ñÏáõ»É áõ ³ùëáñáõ»É »Ý« µ³óǪ ¶³õ³é»³ÝÇó©©© ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ ãÇçÝ»ë áã ÙÇ ·Ýáí£
¬ Ú³ÝÓݳñ³ñáõÃÇõÝ áõݻ٠´áõ¹³ßÏáÛÇ ï¿ññáñÇ Ù³ëÇÝ« ¬ ³ë³óÇ©
´³·ñ³ïÁ ËÇëï ½³Ûñ³ó³õª
¬ ´³õ³Ï³°Ý ¿« µ³õ³Ï³°Ý ¿« ¬ ³ë³ó« ¬ ³ñ¹¿Ý Ù¿ÏÁ ³ñÇÝù« ï»ë³Ýù ÿ Ç°Ýã »Õ³õ©©©
¬ à±ñÁ« ¬ ѳñóñÇ »ë£
¬ æ»Ù³ÉÇ°ÝÁ« Ùûï í»ó ѳñÇõñ ÁÝÏ»ñÝ»ñ ï»Õ³Ñ³Ý »Õ³Ý« Ù¿Ï Ù³ëÁª àõñ³ÉÇ µ³ÝïáõÙ« ÙÇõë Ù³ëÁª êǵÇñÇ Ëáñù»ñáõÙ« ¬ ³ë³ó ´³·ñ³ïÁ« »õ ³õ»É³óñ»ó« ¬ Éë»É »Ýù« áñ ´áõ¹³ßÏá ÂÇýÉÇë ¿ ·ïÝõáõÙ« ÂÇýÉÇë ¿É ãÇçÝ»ë£
´³·ñ³ïÇÝ Éë»óÇ« µ³Ûó ÙïùáõÙë ϳñ ´ÇõñáÛÇ Ññ³Ñ³Ý·Á« ´áõ¹³ßÏáÛÇ Ñ³ßÇõÁ åÇïÇ Ù³ùñ¿Ç« µ³Ûó ´³·ñ³ïÇÝ ¿°É ã³ë³óÇ ³Ûë Ù³ëÇÝ£
ØáëÏáõ³ÛáõÙ ÉñÇõ Ï»ñåáí ϳï³ñ»É ¿Ç ´ÇõñáÛÇ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ« ßÇýñ»ñÁ »õ ѳëó¿Ý Û³ÝÓݻɫ ½»Ïáõó»É »õ Éë»É ¿Ç Çñ»Ýó ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ« áõëïÇ Ù»ÏÝ»óÇ ØáëÏáõ³ÛÇó« »ñÏáõ ûñ ³ÛÝï»Õ ÙݳÉáí ¥1922 é ÚáõÉÇë 4-6¤£

 


7. ԺԱՄԱՆՈՒՄ ԵՐԵՒԱՆ ԵՒ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒՄ
ԴՐՕՇԱԿ, ժէ տարի, Թիլ 23, 4 Մարտ, 1987, էջ 11-15 (923-925)

ØáëÏáõ³ÛÇó - ´³·áõ ׳ٵÇÝ å³éÏáõÙ ¿Ç ·Ý³óùÇ »ñÏñáñ¹« í»ñÇ Ù³ÑÇ×Ç íñ³Û« ¹¿Ùùë ¹¿åÇ å³ïÁ« áñå¿ë½Ç Ëáõ½³ñÏáõ ³ãù»ñÇó ãÝϳïáõ¿Ç£
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ÎáíϳëÇ ÙÇ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ« »ñµ ·Ý³óùÁ ϳݷ ³é³õ« ÙÇ ù³ÝÇ ½ÇÝáõ³Í É»éݳϳÝÝ»ñ µ³ñÓñ³ó³Ý í³ÏûÝ »õ å³Ñ³Ýç»óÇÝ ×³Ù÷áñ¹Ý»ñÇó« áñ áïùÇ Ï³Ý·Ý»Ý©
ϳݷݻóÇÝù« ϳï³ÕÇ »õ ëáõñ ѳۻ³óùáí Ù»½ ݳۻóÇÝ Ñ»ñÃáí£ Ú»ïáÛ ÇÙ³ó³Ýù« áñ »ñÏáõ Ñá·áõ ó³Í »Ý Çç»óñ»É« ǵñ»õ ϳëϳͻÉÇÝ»ñÇ©©©
´³·áõ ѳë³Û ³é³õûï»³Ý í³Õ© Ù»ÏÝ»óÇ Ï³éùáí Ùûñ³ùñáçë ³ÕçÏ³Û Ùûï£ ²é³õûï»³Ý Å³ÙÇ 6-Ý ¿ñ« »ñµ ³ÙáõëÇÝÁª ´áñÇë« ¹áõéÁ µ³ó ³ñ³õ« ³åß³Í ÙÝ³ó« §²Ý¹ñ¿« ¹áõª ³Ûëï»Õ¦©©© §²Ûá« »Ï»É »Ù ù»½ »õ ä»ñ×ÇÏÇÝ ï»ëÝ»Éáõ« ºñ»õ³Ý »Ù ·Ý³Éáõ¦« ¬ ³ë³óÇ£
ºñ»õáõÙ ¿ñ« áñ »ñÏáõëÝ ¿É í³Ë áõÝ¿ÇÝ© Çñ»Ýó ѳݷëï³óñÇ« áñ ·ÝáõÙ »Ù ºñ»õ³Ý« Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÇ Ùûï« áõ½»óÇ ï³ñÇÝ»ñ ³Ýç³ïáõÙÇó Û»ïáÛ Çñ»Ýó »õë ï»ëݻɣ ²Ûñ áõ ÏÇÝ µÅÇßÏÝ»ñ ¿ÇÝ« ³ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý« ´³·áõ ѳëï³ïáõ³Í« »ñÏáõ ï³ñ»Ï³Ý ïÕ³Û áõÝ¿ÇÝ« ÙÇ éáõë ÏÇÝ ¹³Û»³Ï ·³ÉÇë ¿ñ »ñ»Ë³Ý å³Ñ»Éáõ ó»ñ»ÏÁ« Çñ»Ýù ·ÝáõÙ ¿ÇÝ ·áñÍÇ£ Æñ»Ýó å³ïáõÇñ»óǪ ¹³Û»³ÏÇÝ ³ë»Ý« áñ ØáëÏáõ³ÛÇó »Ù »Ï»É£ ò»ñ»ÏÝ ¿É ¹³Û»³ÏÇ Ñ»ï éáõë»ñ¿Ý ¿Ç ËûëáõÙ« ³ë»É ¿Ç« áñ ØáëÏáõ³ÛÇó »Ù »Ï»É£
ÀÝÏ»ñ ê© ìñ³ó»³ÝÁ« ·ñ»É »Ù« ïáõ»É ¿ñ ê³ñ·ë»³Ý ³½·³ÝáõÝáí ÙÇ µÅßÏÇ ³ÝáõÝ« áñÇÝ åÇïÇ Ñ³Ý¹Çå¿Ç ´³·õáõÙ© ´áñÇëÇÝ Ñ³ñóñÇ Ã¿ ê³ñ·ë»³Ý ³½·³ÝáõÝáí µÅÇßÏ Ï³±Û Çñ»Ýó ÑÇõ³Ý¹³ÝáóáõÙ© ³ë³óª
¬ ºñÏáõ ê³ñ·ë»³Ý ³½·³ÝáõÝáí µÅÇßÏÝ»ñ ϳݫ áñÇ±Ý »ë ³ëáõÙ£
¬ ²é³çÇÝ ³ÝáõÝÁ ã·Çï»Ù« ¬ ³ë³óÇ »õ ѳñóÁ ÷³Ïáõ»ó ³Ûë Ó»õáí©©©
àõñÇß ³½·³Ï³ÝÝ»ñ áõÝ¿ÇÝù ´³·õáõÙ© ØÏñïÇã γñ³å»ï»³Ý »õ ¶ñÇ·áñ ÜÇÏáÕá뻳ݫ áñ ·ñ³ß³ñ ¿ñ »Õ»É ³õñǽáõÙ£ ¶ñÇ·áñÇÝ Éáõñ áõÕ³ñÏáõ»ó« »ñ»ÏáÛ»³Ý »Ï³õ ¥Ù³ÛñÇÏÇë Ñ»ï Ùûñ³ùñáç ½³õ³ÏÝ»ñ ¿Çݤ£ ³õñǽ »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï ¶ñÇ·áñÁ ¹³ßݳÏó³Ï³Ý ¿ñ£
¶ñÇ·áñÁ å³ïÙ»ó« áñ ³ÛÅÙ ¿É ·ñ³ß³ñ ¿ »õ ǵñ»õ µ³Ýáõáñ íÇ׳ÏÁ í³ï ã¿© µ³Ûó »Õµ³ÛñÁª ØÏñïÇãÁ« áñ ¹»ñÓ³Ï ¿« ¹Å·áÑ ¿ »õ ³ëáõÙ ¿« áñ ³Ûë »ñÏñáõÙ ãåÇïÇ Ùݳ۫ ·Ý³Éáõ ¿ ä³ñëϳëï³Ý« ¾Ý½¿ÉÇ Ñ³ëï³ïáõ»Éáõ£
¬ ܳËÏÇÝ ¶ñÇ·á±ñÝ »ë« ÿ ã¿« ¬ ѳñóñÇ£
¬ ܳËÏÇÝÝ »Ù« µ³Ûó ³ÛÅÙ ³Ûëï»Õ ³ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý »Ù ÏáãõáõÙ« ¬ ³ë³ó£
¬ ºÃ¿ г۳ëï³Ý Ùݳ٫ ÇÝÓ Ñ»ï ϳå ÏÁ å³Ñ»±ë£
¬ Æ Ñ³ñÏ¿« ٳݳõ³Ý¹ áñ ³½·³Ï³Ý »Ýù« ¬ ³ë³ó£
ºë Ùï³Í»óǪ ØÏñïÇãÁ« áñ ¾Ý½¿ÉÇ ¿ ·Ý³Éáõ« ϳå ÏÁ å³ÑÇ »Õµûñª ¶ñÇ·áñÇ Ñ»ï« ¶ñÇ·áñÝ ¿Éª ÇÝÓ Ñ»ï£
ØÇ µ³ó Ý³Ù³Ï ·ñ»óÇ ö³ñǽ« ²ßáï ²ñÍñáõÝáõÝ« áñ Çٳݳ۫ ÿ ´³·áõ »Ù ѳë»É© ÏÁ Û³ÛïÝÇ ´ÇõñáÛÇÝ£ êïáñ³·ñ»óǪ ²ñáõë« ³Ûë ͳÍϳÝáõÝë Çñ»Ýó Û³ÛïÝÇ ¿ñ£
´³·áõÇó Ù»ÏÝ»ÉÇë Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý µ³Ý å³ï³Ñ»ó© ã·Çï¿Ç« áñ »ñϳÃáõÕáõ ϳ۳ñ³ÝÁ »ñÏñáñ¹ Û³ñÏáõÙÝ ¿ñ© ³é³çÇÝ Û³ñÏÇ ÙáõïùÇó »ñµ áõ½»óÇ Ý»ñë Ùïݻɫ ϳñÙÇñ å³Ñ³ÏÁ ³é³çë Ïïñ»óª
¬ à±õñ »ë ·ÝáõÙ« ¬ ³ë³ó Ëëïûñ¿Ý£
¬ γ۳ñ³Ý« ¬ ³ë³óÇ£
¬ ì»ñÝ ¿© ¬ ³ë³ó å³Ñ³ÏÁ£
¸áõ ÙÇ ³ë»Éª ¹³ ϳ۳ñ³ÝÇ â»Ï³ÛÇ ß¿ÝùÝ ¿£ ºñÏáõ áïùáí åÇïÇ ÁÝÏÝ¿Ç Ã³Ï³ñ¹Á©©©
ÂÇýÉÇëÇó ³Ýó³Û« ³ÛÝï»Õ á°ã ÁÝÏ»ñ ¿ñ Ùݳó»É« áã ¿É ·áñÍ áõÝ¿Ç£
¶Ý³óùÁ Ùûï»ÝáõÙ ¿ñ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇÝ© ÇÙ Ù¿ç å³Ûù³ñ ëÏëáõ»ó© ÇçÝ»±É ÿ ãÇçݻɩ Ù¿Ï ÛÇßáõÙ ¿Ç èáõµ¿ÝÇ Û³ÝÓݳñ³ñáõÃÇõÝÁª îÇ·ñ³Ý ¶³õ³é»³ÝÇÝ ï»ëÝ»Éáõ« Ù¿Ï ¿Éª ´³·ñ³ï Âá÷㻳ÝÇ Ëûëù»ñÁ« áñ ¶³õ³é»³ÝÁ ³ñ¹¿Ý â»Ï³ÛÇ Ù³ñ¹Ý ¿©©©©
²Ûë ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù¿çÝ ¿Ç« »ñµ »ñÏáõ ½ÇÝáõ³Í µ³Ý³Ï³ÛÇÝÝ»ñ »Ï³Ý« ϳݷݻóÇÝ Ù»ñ ûû³ÏÇ ÙáõïùÇ »ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ©©© γëÏ³Í ³Ýó³õ Ùïùáíë© áõëïÇ áñáß»óÇ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ ãÇçݻɩ Ùï³Í»óǪ ºñ»õ³ÝÇó« Û»ïáÛ« ϳñáÕ »Ù ϳåáõ»É ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ Ñ»ï« »Ã¿ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ËáñÑáõñ¹ ï³Ý£

¡

ºñµ ϳéùÁ ϳݷݻó Ù»ñ µÝ³Ï³ñ³ÝÇ ³é³ç« Ù³Ûñë ¹áõñë »Ï³õ å³ïß·³Ùµ »õ ÇÝÓ ï»ëÝ»Éáí ϳéùÇó ÇçÝ»ÉÇëª µ³ó³·³Ýã»ó Û³ÝϳñͳÏÇÇ »Ï³Íª §²ÕçÇ« ²Ý¹ñ¿°Ý ¿¦©©© гٳñ»³ É»½áõÝ µéÝáõ»É ¿ñ« áñáíÑ»ï»õ ã¿ñ ëå³ëáõÙ ·³Éáõë© »ë ¿É« ѳëϳݳÉÇ ¿« ã¿Ç ·ñ»É£
ºñÏáõ ùáõÛñ»ñëª Ø³ñáõëÝ áõ 껹³Ý© ¹åñáó³Ï³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹áí Ù»ÏÝ»É ¿ÇÝ Ô³ñ³çÇã³·© [¸³ñ³ãÇã³·] ÙÇçÝ»Ï »Õµ³Ûñëª Ðñ³ãÁ« å³ßïûݳï»ÕÇÝ ¿ñ« ÇëÏ Ïñïë»ñ »Õµ³Ûñëª ì³ã¿Ý« ½ÇÝáõáñ ¿ñ ÂÇýÉÇëáõÙ£
²é³çÇÝ ·áñÍë »Õ³õ Ý»ñÏ³Û³Ý³É Ý»ñùÇÝ ·áñÍáó ÏáÙÇë³ñÇ³ï« Çµñ»õ íǽÇïáñ£
ÎáÙÇë³ñdzïÇ ß¿ÝùÁ ·ïÝõáõÙ ¿ñ ²ëï³ý»³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÷áÕáóÇ ¥³ÛÅÙ ²µáí»³Ý¤ íñ³Û« ݳËÏÇÝ Ù»Í ÑÇõñ³ÝáóÇ ¥§úñdzÝ捻 ß¿ÝùáõÙ£ ä³ßïûÝ»³ÛÇÝ ³ë³óÇ« áñ áõ½áõÙ »Ù Ù¿Ï ß³µ³Ã ÙÝ³É ºñ»õ³ÝáõÙ« Ù³ÛñÇÏÇë Ùûï© íǽ³ë ïñ³Ý½Çï ¿£ ÂáõÕà ïáõ»ó« É»óñÇ« ³ë³óª §ì³ÕÁ »Ï¦£ Ú³çáñ¹ ûñÁ Ý»ñϳ۳ó³Û© å³ßïûÝ»³Ý ³ë³ó© §ÂáÛÉ ¿ ïñõáõÙ« ÙdzÛÝ Ã¿ ³Ù¿Ý ûñ« ųÙÁ 12-ÇÝ åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³Ý³ë ³Ûëï»Õ¦£
ÞÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇ£
ØáëÏáõ³ÛáõÙ Ù»ñáÝù ³ë»É ¿ÇÝ ÇÝÓ« áñ ê³Ñ³Ï Âáñá뻳ÝÁ ³ùëáñÇó í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ ºñ»õ³Ý© ÇëÏ ì³ñ¹³Ý Ø»Ññ³µ»³ÝÝ ¿É ¥Ê³Ý³ëáñÇ ì³ñ¹³ÝÁ¤ ·ïÝõáõÙ ¿ ºñ»õ³ÝÇ ÙÇ ³Û·áõÙ£
гݹÇå»óÇ ØÇÑñ³Ý ¶ñÇ·áñ»³ÝÇÝ ¥Ý³ª áñ ¹»Ïɳñ³ódz ¿ñ ·ñ»É »õ Ù»ñáÝù ã¿ÇÝ íëï³ÑáõÙ Çñ»Ý¤« Ëݹñ»óÇ« áñ ѳݹÇåÇ ê³Ñ³Ï Âáñá뻳ÝÇÝ« ³ëÇ« áñ Çñ ³ß³Ï»ñïÁ §¶¿áñ·»³Ý Ö»Ù³ñ³ÝÇó¦« áõ½áõÙ ¿ Çñ»Ý ѳݹÇå»É£ ܳ»õ ì³ñ¹³Ý Ø»Ññ³µ»³ÝÇÝ« áñ áõ½áõÙ »Ù Çñ»Ý ѳݹÇå»É« ö³ñǽÇó »Ù »Ï»É£
ØÇÑñ³ÝÁ ϳï³ñ»ó ËݹÇñùë£ ê³Ñ³Ï Âáñá뻳ÝÝ ³ë»É ¿ñ© §ØÇÝã»õ ÇëÏ å¿ïù³ñ³Ýë ÑëÏáÕáõû³Ý ï³Ï ¿© ²Ý¹ñ¿ÇÝ ³ë³ ãѳݹÇåÇ« ÇÝùÝ ¿É ÏÁ íï³Ý·áõǦ©©© ÆëÏ Ê³Ý³ëáñÇ ì³ñ¹³ÝÝ ¿É ³ë»É ¿ñª §ÆÝÓ ÙÇ ÷áùñÇÏ ³Û·Ç »Ý ïáõ»É« ù³Õ³ùÇó ¹áõñë« áñ Ù߳ϻ٠- ³åñ»Ù »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý-Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí µ³ó³ñӳϳå¿ë ã½µ³Õáõ»Ù¦©©©
Ø»ñ µáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ µ³Ýï³ñÏáõ³Í ϳ٠³ùëáñáõ³Í ¿ÇÝ© ÇëÏ ØÇÑñ³Ý ¶ñÇ·áñ»³ÝÝ ¿É« áñ ϳëϳͻÉÇ ¿ñ ѳٳñõáõÙ« ÇÝÓ ãÙ³ïÝ»ó£
êïáõ·»óÇ« áñ ê³Ñ³Ï î¿ñ ¶³µñÇ¿É»³ÝÁ« µáÉß»õÇÏ Õ»Ï³í³ñ« áñÇ Ñ»ï åÇïÇ Ëûë¿Ç Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ ܳËÇç»õ³ÝÇ Ù³ëÇÝ« ºñ»õ³ÝáõÙ ã¿ñ© ØáëÏáõ³ ¿ñ Ù»Ïݻɣ ²ñ¹¿Ý ØáëÏáõ³ÛáõÙ ¿É ÁÝÏ»ñ ´³·ñ³ï Âá÷㻳ÝÝ ÇÝÓ ËáñÑáõñ¹ ãïáõ»ó ºñ»õ³Ýáõ٠ѳݹÇå»É î¿ñ ¶³µñÇ¿É»³ÝÇÝ© ³ë³ó ¬ §Ü³ Û³×³Ë ØáëÏáõ³ ¿ ·³ÉÇë« Ù»Ýù ÏÁ Ëûë»Ýù Çñ»Ý Ñ»ï ³Û¹ Ù³ëÇݦ£

¡

ºñ»õ³Ý ¿ñ »Ï»É« ²ß˳µ³¹Çó ¥³Ý¹ñÏáíϳ뻳±Ý [ÙÇçÇݳëdzϳÝ] ù³Õ³ù¤« Ù»ñ ³½·³Ï³Ý ´³µ·¿Ý î¿ñ úѳݻ³ÝÁ© ݳ ²ß˳µ³¹áõÙ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý ¿ñ Ù³ëݳÏó»É« ÙÇ ã»ÏÇëï« áñ ³é³çÇÝ Ï³ñ·áõÙ Ýëï³Í ¿ñ »Õ»É« ͳÕñ»É ¿ñ ´³µ·¿ÝÇÝ© ë³ ¿É Ý»ñϳ۳óáõÙÁ í»ñç³Ý³ÉÇëª Çç»É ¿ñ ëñ³Ñ »õ ã»ÏÇëïÇÝ ëå³Ý»É Çñ ¹³Ý³Ïáí©©© ´³µ·¿ÝÁ« ǵñ»õ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇ« í»ó ³ÙÇë µ³Ýï³ñÏáõ»É« ³å³ Ñ»é³óáõ»É ¿ñ ºñ»õ³Ý« áõñ áõë³ÝáõÙ ¿ñ ¥Ñ³ÛñÁ ¹»ñ ¿ñ ϳï³ñ»É å³ïÇÅÇ Ù»ÕÙ³óÙ³Ý Ù¿ç© ì³ñ¹³Ý î¿ñ úѳݻ³ÝÁª áñ µáÉß»õÇÏ ¿ñ »õ ͳÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ¿ñ¤£
´³µ·¿ÝÇ Ñ»ï ÙÇ »ñ»ÏáÛ Ýëï³Í ¿ÇÝù ³ÏáõÙµÇ µ³ÏÇ Í³éÇ ï³Ï« Ýëï³ñ³ÝÇÝ« Ù¿Ï ¿É ï»ë³Û µ³ÏÇ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇó ÇçÝáõÙ ¿ ´áõ¹³ßÏáÝ©©© ¶É˳ñÏë ù³ß»óÇ ³ãù»ñÇë« ³ÛÝå¿ë« áñ ¹¿Ùùë ã»ñ»õ³Û« ´³µ·¿ÝÇÝ ßßáõÏáí ³ë³óÇ« áñ ɳõ ¹ÇïÇ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇó ÇçÝáÕÇÝ£ §à±í ¿¦« ѳñóñ»ó ´³µ·¿ÝÁ« Çñ»Ý ³ë³óǪ §È³õ ݳÛÇñ« Û»ïáÛ Ï°³ë»Ù¦£
´áõ¹³ßÏáÝ ³Ýó³õ ³ÏáõÙµÇ ß¿ÝùÇ ÏáÕÙÁ£ ºë ´³µ·¿ÝÇÝ í»ñóñÇ« ¹áõñë »Ï³Ýù ³ÏáõÙµÇó£ γñ× ³ë³óÇ« áñ åñáíáϳïáñ ¿ ´áõ¹³ßÏáÝ« ß³ï Ù³ñ¹Ï³Ýó ¿ Ù³ïݻɫ Ù»½ ¿É ϳñáÕ ¿ Ù³ïݻɣ ²å³ ´³µ·¿ÝÇÝ å³ïáõÇñ»óÇ Þ³µ³Ã »ñ»ÏáÛ»³Ý ÇÝÓ Ñ³Ý¹ÇåÇ« ³ë»ÉÇù áõݻ٣ Üñ³Ý ÝϳïÇ áõÝ¿Ç ´áõ¹³ßÏáÛÇ ³Ñ³µ»ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ©©©
Ú³çáñ¹ ûñÁ ųÙÁ 12-ÇÝ« áñ ·Ý³óÇ ÏáÙÇë³ñdzï Ý»ñϳ۳ݳÉáõ« å³ßïûÝ»³ÛÇ Ùûï ۳׳Ëáñ¹ ϳñ« ³ë³ó« áñ ÙÇç³ÝóùáõÙ Ù¿Ï ù³ÝÇ ñáå¿ ëå³ë»Ù£ ØÇç³ÝóùÇ å³ïÇ Ùûï Ï³Ý·Ý³Í ¿Ç« »ñµ Ù¿Ï ¿É ï»ëݻ٠ËáñùÇ ¹éÝÇó Ý»ñë Ùï³õ ´áõ¹³ßÏáÝ©©©
ºë ¹¿Ùùë ¹³ñÓñÇ ¹¿åÇ å³ïÁ« ǵñ ÿ ϳñ¹áõÙ ¿Ç Ù»Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« áñ ÷³Ïóáõ³Í ¿ñ å³ïÇÝ£ ´áõ¹³ßÏáÝ »Ï³õ ³Ýó³õ« ³å³ Û»ï ¹³ñÓ³õ« ϳݷݻó ÇÙ ÃÇÏáõÝùáõ٠ÿª
¬ ²°Ý¹ñ¿©©©
¸³Ý¹³Õ Û»ï ¹³ñÓ³Û« ݳۻóÇ© §â»Ù ׳ݳãáõÙ« á±í »ë¦« ³ë³óÇ£
¶É˳ñÏÁ í»ñóñ»ó ÿª §â»±ë ׳ݳãáõÙ« ´áõ¹³ßÏáÝ »Ù¦©©© ³ë³ó£
¬ ²ãù»ñÇó¹ ÇÝã áñ »ñ»õáõÙ ¿« ¬ ³ë³óÇ© ³Û¹ ÇëÏ ñáå¿ÇÝ Û³×³Ëáñ¹Á ¹áõñë »Ï³õ å³ßïûÝ»³ÛÇ ë»Ý»³ÏÇó« »ë ÇëÏáÛÝ Ý»ñë Ùï³Û£ ØÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñ ïáõÇ å³ßïûÝ»³ÛÇÝ« áñ Å³Ù³Ý³Ï ß³ÑÇÙ« ´áõ¹³ßÏá Ïáãáõ³ÍÁ Ñ»é³Ý³Û£
¸áõñë »Ï³Û å³ßïûÝ»³ÛÇ ë»Ý»³ÏÇó« ¹ñ³Ý Ùûï Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ´áõ¹³ßÏáÝ©©©©
¬ ²Ý¹ñ¿« Ñûñ»Õµ³Ûñëª Úáí³ÏÇÙ ´áõ¹³Õ»³ÝÁ ö³ñǽáõÙ ÇÝãDZó Ù»é³õ« ¬ ѳñóñ»ó£
¬ øá ¹³ñ¹Çó Ù»é³õ« Ãßáõ³é³Ï³°Ý« ¬ ³ë³óǪ ¹¿åÇ ¹áõéÁ ù³ÛÉ»Éáí£
¬ Ð³å³ â³ÙáÛ»³ÝÝ ³ëáõÙ ¿« áñ ëÇýÇÉÇë áõÝ¿ñ©©©
¬ êÇýÇÉÇëÁ ùá áõÕ»ÕÝ ¿« ³Ýå¿°ïù« ùá í³ñÙáõÝùÇó Ë»Ýóó³õ Ë»Õ× Ù³ñ¹Á« ¬ ³ë³óÇ »õ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇó ³ñ³· Çç³Û« Ñ»é³ó³Û£
Þ³µ³Ã ûñÁ Ï¿ëûñÇÝ« áñ Ý»ñϳ۳ó³Û ÏáÙÇë³ñÇ³ï« å³ßïûÝ»³ÛÇÝ ³ë³óÇ© §áõ½áõÙ »Ù ÙÝ³É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ« DZÝã åÇïÇ ³Ý»Ù¦£
ØÇ Ã»ñà ÃáõÕà ïáõ»óª §Ð³ñ»õ³Ý ë»Ý»³ÏáõÙ ¹ÇÙáõÙ ·ñ¿ù« µ»ñ¿ù ÇÝÓ¦« ¬ ³ë³ó£
²Ýó³Û ѳñ»õ³Ý ë»Ý»³ÏÁ« áõñ áã áù ãϳñ© ¹ÇÙáõÙë ¹»é ã¿Ç ëïáñ³·ñ»É« »ñµ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ѳ·áõëïáí ÙÇ ã»ÏÇëï Ý»ñë Ùï³õ ÿª §Ò»ñ ³Ýó³·ñÇ Ù¿ç ÇÝã áñ ³ÝϳÝáÝáõÃÇõÝ Ï³Û« »Ï¿°ù¦£ ºë ׳ݳã»óÇ Ýñ³Ý« ÐÇÝ æáõÕ³ÛÇó ³õñǽ ·³ÕóÍÝ»ñÇó ¿ñª ØÇß³ ²Õ³Ù³Éáí ³ÝáõÝáí£ §ÆÝã áñ ¿« »Ï¿ù ÇÝÓ Ñ»ï¦« ¬ ³ë³ó£
ºë ¹ÇÙáõÙÁ ãëïáñ³·ñ³Í« ¹ñÇ ·ñå³Ýë »õ Ñ»ï»õ»óÇ Çñ»Ý£
Æç³Ýù Ý»ñù»õ« ÙÇ Ï³éù ¿ñ ëå³ëáõÙ© µ³ñÓñ³ó³Ýù ϳéù© §øßÇ°ñ ¶¿å¿áõ¦« ¬ ³ë³ó ã»ÏÇëïÁ© ϳé³å³ÝÁ ï³ï³Ýáõ»ó© §¸¿ â»Ï³ åÇïÇ ³ë»Ù« áñ ѳëϳݳ±ë¦« ¬ ³ë³ó ã»ÏÇëïÁ£ γé³å³ÝÁ Ëáõ׳å³Ñ³ñ ùß»ó£
¬ ºë ù»½ ׳ݳãáõÙ »Ù ³õñǽÇó© ¸áõù ݳ˳·³ÑáõÙ ¿Çù ¹³ßݳÏÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ£ ºë ³åñáõÙ ¿Ç ¹³ßݳÏÝ»ñÇ Ï»ÝïÏáÙÇ ù³ñïáõÕ³ñ ØÇù³Û¿É êï»÷³Ý»³Ý»Ýó µ³ÏáõÙ© Ýñ³ ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ϳñ¹³ó»É »Ù« »ñµ ï³ÝÁ ã¿ñ ÉÇÝáõÙ£ Ø»Ýù Éë»É »Ýù« áñ ¹áõù ØáëÏáõ³ ¿ù »Õ»É©©©
¬ ºë ¿É ׳ݳãáõÙ »Ù Ó»ñ ùñáçÁ© ·éáõ½« ë»õ Ù³½»ñáí ûñÇáñ¹ ¿ñ« êñµ³½³Ý Ø»ÉÇù - ³ݷ»³ÝÇ Ù»Í³¹Çñ ÝϳñÝ ¿ñ ·Í»É« ¬ ³ë³óÇ »ë£
â»ÏÇëïÁ ³ÛÉ»õë ãËûë»ó« áñáíÑ»ï»õ Ø»ÉÇù - ³ݷ»³ÝÇ ³ÝáõÝÁ ËÇëï íï³Ý·³õáñ ¿ñ© ¶»Õ³Ù ÞÙ³õáÝ»³ÝÝ ¿É« áñ µáÉß»õÇÏ ¿ñ« µ³Ýï³ñÏáõ»É ¿ñ« áñáíÑ»ï»õ ³õñǽáõÙ áõëáõóÇã »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï »Õ»É ¿ñ Ø»ÉÇù - ³ݷ»³ÝÇ Ùûï£
¥1922 ÃáõÇÝ êáí»ïÝ»ñÁ å³Ñ³Ýç»É ¿ÇÝ« áñ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»Ù³Ï³É ²é³çÝáñ¹ Ü»ñë¿ë Ø»ÉÇù - ³ݷ»³ÝÁ í»ñ³¹³éÝ³Û ¾çÙdzÍÇÝ© ³õñÇ½Ç Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ óáÛó ¿ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»É« ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ ³éÉ³Ý µ³çÇÝ »õ ¼³µ¿É µ³çÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ« áñ ·áéáõÙ ¿Çݪ §Ø»Ýù ã»Ýù ÃáÕÝÇ« áñ Ù»ñ ëñµ³½³ÝÁ ·Ý³Û« Ù»Ýù ëñµ³½³ÝÇÝ »Ýù áõ½áõ٠ǵñ»õ ²é³çÝáñ¹¦£ ºõ ëñµ³½³ÝÁ ã·Ý³ó£ êáí»ïÝ»ñÁ Ýñ³Ý §ûñ¿ÝùÇó ¹áõñë¦ Ñ³Ù³ñ»óÇÝ©©©¤£
ºñ»õ³ÝÇ â»Ï³ÛÇ Ýáñ ß¿ÝùÇ í»ñÇ ÙÇ ë»Ý»³ÏÁ ·ó»óÇÝ ÇÝÓ« áñ ¹³ï³ñÏ ¿ñ« ³Ãáé ³Ý·³Ù ãϳñ£ ºñÏáõ ųÙÇó ³õ»ÉÇ ³ÛÝï»Õ áïùÇ íñ³Û ÙݳóÇ£
ÆÝÓ Çç»óñÇÝ Ý»ñù»õÇ Û³ñÏÇ ÷áùñÇÏ ë»Ý»³ÏÁ© ë»Õ³ÝÇ »ï»õ Ýëï³Í ¿ñ ÙÇ ã»ÏÇëï© Ù¿Ï áõñÇßÁ ëÏë»ó ÇÝÓ Ëáõ½³ñÏ»É Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ï»ñåáí© »ñµ Ó»éùÁ ¹Çå³õ ï³÷³ïÇë Ý»ñëÁ ·ïÝáõáÕ ·áõÉå³ÛÇ é»ïÇÝÇ Ïáßï ϳåÇÝ« ϳëÏ³Í»ó© §Æ±Ýã ¿« ϳñÍáõÙ ¿ù éá±õÙµ ϳñáÕ ¿ ÉÇݻɦ« ³ë³óÇ »ë« »õ ѳۻ³óùë ѳݹÇå»ó ë»Õ³ÝÇ »ï»õ Ýëï³Í ã»ÏÇëïÇÝ© ë³ ÇÝÓ ³ãùáí ѳëϳóñ»ó« áñ ÝÙ³Ý µ³Ý»ñ ã³ë»Ù©©©
1928 ÃáõÇ ÚáõÉÇë 14-Ý ¿ñ« áñ µ³Ýï³ñÏáõ»óÇ© ³Û¹ »ñ»ÏáÛ»³Ý ¥Þ³µ³Ã ûñ¤ ¿ñ« áñ åÇïÇ ´³µ·¿ÝÇ Ñ»ï ѳݹÇåáõÙ áõݻݳÛÇ©©© §àõñµ³ÃÁ Þ³µ³ÃÇó ßáõï »Ï³õ¦« ÇÝãå¿ë ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ¹³ñÓáõ³ÍùÝ ¿ ³ëáõÙ©©©

¡

ºñ»õ³ÝÇ â»Ï³ÛÇ ÑÇÝ µ³ÝïÁ ÙÇ Ë»Õ×áõÏ ß¿Ýù ¿ñ« ÙÇ ù³ÝÇ ·»ïݳ۳ñÏ Ù³é³ÝÝ»ñÇó µ³Õϳó³Í« ÇëÏ Ýñ³Ýó í»ñ»õª ÑÇÝ· ϳٻñ³Ý»ñ ¥Ëáõó¤« ³ÕÇõë³ß¿Ý« ÙÇ ÷áùñÇÏ µ³Ï« ãáñ áõ ó³Ù³ù« µ³ÏÇ ÙÇ ³ÝÏÇõÝáõÙ ËáѳÝáóÁ« ëñ³ ÏáÕùÇݪ å¿ïù³ñ³ÝÁ ÑáÕ¿ å³ï»ñáí« Ï»Õïáï« áïù ¹Ý»Éáõ ï»Õ ãϳñ©©© ´³ÏÇ å³ïÇ Ùûï Éáõ³ó³ñ³ÝÝ ¿ñ« ÙÇ Ã³ë »õ çñÇ ³Ù³Ý£
ÆÝÓ ï³ñ³Ý µ³ÏÇ ÙáõïùÇ Ùûï ÙÇ Ëáõó« áõñ ÉáÛë ã¿ñ ó÷³ÝóáõÙ© ÙÇ ÷³Ûï¿ Ã³Ëï ÙdzÛÝ Ï³ñ£ ØñçÇõÝÝ»ñ ϳÛÇÝ Ï³Ù»ñ³ÛáõÙ£
ä³éÏ»óÇ ãáñ óËïÇ íñ³Û£ Ø¿ç Áݹ Ù¿ç ã»ÏÇëïÝ»ñÁ ¹áõéÁ µ³ó ¿ÇÝ ³ÝáõÙ« ÇÝÓ ¹ÇïáõÙ »õ ³é³Ýó Ëûë»Éáõ Ù»ÏÝáõÙ ¿ÇÝ£ ¶Çß»ñÝ ³Û¹å¿ë ÙݳóÇ£
²é³õûﻳݫ »ñµ ÏÉÇõãÝÇÏÁ ¥µ³ÝïÇ µ³Ý³ÉÇÝ áõÝ»óáÕ Ñ»ñóå³ÑÁ¤ ÇÝÓ ¹áõñë µ»ñ»ó Éáõ³óáõ»Éáõ« ³ñ»õÇ ÉáÛëÁ áñ ï»ë³Û« ϳñÍ»ë ³ãù»ñÇë ¹³Ý³Ï ½³ñÏ»óÇÝ©©©
ʳõ³ñÇó Û³ÝϳñÍ ÉáÛëÝ ¿Ç ï»ë»É© ¹ñ³ÝÇó Û»ïáÛ ÇÝÓ ¹áõñë µ»ñ»ÉÇëª ³ãù»ñë Ó»éùáí ͳÍÏáõÙ ¿Ç« ³å³ ½·áõßáõû³Ùµ µ³óáõÙ« áñ ó³õ ãáõݻݳ٠³é³çÇÝ ûñáõ³Û å¿ë£
ºñÏñáñ¹ ûñÁ ÇÝÓ ÷á˳¹ñ»óÇÝ ß¿ÝùÇ ·»ïݳ۳ñÏÁ« ù³ñ³ÝÓ³õÇ Ýٳݩ ³Û¹ï»Õ ÙÇ ÷áùñ »ñÏ³Ã³×³Õ µ³ñÓñ å³ïáõÑ³Ý Ï³ñ« áñÇó ÉáÛë ¿ñ ó÷³Ýóáõ٠ϳٻñ³ë£
âáññáñ¹ ûñÁ ÇÝÓ ¹ñÇÝ ß¿ÝùÇ ²© Û³ñÏÇ Ó³Ë³ÏáÕÙÇ ËáõóÁ« áñ ³õ»ÉÇ ÉáÛë áõÝ¿ñ£
سÛñë ³ÝÏáÕÇÝ »õ áõï»ÉÇù áõÕ³ñÏ»ó© µ³Ûó »ë ë³ëïÇÏ ÉáÛÍ ¿Ç ëï³ó»É© ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ºõñáå³ÛÇó ²ñ»õ»Éù »ÏáÕÝ»ñÁ ³Û¹ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ« ëÝáõÝ¹Ç ï³ñµ»ñáõû³Ý å³ï׳éáí© ºõñáå³ÛáõÙ ·áñÍ ¿ÇÝ ³ÍáõÙ µáõë³Ï³Ý ÇõÕ« ÇëÏ ³ñ»õ»ÉùáõÙª ³ñ¹³ñ ÇõÕ« µÝ³Ï³Ý [ϻݹ³Ý³Ï³Ý]£ àãÇÝã ã¿Ç áõïáõÙ« ³ñÇõݳÑáëáõÃÇõÝ áõÝ¿Ç« ³Ûëå¿ë ³Ýó³õ í»ó ûñ« ÉáÛÍÁ ¹³¹³ñ»ó£
úñÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ù ¹áõñë ¿ÇÝ µ»ñáõÙ µ³ÏÁ« ½µûëÝ»Éáõ©©© ï»Õ ¿É ãϳñ ½µûëÝ»Éáõ« µ³ÏÁ ß³ï ÷áùñ ¿ñ£ ²Û¹ ½µûë³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñ»õ³Ý ϳٻñ³Ý»ñÇ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÁ ¹ñ³Ý ×»ÕùÇó ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝ« ÿ á±í ¿ Ýáñ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÁ£
ÊáõóÇë óËïÇ ×»Õù»ñáõ٠ѳñÇõñ³õáñ ÙÉáõÏÝ»ñ ϳÛÇÝ« áñ ÇÝÓ ï³ÝçáõÙ ¿ÇÝ ·Çß»ñ áõ ó»ñ»Ï£ ºñµ ï³ù çáõñ ¿ÇÝ ï³ÉÇë ÿÛÇ Ñ³Ù³ñ« çáõñÁ É»óÝáõÙ ¿Ç óËïÇë ×»Õù»ñÇÝ Ù¿ç« áñ ÙÉáõÏÝ»ñÁ áãÝã³Ý³Ý© µ³Ûó ³Û¹ ¿É ã¿ñ û·ÝáõÙ©©©
Ö³ßÁ ÙÇ ³Ý·áÛÝ ³åáõñ ¿ñ« ÙëÇ ÷á˳ñ¿Ýª áëÏáñ »õ çÇÕ»ñ© Û»ïáÛ ÇÙ³ó³Û« áñ µ³ÝïÇ Ëáѳñ³ñÁ »Õ³Í ùÇã ÙÇëÁ ÇÝùÝ ¿ áõïáõÙ« áëÏáñÝ»ñÝ áõ çÇÕ»ñÁ ï³ÉÇë ¿ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ£
سÛñÇÏÇë ÃáÛÉ ¿ÇÝ ïáõ»É« áñ ß³µ³ÃÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù áõï»ÉÇù áõÕ³ñÏÇ ÇÝÓ©©© ÆÝÓ ÷á˳¹ñ»óÇÝ ÙÇ ³ÛÉ Ï³Ù»ñ³Û« áñÇ å³ïáõѳÝÁ ݳÛáõÙ ¿ñ µ³ÏÇÝ« »õ ùáíÇ Ï³Ù»ñ³Ý»ñÇ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ« »ñµ åïáÛïÇ ¿ÇÝ Ñ³ÝáõÙ« ï»ëÝáõÙ ¿Ç« ÿ áíù»ñ »Ý£ ²Û¹ ûñ»ñÇÝ ¿ñ« áñ ï»ë³Û ²ñï³ß¿ë ØÇñ½áÛ»³ÝÇÝ« ÇÝùÝ ¿É ³ñ¹¿Ý ÇÝÓ ï»ë»É ¿ñ åïáÛïÇ ï³ñáõ»ÉÇë© Çñ ϳٻñ³ÛÇ å³ïáõѳÝÝ ¿É ݳÛáõÙ ¿ñ ¹¿åÇ µ³ÏÁ© ͳÛñÇ Ï³Ù»ñ³ÛáõÙÝ ¿ñ£

 


8. ԵՐԵՒԱՆԻ ԲԱՆՏԻՆ ՄԷՋ (Ա.)
ԴՐՕՇԱԿ, ժէ տարի, Թիլ 24, 18 Մարտ, 1987, էջ 16-19 (973-976)։

ÆÝÓ ÷á˳¹ñ»óÇÝ ÙÇ ³ÛÉ Ï³Ù»ñ³Û« áñÇ å³ïáõѳÝÁ ݳÛáõÙ ¿ñ µ³ÏÇÝ« »õ ùáíÇ Ï³Ù»ñ³Ý»ñÇ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ© »ñµ åïáÛïÇ ¿ÇÝ Ñ³ÝáõÙ« ï»ëÝáõÙ ¿Ç« ÿ áíù»ñ »Ý£ ²Û¹ ûñ»ñÇÝ ¿ñ« áñ ï»ë³Û ²ñï³ß¿ë ØÇñ½áÛ»³ÝÇÝ« ÇÝùÝ ¿É ³ñ¹¿Ý ÇÝÓ ï»ë»É ¿ñ åïáÛïÇ ï³ñáõ»ÉÇë© Çñ ϳٻñ³ÛÇ å³ïáõѳÝÝ ¿É ݳÛáõÙ ¿ñ ¹¿åÇ µ³ÏÁ© ͳÛñÇ Ï³Ù»ñ³ÛáõÙÝ ¿ñ£
²ñï³ß¿ë ØÇñ½áÛ»³ÝÁ ¥î³ñûÝÇó¤ ³õñǽ ¿ñ »Ï»É г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ï³ñ³·ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï© Ùûï ¿ñ гÛÏ ²ë³ïñ»³ÝÇÝ« áõëïÇ Ùï»ñÙ³ó»É ¿ÇÝù© ²ñï³ß¿ëÁ ÇÝùݳß˳ïáõû³Ùµ ½³ñ·³óáõÙ ¿ñ Ó»éù µ»ñ»É »õ ÇëÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ·áñÍÇã ¿ñ« ɳõ ¹³ßݳÏó³Ï³Ý« Ù³ùáõñ »õ ɳõ ѳۣ 1923-ÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ýñ³Ý ³õñǽÇó áõÕ³ñÏ»É ¿ñ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý« ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ·áñÍ»ñáí« Û»ïáÛ µ³Ýï³ñÏáõ»É ¿ñ£ ̳Ýñ Ãáù³Ëï áõÝ¿ñ©©©
ä³ïáõѳÝÇë ³éç»õÇó ³ÝóÝ»ÉÇë« ÙÇ ÃÕÃÇ ·Ý¹ÇÏ Ý»ï»ó Ý»ñë© µ³ó ³ñÇ« ·ñ»É ¿ñ© §êÇñ»ÉÇë« »ë å¿ïù³ñ³ÝÇ ÑáÕ¿ å³ïÇÝ Ù¿ç Ý³Ù³Ï ÏÁ ¹Ý»Ù« ¹áõ ¿É ÝáÛÝÝ ³ñ³¦£
²ÛÝáõÑ»ï»õ ëÏëáõ»ó Ù»ñ ݳٳϳ·ñáõÃÇõÝÁ£ ¶ñáõÙ ¿Ç Ýñ³ ѳñó»ñÇÝ å³ï³ë˳ݻÉáí« ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ï»³ÝùÇ Ù³ëÇÝ© ÇÙ Ù³ëÇÝ áãÇÝã ã¿Ç ·ñáõÙ£
àõÝ¿ÇÝù »ñÏáõ ÏÉÇõãÝÇÏ© Ù¿ÏÁª Ú³Ïáµ ³ÝáõÝáí« ·é»ÑÇÏ« ï·¿ï© ÙÇõëÁª ²ñ³Ù ³ÝáõÝáí« Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ ¹¿Ùùáí »õ ɳõ í»ñ³µ»ñÙáõÝùáí© »ñ»õáõÙ ¿ñ« áñ ѳٳÏñáõÙ ¿ñ ÇÝÓ« »ë ¿É ß³ï ù³Õ³ù³í³ñ ¿Ç Çñ ѳݹ¿å£
ØÇ ûñ« »ñµ ¹áõñë ¿ÇÝ µ»ñ»É ÇÝÓ µ³ÏÁ« ½µûëÝ»Éáõ« å¿ïù³ñ³ÝÇó ¹áõñë »Ï³Û Ã¿ 㿪 »ñÏáõ éáõë å³Ñ³ÏÝ»ñ ÇÝÓ Ï³Ý·Ý»óñÇÝ« ϳÝã»óÇÝ ²ñ³ÙÇÝ Ã¿ª Ëáõ½³ñÏÇñ ëñ³Ý©©©
²ñ³ÙÝ ëÏë»ó Ëáõ½³ñϻɫ ·ñå³ÝÝ»ñë« ³Ý¹ñ³í³ñïÇùÇë ·ñå³ÝÝ»ñÁ »õ »ñµ åÇïÇ Ñ³ëÝ¿ñ áïù»ñÇë »õ ÏûßÇÏÝ»ñÇë« ³ë³óÇ© §¸¿« ²ñ³Ù« ³Ù¿Ý ï»Õë ݳۻóÇñ« Ñ»ñÇ°ù ¿¦©©©
²ñ³ÙÁ ÏûßÇÏÝ»ñë ãËáõ½³ñÏ»ó« ½ÇÝáõáñÝ»ñÇÝ ³ë³ó« áñ áãÇÝã ãϳ۩©© ÇÝÓ ÃáÕ»óÇÝ« ѳë³Û ϳٻñ³ë ÿ ã¿« ݳٳÏë ѳݻóÇ áïùÇë ·áõÉå³ÛÇ ³ñ³ÝùÇó »õ óùóñÇ å³ïÇ ³ÕÇõë¿ í³é³ñ³ÝÇ ×»ÕùÇ Ù¿ç£ ²½³ï ßáõÝã ù³ß»óÇ« ²ñ³ÙÝ ÇÝÓ ÷ñÏ»ó* ¥ºñµ »ñÏáõ ï³ñÇ Û»ïáÛ ä³ñëϳëï³Ý ³ùëáñáõ»óÇ« º·ÇåïáëÇ Ù»ñ ûñ·³Ý §Úáõë³µ»ñ¦áõÙ Ýϳñ³·ñ»óÇ 1931 ÃáõÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ â»Ï³ÛÇ µ³ÝïÁª §ºñϳÿ ÏñáõÝÏÝ»ñÇ ï³Ï¦ í»ñݳ·ñáí ûñÃûÝáõÙ£ êïáñ³·ñ»É ¿Çª ²© ²Ùáõñ»³Ý© ¥²©²©¤£

¡

Æ٠ϳٻñ³ë µ»ñÇÝ Ñ³½Çõ ùë³Ý ï³ñ»Ï³Ý ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ Ãáõñù ÑáíÇõ« ÙÇ §½Áé ãᵳݦ« ÇÝãå¿ë ³ëáõÙ »Ý£ Æñ»Ýó ·ÇõÕáõÙ Ù³ñ¹ ¿ñ ëå³Ý»É« Ù³Ñáõ³Ý ÙÕÓ³õ³Ýç ¿ñ ³åñáõÙ© ·Çß»ñÝ»ñÁ« »ñµ»ÙÝ« í»ñ ¿ñ ó³ïÏáõÙ ³ÝÏáÕÝáõÙ« ½³é³ÝóáõÙ£ àçÉáï ¿ñ« »ñµ áã˳ñÇ ÙáñÃáõó ÷³÷³ËÁ Ù¿Ï Ó»éùáí ½³ñÏáõÙ ¿ñ ÙÇõëÇÝ« áçÇÉÝ»ñÁ óñõáõÙ ¿ñ Û³ï³ÏÇÝ©©©
Ú»ïáÛ Ç٠ϳٻñ³ë µ»ñÇÝ ÙÇ áõñÇß Ãáõñù »õ »ñÏáõ µáÉß»õÇÏ Ñ³Û»ñ« áñáÝù »ñ»õáõÙ ¿ñ« ã»ÏÇëï ¿ÇÝ£ î³ñ»óÇ ³ÝáõÝÝ ²µñ³Ñ³Ù ¿ñ« ÙÇõëÁ ³õ»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹« Ü»ñë¿ë ³ÝáõÝáí© ëáõñ áõ ϳñ× Ùûñáõùáí« Ù³½»ñÁ Û»ï ë³Ýïñ³Í« ÝÙ³Ý ¿ñ îñáóÏÇÇÝ« ²µñ³Ñ³ÙÝ ¿ñ ³ëáõÙ£ Ü»ñë¿ëÇ ÇÝùݳëÇñáõÃÇõÝÁ ßáÛõáõÙ ¿ñ© ³ÛÝ ûñ»ñÇÝ ¹»é»õë îñáóÏÇÝ ÏáÕÙݳÏÇóÝ»ñ áõÝ¿ñ« áñáÝó Ù³ëÇݪ Û»ïáÛ£
Ü»ñë¿ëÁ íñ¹áíáõ³Í ¿ñ« áñ Çñ»Ý µ³Ýï³ñÏ»É »Ý© ³ëáõÙ ¿ñ« ÿ Édz½ûñáõÃÇõÝ ¿ñ áõÝ»ó»É ÂÇýÉÇë-È»ÝÇÝ³Ï³Ý »ñϳÃáõÕáõ íñ³Ûª ÙÇÝã»õ ÇëÏ ·Ý³óùÁ ϳݷݻóÝ»Éáõ© »õ ³Ñ³ Çñ»Ý µ³Ýï³ñÏ»É ¿ÇÝ© ã¿ñ ³ëáõ٠ÿ Ç°Ýã å³ï׳éáí£ ä³ñÍ»ÝáõÙ ¿ñ« ÿ ϳݳÝó Ù¿ç ÇÝã Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É©©©
Üáñ µ³Ýï³ñÏ»³É ÃáõñùÁ Æ·¹ÇñÇó ëáí»ï³Ï³Ý ÑáÕÝ ³ÝóÝ»ÉÇëª Ó»ñµ³Ï³Éáõ»É ¿ñ© ³Û¹ ûñ»ñÇÝ ³ñ¹¿Ý ëÏëáõ»É ¿ñ ²ñ³ñ³ïÇ ùñ¹³Ï³Ý ³åëï³ÙµáõÃÇõÝÁ© ÃáõñùÝ ³ë³ó©
§¸¿¹Áɳñ ùÇ ¹³ßÝ³Ï ·»³ÉÁ÷ ²ÕñÇ ¹³Õ³¦©©© ¥²ë³óÇÝ« áñ ¹³ßÝ³Ï ¿ »Ï»É ²ñ³ñ³ïÇ íñ³Û¤£ ²Ûë ÉáõñÁ ÇÝÓ Ý»ñùáõëï á·»õáñ»ó£ Щک¸© 10-ñ¹ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÁ 1925-ÇÝ« »ñµ ùñ¹³Ï³Ý ³åëï³Ùµáõû³Ý ѳñóÁ ¹ñáõ»ó ²ñ³ñ³ïÇ íñ³Û« áñáß»óª §ûųݹ³Ï»É ²ñ³ñ³ïÇ ³åëï³Ùµáõû³Ý©©©¦£ ²Û¹å¿ë ¿É í³ñáõ»É ¿ñ ´ÇõñûÝ©
Ññ³Ñ³Ý·»É ¿ñ áõÕ³ñÏ»É ÁÝÏ»ñ ²ñï³ß¿ë Ø»ÉùáÝ»³ÝÇÝ« ÙÇ Ï³ñ× ÙÇçáóáí ¿Éª ì³Ñ³Ý ¶³ÉëﻳÝÇÝ ¥ê»õ ì³Ñ³Ý¤£ ÂÇõñùÇ³Ý Ù»Í Í³Ëë»ñÇ ¿ñ »ÝóñÏáõ»É »õ ½áÑ»ñ ¿ñ ï³ÉÇë« ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ³åëï³ÙµáõÃÇõÝÁ ½ëå»É* ¥²ñ³ñ³ïÇ ùñ¹³Ï³Ý ³åëï³Ùµáõû³Ý í³Ë׳ÝÇÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ ·ñ»Ù Û»ïáÛ« ï»ÕÇÝ£ ì»ñç ·ï³Ý 1930 ÃáõÇÝ© ²© ²©¤£
²µñ³Ñ³ÙÁ ÇÝã áñ µ³Ý ¿ñ ËûëáõÙ Ü»ñë¿ëÇ Ñ»ï« Û»ïáÛ ¹³ñÓ³õª §»ë ¹³ßݳÏÝ»ñÇ Ù»ñÁ©©©¦£ ºë ãÉë»Éáõ ¹ñÇ« ë³Ï³ÛÝ Ùï³Í»óÇ« áñ ÝÙ³Ý µ³Ý»ñ ¹»é ß³ï åÇïÇ Éë¿Ç ³Û¹ Ãßáõ³é³Ï³ÝÝ»ñÇó£

¡

´³ÝïÇ Áݹ·»ïÝ»³Û ϳٻñ³Ý»ñÁ É»óáõ»óÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹ ïñáóÏdzϳÝÝ»ñáí© ³ÕÙáõÏ« ³Õ³Õ³Ï« Ý߳ݳËûëù»ñ« Û»ïáÛ ¿Éª §ÆÝï»ñݳóÇáݳɦ Çñ»Ýó ÑÇÙÝÁ£ ²ÛÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ ¿ñ ÃáÕÝáõ٠ϳñÍ»ë Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ §Þ³Ëë¿-ì³Ëë¿Ç¦ óáÛó»ñÝ ¿ÇÝ£
Æ٠ϳٻñ³ÛÇó µáÉáñ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ ï³ñ³Ý© µ»ñÇÝ ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ïñáóÏÇëïÇ« áñÇ ¹¿ÙùÁ µáõÉ°¹áù ß³Ý ÝÙ³Ý ¿ñ« ùÇÃÁª ϳñ׫ ßñÃáõÝùÝ»ñÁª óóáõ³Í« Ó³ÛÝÁª ˽áõ³Í£ ÖÇã»ñáí ÙdzÝáõÙ ¿ñ ÙÇõëÝ»ñÇÝ »õ ·áéáõÙ ¿ñ© §ÆÝãá±õ ¿ù ÇÝÓ ¹ñ»É ѳϳۻճ÷áË³Ï³Ý ¹³ßݳÏÇ Ñ»ï©©©¦« Ñ»ïÁ µÝ³õ ãËûë»óÇ© »Ï³Ý ¹ñ³Ý ¿É ï³ñ³Ý« µ»ñÇÝ Ù¿Ï áõñÇßÇÝ« áñ ÏáãõáõÙ ¿ñ ²ãáÛ»³Ý« ÍÝáõݹáí í³Ý»óÇ£ ê³ ¿É ëáódzÉ-¹»ÙáÏñ³ï ¸³õÇà ²Ý³ÝáõÝÇ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÇó ¿ñ© Çñ»Ý Ù³ëÇÝ ¼ÇÝáí»õÁ ³ë»É ¿ñ© §Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ãáÛ»³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ©©©¦£ ºõ ë³ Çñ ÇÝùݳëÇñáõÃÇõÝÁ ßáÛ»É ¿ñ£ ¸³õÇà ²Ý³ÝáõÝÁ ³ß˳ïáõÃÇõÝ áõÝ¿ñª §èáõë³Ñ³Ûáó ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ¦« áñ Éáõñç ³ß˳ïáõÃÇõÝ ¿© Çñ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÇ Ñ»ï ³ùëáñáõ»É ¿ñ êǵÇñ« ³ÛÝï»Õ ¿É Ù»é³õ©©©
ºñµ ïñáóÏÇëïÝ»ñÇÝ ¹áõñë ¿ÇÝ µ»ñáõÙ µ³ÏÁ åïáÛïÇ« »ñÏáõ ͳÝûà ¹¿Ùù»ñ Ýϳï»óÇ© Ù¿ÏÁ µ³Ý³ëï»ÕÍ ¶³éÝÇÏ ø»³É³ß»³ÝÇ ÙÇçÝ»Ï »Õµ³ÛñÝ ¿ñª ÜÇÏáÉ ø»³É³ß»³Ý« áñÇÝ ×³Ý³ãáõÙ ¿Ç ì³Õ³ñß³å³ïÇó© ÙÇõëÁª ê³ëáõÝ ³ÝáõÝáí »ñÇï³ë³ñ¹Á« áñ »Õ»É ¿ñ ø¿á÷ñÇ ø¿áÛáõÙ« ǵñ»õ ϳٳõáñ© ݳٳϳï³ñ ¿ñ« ÙÇ ÓÇ ¿ÇÝ ïáõ»É Çñ»Ý« Ï³å ¿ñ å³ÑáõÙ ø¿á÷ñÇ ø¿áÛÇ Ù»ñ ßï³µÇ »õ º³ß³Ý ·ÇõÕÇ Ñ»ï£
à°ã Ýñ³Ýù ͳÝûÃáõÃÇõÝ ïáõÇÝ ÇÝÓ« á°ã »ëª Ýñ³Ýó© ٳݳõ³Ý¹ Ýñ³Ýó ѳٳñ ß³ï íï³Ý·³õáñ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ ÇÝÓ Ñ»ï ͳÝûà ÉÇÝ»ÉÁ£ ⿱ áñ ¹³ßÝ³Ï ¿Ç£
ØÇ ³Ý·³Ù ²ñï³ß¿ë ØÇñ½áÛ»³ÝÁ µ³ÏÇ åïáÛïÇó í»ñ³¹³éݳÉÇë« »ñµ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ïñáóÏdzϳÝÝ»ñÇ Ï³Ù»ñ³Ý»ñÇ ³éç»õáí© Ë½áõ³Í Ó³ÛÝáí ³ëáõÙ ¿ñª §ÙÏñïáõ»ó¿¯ù« ÙÏñïáõ»ó¿¯ù©©©¦ ¹³ßݳÏó³Ï³Ý µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇ ³Ûë Ëûëù»ñÁ Éë»óÇÝ »õ Éé»óÇÝ© Çëϳå¿ë åÇïÇ ÙÏñïáõ¿ÇÝ© áñáíÑ»ï»õ ¹»é»õë ö³ÝçáõÝÇÝ»ñ ¿ÇÝ« ß³ï µ³Ý áõÝ¿ÇÝ ëáíáñ»Éáõ£

ՀԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՄԱՏՆԻՉԻՆ ՀԵՏ

10-ñ¹ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇ í»ñçÇÝ ÝÇëï»ñÇÝ ¥ö³ñǽáõÙ¤ ÙÇ Ñ»é³·Çñ ëï³óáõ»ó èáõÙ³ÝdzÛÇ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó« áñ ÙÇ áõë³ÝáÕ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝÇó ë³ÑÙ³ÝÝ ³Ýó»É ¿ »õ áõ½áõÙ ¿ ·³É ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇÝ£ Æñ»Ýó ѻ鳷ñáõ»ó« áñ ³ñ¹¿Ý áõß ¿« ÅáÕáíÁ ÷³ÏõáõÙ ¿£
ØÇ ûñ ïÝÇó ·ÝáõÙ ¿Ç ѳٳÉë³ñ³Ý« »ñµ ÷áÕáóáõÙ ÇÝÓ Ï³Ý·Ý»óñ»ó ѳ½Çõ ÙÇç³Ï ѳë³Ïáí« ë»õ áõ Ëáßáñ ³ãù»ñáí« ·ÉáõËÁ ѳٳñ»³° ׳ճï Ù¿ÏÁ©
¬ ¸áõù ²Ý¹ñ¿Ý ¿ù« 㿱« ¬ ѳñóñ»ó£
¬ ²Ûá°« µ³Ûó ¹á°õù á±í ¿ù« ã»Ù ׳ݳãáõÙ« ¬ ³ë³óÇ£
¬ ºë ³ÛÝ áõë³ÝáÕÝ »Ù« ´áõ¹³ßÏá * ¥* ë³ Ïñ×³ï ³ÝáõÝÝ ¿ñ Ú³ñáõÃÇõÝ ´áõ¹³Õ»³Ý Ïáãáõ³ÍÇݤ« áñ êáí»ï »ñÏñÇó ÷³Ë³Û èáõÙ³Ýdz© åÇïÇ ·³ÛÇ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇÝ« µ³Ûó áõß³ó»É ¿Ç« Û»ïáÛ ³Ýó³Û ö³ñǽ« ͳÝûóó³Û ÅáÕáíÇ ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« áñÇ Ù¿ç ¹áõù »õë ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ¿Çù£ ÀÝÏ»ñ èáõµ¿ÝÁ ÙÇ ·ñáõÃÇõÝ ¿ ïáõ»É ÇÝÓ« áñ ѳݹÇåÇÙ äñ³·³ÛáõÙ ·ïÝáõáÕ éáõë ëáódzÉ-Û»Õ³÷á˳ϳÝÝ»ñÇ í³ñãáõû³Ý« Ýñ³Ýù ÇÝÓ Çñ»Ýó ·³ÕïÝÇ ·Íáí áõÕ³ñÏ»Ý êáí»ï ØÇáõÃÇõÝ£ ÀÝÏ»ñ èáõµ¿ÝÝ ³ë³ó« áñ Ó»½ ѳݹÇå»Ù« ¹áõù ÇÝÓ ï³Ý¿ù ëáóÇ³É Û»Õ³÷á˳ϳÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ£
¬ ì³ÕÁ« ³Ûë ųÙÇÝ« ëå³ëÇñ ÇÝÓ Ñ¿Ýó ³Ûëï»Õ« Ï°»ñóÝù ëáó©-Û»Õ³÷á˳ϳÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ« ù»½ ÏÁ Ý»ñϳ۳óݻ٫ ÙÇÝã ³Û¹ áñ»õ¿ Ï»ñå ѳݹÇåáõÙ ãåÇïÇ áõݻݳë Ù»ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï« áñáíÑ»ï»õ ·³ÕïÝÇ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ áõÝ»ë« ãåÇïÇ ¹ñë»õáñáõ»ë« ¬ ³ë³óÇ »ë »õ µ³Å³Ýáõ»óÇÝù£
Ú³çáñ¹ ûñÁ ѳݹÇå»óÇÝù« Ýñ³Ý ï³ñ³Û ëáó©-Û»Õ³÷á˳ϳÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ« Ý»ñϳ۳óñ»ó ÁÝÏ»ñ èáõµ¿ÝÇ Ý³Ù³ÏÁ© ѳõ³ÝáõÃÇõÝ ïáõÇÝ »õ Û³ÝÓݳñ³ñ»óÇÝ »ñÏáõ ûñ Û»ïáÛ ·³É« áñ Çñ»Ý ׳ݳå³ñѻݣ
Ú³çáñ¹ ûñÁ« »ñµ §àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ïáõݦ Ùï³Û« г۳ëï³ÝÇó ï³ñ³·Çñ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ÿª §²Ý¹ñ¿« ´áõ¹³ßÏáÝ ¿ »Ï»É »ñÏñÇó« ѳݹÇå»óÇÝù Çñ»Ý©©©¦£ ºë Ý»ñùáõëï ϳï³Õ»óÇ« ³å³ ³ë³óÇ© §ºë ´áõ¹³ßÏá ³ÝáõÝáí Ù¿ÏÇÝ ã»Ù ׳ݳãáõÙ¦ »õ ÇëÏáÛÝ Ñ»é³ó³Û£
ºñ»ÏáÛ»³Ý ßñçáõÙ ¿Ç §àõë³ÝáÕ³Ï³Ý î³Ý¦ ßáõñçÁ« áñ ѳݹÇå»Ù ´áõ¹³ßÏá Ïáãáõ³ÍÇÝ« »õ ѳݹÇå»óÇ£
¬ ²ñÇ ·Ý³Ýù« ù»½ Ñ»ï ·áñÍ áõݻ٫ ¬ ³ë³óÇ£
Øï³Û ÙÇ ·³ñ»çñ³ïáõÝ« Ýëï»óÇ å³ïÇ Ùûï« ÙÇ ë»Õ³ÝÇ »ï»õ« ´áõ¹³ßÏáݪ ÇÙ ¹ÇÙ³óÁ« ëÏë»óÇ Û³Ý¹Çٳݻɩ
¬ ¸áõ DZÝã ï»ë³ÏÇ ·³ÕïÝÇ ·áñÍÇã »ë© »ë ù»½ ã¿Ç± ³ë»É« áñ áã áùÇ ãѳݹÇå»ë© ÑÇÙ³ ù»½ ¹ñë»õáñ»É »ë »õ ·³ÕïÝÇ ·áñÍÝ ¿É íï³Ý·»É© ó³õáõÙ »Ù« áñ ù»½ Ý»ñϳ۳óñÇ ëáó©-Û»Õ©-Ç Ï»ÝïñáÝÇÝ©©© ¬ ³ë³óÇ Ëëïáõû³Ùµ£
¬ öáÕáóáí ³ÝóÝáõÙ ¿Ç« å³ï³Ñٳٵ ïճݻñÁ ѳݹÇå»óÇÝ« ¬ ëÏë»ó ãùٻճݳɣ ²Û¹ ñáå¿ÇÝ ÙÇ éáõë Ùï³õáñ³Ï³Ý« áñ Ó»éùÇÝ ·³ñ»çñÇ ·³õ³Ã áõÝ¿ñ« ѳñµ»É »õ ×³é ¿ñ ËûëáõÙ« ûñûñ³ù³ÛÉ Ùûï»ó³õ Ù»ñ ë»Õ³ÝÇÝ« ݳۻó ´áõ¹³ßÏáÛÇ ¹¿ÙùÇÝ »õ ³ë³ó© ¬ ¾¯Ë ¹áõ« ÎáíϳëóÇ« ³ãù»ñ¹©©© ϳëϳͻÉÇ »Ý£
èáõëÇ ³Ûë ËûëùÇÝ íñ³Û Ç٠ϳëϳÍë ³õ»ÉÇ Ëëï³ó³õ ´áõ¹³ßÏáÛÇ Ýϳïٳٵ« áõëïÇ ³ë³óÇ©
¬ ºë ³ÛÉ»õë ù»½ Ñ»ï ·áñÍ ãáõݻ٫ ³ãùÇë ã»ñ»õ³ë« ¬ »õ« í׳ñ»Éáí ·³ñ»çñÇ ¹ñ³ÙÁ« ³ñ³· ¹áõñë »Ï³Û ·³ñ»çñ³ïÝÇó£
Ø»ñ µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ ¶³ëå³ñÇÝ« áñ Ù³ëݳÏó»É ¿ñ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇÝ« å³ïÙ»óÇ µáÉáñÁ »õ ³õ»É³óñÇ« áñ »ë ¶³ëå³ñÇÝ ³Ý·³Ù ã¿Ç ³ë»É ´áõ¹³ßÏáÛÇ Ù³ëÇÝ« áñáíÑ»ï»õ ÁÝÏ»ñ èáõµ¿ÝÁ ÙdzÛÝ ÇÝÓ ¿ñ Ù³ïݳÝ߻ɫ áñ Ýñ³Ý Ý»ñϳ۳óÝ¿Ç ëáó© - Û»Õ³÷á˳ϳÝÝ»ñÇÝ£
¬ ȳõ »ë ³ñ»É« áñ Ï³å¹ Ë½»É »ë ¹ñ³ Ñ»ï£ à±í ·Çï¿« Ç°Ýã ïÇå ¿£
¥Ð»ï³·³ÛáõÙ ÝáñÇó ³éÇà ϰáõݻݳ٠´áõ¹³ßÏáÛÇ Ù³ëÇÝ ·ñ»Éáõ« Çñ ï»ÕáõÙ¤£ ²© ²©

¡

Æ٠ϳٻñ³ë µ»ñÇÝ Ý³ËÏÇÝ ã»ÏÇëï ØÇß³ ê³ýñ³½µ¿ÏáíÇÝ« ¼³Ý·»½áõñóÇ£ ºÕ»É ¿ñ г۳ëï³ÝÇ â»Ï³ÛÇ Û³ïáõÏ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ í³ñÇã© ³ÛÅÙª µ³Ýï³ñÏ»³É£ пÝó ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ë³ó© §ÆÝã áñ Çٳݳ٫ åÇïÇ Û³Ûïݻ٠í»ñÁ©©©¦£ ²ñ¹¿Ý ¹³ ³Ù¿Ý µáÉß»õÇÏÇ §ëñµ³½³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝݦ ¿ñ©©©£
лﳷ³ÛáõÙ ØÇß³Ý ÙÇ Ëûë³Ïóáõû³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ë³ó© §È»ÝÇÝÝ ³ë»É ¿ª áí áñ µáÉß»õÇÏ ¿« ݳ ã»ÏÇëï ¿© áí ã»ÏÇëï ã¿« ݳ µáÉß»õÇÏ ã¿¦£
سñ¹Á ѳëϳóÝáõÙ ¿ñ« áñ ÿ»õ ÇÝùÁ µ³Ýï³ñÏ»³É ¿« µ³Ûó Éñï»ë ¿« ù³ÝÇ áñ µáÉß»õÇÏ ¿£
ºë ½áõëå ¿Ç ÇÙ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÇë Ù¿ç »õ óáÛó ¿Ç ï³ÉÇë« áñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó ß³ï µ³Ý ã¿Ç ѳëϳÝáõÙ£
ØÇ߳ݫ ¹¿ÙùÁ ͳÕϳѳñ« ×³Õ³ï ·ÉËáí« µ³Ûó ݻݷ Ýϳñ³·ñáí Ù¿ÏÝ ¿ñ£ ²Ù¿Ý ûñ §êáí»ï³Ï³Ý г۳ëï³Ý¦ ûñ³Ã»ñÃÝ ¿ñ ëï³ÝáõÙ« »ë ¿É ϳñ¹áõÙ ¿Ç£
ºñµ»ÙÝ ØÇß³Ý ß³ï Ûáõ½õáõÙ áõ çÕ³ÛݳÝáõÙ ¿ñ Çñ íñ³Û »Õ³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ³éÃÇõ »õ ѳÛÑáÛáõÙ ¿ñ ØáõÕ¹áõëÇÇÝ« â»Ï³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ Ø»ÉÇù úëÇåáíÇ û·Ý³Ï³ÝÇÝ£

¡

ØÇß³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ÏÇÝÁ ÁÝûñó³Ýáõû³Ý ·ñù»ñ ¿ñ µ»ñáõÙ« »õ ³Ñ³ ÙÇ ûñ µ»ñ»É ¿ñ ÃÇõñù ç³ñ¹³ñ³ñ ÇÃÃÇѳï³Ï³Ý æ»Ù³É ÷³ß³ÛÇ éáõë»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í Ûáõß»ñÁ£
æ»Ù³É ÷³ß³Ý 1923 ÃáõÇÝ ï»ññáñÇ ¿ñ »ÝóñÏáõ³Í ÂÇýÉÇëáõÙ« Щ Ú©¸© ìñ³ëï³ÝÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ç ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í« ×Çß¹ â»Ï³ÛÇ ÷áÕáóáõÙ£ â»Ï³Ý µ³Ýï³ñÏ»É ¿ñ Ùûï í»ó ѳñÇõñ ¹³ßݳÏó³Ï³ÝÝ»ñÇ »õ ѳٳÏÇñÝ»ñÇ« µ³Ûó ã¿ñ ϳñáÕ³ó»É ï»ññáñÇëïÝ»ñÇÝ ×ß¹áñá߻ɣ ´³Ýï³ñÏáõ»É ¿ÇÝ ¹³ßݳÏó³Ï³Ý ջϳí³ñÝ»ñª ÎáñÇõÝ Ô³½³½»³Ý« ´³·ñ³ï Âá÷㻳ݫ ØÇݳë سϳñ»³Ý« Û»ïáÛ Ý³»õª îÇ·ñ³Ý ²õ»ïÇ뻳ݣ ê³ ëϽµáõ٠óùÝáõ»É ¿ñ£ ¼·³Éáí« áñ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ â»Ï³Ý ϳñáÕ ¿ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»É« îÇ·ñ³ÝÁ ¸ÇÉÇç³ÝÇ ßñç³ÝÇó ÂÇýÉÇë ¿ñ ϳÝã»É Ùûï ùë³ÝÑÇÝ· ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ« ³å³ â»Ï³ÛÇÝ ëå³éݳÉÇù ¿ñ áõÕ³ñϻɫ áñ »Ã¿ á»õ¿ ¹³ßݳÏó³Ï³Ý ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÇ« â»Ï³Ý û¹Á åÇïÇ Ñ³Ý»Ý©©© â»ÏÇëïÝ»ñÁ ϳï³Õ»É ¿ÇÝ« µ³Ûó ï»Õ»³Ï ÉÇÝ»Éáí ¸³ßݳÏóáõû³Ý ï»ññáñÇ áõſݪ µ³Ýï »õ ³ùëáñ ¿ÇÝ áñáᯐ ¥³ñ¹¿Ý ݳËáñ¹ ¿ç»ñáõÙ ·ñ»óÇ« áñ ØáëÏáõ³ÛáõÙ ÁÝÏ»ñ ´³·ñ³ï Âá÷㻳ÝÇ Ñ»ï æ»Ù³ÉÇ Ù³ëÇÝ Ëûëù áõÝ»ó³Û¤£
ºñµ ØÇß³ÛÇ Ùûï ï»ë³Û æ»Ù³ÉÇ Ûáõß»ñÁ ¥3-400 ¿ç³Ýáó ÙÇ ·Çñù¤« ÿ»õ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝë ß³ï ß³ñÅáõ»ó« µ³Ûó ³Ýï³ñµ»ñ Ó»õ³ó³Û£ ØÇß³Ý Ï³ñ¹áõÙ ¿ñ »õ µ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñ ³ÝáõÙ£ ºë Éáõé áõ ³Ýï³ñµ»ñ ¿Ç£ ºñ»ù-ãáñë ûñ ³Ûëå¿ë ³Ýó³õ« í»ñçÁ ØÇß³Ý ÇÝÓ ³ë³óª §¸áõ åÇïÇ Ï³ñ¹³ë ³Ûë ·ÇñùÁ¦© DZÝã ·Çñù« ѳñóñÇ© §æ»Ù³É ÷³ß³ÛÇ Ûáõß»ñÁ¦« ³ë³ó£ ƱÝã Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ÙÇ ÷³ß³ÛÇ Ûáõß»ñ ϳñ¹³ÉÁ« ³ë³óÇ »õ ÷³ß³Û µ³éÁ ß»ßï»Éáí£ §Î³ñ¹³°« ÏÁ ï»ëÝ»ë« áñ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿¦« ³ë³ó ݳ ·ÇñùÁ Ó»éùë ï³Éáí£ êáí»ïÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ã³ñ·Ù³Ý»É æ»Ù³ÉÇ Ûáõß»ñÁ« ç³ñ¹³ñ³ñÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñųóÝ»Éáõ ѳٳñ© ¾Ýí»ñÇ« ³ɿ³ÃÇ ³ñÇõÝϽ³Ï ÁÝÏ»ñáç« áñáÝù Ù¿Ï »õ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ ³ÝÙ»Õ Ñ³Û»ñ ç³ñ¹»óÇÝ£
æ»Ù³ÉÇ Ûáõß»ñÇ å³ñ³·³Ý ÇÙ Ù¿ç ϳëÏ³Í ³é³ç³óñ»ó« áñ â»Ï³Ý áõ½áõÙ ¿ ÇÙ ³ÝáõÝÁ ϳå»É ï»ññáñÇ Ñ»ï£ Ð»ï³·³Û ѳñó³ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ï»ë³Û« áñ Û³ïϳå¿ë ͳÝñ³ÝáõÙ ¿ñ ùÝÝÇãÁ ÇÙ 1922-1923 Ãáõ»ñÇÝ áñï»Õ ÉÇÝ»Éáõë íñ³Û©©©
àõñ»ÙÝ Ï³ëϳÍáõÙ ¿ÇÝ« áñ ǵñ ÿ »ë Ù¿Ï 1922-23-ÇÝ ´³ÃáõÙÇ íñ³ÛÇó ³Ýó»É »Ù ÂÇýÉÇë« æ»Ù³ÉÇ ï»ññáñÇ Ññ³Ñ³Ý·Á ïáõ»É« ³ÛÅÙ ¿É »Ï»É »Ù ØáëÏáõ³ÛÇ íñ³Ûáí« Ã»ñ»õë ÙÇ ³ÛÉ ï»ññáñÇ Ññ³Ñ³Ý·áí©©©
γñ¹³óÇ Ûáõß»ñÁ Ý»ñùÇÝ Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõû³Ùµ£ æ»Ù³É ÷³ß³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ß˳ï»É ¿ñ ³å³óáõó»É« áñ ûëٳݻ³Ý ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ ɳõ ¿ í³ñáõ»É ѳۻñÇ Ñ»ï« ÝáÛÝ ÇëÏ 1861 ÃáõÇÝ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÇõÝ ¿ ïáõ»É« áñ áã ÙÇ ³ÛÉ å»ïáõÃÇõÝ ãÇ ïáõ»É Çñ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõû³Ý©©©
ºñµ ·ÇñùÁ í»ñç³óñÇ« ØÇß³Ý Ñ³ñóñ»ó© §ÐÁ°« Ñ»ï³ùñùÇñ 㿱ñ¦© ¾°É ãѳٵ»ñ»óÇ« ³ë»Éáíª §²ÛÝù³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ ¿« áñ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ Ù¿Ï áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û ç³ñ¹»Éáõó Û»ïáÛ ¹»é ·ñáõÙ »Ý« áñ ѳۻñÇ Ñ»ï ɳõ »Ý í³ñáõ»É¦©©©£ ºõ« Ç Ù»Í ½³ñÙ³Ýë ÇÙ« ØÇß³Ý ëÏë»ó å³ïÙ»É ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ Ù³ëÇÝ« áñ »ñµ ¼³Ý·»½áõñ ¿ ³Ýó»É« ·ñ³õ»É ¿ سÝùǽÁ« áñ Ãáõñù»ñÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ³ÙñáõÃÇõÝÝ ¿ñ »õ áã áù ã¿ñ ϳñáÕ³ó»É ·ñ³õ»É ÙÇÝã ³Û¹£
ØÇß³ÛÇ ÏÇÝÁ µ»ñ»ó ݳ»õ üñǹñÇË ¾Ý·»ÉëÇ ÙÇ ³ß˳ïáõÃÇõÝÁ£ ØÇß³Ý Ï³ñ¹áõÙ ¿ñ« µ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñ ³ÝáõÙ Ñdzó³Ï³Ý© ³å³ ¹³ñÓ³õ ÇÝÓ« ѳñóñ»ó©
¬ γñá±Õ »ë ³ë»É« ÿ ÇÝãáí ¿ ½µ³ÕõáõÙ ·ÇïáõÃÇõÝÁ£
¬ ¶ÇïáõÃÇõÝÁ ãÇ ½µ³ÕõáõÙ ëÏǽµáí »õ í³Ë׳Ýáí© ³ÛÉ Ýñ³Ýáíª ÇÝã áñ ϳ۫ ¬ ³ë³óÇ »ë£
¬ ÆÝãá±õ« ¬ ѳñóñ»ó ØÇ߳ݣ
¬ àñå¿ë½Ç ãÁÝÏÝÇ Ù»ï³ýǽÇϳÛÇ ·ÇñÏÁ« ¬ ³ë³óÇ£
¬ 쳯« ¿¹ ÝáÛÝ µ³ÝÁ ¾Ý·»ÉëÝ ¿ ·ñ»É ³Ûëï»Õ« ï»°ë£ ¸áõ á±ñï»ÕÇó ·Çï»ë« ¬ ³ë³ó ݳ ³å߳ͣ
²Ûë ѳñó áõ å³ï³ë˳ÝÇó Û»ïáÛ ØÇß³Ý ëÏë»ó ÇÝÓ Ñ»ï Û³ñ·³Ýùáí í³ñáõ»É£

¡

àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ ÑÇÝ µ³×ÏáÝë ¿Ç Ñ³·»É© ØÇß³Ý µéÝ»ó ûÓÇùÇ Ù³ëÁ« ÿª §¿ë ÏïáñÁ »õñáå³Ï³Ý ¿¦ »õ ûÓÇùë ¹³ñÓñ»ó áõ ³åß³Í Ùݳ󩩩 úÓÇùÇë Ý»ñëÇ Ù³ëáõÙ ³ë»Õáí ÙÇ ÷áùñÇÏ »é³·áÛÝ ¿ñ ÷³Ïóáõ³Í« áñ Çñ»ñë ѳݻÉÇë ã¿Ç Ýϳï»É »õ Ùݳó»É ¿ñ©©© §¾ë DZÝã ¿« ïû°¦« µ³ó³·³Ýã»ó ݳ£ ºë ÇÝÓ ãÏáñóñÇ© §Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÝÙ³Ý ½³ñ¹³Ýß³ÝÝ»ñ »Ý ÷³ÏóÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏñÍùÇÝ« ¹ñ³ÝÇó ¿¦©©© ³ë³óÇ© ³Û¹ ñáå¿ÇÝ ÏÉÇõãÝÇÏ ²ñ³ÙÁ Ù»ñ ϳٻñ³ÛÇ ¹é³ÝÝ ¿ñ ϳݷݳͩ ØÇß³Ý ¹³ñÓ³õ Ýñ³Ý ÿª §²ñ³Ù« ·Ý³° ÙÇ Ë¿ÉÇ å³ïÙÇñ¦© ã·Çï»Ù« ²ñ³ÙÁ ï»ë³õ ¹ñûßÇÏÁ ÏñÍùÇë ÿ ã¿« ·Ý³ó£
ºñµ ØÇß³ÛÇÝ Ï³Ýã»óÇÝ Çñ ÏÝáç Ñ»ï ï»ë³Ïóáõû³Ý »õ ÙÇÝ³Ï ÙݳóÇ« ÙÇ ÷áÕϳå áõÝ¿Ç« áñÇ íñ³Û ·áõݳõáñ ß»ñï»ñ ϳÛÇÝ« ¹ñ³ ÙÇ Í³ÛñÇó ÙÇ Ïïáñ Ïïñ»óÇ ¹ñÇ ·ñå³Ýë« áñ »Ã¿ ѳñóÝ¿ÇÝ« åÇïÇ ³ë¿Ç« áñ ë³ ¿ ï»ë»É£ ÆëÏ ¹ñûßÇÏÁ Ó»éùë ã·Ý³ó« áñ áãÝã³óÝ¿Ç« ³ÛÉ ¹ñÇ å³ïÇ ù³Ûù³Ûáõ³Í ³ÕÇõë¿ í³é³ñ³ÝÇ ¥Ï³ÙÇݳ¤ ×»ÕùáõÙ ³ÛÝå¿ë« áñ »Ã¿ Ëáõ½³ñÏ¿ÇÝ ¿Éª ãÝϳï¿ÇÝ£
Æ Ù»Í ½³ñÙ³Ýë ÇÙ« ³Ûë Ù³ëÇÝ â»Ï³ÛÇ ùÝÝÇãÁ áã ÙÇ µ³Ý ã³ë³ó© ØÇß³Ý »õ ²ñ³ÙÁ ã¿Ç±Ý ï»Õ»Ï³óñ»É« ÿ± â»Ï³Ý ÷³÷ϳÝÏ³ï »Õ³õ« áñáíÑ»ï»õ ¹ñûßÇÏÁ Çñ Ó»éùÁ ã¿ñ ѳë»É£ ØÇÝã»õ ³ÛÅÙ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ѳݻÉáõÏ ¿ Ùݳó»É£

¡

ØÇß³Ý ëÏë»É ¿ñ ѳÝñ³Ñ³ßáõ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáí ½µ³Õáõ»É« ½·³óÇ« áñ ß³ï íï³Ý·³õáñ µ³Ý ¿ñ© Çñ åݹáõÙÝ»ñÇÝ« áñ »ë ¿É ½µ³Õáõ»Ù« Ïïñ³Ï³Ý³å¿ë Ëáõë³÷»óÇ« å³ï׳鳵³Ý»Éáí« áñ ѳÝñ³Ñ³ßáõÇó ·ÉáõË ãáõݻ٣
ìï³Ý·Á Ñ»ï»õ³ÉáõÙÝ ¿ñ© ѳÝñ³Ñ³ßáõ³Ï³Ý ï³é»ñÁ« Ãáõ»ñÝ áõ Ýß³ÝÝ»ñÁ ÝÙ³Ý »Ý ßÇýñ»ñÇ ¥·³Õïݳ·Çñ« Ïû¹¤© ³Ù»Ý³Ñ³ë³ñ³Ï ýûñÙáõÉ³Ý ¥ï³ñ³½¤ ³Ý·³Ù ϳñáÕ ¿ñ Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý ¹³éݳɫ áñ ǵñ ÿ ßÇýñáí ݳٳÏÝ»ñ »Ù ·ñ»É£
лﳷ³ÛáõÙ ¿É« ÂÇýÉÇëÇ Ø»ï»ËÇ µ»ñ¹áõÙ »õ º³ñáëɳíÉÇ Ù»Ïáõë³ñ³ÝáõÙ Éñï»ëÝ»ñÁ ÷áñÓ»óÇÝ ÇÝÓ µ³Ý»ñ ·ñ»É« »ë Ëáõë³÷»óÇ© ٳݳõ³Ý¹ áñ ßÇýñ»ñ ¿Ç Û³ÝÓÝ»É Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ« ØáëÏáõ³ÛáõÙ ¥³Ûë Ù³ëÇÝ ·ñ»É »Ù ݳËáñ¹ ¿ç»ñáõÙ¤£
ØÇß³ÛÇ ³Ûë ÷áñÓÁ »õë ãÛ³çáÕáõ»ó£ ºë ËÇëï ½áõëå ¿Ç« µ³é»ñë ¿É ÏßéáõÙ ¿Ç« Û»ïáÛ ËûëáõÙ£

¡

§êáí»ï³Ï³Ý г۳ëï³Ý¦ ûñ³Ã»ñÃÁ« áñ ØÇß³Ý ëï³ÝáõÙ ¿ñ« »ë ¿É ϳñ¹áõÙ ¿Ç£ »ñÃáõ٠ѳݹÇåáõÙ ¿Ç ³ÝáõÝÝ»ñÇ« áñáÝù ÇÝÓ Í³Ýûà ¿ÇÝ© ѳ۳·¿ï سÝáõÏ ²µ»Õ»³Ý« Ç٠ݳËÏÇÝ áõëáõóÇãë« ºñ»õ³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¹³ë³Ëûë£ Ðñ³ã»³Û ²×³é»³Ý - ѳ۳·¿ï-É»½áõ³µ³Ýª ¹³ë³Ëûë£
¶ñÇ·áñ Ô³÷³Ýó»³Ýª ѳ۳·¿ï-É»½áõ³µ³Ý« ²ßáï ÚáíѳÝݿ뻳ݪ г۳ëï³ÝÇ ÏáÙáõÝÇëï Ïáõë³Ïóáõû³Ý ù³ñïáõÕ³ñ± [å³ïÙ³µ³Ý]© äûÕáë سÏÇÝó»³Ýª ÏáÙáõÝÇëï ·áñÍÇã« áñ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ÂÇýÉÇë »õ ØáëÏáõ³ ¿ñ ÉÇÝáõÙ£ ܳËÏÇÝ ×»Ù³ñ³Ý³Ï³Ý Øáõß»Õ ê³ÝÃñá뻳ݪ Ù³Ýϳí³ñÅ-Ñá·»µ³Ý£ ܳËÏÇÝ ¹³ëÁÝÏ»ñëª Ü³Ñ³å»ï ÎÇõñÕÇÝ»³Ýª ù³Õ³ù³Ï³Ý µÇõñáÛÇ ³Ý¹³Ù£ гÛϳ½ Ô³½³ñ»³Ýª ݳËÏÇÝ ×»Ù³ñ³Ý³Ï³Ý« ÏáÙáõÝÇëï ·áñÍÇ㣠Üß³Ý Ø³ÏáõÝóª ݳËÏÇÝ ×»Ù³ñ³Ý³Ï³Ý« ÏáÙáõÝÇëï ·áñÍÇã£
²Ûë ³ÝÓ»ñÇ Ýϳïٳٵ ·Çï»Ù Ñ»ï»õ»³ÉÁ© سÝáõÏ ²µ»Õ»³ÝÇÝ ²ßáï ÚáíѳÝÝÇ뻳ÝÁ å³ñï³¹ñ»É ¿ñ ¥µ³ÝïÇ »õ ³ùëáñÇ ëå³éݳÉÇùáí¤ Ï³½Ù»É ѳۻñ¿ÝÇ Ýáñ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ£ Ðñ³ã»³Û ²×³é»³ÝÇó å³Ñ³Ýç»É ¿ÇÝ ¹Ç³É»ÏïÇϳ ÙïóÝ»É É»½áõ³µ³Ýáõû³Ý Ù¿ç© ¹»é ö³ñǽ ¿Ç« »ñµ §êáí»ï³Ï³Ý г۳ëï³Ý¦ ûñ³Ã»ñÃáõÙ ï»ë³Û ²×³é»³ÝÇ Í³Õñ³ÝϳñÁ« áñÇ ï³Ï ·ñáõ³Í ¿ÇÝ Çñ Ëûëù»ñÁª §ùá ¹Ç³É»ÏïÇϳ¹ áõñ áõ½áõÙ »ë Ùïóñáõ« ÇÙ É»½áõ³µ³Ýáõû³Ýë Ù¿ç ÙÇ° Ùïóñáõ©©©¦£
ºõ Çñ»Ý µ³Ýï³ñÏ»É ¿ÇÝ£ ¶ñÇ·áñ Ô³÷³Ýó»³ÝÝ ¿É ÏáÙáõÝÇëï ã¿ñ »õ Ý»Õ»É ¿ÇÝ Çñ»Ý£
²ßáï ÚáíѳÝÝÇ뻳ÝÇÝ ëï³ÉÇÝ»³Ý Ù³ùñ³·áñÍáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ùᯐ ¿ÇÝ êǵÇñ ¥É³õ ¿ñ åñͻɩ©© ÙÇõë Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»É ¿Çݤ« êï³ÉÇÝÇó Û»ïáÛ ÙdzÛÝ »Ï³õ г۳ëï³Ý£
äûÕáë سÏÇÝó»³ÝÇÝ ÙÇ ³é³ù»Éáõû³Ùµ áõÕ³ñÏ»É ¿ÇÝ äáÉÇë« Û»ïáÛ Û»ï ϳÝã»Éª ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»É£
Øáõß»Õ ê³ÝÃñá뻳ÝÁ ÙÇßï Ùݳó»É ¿ñ ¹³ë³Ëûë£
ܳѳå»ï ÎÇõñÕÇÝ»³ÝÇ ·ÉáõËÁ Ï»ñ³Ý ëï³ÉÇÝ»³Ý Ù³ùñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï£ гÛϳ½ Ô³½³ñ»³ÝÇÝ »õ Üß³Ý Ø³ÏáõÝóÇݪ ÝáÛÝå¿ë£

¡

ØÇß³ÛÇ ÇÝùݳëÇñáõÃÇõÝÁ ßáÛõáõÙ ¿ñ« »ñµ ³ëáõÙ ¿Çª §¹áõ ÷áñÓ³éáõ ã»ÏÇëï »ë »ñ»õáõÙ©©©¦£ êÏëáõÙ ¿ñ å³ïÙ»É â»Ï³ÛÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ£
§Ø»Ýù ׳÷áÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇó µ³Ý»ñ »Ýù ëáíáñ»É© ûñÇݳϪ §çáõçáõµ³Ý¦ »õ µ³ó³ïñáõÙ ¿ñ© §×³÷áݳóÇÝ»ñÇ Éñï»ë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÏáãõáõÙ ¿ §ìÇ߳妩 »ñµ Ù¿ÏÁ ¹ñëÇó ·ÝáõÙ ¿ Ö³÷áÝ« Éñï»ëÁ Ýñ³Ý Ñ»ï»õáõÙ ¿ ³Ù¿Ý ù³Ûɳ÷áËÇ« ÙÇÝã»õ ÇëϪ ÙÇÝã»õ å¿ïù³ñ³Ý© í»ñçÁ ³Ûó»ÉáõÝ Ý»Õáõ»Éáíª Ñ»é³ÝáõÙ ¿ »ñÏñÇó£ Ø»ñ â»Ï³Ý Û³ïáõÏ ¹åñáóÝ»ñ áõÝÇ ã»ÏÇëïÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ© »ë ³Û¹ ¹åñáó³õ³ñïÝ»ñÇó »Ù¦« ¬ ³ëáõÙ ¿ñ ØÇ߳ݣ
ØÇ ³Ý·³Ù ä»ñ»¹»ñ¿»õ ³ÝáõÝáí ÙÇ ã»ÏÇëï »Ï³õ ØÇß³ÛÇ Ùûï© Ëûë»óÇÝ Çñ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ© §ØáõÕ¹áõëÇ Ïáãáõ³ÍÁ áñáᯐ ¿ ÇÝÓ Ëáñï³Ï»É¦« ¬ ³ë³ó ØÇ߳ݣ ÊûëáõÙ ¿ÇÝ éáõë»ñ¿Ý£ Ø»ÏÝ»ÉÇë« ä»ñ»¹»ñ¿»õÁ ØÇß³ÛÇÝ Ëáëï³ó³õ Ñݳñ³õáñÁ ³Ý»É© ³å³ ÇÝÓ íñ³Û ßÇÉ Ñ³Û»³óù Ý»ï»ó áõ ·Ý³ó£ Ð³Û ¿ñª éáõë³Ëûë£
ØÇ ³Ý·³Ù Ëûëù »Õ³õ ÝáñÇó ÂÇõñùdzÛÇ Ù³ëÇÝ© ³ë³óÇ §Î³ñëÝ áõ ²ñï³Ñ³ÝÁ ѳÛÏ³Ï³Ý »Ý« µ³Ûó Û³ÝÓÝáõ»É »Ý ÂÇõñùdzÛÇݦ£ ØÇß³Ý å³ï³ëË³Ý»ó© §ÐÇÙ³ ¹ñ³Ýó ųٳݳÏÁ ã¿« »ñµ ųٳݳÏÁ ·³Ûª Û»ï ÏÁ í»ñóáõ»Ý© åÇïÇ Ñ³Ùµ»ñ»É©©©¦£

¡

سÛñÇÏë ß³µ³ÃÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù áõï»ÉÇù ¿ñ áõÕ³ñÏáõÙ ÇÝÓ© ëï³ÝÓÝÙ³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏáõÙ ã»ÏÇëïÁ ùÝÝáõÙ ¿ñ áõï»ÉÇùÁ© »Ã¿ ·³Ã³Ý»ñ ϳÛÇÝ« ³éç»õë ÷ßñáõÙ ¿ñ« ï»ëÝ»Éáõ ѳٳñ« ÿ Ù¿çÁ áñ»õ¿ µ³Ý 㿱 ¹ñáõ³Í© »ë ëï³ÝáõÙ ¿Ç ·³Ã³ÛÇ ÷ßñ³ÝùÝ»ñÁ©©© ·»ïݳËÝÓáñÝ ³Ý·³Ù ÏïñáõÙ ¿ÇÝ© ³Ñ³ ÿ ÇÝã ³ëïÇ׳ÝÇ ËÇëï ùÝÝáõÃÇõÝ Ï³ñ« µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇ íñ³Û ¿É Éñï»ë µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ ϳÛÇÝ ¹ñáõ³Í£ γëϳÍÇ ÙÃÝáÉáñï ¿ñ« ¹Åáõ³ñ ¿ñ áñáß»ÉÁ« ÿ á±ñÝ ¿ ÇëÏ³Ï³Ý µ³Ýï³ñÏ»³É« á°ñÁª Éñï»ë£

 


9. ԵՐԵՒԱՆԻ ԲԱՆՏԻՆ ՄԷՋ (Բ.)
ԴՐՕՇԱԿ, ժէ տարի, Թիլ 25, 1 Ապրիլ, 1987, էջ 11-13 (1011-1013)։

Ò»ñµ³Ï³Éáõû³Ýë ³é³çÇÝ ûñÁ« »ñµ ÇÝÓ Ëáõ½³ñÏ»óÇÝ â»Ï³ÛÇ Ý»ñù»õÇ ë»Ý»³ÏáõÙ« ë»Õ³ÝÇ »ï»õ Ýëï³Í ã»ÏÇëïÇ ÏáÕùÇÝ ÙÇ ³ÛÉ ã»ÏÇëï ¿ñ ϳݷݳͩ Ýëï³Í ã»ÏÇëïÝ ëÏë»ó ÇÝÓ Ñ³ñó³ùÝݻɫ »õ ѳñó³ñ³ÝÁ É»óݻɩ ³ÝáõÝ« ³½·³ÝáõÝ« ÍÝݹ»³Ý ÃÇõ« ÍÝݹ³í³Ûñ© å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿Ç© ³Û¹ ñáå¿ÇÝ ë»Õ³ÝÇ Ùûï Ï³Ý·Ý³Í ã»ÏÇëïÁ Ù¿Ï ñáå¿áí Ùï³õ ѳñ»õ³Ý ë»Ý»³ÏÁ« ùÝÝÇã ã»ÏÇëïÝ ÇÝÓ ³ñ³· ѳñóñ»ó© §²ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý »ë« 㿱¦© »ë ½³ñÙ³ó³Û£ ²ë³óǪ §¸áõù ³ë³óÇù©©©¦© ·ñ»ó ³ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý© ³Û¹ ñáå¿ÇÝ ÙÇõë ѳñó»ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý µÝáÛà ã¿ÇÝ ÏñáõÙ« ³ë³óÇ« áñ ïñ³Ý½Çï íǽ³Ûáí »Ù »Ï»É ºñ»õ³Ý« ÃáÛɳïõáõÃÇõÝ »Ù ëï³ó»É Ù¿Ï ß³µ³Ã ÙݳÉáõ« ³Ù¿Ý ûñ ųÙÁ 12-ÇÝ Ý»ñϳ۳ó»É »Ù Ý»ñùÇÝ ·áñÍáó ÏáÙÇë³ñÇ³ï« í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù« »ñµ ó³ÝÏáõÃÇõÝ »Ù Û³ÛïÝ»É ÁݹÙÇßï ÙݳÉáõ« ÃáõÕà ¿ ïáõ»É å³ßïûÝ»³Ý« áñ ¹ÇÙáõÙ ·ñ»Ù© ¹ÇÙáõÙë ¹»é ãëïáñ³·ñ³Íª Ó»ñµ³Ï³É»É »Ý© ³Ûë ³ë»Éáíª ãëïáñ³·ñ³Í ¹ÇÙáõÙë ïáõÇ ùÝÝÇãÇÝ£
ºñÏñáñ¹ ѳñó³ùÝÝáõÃÇõÝÁ Ó»õ³Ï³Ý µÝáÛà Ïñ»ó© µ³ñÓñ³ó³Ýù í»ñÇÝ Û³ñÏÇ ÙÇ ·ñ³ë»Ý»³Ï£ â»Ï³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ Ø»ÉÇù úëÇåáíÇ û·Ý³Ï³Ý ì³ñ¹³Ý»³ÝÝ ¿ñ ³Ûëï»Õ »õ Ù¿Ï ³ÛÉ ã»ÏÇëï© ·ñ³ë»Õ³ÝÇ íñ³Û ï»ë³Û Çñ³ñáõ íñ³Û ¹³ñëáõ³Í §¸ñûß³Ï¦Ç Ãáõ»ñ£ Üñ³Ýó Ù¿ç Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ áõÝ¿Ç §²Ý¹ñ¿¦ ëïáñ³·ñáõû³Ùµ£
ºñµ ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ ¹áõñë åÇïÇ ·³ñ ë»Ý»³ÏÇó« ã»ÏÇëïÇÝ ³ë³ó© §¸ñû߳Ϧ ïáõ¿ù Çñ»Ý« ϳñ¹³Û¦£ §ºë ϳñÇù ãáõݻ٫ ϳñ¹³Éáõ Ñ»ñÃÁ Ó»ñÝ ¿¦« ¬ ³ë³óÇ ã»ÏÇëïÇÝ©©©

¡

1928 ÃáõÇ ê»åï»Ùµ»ñ 29-Ç ûñÝ ¿ñ© ÙÇ éáõë ϳñÙÇñ µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ÇÝÓ ï³ñ³õ â»Ï³ÛÇ ß¿ÝùÇ »ññáñ¹ Û³ñÏÇ å³ïß·³ÙµÁ© ³ë³óª ÙÇ ñáå¿ ëå³ëÇñ« ÇÝùÁ ¹áõéÁ µ³ÕË»ó© Û»ï ݳۻóǪ سëÇëÁ ï»ë³Û Çñ ³ÙµáÕç å³Ûͳéáõû³Ý Ù¿ç©©© à·»ÕÇݳó³Í г۳ëï³ÝÝ ¿ñ« ѳÛáõû³Ý »ñ³½Á« µ³ÝïÇ Ë³õ³ñÇó Û»ïáÛ ³Û¹ ½·ÉËÇã ï»ë³ñ³ÝÇÝ Ç ï»ë« ÇÝÓ Ãáõ³ó« ÿ سëÇë-²ñ³ñ³ïÁ ÷á˳¹ñáõ»ó ÇÙ Ù¿ç© ³ñï³Ï³ñ· Ñá·»Ï³Ý áÛÅ ½·³óÇ© ³Û¹ å³ÑáõÝ éáõë ½ÇÝáõáñÁ Û»ï ¹³ñÓ³õ ÿª §Ü»°ñë ³ÝóÇñ¦£
Ü»ñë Ùï³Û« ÿ ã¿« ï»ë³Û ùÝÝÇãÇ ë»Õ³ÝÇ ¹ÇÙ³ó« ÃÇÏáõÝùÁ ¹¿åÇ ¹áõéÁ« áñï»ÕÇó Ý»ñë Ùï³Û »ë« Ýëï³Í ¿ñ ´áõ¹³ßÏá Ïáãáõ³Í åñáíáϳïáñÁ« ѳ·ÇÝ a la îáÉëïáÛ ÙÇ µÉáõ½« Ëáõݳó³Í ϳñÙÇñ ·áÛÝáí©©© γï³ÕáõÃÇõÝ »Ï³õ íñ³ë ¹ñ³Ý ï»ëÝ»Éáí£
ê»Ý»³ÏÇ å³ïáõѳÝÇÝ Û»ó³Í« Ù¿Ï áïùáí Ýëï³Í ¿ñ ÙÇ éáõë ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý« ³ç Ó»éùÁ ³ïñ׳ݳÏÇ íñ³Û£
øÝÝÇãÁ È»õáÝ Ø³ñ·³ñ»³ÝÝ ¿ñ« ݳ áñ ÇÝÓ ³ë»É ¿ñª §²ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý »ë« 㿱¦£
¬ ÜëïÇñ ¹ñ³ Ùûï« ¬ ³ë³ó ÇÝÓ ùÝÝÇãë£
¬ ºë ¹ñ³ Ùûï ã»Ù ÝëïÇ« ¬ ³ë³óÇ í×é³Ï³Ý£
¬ ¸³ µ³Ýï³ñÏ»³É ¿« ÝëïÇñ ¹ñ³ Ùûï« ¬ ³ë³ó£
¬ êá°õï ¿« ¹³ µ³Ýï³ñÏ»³É ã¿« »ë ã»Ù ÝëïÇ ³Û¹åÇëÇ Ù¿ÏÇ Ùûï« ¬ ³ë³óÇ£
øÝÝÇãÁ í»ñ ϳó³õ« »Ï³õ Ýñ³ ÙûïÇ ³ÃáéÁ í»ñóñ»ó« ¹ñ³õ ë»Õ³ÝÇ ³ç ³ÝÏÇõÝÇ Ùûï© »ë Ýëï»óÇ ³ÛÝï»Õ£
øÝÝÇãÝ ëÏë»ó« ´áõ¹³ßÏáÛÇÝ óáÛó ï³Éáíª
¬ ê³ ³ëáõÙ ¿« áñ ù»½ Ñ»ï »Õ»É ¿ ¹³ßݳÏÝ»ñÇ ö³ñÇ½Ç ÏáÝý»ñ³ÝëáõÙ©©©
¬ êá°õï ¿ ËûëáõÙ ³Ûë Ãßáõ³é³Ï³ÝÁ« »ë ëñ³ Ñ»ï ÅáÕáíáõÙ ã»Ù »Õ»É« ¬ ³ë³óÇ« áõ Û³ñÓ³Ïáõ»óÇ ´áõ¹³ßÏáÛÇ íñ³Û© ¬ ²Û¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ »°õ éáõë ã»ÏÇëïÁ »õ ùÝÝÇãë í³½»óÇÝ ¹¿åÇ ÇÝÓ© §¸á°õñë ·Ý³« ¹á°õñë ·Ý³¦ ³ë³ó ùÝÝÇãë ´áõ¹³ßÏáÛÇÝ« áñÁ ÇëÏáÛÝ Ñ»é³ó³õ£ ²å³ ¹¿åÇ ÇÝÓ ¹³éݳÉáí ùÝÝÇãë µ³ñϳó³Í ³ë³ó©
¬ ƱÝã Çñ³õáõÝù áõÝÇë ÙÇ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇ íñ³Û Û³ñÓ³Ïáõ»Éáõ©©©
¬ ¸³ µ³Ýï³ñÏ»³É ã¿« ¹³ ˳µ»µ³Û ëï³Ëûë ¿« Ó»½ ¿É« ³Ù¿ÝÇÝ ¿É ÏÁ ˳µÇ« ¬ ³ë³óÇ£ øÝÝÇãÁ Ýëï»ó ³ÃáéÇÝ Ã¿ª
¬ àõñ»ÙÝ ã»±ë Ù³ëݳÏó»É ¹³ßݳÏÝ»ñÇ ÏáÝý»ñ³ÝëÇÝ« 㿱« ¬ ѳñóñ»ó£
¬ سëݳÏó»É »Ù« µ³Ûó ³Û¹ Ù³ëÇÝ áãÇÝã ãåÇïÇ Çٳݳù« ¬ ³ë³óÇ£
øÝÝÇãÁ ÿª
¬ ²Ý¹ñ¿¯« ²Ý¹ñ¿¯©©© áõñ»ÙÝ Ù³ëݳÏó»É »ë« ¬ ³ë³ó µ³ó³Û³Ûï ³÷ëáë³Ýùáí©©© ¥áõ½áõÙ ¿ñ ÇÝÓ Ëݳۻɫ ë³ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³ÙÝ ¿ñ¤£
¶ñ»ó ³ñӳݳ·ñõÃÇõÝÁ« ëïáñ³·ñ»óÇ£ ²Ûë ÇÙ Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ùµ ·áñÍë åÇïÇ Í³Ýñ³Ý³ñ« ë³Ï³ÛÝ »ë ¿É íëï³Ñ ¿Ç ÇÙ íñ³Û »õ í×é³Ï³Ý£
ÆÙ ³ÛÝ Û³Ûï³ñ³ñáõû³ÝÁ ´áõ¹³ßÏáÛÇ Ù³ëÇÝ Ã¿ª §Ò»°½ ¿É« ³Ù¿°ÝÇÝ ¿É ÏÁ ˳µÇ¦ â»Ï³Ý ß³ï ϳëϳͳÙÇï ¿« åÇïÇ Ùï³Í¿ñ« áñ ´áõ¹³ßÏáÝ Çñ»Ýó ³Ù¿Ý µ³Ý ãÇ ³ë»É »õ åÇïÇ Ý»Õ¿ÇÝ Çñ»Ý£
ÆÝÓ í»ñ³¹³ñÓñÇÝ Ï³Ù»ñ³ë£
ÜáÛÝ ·Çß»ñ ųÙÁ 12-Çó ³Ýó« ÇÝÓ ÝáñÇó ï³ñ³Ý ùÝÝáõû³Ý« »õ ǯÝã« ë»Õ³ÝÇ íñ³Û ¹ñáõ³Í ï»ë³Û êÇÙáÝ ìñ³ó»³ÝÇ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõݦ ·ÇñùÁ£
²Ûë ³Ý·³Ù ë»Õ³ÝÇ »ï»õ Ýëï³Í ¿ñ ä»ïñáë»³Ý ³ÝáõÝáí ã»ÏÇëïÁ« ÏÍáõ µÝ³õáñáõû³Ùµ »õ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáí« ÇëÏ ë»Õ³ÝÇ Ùûïª äûÕáë»³Ý ³ÝáõÝáí ã»ÏÇëïÁ£
¬ ¸áõù ìñ³ó»³ÝÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ¿ù ·ñ»É ³Ûë ·ÇñùÁ« ³Ýáõݹ ϳ۫ ¬ ³ë³ó ä»ïñá뻳ÝÁ£
¬ ºë ìñ³ó»³ÝÇ Ñ»ï ·Çñù ã»Ù ·ñ»É« »ë ïå³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³õáñ-ëñµ³·ñÇã ¿Ç« ÙdzÛÝ ëñµ³·ñ»É »Ù« ¬ ³ë³óÇ£
¬ à°ã« ÙdzëÇÝ ¿ù ·ñ»É« ¬ åݹ»ó ä»ïñá뻳ÝÁ£
¬ ºë ã¿Ç ϳñáÕ ÝÙ³Ý ·Çñù ·ñ»É« áñáíÑ»ï»õ ³ÛÝ Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »ë г۳ëï³ÝáõÙ ã¿Ç »Õ»É« ¬ å³ï³ë˳ݻóÇ£
¬ سëݳÏó»É ¹³ßݳÏÝ»ñÇ ÏáÝý»ñ³ÝëÇÝ« ·Çñù ·ñ»É ëáí»ïÝ»ñÇ ¹¿Ù« ·Ç￱ù« áñ Ù»Ýù êǵÇñ áõÝ»Ýù« ¬ ³ë³ó£
¬ г×á°Ûù ¿ Ó»½ ѳٳñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ êǵÇñ áõÕ³ñÏ»ÉÁ« ¬ ³ë³óÇ Ëëïûñ¿Ý£
¬ ø³Õ³ù³óÇ« ÇÝãá±õ ¿ù íÇñ³õáñáõÙ Ù»ñ å»ïÇÝ« ¬ ³ë³ó äûÕá뻳ÝÁ£
¬ ºë Ó»ñ å»ïÇ ëå³éݳÉÇùÇÝ ÙdzÛÝ å³ï³ë˳ݻóÇ« ¬ ³ë³óÇ »ë£
ijÙÁ Ï¿ë ·Çß»ñÇó ³Ýó Ù¿ÏÇ Ùûï ¿ñ« áñ ÇÝÓ í»ñ³¹³ñÓñÇÝ Ï³Ù»ñ³ë£ ²Û¹ ûñÁ µ³ó³éÇÏ ¿ñ µ³Ýï³ñÏáõû³Ýë ÁÝóóùáõÙ£
¶Çß»ñÁ »ñ³½Çë ï»ë³Û« áñ ÁÝÏ»ñ ê© ìñ³ó»³ÝÁ Ï³Ý·Ý»É ¿ñ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇ í»ñ»õÁ© »ë Ý»ñù»õÇó ³ë³óÇ©
¬ ÀÝÏ»°ñ ìñ³ó»³Ý« ·Çñù¹ ÇÝãá±õ ¿Çñ áõÕ³ñϻɣ
§ä³ï³ë˳ݦ ãëï³ó³Íª ³ñÃݳó³Û£ ܳۻóÇ Ï³Ù»ñ³ÛáõÙë å³éÏ³Í ØÇß³ÛÇÝ© ³ñ¹»ûù ³ñÃá±õÝ ¿« ãÉÇÝÇ »ñ³½áõÙë ïáõ³Í ѳñóë µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ »Ù ³ë»É« ØÇß³Ý Éë»±É ¿©©©
Ú³çáñ¹ ûñÁ áõß³¹Çñ »Õ³Û© ï»ëݻ٠ÿ ØÇß³Ý Ñû ãDZ Éë»É£ гÙá½áõ»óÇ« áñ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ã»Ù ³ë»É« ØÇß³Ý áãÇÝã ã·Çï¿ñ£

¡

Ú³çáñ¹ ûñÁ §êáí»ï³Ï³Ý г۳ëï³Ý¦ ûñÃáõ٠ϳñ¹³óÇ ã»ÏÇëï ޳ѳ½Ç½áíÇ »õ ´áõ¹³ßÏáÛÇ Ù³ëÇÝ Ñ»ï»õ»³ÉÁ ¬ §Øúäð-Ç ¥³ñï³ë³Ñٳݻ³Ý µ³Ýï³ñÏáõ³Í µ³ÝõáñÝ»ñÇÝ û·ÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõݤ ù³é³ëáõÝ Ñ³½³ñ éáõµÉÇÝ ÃÕó˳ÕÇ Ù¿ç ï³ñáõ»É »Ýª ã»ÏÇëï ޳ѳ½Ç½áí »õ ´áõ¹³ßÏáÝ£ ޳ѳ½Ç½áíÁ Ý³Ù³Ï ¿ Ãáջɪ §ÇÝÓ ³ÛÉ»õë ã¿ù ï»ëÝǦ Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ùµ« ´áõ¹³ßÏáÝ µ³Ýï³ñÏáõ³Í ¿¦£
²Ûë ϳñ¹³Éáíª Ñ³õ³ï³óÇ ùÝÝÇãÇë ËûëùÇÝ« áñ ´áõ¹³ßÏáÝ µ³Ýï³ñÏ»³É ¿© ÙÇõë ÏáÕÙÇóª ³ÛÉ»õë ³Û¹ Ññ¿ßÁ ã¿ñ ϳñáÕ Ýáñ Ù³ïÝáõÃÇõÝÝ»ñ ³Ý»É« µ³Ýï³ñÏ»³É ¿ñ£
ØÇ ûñ« »ñµ ´áõ¹³ßÏáÝ µ³ÏÇó í»ñ³¹³éݳÉáí ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Ç٠ϳٻñ³ÛÇë å³ïáõѳÝÇ ³éç»õÇó« Ãù»óÇ ³ë»Éáíª §Âá¯õ« åñáíáϳïá°ñ« ÑÇÙ³ å³ïÇŹ åÇïÇ Ïñ»°ë©©©¦£
ºõ Çëϳå¿ë« Û»ïáÛ Ýñ³Ý ³ùëáñ»óÇÝ êǵÇñ »õ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ Éáõñ ãÏ³Û Çñ Ù³ëÇÝ£
ܳ˳ËݳÙáõÃÇõÝÁ ϳñ·³¹ñ»ó Ýñ³ ·áñÍÁ© »Ã¿ »ë ãµ³Ýï³ñÏáõ¿Ç »õ Ýñ³ ï»ññáñÁ ·ÉáõË µ»ñ¿Ç« ÿ° »ë« ÿ° ï»ññáñÇëïÁ« ·áõó¿ »õ áõñÇß ³ÝÙ»ÕÝ»ñ ½áÑ ·Ý³ÛÇÝù£ â³ñÇ í»ñçÁ ã³ñáí í»ñç³ó³õ£

¡

´³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÁ å³ïÁ ͻͻÉáí ¥ßÇýñ áõÝ¿Çݤ Çñ³ñ Éáõñ ¿ÇÝ ï³ÉÇë£ ºë å³éÏáõÙ ¿Ç óËïÇë íñ³Û »õ Éëáõ٠ѳñáõ³ÍÝ»ñÁ ßÇýñÇ« áñáÝù ɳõ ÉëõáõÙ ¿ÇÝ å³ïÇó£ Èë»óÇ ÙÇ ûñª §Â»Ùáõñ µ¿ÏÇÝ ï³ñ³Ý ³Ûë ·Çß»ñ©©©¦£ »Ùáõñ µ¿ÏÁ µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï« Ùûï í³ÃëáõÝ ï³ñ»Ï³Ý Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó ¿ñ« ¹áÏï© êÙµ³ï ºÕdz½³ñ»³ÝÇ Ù»Í »Õµ³ÛñÁ« ´³µ·¿Ý »õ êáõñ¿Ý ºÕdz½³ñ»³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÛñÁ£ Üñ³Ýù ·ïÝõáõÙ ¿ÇÝ Â³õñǽáõÙ« Û»ïáÛª »Ññ³ÝáõÙ£
ØÇ ³ÛÉ Û³Õóݹ³Ù »ñÇï³ë³ñ¹ ϳñ« ³ÝáõÝÁª ì³ñ³Ýóáí« ²ñ³·³ÍÇ ßñç³ÝÇ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó ¿ñ£
ØáõÏáõã ²µ³ñ³ÝóÇÝ« áñ áõë³ÝáÕ ï³ñ³·ÇñÝ»ñÇó ¿ñ »õ ºñÏÇñ ¿ñ í»ñ³¹³ñӻɫ µ³Ýï³ñÏáõ³Í ¿ñ© ³ëáõÙ ¿ÇÝ« áñ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ¿ñ£
êñ³Ýù µáÉáñÁ µ³Ýï³ñÏáõ³Í ¿ÇÝ Áݹ·»ïÝ»³Û ϳٻñ³Ý»ñáõÙ£
Æ٠ϳٻñ³ÛÇë ³ç ÏáÕÙÇ Ï³Ù»ñ³ÛÇ å³ïÇ í³é³ñ³ÝÁ ¥Ï³ÙÇݤ ù³Ûù³Ûáõ³Í ¿ñ« ×»Õù»ñ áõÝ¿ñ© ³ÛÝï»ÕÇó ¿É Ù¿Ï-»ñÏáõ Ñá·Ç ËûëáõÙ ¿ÇÝ ÇÝÓ Ñ»ï« »ñµ ØÇß³Ý Ùûïë ã¿ñ ÉÇÝáõÙ£ ²Û¹ ϳٻñ³Ý ¿ÇÝ µ»ñ»É èáõÙ³ÝdzÛÇó »Ï³Í ÙÇ Ñ³Û »åÇëÏáåáëÇ« ·¿ñ Ù³ñÙÝáí© ï»ë³Ûª »ñµ ³é³çÇÝ ûñÁ ¹áõñë µ»ñÇÝ µ³Ï ï³Ý»Éáõ£
´³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇ Ù¿ç ³ñ¹¿Ý Éáõñ ¿ñ ï³ñ³Íáõ»É ÇÙ Ù³ëÇÝ« áñ ºõñáå³ÛÇó ÙÇ §¹³ßݳÏó³Ï³Ý Éǹ»ñ¦ ¿ »Ï»É »õ µ³Ýï³ñÏáõ»É£ ÎáÕùÇ Ï³Ù»ñ³ÛÇ å³ïÇ í³é³ñ³ÝÇ ×»ÕùÇó Ù¿ÏÁ ÙÇ ûñ ÇÝÓ ³ë³ó© §êñ³Ýó ãѳõ³ï³ë ѳ¯« Ù³ñ¹áõ Ù¿ñÁ ÏÁ ɳó³óݻݩ©©¦£

¡

Ø»ñ µáÉáñ µ³ñáÛ³·Çï³Ï³Ý ѳëϳóáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ µáÉß»õÇÏÇ ³ãùÇÝ µáõñÅáõ³Ï³Ý »Ý« ݳ˳å³ß³ñáõÙ£ ºñµ ³Ûë Ù³ëÇÝ ÙÇ ûñ Ëûëù »Õ³õ ã»ÏÇëï ØÇß³ ê³ýñ³½µ¿ÏáíÇ Ñ»ï© Ý³ µ³ó³ñÓ³Ï ³ë³ó© ¬ §ºñµ µáÉß»õÇÏÁ Ù¿ÏÇÝ ³ëÇ §³½ÝÇõ Ëûëù¦« ϳñáÕ ¿ µáÉáñáíÇÝ Ñ³Ï³é³ÏÁ ϳï³ñ»É© ÙÇÝã»õ áñ ã³ëǪ §ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý ³½ÝÇõ Ëûëù¦ ãåÇïÇ Ñ³õ³ï³É©©©© ÙdzÛÝ §³½ÝÇõ Ëûëù¦Á µáõñÅáõ³Ï³Ý ¿« ëñ³ ѳٳñ ¿É µáÉß»õÇÏÁ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù¿ç ËïñáõÃÇõÝ ãÇ ¹ÝáõÙ« µáõñÅáõ³½Ç³ÛÇÝ Û³ÕûÉáõ ѳٳñ¦£
È»ÝÇÝÝ ³ë»É ¿ª §Ï³åÇï³ÉÇëï³Ï³Ý ÇÙå»ñdzÉǽÙÇÝ Û³ÕûÉáõ ѳٳñ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù¿ç ËïñáõÃÇõÝ ãåÇïÇ ¹Ý»É¦£

¡

ÜÇѳñ³Ï³½Ù« Ù³½»ñÁ Ù¿Ï ÏáÕÙÇ íñ³Û ë³Ýïñ³Í« г۳ëï³ÝÇ â»Ï³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ Ø»ÉÇù úëÇåáíÁ« »ñµ ÙÇ ûñ Ù»Ýù ¹áõñë ¿ÇÝù »Ï»É µ³ÏÁ åïáÛïÇ« »Ï³õ£ ÆÝÓ ï»ëÝ»Éáíª Ñ³ñóñ»ó ³ÝáõÝë© §¸áõ ö³ñǽáõÙ Ù³ëݳÏó»É »ë ¹³ßݳÏÝ»ñÇ ÏáÝý»ñ³ÝëÇݦ« ¬ ³ë³ó£
¬ ö³ñǽÁ ãÇ ·ïÝõáõÙ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõû³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ« ¬ ³ë³óÇ »ë£
¬ ²Û¹å¿ë« áõñ»ÙÝ ö³ñǽáõÙ ÏáÝý»ñ³ÝëÇ Ù³ëݳÏó»ÉÁ á°ãÇÝã©©© ³ë³ó áõ ·Ý³ó£
ºñµ Ù³ÛñÇÏë Ý»ñϳ۳ó»É ¿ñ Ø»ÉÇù úëÇåáíÇÝ »õ Ëݹñ»É ÇÝÓ ³½³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ« Ø»ÉÇù-úëÇåáíÁ ѳñóñ»É ¿ñ©
¬ ø³ÝDZ ïÕ³Û áõÝÇë£
¬ ºñ»ù« ¬ ³ë»É ¿ñ Ù³ÛñÇÏë£
¬ Âá°Õ Ù¿ÏÁ ãÉÇÝÇ« ¬ ³ë»É ¿ñ« ¬ ³ë»É ¿ñ Ø»ÉÇù úëÇåáíÁ£
¬ 쳯۫ DZÝã ¿ù ³ëáõÙ« ¹áõù ¿É ½³õ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ûñ ¿ù« ÇÝã忱ë ϳñáÕ ¿ù Ó»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇó Ó»éù í»ñóݻɫ ¬ ³ë»É ¿ñ Ù³ÛñÇÏë£
²ë»Ù« áñ ³Ûë ÙÇ»õÝáÛÝ Ø»ÉÇù úëÇåáíÇÝ ëï³ÉÇÝ»³Ý Ù³ùñ³·áñÍáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¥1937 é¤ ßÝáñѳ½áõñÏ ¿ÇÝ ³ñ»É« áõÕ³ñÏ»É ÙÇ Ñ³óÃáõ˳ñ³ÝÇ í³ñÇã© Û»ïáÛ µéݻɫ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»É ¿ÇÝ©©©
ØáõÕ¹áõëÇÝ« Ç٠ѳñó³ùÝÝÇã È»õáÝ Ø³ñ·³ñ»³ÝÇ å»ïÁ »õ ³Û¹ µ³ÅÝÇ í³ñÇãÁ« ÝÇѳñ« ³ñ³·³ß³ñÅ« ë»õ ³ãù»ñáí »õ »ñϳÛÝ ³ñï»õ³ÝáõÝùÝ»ñáí Ù¿ÏÝ ¿ñ© ÙÇ ³Ý·³Ù Ç٠ѳñó³ùÝÝáõû³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ý»ñë Ùï³õ« ѳۻ³óùáí ³ñ³· ã³÷»ó ÇÝÓ áïùÇó ·ÉáõË »õ ¹áõñë ·Ý³ó© ݳ ¿É Ø»ÉÇù úëÇåáíÇ ßÝáñѳ½ñÏáõÙÇó Û»ïáÛ Ýñ³ ï»ÕÁ µéÝ»ó ÙÇ Ï³ñ× ÙÇçáó« Û»ïáÛ Ó»ñµ³Ï³Éáõ»ó« â»Ï³Ý Ýñ³ µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ å³ñëÏ³Ï³Ý ³Ýó³·Çñ ¿ñ ·ï»É©©© ºñ»õÇ Ùï³Í»É ¿ñ« íï³Ý·áõ»ÉÇë« ä³ñëϳëï³Ý ÷³Ëã»É©©©© ݳ »õë ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõ»ó£
î³ñûñÇÝ³Ï µ³Ý© »ë µ³Ýï³ñÏ»³É ¿Ç »õ ÇÝÓ ¿Ç ѳٳñáõÙ §Ù³Ñϳݳóáõ¦« µ³Ûó ³ÛÝå¿ë »Õ³õ« áñ ÇÙ µáÉáñ ùÝÝÇãÝ»ñë« Ñ³Ù³ñ»°³« ³ÝµÝ³Ï³Ý Ù³Ñ áõÝ»ó³Ý£ ºñÏáõ ³Ý·³Ù ¹³Å³Ý ȳõñ»Ý¹Ç ´»ñdzÛÇ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ »Ù »Õ»É© ݳ »õë ãËáõë³÷»ó ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÃÇõÝÇó« Û»Õ³÷áËáõû³Ý ÙáÉáËÁ Ýñ³Ý »õ êï³ÉÇÝÇÝ ¿É ѳËé»ó©©©£
´³Ûó ³Û¹ Ù³ëÇÝ ¹»é Û»ïáÛ Ï°³Ý¹ñ³¹³éݳ٣

¡

ÆÝÓ Ï³Ýã»óÇÝ ùÝÝÇãÇ Ùûï »õ Û³ÛïÝ»óÇÝ« áñ ·áñÍë ÷á˳¹ñáõ³Í ¿ ÂÇýÉÇë« ²Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý â»Ï³ÛÇ Ùûï£ ÆÝÓ ¿É åÇïÇ áõÕ³ñÏ¿ÇÝ ÂÇýÉÇë£
Ø»½« ÙÇ Ù»Í ËáõÙµ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ« ï³ñ³Ý ºñ»õ³ÝÇ »ñϳÃáõճϳ۳ݫ ϳñÙÇñ µ³Ý³Ï³ÛÇÝÝ»ñÇ ÑëÏáÕáõû³Ý ï³Ï£ γ۳ñ³ÝÇó ÙÇ 50-60 ù³ÛÉÇ íñ³Û ËÙµáõ»É ¿ÇÝ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ« ë³Ï³ÛÝ ëñ³Ýó ÃáÛÉ ãïáõÇÝ Ùûï ·³Éáõ£
Üëï»óÇÝù µ³Ýï-í³·áÝÝ»ñÁ« áñáÝó å³ïáõѳÝÝ»ñÁ »ñϳÿ ׳ջñ áõÝ¿ÇÝ£ ÆÙ Ýëï³Í í³·áÝáõÙ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ïñáóÏÇëï »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ ¿ÇÝ« áñáÝù ëÏë»óÇÝ Éá½áõÝ·Ý»ñ ·áé³É« ݳ»õ ѳÛÑáÛ»É §¹³ßݳÏÝ»ñÇݦ£ ²Û¹ ÁÝóóùáõÙ ï»ëݻ٠Ýñ³Ýó Ù¿ç Ýëï³Í ì³ñ³ÝóáíÁ ϳݷݻó áïùÇ »õ Û³Ûï³ñ³ñ»ó Ëëïûñ¿Ý© §Ø¿Ï ¿É ÝÙ³Ý Ñ³ÛÑáÛ³Ýù áñ Éë»Ù« µáÉáñǹ ùÇà áõ µ»ñ³ÝÁ ÏÁ ç³ñ¹»Ù¦« ³ë³ó »õ »Ï³õ Ýëï»ó ÇÝÓ Ùûï£ ´³ÝïáõÙ ï»ë»É ¿Ç ì³ñ³ÝóáíÇÝ« µ³Ûó ¹»é ã¿ÇÝù ͳÝûóó»É£ ²Û¹ í³ÛñÏ»³ÝÇó Ùï»ñÙ³ó³Ýù£ îñáóÏÇëïÝ»ñÝ ³ÛÉ»õë ãѳٳñÓ³Ïáõ»óÇÝ Ñ³ÛÑáÛ»É Ù»½£
ÂÇýÉÇëÇ Ï³Û³ñ³ÝÇó Ù»½ ï³ñ³Ý Ø»ï»ËÇ µ»ñ¹-µ³ÝïÇ ³é³ç© »ë ѳ·»É ¿Ç ìñ³ó»³ÝÇ ÝáõÇñ³Í ³ÝÓñ»õ³ÝáóÁ© ÇÝãå¿ë »ñ»õáõÙ ¿ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ·ñ³õ»óÇ« ÇÝÓ Ùûï»ó³õ »ñϳñ³×Çï ÏûßÇÏÝ»ñ ¥ë³åá·¤ ѳ·³Í ÙÇ éáõë ã»ÏÇëï© §ÆÝãå¿±ë ¿ ³Ýáõݹ¦« ѳñóñ»ó£ ²ÝáõÝ ³½·³ÝáõÝ ³ë³óÇ© ÙÇ Ñ³Û»³óù ¿É Ý»ï»ó« Ñ»é³ó³õ£
Øûïë Ï³Ý·Ý³Í µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇó ³ë³óÇݪ §â»ÏÇëï ä³åáíÝ ¿« í³¯Û Ù»½¦£
¥Ú»ïáÛ Ï°³Ý¹ñ³¹³éݳ٠³Ûë ä³åáíÇݤ£
Ø»½ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ï»Õ³õáñ»óÇÝ ³é³çÇÝ µ³ÏÇ í»ñÇ Ï³Ù»ñ³ÛáõÙ« áõñ ϳÛÇÝ Ý³»õ Ù¿Ï ù³ÝÇ ûë»ïÇÝ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ« áñáÝù ÝëïáõÙ ¿ÇÝ »õ ËÙµ³Ï³Ý »ñ· »ñ·áõÙª Ùdzå³Õ³Õ Ï»ñåáíª §Ñ³ñ³Éû¯« ѳ¯« ѳñ³Éû¯¦£

ØÇ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Í³·áõÙáí áëÏñáï Í»ñáõÝÇ Ï³ñ« áñ å³ñÍ»ÝáõÙ ¿ñ« ÿ ÇÝùÁ ó³ñ³Ï³Ý é¿ÅÇÙÇ ûñáù ųݹ³ñÙ ¿ »Õ»É »õ êï³ÉÇÝÇÝ ´³ÃáõÙÇó ³å³Ñáí ï³ñ»É ¿ ´³·áõ£ §êï³ÉÇÝÝ ÇÝÓ ×³Ý³ãáõÙ ¿¦« ÏñÏÝáõÙ ¿ñ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï£ ºñÏáõ ûñ Û»ïáÛ« Ï¿ë ·Çß»ñÇÝ Û³ï³ÏÇ íñ³Û ÁÝϳõ ³Û¹ Í»ñáõÏÁ« áëÏñÝ»ñÇ Ó³ÛÝÁ Éëáõ»ó© »Ï³Ý Çñ»Ý ï³ñ³Ý ÑÇõ³Ý¹³Ýáó£ ´³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇ Ù¿ç ßßáõÏ ßñç»óª §Ãáõݳõáñ»É »Ý©©©¦£
ÆÙ³ó³Û« áñ ʳãí³Ýù»³Ý ù³Ñ³Ý³Ý ·ïÝõáõÙ ¿ Ø»ï»ËÇ Ý»ñëÇ µ³ÏÇ µ³ÝïáõÙ£
ì³ñ³ÝóáíÁ ׳ñåÇÏ ¿ñ« Ýñ³Ýáí Éáõñ áõÕ³ñÏ»óÇ« áñ ·³Û ¹ñëÇ µ³ÏÇ ¹é³Ý Ùûï« Ñ³Ý¹Çå»Ýù£ ºë ã¿Ç ϳñáÕ ³ÝóÝ»É Ý»ñëÇ µ³ÏÁ£
Ú³çáñ¹ ûñÁ ϳݷݻóÇ Ù»ñ µ³ÏÇ ¹é³Ý ׳ջñÇ »ï»õ© ʳãí³Ýù»³Ý ù³Ñ³Ý³Ý »Ï³õ Çñ ѳٳÏñ»ÉÇ ï»ëùáí »õ ×»ñÙ³Ï Ùûñáõùáí£ Ü³ËÏÇÝ ×»Ù³ñ³Ý³õ³ñï ¿ñ« ÏñÃáõ³Í« ѳõ³ë³ñ³ÏßÇé© ³ñ¹¿Ý ³õñǽáõÙ ¿É ѳݹÇå»É ¿ÇÝù£
¬ ²¯« ¹áõ ¿É ³Ûëï»Õ« ¬ ³ë³ó ׳ÕÇ »ï»õÇó£
¬ ²Ûá°« ï¿ñ ѳÛñ« ö³ñǽÇó »Ï³Û« áõ½»óÇ Ùݳɫ µéÝ»óÇÝ© úÝÝÇÏÁ á±ñï»Õ ¿« ¬ ѳñóñÇ£ ¬ úÝÝÇÏÇÝ ³ùëáñ»É »Ý ìáñáÝ¿Å ù³Õ³ùÁ« ûñ»õë ÇÝÓ ¿É áõÕ³ñÏ»Ý ½³õ³ÏÇë Ùûï« ¬ ³ë³ó£
²Ûë µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ã¿ÇÝù ϳñáÕ Ëûë»É« áñáíÑ»ï»õ áõñÇßÝ»ñ ¿É ϳÛÇÝ£
¬ ºÃ¿ ÇÝÓ ÷á˳¹ñ»Ý Ý»ñëÇ µ³ÏÁ« ÏÁ ËûëÇÝù« ï¿ñ ѳÛñ« ¬ ³ë³óÇ »õ µ³Å³Ýáõ»óÇÝù£
Ø»ñ ïճݻñÝ ÇÝÓ ³ë³óÇÝ« áñ Ù»ñ µ³ÝïÇ µ³ÏÇ í³ñë³í¿ñÁ Ëáõ½»É ¿ ê³ñ·Çë ÎáõÏáõÝ»³ÝÇ ³é³çÇÝ ³ñß³õ³ËÙµÇ ¥1890 é¤ ·ÉáõËÁ© ÙÇ Í»ñ Ù³ñ¹ ¿£
Æç³Û µ³ÏÁ »õ ·Ý³óÇ í³ñë³í¿ñÇ Ë³ÝáõÃÁ« ·ÉáõËë Ëáõ½»Éáõ »õ ë³÷ñáõ»Éáõ£
60-62 ï³ñ»Ï³Ý ÙÇ Í»ñáõÝÇ ¿ñ« ɳõ ѳë³Ïáí« Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ ¹¿Ùùáí« ×»ñÙ³Ï Ù³½»ñáí£
ºñµ Ñ»ñÃÁ ÇÝÓ Ñ³ë³õ« ѳñóñÇ©
¬ ì³ñå»°ï« ù³ÝDZ ï³ñÇ ¿« áñ ³Ûëï»Õ »ë£
¬ Øûï 38 ï³ñÇ ¿© ß³ï»ñÇÝ »Ù Ëáõ½»É© ÑÇÙ³ ¿É ³Ûë µ³ÝïáõÙ »ñÏáõ ѳ½³ñ µ³Ýï³ñÏ»³É ϳ۩ »ñµ»ù ³Ûëù³Ý ß³ï ã¿ñ »Õ»É© ÎáõÏáõÝ»³ÝÇ ËÙµÇÝ ¿É »ë »Ù Ëáõ½»É« ¬ ³ë³ó Ù»ÕÙ Ó³ÛÝáí£
¬ ºñϳñ Ï»³Ýù »Ù Ù³ÕÃáõÙ ù»½« ëÇñ»ÉÇ Ñ³Û« ¬ ³ë³óÇ áõ ¹áõñë »Ï³Û Ë³ÝáõÃÇó£
àõñ³Ë ¿Ç£
¥ÐÇÝ· ï³ñÇ Û»ïáÛ« 1933 ÃáõÇÝ« ³õñǽáõÙ ·ñÇ ³éÇ Úáíë¿÷ ØáíëÇ뻳ÝÇ §Úáõß»ñ ÎáõÏáõÝ»³Ý ³ñß³õ³ËÙµÇó¦Á« áñ ÉáÛë ï»ë³õ ´áëïáÝÇ §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ³Ùë³·ñÇ 1933-1934 Ãáõ»ñÇ Ù¿ç« Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ³é³ç³óÝ»Éáí£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ ǵñ»õ ûñÃûÝ ³ñï³ïå»óÇݪ §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÁ« §²½¹³Ï¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ ¥´¿Ûñáõë 1948-Çݤ« §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÁ 1973-ÇÝ« ³å³ ³é³ÝÓÇÝ ·ñùáí ÉáÛë ï»ë³õª §Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý º÷ñ»ÙÇ à¹Çë³Ï³ÝÁ¦ í»ñݳ·ñáí« Â»Ññ³ÝáõÙ« óñ·Ù³Ýáõ»ó Ðñ© ʳɳû³ÝÇ ÏáÕÙÇó å³ñëÏ»ñ¿ÝǪ ٻϻݳëáõû³Ùµ Ôáõϳë γñ³å»ï»³ÝÇ« ³å³ª å³ñëÏ»ñ¿ÝÝ áõÝ»ó³õ »ñÏñáñ¹ ïå³·ñáõÃÇõÝ£ ²Ûë Ó»õáíª ÎáõÏáõÝ»³Ý ³ñß³õ³ËáõÙµÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÏáñëïÇó ÷ñÏáõ»ó¤£

ØÇ ù³Ñ³Ý³Û µ³Ýï³ñÏ»³É ϳñ« ѳ½Çõ ·ñ³·¿ï« Ë»Õ× áõ Ïñ³Ï© ÇÝÓ Ëݹñ»ó Çñ ÏáÕÙÇó ÙÇ µ³ó Ý³Ù³Ï ·ñ»É Çñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ© §Ø³ñ³É ÏáíÁ Íݳ±õ« áã˳ñÝ»ñÝ ÇÝãå¿±ë »Ý¦« ÝÙ³Ý Ñ³ñó»ñ£ ²Ûë ³ÝÉ»½áõ« Ë»Õ× áõ Ïñ³Ï ù³Ñ³Ý³Ý ÇÝã忱ë åÇïÇ ³åñ¿ñ êǵÇñáõÙ£ سñ¹ ³ñ³ñ³ÍÁ ³ñÅ¿ù ãáõÝ¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ ³ãùÇÝ©©© ´³Ûó 㿱 áñ ÏáÙáõÝǽÙÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ åÇïÇ ÑÇÙÝáõ¿ñ£
ØÇ »ñ»ë ³é³Í ëï³Ñ³Ï ϳñ« áñ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ Ý»ÕáõÙ ¿ñ »õ ³Ýå³ñÏ»ßï Ëûëù»ñ ³ëáõÙ© ÙÇ ³Ý·³Ù ù³ÛÉ»óÇ ¹¿åÇ Ý³ª ͻͻÉáõ ѳٳñ£ ö³Ë³õ »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ѳݷÇëï ÃáÕ»ó ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ£

 


10. ՄԵՏԵԽԻ ՆԵՐՍԻ ԲԱՆՏՈՒՄ
ԴՐՕՇԱԿ, ԺԸ տարի, Թիլ 2, 13 Մայիս, 1987, էջ 18-20 (62-64):

¸ñëÇ µ³ÝïÇ µ³ÏÇó ÙÇ Ý»Õ ³Ýóù« áõñ ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñ ϳÛÇÝ ËÕ×áõÏ íÇ׳ÏáõÙ« ³ÝóÝáõ٠ѳëÝáõÙ ¿ñ Ý»ñëÇ µ³ÝïÁ« áñ øáõé ·»ïÇ Å³Ûéáï í»ñÇ Ù³ëáõÙÝ ¿ñ£ øáõéÇ ³÷Á µ³ñÓñ ųÛé ¿« å³ïÇ å¿ë Ïïñáõ³Í© áã ÙÇ µ³Ýï³ñÏ»³É ãÇ ³½³ïáõÇ« »Ã¿ Çñ»Ý Ý»ïÇ Å³ÛéÇó ó³Í© ·»ïÁ ÙéÝãáóáí ÑáëáõÙ ¿« ųÛé»ñÇÝ µ³Ëáõ»Éáí »õ ËáñÝ ¿£ ²Û¹ Ù»Í Å³Ûé³í³ÛñÇ íñ³Û Ï³Ý·Ý³Í ¿ ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝ»³ÝÇ ¹ëï»ñª Þáõß³ÝÇÏÇ í³ÝùÁ« áñ ³ÛÅÙ ³ÏáõÙµÇ ¿ñ í»ñ³Íáõ»É©©© ÃÕÿ ·ÇéÉdzݹݻñ ϳÛÇÝ Ï³Ëáõ³Í£
ºñµ µ³ÏÇó åÇïÇ µ³ñÓñ³Ý³ÛÇÝù »ñÏñáñ¹ Û³ñÏÇ Ï³Ù»ñ³Ý»ñÁ« ïճݻñÝ ³ë³óÇÝ« áñ íñ³óÇ ëáó»³É-¹»ÙáÏñ³ï µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÁ ã»Ý ÃáÕÝáõÙ©©© êïáõ·»óǪ ×Çßï ¿ñ£
¸³ñÓ³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ³ë³óÇ« áñ ß³ñùáí Ý»ñë åÇïÇ ËáõÅ¿ÇÝù£ ì³ñ³ÝóáíÁ »õ ³Ë³Éù³É³ùóÇ ²ñïÇõßÁ« áñáÝù Û³Õóݹ³Ù ¿ÇÝ« ³é³ç ³Ýó³Ý »õ Ù»Ýù áõÅáí Ý»ñë Ùï³Ýù© ϳٻñ³ÛáõÙ ³½³ï Ù³Ñ׳ϳÉÝ»ñ ϳÛÇÝ« »ñµ µáÉáñÇÝ ï»Õ³õáñ»óÇ« ÇÝÓ ï»Õ ãÙÝ³ó© ³ë³óǪ »ë Û³ï³ÏÇÝ åÇïÇ å³éÏÇÙ© ïճݻñÝ Áݹ¹ÇÙ³ó³Ý« ³ë³óÇ ã»Ù ½ÇçÇ© í»ñçÁ áñáß»óÇÝ Ñ»ñÃáí Ù¿Ï ·Çß»ñ ³Ù¿Ý Ù¿ÏÁ Û³ï³ÏÇÝ å³éÏÇ« ÙÇÝã»õ áñ ï»Õ ÙÁ µ³óáõ¿ñ£ ²é³çÇÝ ·Çß»ñ »ë å³éÏ»óÇ Û³ï³ÏÇÝ£
Ú³çáñ¹ ûñÁ µ³ÏáõÙ í¿× áõÝ»ó³Ýù íñ³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï© Ýñ³Ýó éáõë»ñ¿Ý ³ë³óǪ §Ò»ñ Íñ³·ñáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝ áõÝ¿ù« ÙÇÝã¹»é Ù»½ ã¿ù ѳݹáõñÅáõÙ© ë³ Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝ ¿¦£ ØÇ ã»ÏÇëï »Ï³õ« Ù»½ óñ»ó£ ìñ³óÇÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ Ùûï»ó³õ ÇÝÓ »õ Ëûë»ó µ³ñ»Ï³Ù³µ³ñ£ Ú»ïáÛ ³Ûë å³ñáÝÁ ÇÝÓ Ëݹñ»ó Çñ»Ý ýñ³Ýë»ñ¿ÝÇ ¹³ë ï³Ù©©©©
Æñ»Ý ³ë³óÇ« áñ ÃÕÃÇ íñ³Û áãÇÝã ã»Ù ·ñÇ£ §Ð³å³ ÇÝã忱릫 ѳñóñ»ó© §ÐáÕÇ Ï³Ù ³õ³½Ç íñ³Û ÏÁ ·ñ»Ù¦« ³ë³óÇ£ àõ½áõÙ ¿ñ ӻ鳷Çñë áõݻݳɫ áñÇ íñ³Û â»Ï³Ý ϳñáÕ ¿ñ ³Ù¿Ý ÇÝã ÛûñÇݻɩ©©
ÆÙ³ó³Ýù« áñ ìñ³ëï³ÝÇ â»Ï³Ý íñ³óÇ ëáódzÉ-¹»ÙáÏñ³ï µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ å³ÑáõÙ ¿ñ Ø»ï»ËáõÙ« ã¿ñ ùßáõÙ êǵÇñ« ï»ë³ÏóáõÃÇõÝ ¿ñ ÃáÛɳïñáõÙ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ñ»ï© íñ³ó ³½·³ÛݳϳÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ ËûëáõÙ íñ³óÇ µáÉß»õÇÏÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ£

¡

ʳãí³Ýù»³Ý ù³Ñ³Ý³ÛÇ Ñ»ï ³é³ÝÓݳó³Û µ³ÏáõÙ »õ ³ë³óÇ Ñ»ï»õ»³ÉÁ© §î¿ñ ѳÛñ« ½³õ³Ï¹ª úÝÝÇÏÁ ÇÙ Ùï»ñÇÙ ¹³ë³ÏÇóë ¿ »Õ»É §¶¿áñ·»³Ý Ö»Ù³ñ³ÝáõÙ¦© ù»½ ÙdzÛÝ Ï³ñáÕ »Ù ÇÙ ·³ÕïÝÇùë ³ë»É« ÇÝÓ ÁݹáõÝÇñ ½³õ³Ïǹ ï»Õ¦©
¬ г°« ½³õ³Ïë« íëï³Ñ »ÕÇñ« ¬ ³ë³ó£
¬ î¿ñ ѳÛñ« ù»½ »ñ»õÇ Ï°³ùëáñ»Ý ìáñáݻū úÝÝÇÏÇ Ùûï© ËݹñáõÙ »Ù ³ÛÝï»ÕÇó ÙÇ Ï»ñå ÇÙ³ó ïáõñ ØáëÏáõ³ÛÇ î¿ñ ²ñë¿Ý ù³Ñ³Ý³Û êÇÙáÝ»³ÝÇÝ« áñ »ë µ³Ýï³ñÏáõ³Í »Ù£ ²Ûëù³°Ý« ¬ ³ë³óÇ£
¬ ìëï³Ñ »ÕÇñ« ½³õ³Ïë« áñ Ñݳñ³õáñÁ Ï°³Ý»Ù« ¬ ³ë³ó ʳãí³Ýù»³Ý ù³Ñ³Ý³Ý£ Ú»ïáÛ Ýñ³Ý å³ïÙ»óÇ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ù³ëÇÝ« ǵñ»õ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ£ ܳ »õë ǵñ»õ ¹³ßݳÏó³Ï³Ý ¿ñ µ³Ýï³ñÏáõ³Í£
²õ»ÉÇ áõß« ï¿ñ ÑûñÁ Û³ÛïÝ»óÇÝ â»Ï³ÛÇó« áñ åÇïÇ ³ùëáñ»Ý ìáñáݻţ Î³Ý·Ý³Í ¿ÇÝù Ø»ï»ËÇ Ý»ñëÇ µ³ÝïÇ ß¿ÝùÇ Ùûï« »ñµ »ñÏñáñ¹ Û³ñÏÇó ÙÇ Ëáßáñ ù³ñÇ Ïïáñ ÁÝϳõ ×Çßï »ñÏáõëÇë Ù¿çï»ÕÁ©©©© ìñ³óÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ© »Ã¿ ù³ñÁ ÁÝÏÝ¿ñ Ù¿ÏÝáõÙ¿ÏÇë ·ÉËÇÝ« ï»ÕÝ áõ ï»ÕÁ ÏÁ ÙݳÛÇÝù©
¬ Îñùáï« ³ÝåÇï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ »Ý« ¬ ³ë³ó ï¿ñ ѳÛñÁ£ ´³Å³Ýáõ»ÉÇë ³ë³óǪ §î¿ñ ѳÛñ« áõñ»ÙÝ ÇÝÓ ã»ë Ùáé³Ý³Û¦« ¬ Çñ»Ý ³Ûë Ó»õáí ÛÇß»óñÇ ËݹÇñùë« áñ ϳåáõ¿ñ ØáëÏáõ³ÛÇ ï¿ñ ²ñë¿ÝÇ Ñ»ï£ §ìëï³Ñ »ÕÇñ¦« ¬ ³ë³ó áõ Ù»ÏÝ»ó£

¡

Ø»ï»ËÇ µ³ÝïáõÙ ¿ñ ·ïÝõáõÙ ½³Ý·»½áõñóÇ Ø³Ï»ÝóÁ« áñ ³Ý³ËáñÅ ïÇå ¿ñ© Ù»ñ ïճݻñÝ ÇÝÓ ³ë³óÇÝ« áñ ݳ â»Ï³ÛÇ ·áñÍ³Ï³É ¿£ ºÕ»É ¿ñ ÜŹ»ÑÇ Ùûï« ¼³Ý·»½áõñáõÙ« ë³Ï³ÛÝ ëáí»ï³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¹³ñÓ»É ¿ñ Éñï»ë£ ²Ûë سϻÝóÁ Ø»ï»ËáõÙ ÇÝÓ å³ïÙ»ó Ñ»ï»õ»³ÉÁ©
¬ ºñ»õ³ÝÇ â»Ï³ÛÇ µ³ÝïáõÙ ù»½ Ñ»ï Ýëï³Í ØÇß³ ê³ýñ³½µ»ÏáíÁ« ½³Ý·»½áõñóÇ« ÜŹ»ÑÇ Å³Ù³Ý³Ï µ³Ýï³ñÏáõ»ó ǵñ»õ µáÉß»õÇÏ© áõÝ¿ñ ÙÇ ÁÝÏ»ñª ¶¿áñ· ³ÝáõÝáí£
ØÇß³Ý Ù³ïÝ»ó ¶¿áñ·ÇÝ£ Ø»Ýù ¶¿áñ·ÇÝ Ëáëïáí³Ý»óÝ»Éáõ ѳٳñ ѳñ»õ³Ý ë»Ý»³Ïáõ٠ǵñ ÿ Í»ÍáõÙ ¿ÇÝù ØÇß³ÛÇÝ« ë³ ×ãáóÝ»ñ ¿ñ ³ñÓ³ÏáõÙ© ¶¿áñ·Á ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõ»ó ØÇß³ÛÇ å³ï׳éáí£ Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáí»ï³Ï³Ý³óáõÙÇó Û»ïáÛ« ØÇß³Ý Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ ǵñ»õ ѳɳÍáõ³Í µáÉß»õÇÏ »õ ѳëÝáõÙ ¿ ÙÇÝã»õ ºñ»õ³ÝÇ â»Ï³ÛÇ Ú³ïáõÏ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ í³ñÇã©©© í»ñçÁ« ØÇß³ÛÇÝ ×³Ý³ãáÕÝ»ñÁ â»Ï³ÛÇÝ Ñ³ëϳóÝáõÙ »Ý ØÇß³ÛÇ ³Ýó»³ÉÁ* ¥*ØÇß³ÛÇÝ Ù³ïÝáÕÝ»ñÁ »Õ»É ¿Çݪ Ñ¿Ýó ÇÝùÁª سϻÝóÁ »õ ØáõÕ¹áõëÇÝ« ³Û¹ ¿ñ« áñ ØÇß³Ý ØáõÕ¹áõëÇ ³ÝáõÝÁ ã¿ñ áõ½áõÙ Éë»É©
سϻÝóÇ ³ÝáõÝÁ ã¿ñ ï³ÉÇë£ - ²© ²©¤« »õ ØÇß³Ý µ³Ýï³ñÏõáõÙ ¿£
Ú»ïáÛ »ë ÇÙ³ó³Û« áñ ØÇß³ÛÇÝ ï³ë ï³ñÇ ³ùëáñ ¿ÇÝ Ýß³Ý³Ï»É èáõë³ëï³ÝÇ ÑÇõëÇëáõÙ ·ïÝáõáÕ ê³É³íÏÇ ÏáãáõáÕ ÏÕ½ÇÝ ¬ ï³Å³Ý³ÏÇñ ³ß˳ï³ÝùÇ ³Ù»Ý³ëáëϳÉÇ í³ÛñÝ ¿ñ© ß³ï ëáódzÉ-¹»ÙáÏñ³ïÝ»ñ »õ ëáó©-Û»Õ³÷á˳ϳÝÝ»ñ »õë ³ùëáñáõ»É ¿ÇÝ ê³É³íÏÇ »õ ³ÛÝï»Õ áãÝã³ó»É©©© ¥»ñÏáõ ï³ñÇ Û»ïáÛ Ù³Ûñë ÇÝÓ ³ë³ó« áñ ØÇß³ÛÇ ÏÇÝÁ Çñ»Ý ³ë»É ¿© ¬ §ØÇß³Ý ³ùëáñ³í³ÛñÇó ݳٳÏáõÙ ·ñ»É ¿ñ« áñ ²Ý¹ñ¿Ý Çñ»Ý ÷á˳Ýó»ÉÇù áõï»ÉÇù ¿ áõÕ³ñϻɫ ßÝáñÑ³Ï³É ¿¦£ ÖÇßï ã¿ñ« »ë µ³ÝïáõÙ ¿Ç« ÇÝãå¿±ë »õ ÇÝãá±õ å¿ïù ¿ñ µ³Ý áõÕ³ñÏ¿Ç ØÇß³ÛÇݤ£
гݹÇå»óÇ ë³ëáõÝóÇ ²ñï³ß¿ë êï»÷³Ý»³ÝÇÝ« ÙÇ Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ »õ ÝáõÇñáõ³Í ¹³ßݳÏó³Ï³Ý© ¹³ïáõ»É ¿ñ 1926-Ç §Ø³ÝáõÏ ÊáõßáÛ»³Ý¦Ç ï»ññáñÇ ¹³ï³í³ñáõû³Ý ÁÝóóùáõÙ« ¹³ï³å³ñïáõ»É ¿ñ »ñ»ù ï³ñáõ³Û µ³Ýï³ñÏáõû³Ý« ÁÝÏ»ñ ê³Ñ³Ï êï»÷³Ýá뻳ÝÇ Ñ»ï« àõñ³ÉÇ µ³ÝïáõÙ£ ºñ»ù ï³ñÇÝ ãÉñ³ó³Í« â»Ï³Ý Çñ»Ý ³½³ï ¿ñ ³ñÓ³Ï»É µ³ÝïÇó« ÝáÛÝ ÇëÏ ²É³·»³½ í»ñ³¹³éݳÉáõ Çñ³õáõÝùáí£
¬ ºñµ ²ñ³·³Í í»ñ³¹³ñÓ³Û« ¬ ³ëáõÙ ¿ñ ²ñï³ß¿ëÁ« ¬ Ù»ñ ë³ëáõÝóÇÝ»ñÁ ϳëϳͻóÇÝ Ã¿ª ÇÝãá±õ ù»½ ųÙÏ¿ïÇó ³é³ç ³½³ï»É »Ý« ÇÝãá±õ ÙÇõëÝ»ñÇÝ å³Ñ»É »Ý© ¬ ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ Ý»Õ Ï³óáõÃÇõÝ ëï»ÕÍáõ»ó© ã·Çï¿Ç ³Ý»ÉÇùë« ÙÇÝã»õ áñ â»Ï³Ý ÇÝÓ ÝáñÇó Ó»ñµ³Ï³É»ó »õ µ³Ýï³ñÏ»ó£ ²Ñ³ ³Û¹ ¿« áñ ³Ûëï»Õ »Ù ·ïÝõáõÙ£
²å³ ²ñï³ß¿ëÝ ÇÝÓ ß³ï ϳñ»õáñ ÙÇ Éáõñ ѳÕáñ¹»ó©
¬ ºÃ¿ »ñµ»õ¿ ѳݹÇå»ë ØáõÏáõã ²µ³ñ³ÝóáõÝ* ¥* ²Ûë ØáõÏáõãÇÝ Ñ³Ý¹Çå»óÇ Û»ïáÛ º³ñáëɳõÉÇ µ³ÝïáõÙ£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ·ñ»Ù Çñ Ñ»ñÃÇÝ£ âÛ³çáÕ»ó ÇÝÓÝÇó µ³Ý Çٳݳɣ - ²© ²©¤« ½·áÛß »ÕÇñ« ϳëϳͻÉÇ ¿£
ºñµ ²ñï³ß¿ëÇÝ Û³ÛïÝ»óÇÝ« áñ Çñ»ñÁ ѳõ³ùÇ« »ë Ññ³Å»ßï ï³ÉÇë ÇÙ í»ñÙ³Ïë ÝáõÇñ»óÇ Çñ»Ý ¥1929 ÃáõÇ ²åñÇÉÇݤ£
¥1930 ÃáõÇÝ« »ñµ ³ùëáñáõ»óÇ ä³ñëϳëï³Ý« ²ñï³ß¿ëÁ« ý»¹³ÛÇÝ»ñª âáÉáÛÇ »õ Øáõñáõù γñáÛÇ Ñ»ï ³ÝÉ»·³É ³Ýó³Ý ²ñ³ùëÁ »õ »Ï³Ý ³õñǽ£ ²Ûë Ù³ëÇݪ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ÏÁ ·ñ»Ù¤£

¡

ÆÝÓ Ñ»ï« ºñ»õ³ÝÇó ǵñ»õ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ Ø»ï»Ë ¿ÇÝ µ»ñáõ³Í ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ« ùë³ÝÇó ùë³ÝÑÇÝ· ï³ñ»Ï³Ý£ ²Û¹ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Ø»ï»ËÇ µ³ÏáõÙ Ùûï»ó³Ý ÇÝÓ »õ Ëݹñ»óÇÝ Ñ»ï»õ»³ÉÁ©
¬ Ø»Ýù г۳ëï³ÝáõÙ ÙÇ ·³ÕïÝÇ ÙÇáõÃÇõÝ ¿ÇÝù ϳ½Ù»Éª §Ð³Ûϳ½»³Ý ÙÇáõÃÇõݦ ³ÝáõÝáí« ³½·³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí£ Ø»½ â»Ï³Ý µ³Ýï³ñÏ»ó »õ Ù»Õ³¹ñ»ó ǵñ»õ ¹³ßݳÏÝ»ñ© µ³Ûó Ù»Ýù ¹³ßݳÏóáõû³Ý Íñ³·ñÇÝ Í³Ýûà ã»Ýù© ËݹñáõÙ »Ýù Ù»½ µ³ó³ïñ¿ù£
ºñµ »ë µ³ó³ïñ»óÇ Ù»ñ Íñ³·ÇñÁ« Ýñ³Ýù µ³ó³·³Ýã»óÇݪ ¬ àõñ»ÙÝ ×Çßï ¿ñ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ« Ù»Ýù ¹³ßݳÏó³Ï³ÝÝ»ñ »Ýù©©©
¬ ´áÉá±ñ¹ ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ï³Ï ¿ù« ¬ ѳñóñÇ£
¬ ²Ûë Ù¿ÏÇ ³ãù»ñÝ »Ý Ù»Õ³õáñ« ¬ ³ë³óÇÝ« óáÛó ï³Éáí ·»Õ»óÇÏ ³ãù»ñáí ÙÇ ùë³Ý ï³ñ»Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹£
¬ ÆÝãå¿±ë« ¬ ѳñó ïáõÇ »ë£
¬ êñ³ ³ãù»ñÇ íñ³Û ëÇñ³Ñ³ñáõ³Í ¿ñ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ ³ÕçÇÏ© ÙÇ ã»ÏÇëï« ³ÕçÏ³Ý ïÇñ³Ý³Éáõ ѳٳñ« ³Ûë ïÕ³ÛÇÝ µ³Ýï³ñÏ»É ïáõ»ó ǵñ»õ ¹³ßݳÏÇ« ¬ å³ï³ë˳ݻóÇÝ© ¿ëåÇëÇ ¹¿åù»ñ å³ï³ÑáõÙ »Ý£

¡

ö³ñǽáõÙ Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ µáÉß»õÇÏ»³Ý §ºñ»õ³Ý¦ ûñÃÇ ÙÇ ûñÇÝ³Ï Û³ÛïÝáõ»ó Ø»ï»ËÇ µ³ÝïáõÙ© Ù¿ÏÁ µ³ñÓñ Ó³ÛÝáí ϳñ¹áõÙ ¿ñ Þ³Ñ³Ý Ü³Ã³ÉÇÇ »ÉáÛÃÁ ¹³ßݳÏóáõû³Ý ¹¿Ù£ ºë Ù»ñ ïճݻñÇÝ ï»Õ»Ï³óñÇ« áñ ޳ѳÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙëËáõÙÝ»ñÇ »õ ÇÝùݳ·ÉáõË ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý å³ï׳éáí íï³ñáõ³Í ¿ ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÇó£

¡

Ø»ï»ËÇ µ³ÝïÇó »ñµ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇÝ Ï³ÝãáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÝã»õ ó»ñ»Ïáõ³Û ųÙÇ Ù¿ÏÁ« ³ùëáñ áõÕ³ñÏ»Éáõ ѳٳñ ¿ñ« ÇëÏ »Ã¿ ϳÝãáõÙ ¿ÇÝ Ï¿ëûñÇó Û»ïáÛ« ϳ°Ù â»Ï³ÛÇ µ³Ýï ï³Ý»É ¿ñ Ý߳ݳÏáõÙ« ϳ٪ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõû³Ý£
ÆÝÓ Ï³Ýã»óÇÝ Ï¿ëûñÇó Û»ïáÛ£ Ø¿Ï ËáõÙµ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ ¿ÇÝù« å³Ñ³ÏÝ»ñáí ßñç³å³ïáõ³Íª Ù»½ áïùáí ù³ÛÉ»óñÇÝ ÙÇÝã»õ â»Ï³ÛÇ µ³ÝïÁ£ ²Ýó³Ýù ϳÙáõñçáí« Ð³õɳµ³ñÇ Ù¿Ï Ù³ëáí« ÂÇýÉÇëÇ ßáõϳÛáí« ¹áõñë »Ï³Ýù ºñ»õ³Ý»³Ý Ññ³å³ñ³ÏÁ£
ºë ù³ÛÉáõÙ ¿Ç ËÙµÇ ³é³çÇÝ ß³ñùáõÙ£ Þ³ï µ³Ý»ñ ÛÇß»óÝáõÙ ¿ÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ ³Ýóϳóñ³Í ÇÙ ûñ»ñë£ àãÇÝã ã¿ñ ÷áËáõ³Í« ßÇݳñ³ñáõÃÇõÝ ã¿ñ »Õ»É ï³ëÁ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ¥1919-1929 Ã餣
²Ýó³Ýù ݳ»õ Ù»ñ ÷áÕáóǪ ¥ÄáõÏáíëϳ۳¤ Ùûïáí ì»ÉdzÙÇÝáíëÏÇ ÷áÕáóÁ »õ ϳݷ ³éÇÝù â»Ï³ÛÇ ß¿ÝùÇ ³éç»õ£ ²Ë³Éù³É³ùóÇ ²ñïÇõßÝ ÇÝÓ Ñ»ï ¿ñ© â»Ï³ÛÇ Ý³Ë³ë»Ý»³ÏáõÙ Ù»½ µ³Å³Ý»óÇÝ Ï³Ù»ñ³Ý»ñÇ íñ³Û« µ³Å³Ýáõ»óÇÝù£
â»Ï³ÛÇ µ³Ýï Ïáãáõ³ÍÁ Ý»ñùݳ۳ñÏÇ Ý»Õ »õ Íáõé ÙÇç³ÝóùÝ»ñÇ íñ³Û µ³óáõáÕ Ùáõà áõ Ý»Õ Ï³Ù»ñ³Ý»ñÇ ÙÇ ß³ñù ¿ñ£ ÆÝÓ ÙïóñÇÝ ÙÇ Ï³Ù»ñ³« áñ å³ïáõÑ³Ý ãáõÝ¿ñ© ϳݷݻóÇ ÙáõïùÇ Ý»ñëÁ« ëϽµáõÙ µ³Ý ãï»ë³Û« ÇÝÓ Ùûï»ó³õ ÙÇ ï³ñ»ó íñ³óÇ© ³ë³ó© ¬ ¬ Ø»½ Ùûï Ý»Õ ¿« µ³Ûó Ó»½ ÙÇ ï»Õ Ï°³Ý»Ýù« ¬ ÇÝÓ ï»Õ³õáñ»óÇÝ å³ïÇ Ùûï« ÙÇ Ý»Õ ï»ÕáõÙ£ âáñë Ñá·Ç ¿ÇÝ« ¹³ñÓ³Ýù ÑÇÝ·£
²Ûë ï³ñ»ó íñ³óÇݪ ì³ñ³ßíÇÉÇ« ÙÇ É³õ Ù³ñ¹ ¿ñ« ÝÙ³Ý ã¿ñ Ø»ï»ËÇ íñ³óÇÝ»ñÇÝ£
ØÇ ³ÛÉ íñ³óÇ »ñÇï³ë³ñ¹ »õë ϳñ« áñ µ³ñ»ÙÇï Ù¿ÏÝ ¿ñ© ½ÇÝáõáñ ¿ñ »Õ»É« ³ÛÅÙ µ³Ýï³ñÏáõ³Í ¿ñ£ ê³ñ·Çë ³ÝáõÝáí ÙÇ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ ϳñ« ݳËÏÇÝ áñµ»ñÇó ¿ñ£
²ÝÏÇõÝáõÙ å³éÏ³Í ¿ñ É»óáõÝ Ù³ñÙÝáí ÙÇ Ãáõñù« ÙûïÁ« ÷³Ûï¿ Û³ï³ÏÇÝ« ÙÇ Ù»Í Í³Ï« áñï»ÕÇó »ñµ»ÙÝ Çñ»Ýó ·ÉáõËÝ ¿ÇÝ Ñ³ÝáõÙ ³éÝ¿ïÝ»ñÁ« áñáÝóáí ѳñáõëï ¿ñ ÂÇýÉÇëÁ£ γïáõÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ³ÝáõÙ ³Û¹ ³éÝ¿ïÝ»ñÇÝ áñë³É« ³ÛÝù³Ý ϳï³ÕÇ »Ý« ëáõñ ųÝÇùÝ»ñáí© ï»ë»É »Ù ÂÇýÉÇëáõÙ« áñ ßáõÝÁ ½·áõßáõû³Ùµ Ùûï»ÝáõÙ ¿ñ »õ ³éÝ¿ïÇ Ù¿çùÁ ˳ÍÝáõÙ« ³Ý¹³Ù³ÉáõÍáõÙ£ ºñÏáõ íñ³óÇÝ»ñÁ Ù»ñ ϳٻñ³ÛáõÙ ÙÇçáó ¿ÇÝ Ñݳñ»É ³éÝ¿ïÝ»ñÇÝ µéÝ»Éáõ£ ̳ÏÇ ßáõñçÁ ¹ÝáõÙ ¿ÇÝ ³Ùáõñ ûÉÇ ÙÇ ûճϫ ûÉÇ Í³ÛñÁ å³ÑáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ó»éùÁ« »ñµ ³éÝ¿ïÁ ·ÉáõËÁ ѳÝáõÙ ¿ñ ͳÏÇó« ûÉÇ Í³ÛñÁ ÇëÏáÛÝ ù³ßáõÙ ¿ÇÝ« ³éÝ¿ïÇ íǽÁ ë»ÕÙõáõÙ ¿ñ« ³å³ ûÉÁ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿Çݪ ³éÝ¿ïÁ ûÕ³ÏÇ Ù¿ç« »õ Ý»ïáõÙ ¹áÛÉÇ çñÇ Ù¿ç© ³éÝ¿ïÁ ˻չõáõÙ ¿ñ£ ²Û¹ ¹áÛÉÁ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇ Ùǽ³Ù³ÝÝ ¿ñ »õ Ù»Í å¿ïùÇ ¹áÛÉÁ« áñáíÑ»ï»õ ûñ³Ï³Ý Ù¿Ï ³Ý·³Ù ¿ÇÝ Ù»½ ¹áõñë µ»ñáõÙ Éáõ³óáõ»Éáõ »õ µÝ³Ï³Ý å¿ïùÇ Ñ³Ù³ñ« ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ£
ìñ³óÇÝ»ñÁ Ãáõñù µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇÝ ³ñѳٳñÑáõÙ ¿ÇÝ© Ù»Í Ù³ë³Ùµ ùÝáõÙ ¿ñ© Ù»Ýù »ñµ»ÙÝ Çñ»Ý Ù¿Ï Ïïáñ ß³ù³ñ ¿ÇÝù Ý»ïáõÙ£ ØÇ ³Ý·³Ù ÃáõñùÝ ³ë³ó© ¬ §²¯Ë« ³½³ï ÉÇÝ¿Ç« ûñ³Ï³Ý ׳ßë áõݻݳÛÇ »õ Ù¿Ï ùÇÉû ß³ù³ñ©©©©¦£ ìñ³óÇÝ»ñÁ ͳÕñ»óÇݪ §îû°« ÛÇ°Ù³ñ« Ù¿Ï ùÇÉû ß³ù³ñÁ Ù¿Ï ³Ùëáõ³Û áõï»ÉÇù ¿¦© ÃáõñùÁ ë˳Éáõ»É ¿ñ« åÇïÇ ³ë¿ñª Ù¿Ï Ïïáñ ß³ù³ñ£
Ø»ñ ϳٻñ³Ý µ»ñÇÝ ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ íñ³óÇ« áñ ÇëÏáÛÝ »ñ»õ³óª Éñï»ë ¿ñ£ ºñÏáõ íñ³óÇÝ»ñÁ å³Õ í³ñáõ»óÇÝ Ýñ³ Ñ»ï »õ ѳٳñ»³° Ñ»ïÁ ã¿ÇÝ ËûëáõÙ£
Èñï»ëÁ ÙÇ ³Ý·³Ù ëÏë»ó Ëûë»É íñ³ó³Ï³Ý ³åëï³Ùµáõû³Ý ¥1924 ÃáõǤ Ù³ëÇÝ£
²Ï³Ý³ï»ë ¿ñ »Õ»É« ÿ ÇÝãå¿°ë ³åëï³Ùµ íñ³óÇÝ»ñÇÝ ã»ÏÇëïÝ»ñÁ ÉóÝáõÙ ¿ÇÝ µ»éݳï³ñ ÇÝùݳ߳ñÅÝ»ñÁ« ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»Éáõ ï³Ý»ÉÇë© µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇ Ñ³ñ³½³ï ϳݳÛù ×ãáõÙ« ɳÉÇë ¿ÇÝ« Ç ï»ë Çñ»Ýó ѳñ³½³ïÝ»ñÇ ¹¿åÇ Ù³Ñ ï³ñáõ»ÉáõÝ£
¬ â»Ï³Ý ãáñë ѳ½³ñ ³åëï³Ùµ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»ó« ¬ ÛáËáñï³ó Éñï»ëÁ©©©©
ì³ñ³ßíÇÉÇÝ Û»ïáÛ ÇÝÓ å³ïÙ»ó« ÿ áñù³Ý ³ÝÙ»ÕÝ»ñÇ »Ý ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»É£ ¼áõ·¿ÉÇÝ ¿ñ ³åëï³ÙµÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÁ© ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõ»ó£ ØÇ Ï³Ù»ñ³ÛáõÙ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ »Ý »Õ»É µ³Ýï³ñÏáõ³Í« Ýñ³Ýó Ñ»ïª ÙÇ å³ï³ÝÇ ë³ñϳõ³·© »ñµ »Ï»É »Ý Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ï³Ý»Éáõ« å³ï³ÝÇÇÝ ãåÇïÇ ï³Ý¿ÇÝ« µ³Ûó ë³ ËݹñáõÙ ¿ Çñ»Ý Ù»Ý³Ï ãÃáÕݻɫ ãÇٳݳÉáí ÿ µ³ÝÝ ÇÝãá±õÙÝ ¿© å³ï³ÝÇÇÝ ¿É ã»ÏÇëïÝ»ñÁ Ù»Ý³Ï ã»Ý ÃáÕÝáõÙ« ÙÇõëÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ÝáõÙ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÙ »Ý©©©©

¡

ÆÙ ³ÏÝáóÇë ¥å»ÝëÁÝ¿¤ áëÏ¿ ϳÙñç³ÏÇ ï³Ï ¹ñ»É ¿Ç ùñáçëª êÇñ³ÝáÛßÇ ÝáõÇñ³Í ÷áùñÇÏ Ù³ï³ÝÇë« Ï³åáÛï ù³ñáí« áñ ï³ñÇÝ»ñ ÏñáõÙ ¿Ç ÷áùñ Ù³ïÇë íñ³Û© ϳÙñç³ÏÇ ï³Ï ¿Ç ¹ñ»É« áñ Ëáõ½³ñÏáõû³Ý Å³Ù³Ý³Ï ãÝϳï»Ý »õ ÷³Ï»É ¿Ç ³ÏÝáóÇ ïáõ÷Ç Ù¿ç£ ìñ³óÇ Éñï»ëÁ ï»ë³õ ³ÏÝáóÇë ïáõ÷Á« í»ñóñ»ó ݳۻÉáõ« ³å³ ïáõ÷Á ÷³Ï»ó« ïáõ»ó ÇÝÓ£ øÇã Û»ïáÛ« »ñµ µ³ó ³ñÇ ïáõ÷Á« ï»ë³Û Ù³ï³ÝÇÝ ãϳñ©©©£ ²ë³óǪ Ù³ï³ÝÇ áõÝ¿Ç ³Ûë ïáõ÷ÇÝ Ù¿ç« ãϳ۩©©
ì³ñ³ßíÇÉÇÝ »õ ÙÇõë íñ³óÇÝ Ëݹñ»óÇÝ Çñ»Ýó Ëáõ½³ñϻ٫ Ññ³Å³ñáõ»óÇ© Ýñ³Ýù Ù¿Ï ³é Ù¿Ï Ã³÷ ïáõÇÝ Çñ»Ýó Çñ»ñÁ »õ ѳ·áõëïÇ ·ñå³ÝÝ»ñÁ ¹áõñë ѳݻóÇÝ© »ë Ýñ³Ýó íñ³Û ã¿Ç ϳëϳÍáõÙ© Éñï»ëÝ ¿É Ó»éùáí ˳éÝ»ó ·ñå³ÝÝ»ñÁ« ǵñ ÿ ãϳñ£
Ú»ïáÛ ì³ñ³ßíÇÉÇÝ ÇÝÓ ³ë³ó© ¬ §¶áÕÁ Éñï»ëÝ ¿© ëñÇϳÛÇ Ù¿ÏÝ ¿« ï»ëÝáõÙ »ë Ù»Ýù Ýñ³ Ñ»ï ã»Ýù ËûëáõÙ¦£
ÜáÛÝ ûñÁ »ñ»ÏáÛ»³Ý Éñï»ëÇÝ Ï³Ýã»óÇÝ© Ù³ï³ÝÇÝ ï³ñ³õ ·áÕÁ© ÂÇýÉÇëÁ Û³ÛïÝÇ ¿ñ ݳ»õ Çñ ·ñå³Ý³Ñ³ïÝ»ñáí£

¡

ÆÝÓ Ï³Ýã»óÇÝ© Íáõé áõ Ùáõé Ý»ÕÉÇÏ ÙÇç³ÝóùÝ»ñÇó µ³ñÓñ³ó³Ýù ²Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý â»Ï³ÛÇ ß¿ÝùÇ »ñÏñáñ¹ Û³ñÏÇ ÙÇ ë»Ý»³ÏÁ« áõñ ë»Õ³ÝÇ »ï»õ Ýëï³Í ¿ñ ã»ÏÇëï ÎáÉdz ¶¿áñ·áíÁ« â»Ï³ÛÇ í³ñÇã ì³É»ÝÃÇ [ȳõñ»ÝïÇ] ´»ñdzÛÇÝ »ÝÃ³Ï³Û ÙÇ Ñ³Û ùÝÝÇã£
¬ Üëï¿ù« ¬ ³ë³ó ã»ÏÇëïÁ« ¬ ¸áõù Ù»Õ³¹ñõáõÙ ¿ù ¹³ßݳÏóáõû³Ý å³ïϳݻÉáõ Ù¿ç©
г۳ëï³ÝÇ â»Ï³Ý Ò»ñ ·áñÍÁ ÷á˳Ýó»É ¿ñ ²Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý â»Ï³ÛÇÝ« ³ÛÅÙ Ù»Ýù ¿É Ò»ñ ·áñÍÁ ÷á˳ÝóáõÙ »Ýù ì¿ã»Ï³ÛÇÝ ¥ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõû³Ý ÁݹѳÝáõñ â»Ï³¤© ³Ûë »ñ»ÏáÛ»³Ý Ò»½ åÇïÇ áõÕ³ñÏ»Ýù ØáëÏáõ³£
ÎáÉdz ¶¿áñ·áíÁ ÙÇçÇÝ Ñ³ë³ÏÇ« áã ·¿ñ« ïÅ·áÛÝ ¹¿Ùùáí« Ï³ñ× Ëáõ½³Í Ù³½»ñáí Ù¿ÏÝ ¿ñ£ Ø»ï»ËÇ µ³ÝïáõÙ Éë»É ¿Ç Çñ Ù³ëÇÝ« áñ ¹³Å³Ý Ù¿ÏÝ ¿£ ²Ë³Éù³É³ùóÇ ²ñïÇõßÝ ¿ñ ÇÝÓ å³ïٻɫ ¬ §¾¹ DZÝã µáÕÏ»ñ ¿ù áõïáõÙ ¹áõù« ¹³ßݳÏÝ»ñ¹¦« ³ë»É ¿ñ ²ñïÇõßÇÝ£
¶¿áñ·áíÁ å³ïáõÇñ»ó ÇÝÓ ³ÝóÝ»É ùáíÇ ë»Ý»³ÏÁ© »ñµ ³Ýó³Û« Ùûï ÛÇëáõÝ ï³ñ»Ï³Ý ÙÇ íñ³óÇ ÑëÏÇã ϳñ© §Ò»½ Çñ³õáõÝù »Ý ïáõ»É ï»ë³Ïó»Éáõ Ò»ñ Ùûñ ѻ嶺 ³ë³ó íñ³óÇÝ éáõë»ñ¿Ý£
øÇã Û»ïáÛ Ù³ÛñÇÏë Ý»ñë Ùï³õ Ûáõ½áõ³Í© ѳٵáõñáõ»óÇÝù£ §Æ±Ýã ¿ å³ï³Ñ»É« Ûáõ½áõ³Í »ë¦ ѳñóñÇ£
¬ Ü»ñù»õáõÙ« »ñµ Ùûï»ó³Û ÎáÉdz ¶¿áñ·áíÇÝ« áñ ï»ë³ÏóáõÃÇõÝ Ëݹñ»Ù« ûõÇóë µéÝ»ó« ÏáåÇï ßåñï»ó ÇÝÓ ÙÇ ÏáÕÙ© »ë DZÝã »Ù ³ñ»É Çñ»Ý« ¬ ³ë³ó Ù³ÛñÇÏë£
ºë ½³Ûñ³ó³Û« ¹³ñÓ³Û íñ³óáõÝ« ³ë³óÇ© §ÎáÉdz ¶¿áñ·áíÁ Ù³ÛñÇÏÇë Ñ»ï ÏáåÇï ¿ í³ñáõ»É© ¹»é ݳ Çñ»Ý ѳٳñáõÙ ¿ ϳݳÝó Çñ³õ³Ñ³õ³ë³ñáõû³Ý ÏáÕÙݳÏÇó« áÕáñÙ»ÉÇݦ£ ìñ³óÇÝ áãÇÝã ãËûë»ó£
ÆÝÓ ÷á˳¹ñ»óÇÝ ÂÇýÉÇëÇ »ñϳÃáõճϳ۳ÝÇ â»Ï³ÛÇ µ³Ýï³ËáõóÁ« áñÇ å³ïáõѳÝÁ »ñϳó׳ջñ áõÝ¿ñ£
ØÇ µ³ñ»Ï³Ù Ñ³Û ã»ÏÇëï »Ï³õ« ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ѳ·áõëïÝ»ñáí« ÇÝÓ ¹áõñë µ»ñ»ó »õ ï³ñ³õ Ýëï»óñ»ó í³·áÝÇ Ù¿ç« »ñÏáõ éáõë ϳñÙÇñ µ³Ý³Ï³ÛÇÝÝ»ñÇ ÑëÏáÕáõû³Ùµ£
ø³ÝÇ áñ ·Ý³óùÁ ¹»é ã¿ñ ß³ñÅáõ»É« ã»ÏÇëïÇÝ Ñ³ñóñÇ©
¬ γñá±Õ »Ù å³ïáõѳÝÇ Ùûï ϳݷݻɣ ¬ ÂáÛÉ ïáõ»ó£ Ø¿Ï ¿É ï»ëݻ٠ٳÛñÇÏë ù³ÛÉáõÙ ¿ ¹¿åÇ Ù»ñ í³·áÝÁ« ¹¿ÙùÁ ͳÝñ ï³é³å³ÝùÇ ³ñï³Û³Ûïáõû³Ùµ£
¬ γñá±Õ »Ù Ù³ÛñÇÏÇë Ñ»ï Ëûë»É« Ò»ñ Ý»ñϳÛáõû³Ùµ« ¬ ѳñóñÇ ã»ÏÇëïÇÝ£ ÂáÛÉ ïáõ»ó£
سÛñÇÏÇë ѳݷëï³óáõóÇã Ëûëù»ñ ³ë³óÇ© ùÇã Û»ïáÛ ·Ý³óùÁ ß³ñÅáõ»ó©©© ÚÇß»óÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ-µáÉß»õÇÏ ì³Ñ³Ý î¿ñ»³ÝÇ ÙÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁª
§¶ÝáõÙ »Ù »ë ûï³ñ ³ß˳ñÑ«
лéáõ »ñÏÇñª ¿°É ã»Ù ·³Éáõ©
´³ñÇ ÛÇß¿ù ÇÝÓ Ó»ñ ÙïùáõÙ«
Øݳù µ³ñá¯í« Ùݳù µ³ñá¯í©©©¦

 


11. ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԲՈՒԴՒՐԿԱ ԲԱՆՏՈՒՄ [Ա.]
ԴՐՕՇԱԿ, ԺԸ տարի, Թիլ 3, 27 Մայիս, 1987, էջ 33-35 (121-123)։

Üëï³Í ¿Ç µ³Ýï-Ïáõå¿áõÙ« ¹ÇÙ³óëª Ñ³Û ã»ÏÇëïÁ« ÙáõïùÇ »ñÏáõ ÏáÕÙÁª »ñÏáõ éáõë µ³Ý³Ï³ÛÇÝÝ»ñ ϳݷݳͩ
¬ γñá±Õ »Ù Ò»ñ ³ÝáõÝ-³½·³ÝáõÝÝ Çٳݳɫ ¬ ѳñóñÇ ã»ÏÇëïÇÝ£
¬ ØÇß³ ØÇù³Û¿É»³Ý« ¬ ³ë³ó£
¬ à±ñï»Õ³óÇ ¿ù« ¬ ѳñóñÇ Ýáñ¿Ý£
¬ ²·áõÉÇëóÇ« ¬ ³ë³ó£
ºë ϳñϳٻóÇ« Ùï³Í»Éáíª ³ñ¹»ûù øñÇëï³÷áñ ØÇù³Û¿É»³ÝÇ ³½·³Ï³±ÝÝ ¿« áñ ³ÛÅ٠ǵñ»õ µáÉß»õÇÏ-ã»ÏÇëï ÑëÏáõÙ ¿ øñÇëï³÷áñÇ Ïáõë³Ïóáõû³Ýª ¸³ßݳÏóáõû³Ý å³ïϳÝáÕÇ íñ³Û©©© ƯÝã áÕµ»ñ·áõÃÇõÝ£
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ÎáíϳëÇ ÙÇ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ« »ñµ ·Ý³óùÁ ϳݷ ³é³õ« å³ïáõѳÝÇ Ùûï ¿Ç Ýëï³Í« ï»ë³Û Ù»ñ ݳËÏÇÝ ×»Ù³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÇÝ« áñ Ù»½ÝÇó Ù¿Ï ¹³ë³ñ³Ý µ³ñÓñ ¿ñ© ³ÝáõÝÁª γù³õ»³Ý© ï³ñûñÇݳÏÁ ³ÛÝ ¿ñ« áñ ×»Ù³ñ³Ý³Ï³ÝÇ Ñ³·áõëïáí ¿ñ« Ëáõݳó³Í©©©© ƱÝã ¿ ³åñáõÙ ³Ûë »ñÏÇñÁ« áñ ³Ûë ïÕ³Ý ï³ëÝÙ¿Ï ï³ñÇ ÝáÛÝ Ñ³·áõëïÝ ¿ ѳ·ÇÝ« ÝáÛÝ ·ûïÇÝ Ù¿çùÇÝ©©©« Ùï³ÍáõÙ ¿Ç »ë£

¡

Ö³ÙµÇÝ ã»ÏÇëï ØÇß³ ØÇù³Û¿É»³ÝÝ ÇÝÓ Ñ»ï ɳõ ¿ñ í³ñõáõÙ« áã ÙÇ ÏáåïáõÃÇõÝ« ³Ý³ËáñÅáõÃÇõÝ ã»Õ³õ© ÝáÛÝÇëÏ »ñµ Ï³Ý·Ý³Í ¿Ç å³ïáõѳÝÇ Ùûï« Ñ³ñ»õ³Ý Ïáõå¿Çó ÙÇ ·»Õ»óÇÏ éáõë ÏÇÝ Ï³Ý·Ý»ó Ùûïë© Ñ³ñóñ»ó DZÝã ³½·Çó »Ù© ³ë³óÇ© §Ñ³Û »Ù¦« ³ë³ó© §ú¯« ѳۻñÁ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ »ñ· áõݻݪ §òÇó»éݳϦ ¥éáõëÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ³ÝáõÙ Ù»ñ §Í¦ ï³éÝ ³ñï³ë³Ý»É¤ ³ÝáõÝáí© ¹áõù »ñ·á±õÙ ¿ù ³Û¹ »ñ·Á¦©©©£ ºë ï»ë³Ûª ÏÇÝÁ ·ÉËÇ ãÇ ÁÝÏÝáõÙ« áñ »ë µ³Ýï³ñÏ»³É »Ù« ³ë³óǪ §á°ã¦« »õ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ Ëݹñ»Éáí« Ùï³Û ÇÙ Ïáõå¿ë£
²ñ¹»û°ù å³ï³Ñ³Ï³±Ý ¿ñ« ÿ± ëáíáñ»óñ³Í© ã·Çï»Ù« µ³Ûó ØÇß³ ØÇù³Û¿É»³ÝÁ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝ ã³ñ»ó£
ØáëÏáõ³ÛáõÙ ÇÝÓ ï³ñ³Ý ´áõ¹ÇñϳÛÇ µ³ÝïÁ« áñ »ñµ»ÙÝ ù³é³ëáõÝ Ñ³½³ñ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ ¿ñ å³ñ÷³ÏáõÙ£ Þ¿Ýù»ñª µ³Ýï³Ëáõó»ñáí« ÷áùñÇÏ µ³Ïáí« áõñ åïáÛïÇ ¿ÇÝ ¹áõñë µ»ñáõÙ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ£ ´³ÏÇ ³ÕÇõë³ß¿Ý å³ñÇëåÁ ó³ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÇó ¿ñ« áñÇ íñ³Û µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ ÷³Ûï¿ Û³õ»Éáõ³Í ¿ÇÝ Ï³éáõó»É« áñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ ã¿ñ »ñ»õáõÙ£
ÂÇõ 11 ϳٻñ³ÛáõÙ ¿Ç© ¹é³Ý íñ³Û ÙÇ ÷áùñÇÏ ³Ýóù ϳñ« áñ ¹ñëÇó ϳ÷³ñÇã áõÝ¿ñ© ÙÇç³ÝóùáõÙ ÑëÏáÕ å³Ñ³ÏÁ »ñµ»ÙÝ Û»ï ¿ñ ï³Ýáõ٠ϳ÷³ñÇãÁ »õ ݳÛáõÙ ËáõóÇ Ý»ñëÁ« áñ ãÉÇÝDZ ÿ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÁ ÷³ËãÇ©©© µ³Ûó á±õñ »õ ÇÝã忱ë ÷³Ëã»É« Ñݳñ³õáñ ã¿ñ£
îñáóÏÇëïÝ»ñÁ Ù»Í ÃÇõ ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ« ǵñ»õ µ³Ýï³ñÏ»³É« »õ ÙÇÙ»³Ýó Ñ»ï ݳٳϳ·ñáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ« µ³ÝïÇ ï³ÝÇùÝ»ñáõÙ µáÛÝ ¹ñ³Í ³Õ³õÝÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí« ëñ³Ýó áïùÇÝ Ý³Ù³Ï Ï³å»Éáí£
»ñÃáõ٠ϳñ¹³ó»É ¿Ç« áñ سÛÇë ³ÙëÇÝ ²Ý·ÉdzÛáõÙ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ åÇïÇ ÉÇÝ¿ÇÝ »õ ѳõ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ï³ñ« áñ ²ß˳ï³õáñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Û³ÕóݳϿñ ³é³çÇÝ ³Ý·³ÙÁ ÉÇÝ»Éáí »õ Éǹ¿ñ سÏ-¸áݳɹÁ í³ñã³å»ï ¹³éݳñ£ ê³Ï³ÛÝ ´áõ¹ÇñϳÛáõÙ ÇÝÓ Éñ³·Çñ ã¿ÇÝ ï³ÉÇë£ ºÕ³õ ÙÇ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ³Ý³ÏÝϳɩ ѳñ»õ³Ý ϳٻñ³Ý ûñà ¿ñ ëï³ÝáõÙ© ³Û¹ ûñÁ å³Ñ³ÏÁ ÷áË³Ý³Ï Ã»ñÃÁ ³ÛÝï»Õ Ý»ï»Éáõ « ë˳Éٳٵ Ý»ï»ó Ç٠ϳٻñ³ë© ³ÝÙÇç³å¿ë í»ñóñÇ »õ ϳñ¹³óÇ Ëáßáñ ï³é»ñáí ·ñáõ³ÍÁ« áñ ²ß˳ï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ß³Ñ»É ¿ÇÝ©©©© ²Û¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¹áõéÁ µ³óáõ»ó »õ å³Ñ³ÏÝ ÇÝÓÝÇó ûñÃÁ áõ½»ó« ïáõÇ£ ºë Ýå³ï³ÏÇë ѳë»É ¿Ç£
²é³Ýó ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ûñ»ñÁ Ó³ÝÓñ³ÉÇ ¿ÇÝ© á°ã ûñë á°ã ·Çñù£ ÊáõóÝ ¿É ³ÛÝù³Ý ÷áùñ ¿ñ ù³ÛÉ»Éáõ ѳٳñ« áñ áïù»ñë Ñ»ïù ¿ÇÝ Ó·»É Û³ï³ÏÇ ó»Ù»ÝïÇ íñ³Û« ³ÛÝù³Ý ù³ÛÉ»É ¿Ç£
¸ÇÙáõÙ ·ñ»óÇ µ³Ýï³ÛÇÝ í³ñãáõû³Ý« Ëݹñ»Éáí« áñ ÇÝÓ ·ñù»ñ ï³Ý ϳñ¹³Éáõ« ´áõ¹ÇñϳÛÇ µ³Ýï³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇó£
ÂáÛÉ ïáõÇÝ« µ³Ûó ·ñ³óáõó³Ï ãïáõÇÝ Ó»éùë« ³ë³óÇÝ ÇÝã ·Çñù áñ áõ½áõÙ »ë« ·ñÇñ ÃÕÃÇ íñ³Û« Ù»Ýù ÏÁ µ»ñ»Ýù£
¶Çï¿Ç« áñ éáõë óñ·Ù³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ѳñáõëï ¿ñ ³Ù¿ÝÇó ³õ»ÉÇ« ÿ° ó³ñǽÙÇ ûñáù« »õ ÿ° ٳݳõ³Ý¹« µáÉß»õǽÙÇ ûñáù« óñ·Ù³Ýáõ³Í »Ý ÝáÛÝ ÇëÏ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý« »ññáñ¹³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÇ ·ñù»ñ ³ñï³ë³Ñٳݻ³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó£
´áÉß»õǽÙÇ ûñáù ³ÛÝ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ« áñáÝó ·áñÍ ã¿ÇÝ ï³ÉÇë« ½µ³ÕõáõÙ ¿ÇÝ Ã³ñ·Ù³Ýáõû³Ùµ« ûñÇݳϪ Ù»ñ ×»Ù³ñ³ÝÇ ³õ³· í»ñ³Ï³óáõ Úáíë¿÷ ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ« Éë»É ¿Ç« áñ óñ·Ù³ÝáõÙ ¿ñ γñÉ Ø³ñùëÇ §Î³åÇï³É¦Á« ³¹¿áë ²õ¹³Éµ¿·»³Ý« ê³Ñ³Ï Âáñáë»³Ý »õ áõñÇßÝ»ñª ÝáÛÝå¿ë£
²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ·ñ»óÇ ýñ³Ýë³óÇ ·ñáÕÝ»ñª ´û¹É¿ñÇ« ²Éýñ¿¹ ¸Á ØÇõë¿Ç« äûÉ ì»éÉ¿ÝÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ »õ« Ç ½³ñÙ³Ýë ÇÙª Ù¿Ï-Ù¿Ï ëï³ó³Û£
êÏë»óÇ Ï³ñ¹³É ³ÙµáÕç ûñÁ« ųٳݳÏë ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ³ñ¹Çõݳõ¿ï« áñáß µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ ³Ý·Çñ ·Çï¿Ç« ´áõ¹ÇñϳÛáõ٠óñ·Ù³Ý»óÇ ´û¹É¿ñÇ §Ø³ÑÁ¦ í»ñݳ·ñáí µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ© ¬
§ú¯« ٳѫ ï¿ñ ݳõ³å»ï« ų¯Ù ¿« ˳ñÇëË ù³ß»Ýù«
²ß˳ñÑÁ Ó³ÝÓñ³ÉÇ ¿« û¯« ٳѫ ³é³·³ëï å³ñ½»Ýù©
¿ »ñÏÇÝùÝ áõ ÍáíÁ ë»õ »Ý áñå¿ë Ùáõñ«
Ø»ñ ëñï»ñÁ« ·Çï»ë« ³ñÓ³ÏáõÙ »Ý Ñáõñ£

ÂáÛÝ É»óá°õñ« »õ ïá°õñ Ù»½ óñÙ³óáõÙ©
²Ûë Ïñ³ÏÁ« û¯ ٳѫ Ù»ñ áõÕ»ÕÝ ¿ ³ÛñáõÙ©
ºñÏÝùáõÙ ¹ñ³Ëï« Ã¿ ¹ÅáËù« ǯÝã ÷áÛë
²ÝÛ³ÛïÇ° ·ñÏáõÙ ·ïÝ»Ýù Ù»Ýù ÝáñáÛæ£

²Ûëå¿ë ï»õ»ó ÁÝûñó³ÝáõÃÇõÝë Ù¿Ï »õ Ï¿ë ³ÙÇë£
Þ³µ³ÃÁ ÑÇÝ· ·Çñù ¿Ç ϳñ¹áõÙ« ½áõï ·ñ³Ï³Ý- ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý áõÕÕáõû³Ùµ« ù³Õ³ù³Ï³ÝÇó Ëáõë³÷áõÙ ¿Ç« ³õ»Éáñ¹ ϳëϳÍÇ ï»ÕÇù ãï³Éáõ ѳٳñ£ ´³Ûó ÇÝã ·Çñù áñ ·ñ»óǪ µ»ñÇÝ© áõñ»ÙÝ ´áõ¹Çñϳ µ³ÝïÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ß³ï ѳñáõëï åÇïÇ ÉÇÝ¿ñ£
γñ¹áõÙ ¿Ç èÁÝ¿ ´³½¿ÝÇ §Les pas sur la neige¦ ¥§Ð»ïù»ñÁ ÓÇõÝÇ íñ³Û¦¤« »ñµ ¹³¹³ñ»óñÇÝ ·Çñù ï³ÉÁ©©© å³ñ½ ¿ñ« â»Ï³Ý ã¿ñ áõ½áõÙ« áñ »ë ·ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ ½µ³Õáõ¿Ç« ³ÛÉ åÇïÇ ëáõ½áõ¿Ç µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇÝ Û³ïáõÏ ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù¿ç£ ¶áñÍÇë ѳٳñ ¿É ã¿ÇÝ Ï³Ýãáõ٠ѳñó³ùÝÝáõû³Ý£
ØÝáõÙ ¿ñ ÙÇ ÙÇçáóª ѳó³¹áõÉ© »õ áñáß»óÇ Û³Ûï³ñ³ñ»É §ãáñ ѳó³¹áõɦ© ³ÛëÇÝùÝ ÝáÛÝ ÇëÏ ³é³Ýó çáõñ ËÙ»Éáõ« áñ ³Ù»ÝÇó ¹Åáõ³ñÝ ¿ñ« ³Ù»Ý³áõÅ»Õ ûñ·³ÝǽÙÁ ÙdzÛÝ ï³ë ûñ ¿ ¹ÇÙ³ÝáõÙ© ÇëÏ çáõñ ËÙ»Éáí ѳó³¹áõÉÁª ÙÇÝã»õ »ñ»ëáõÝ ûñ£
¶ñ»óÇ »õ å³Ñ³ÏÇÝ ¿É Û³ÛïÝ»óÇ« áñ ѳó³¹áõÉÇ Ù¿ç »Ù« ÇÝÓ áõï»ÉÇù »õ Ã¿Û ãµ»ñÇ© óáÛó ïáõÇ Ï³Ù»ñ³ë« áñ ѳÙá½áõÇ« ÿ áõï»ÉÇù »õ çáõñ ãáõÝ¿Ç£
гó³¹áõÉÇ ¹Åáõ³ñÇÝ Ù³ëÁ »ññáñ¹ »õ ãáññáñ¹ ûñÝ ¿« »ñµ ³ÝûÃáõÃÇõÝ »ë ½·áõÙ© ÑÇÝ·»ñáñ¹ ûñáõ³ÝÇó ³ÝûÃáõÃÇõÝ ã»ë ½·áõÙ« ÙdzÛÝ Ã¿ ëÏëáõÙ »ë ³ñ³· ÝÇѳñ»É© µ³Ûó ͳñ³õÁ ï³ÝçáõÙ ¿ ù»½£ ²ÛÝù³Ý ³ñ³· ¿Ç ÝÇѳñáõÙ« áñ ï³µ³ïÇë ·ûïÇÝ É³Ûݳó»É ¿ñ »õ ù³ÛÉ»ÉÇë ·ûïÇÝ µéÝáõÙ ¿Ç« áñ ï³µ³ïë ãϳËáõÇ ó³Í£
êÏë»óÇ ½·³Û³Ë³µ¿áõÃÇõÝÝ»ñ áõݻݳɩ å³éÏ³Í ¿Ç« ³ãùÇë ³éç»õÇó í»ñ³ó³õ µ³ÝïÇ å³ïÁ© ËáñùáõÙ ï»ë³Û ÙÇ çñí¿Å« ·³Ñ³í¿Å çñ»ñáí« ÏáÕùÁ« ó³Ù³ùÇ íñ³Û ÙÇ Ñ³ó ¹ñáõ³Í« íñ³Ý Ù¿Ï Ïïáñ å³ÝÇñ©©© Þ÷áóѳñ Ýëï»óÇ Ù³Ñ׳ϳÉÇë íñ³Û« ï»ë³ñ³ÝÁ ãù³ó³õ©©© ÝáÛÝ Ï³Ù»ñ³Ý« Çñ å³ïáí« Çñ ï»ÕÝ ¿ñ£
Ú»ïáÛ ÙÇ ³ÛÉ ï»ë³ñ³Ý« ó÷³ÝóÇÏ Ù³ïÝáí Ù¿ÏÁ Ó»éùáí ϳÝãáõÙ ¿« çáõñ »õ ѳó óáÛó ï³Éáí©©©© ¹³ñÓ»³É ÝëïáõÙ »Ù ï»Õë »õ ï»ëÇÉùÁ ãù³ÝáõÙ ¿ñ£
²Û¹ ï»ëÇÉùÝ»ñÝ ÇÝÓ ËáñÑ»É ïáõÇÝ ×·Ý³õáñ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ï»ëÇÉùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³Ý³å³ïÝ»ñáõ٠ϳ٠ù³ñ³ÝÓ³õÝ»ñáõÙ© Ýñ³Ýù ¿É ëÝÝ¹Ç å³Ï³ëÇó ½·³Û³Ë³µáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý áõÝ»ó»É« ³Ýßáõßï« »õ ï»ë»É ëáõñµ Ñá·ÇÝ»ñ£ ²Ûë ËݹÇñÝ»ñÁ áõëáõÙݳëÇñáõû³Ý ³é³ñÏ³Û åÇïÇ ¹³éÝ³Ý Ù³ëݳ·¿ï µÅÇßÏÝ»ñÇ »õ Ñá·»µ³ÝÝ»ñÇ£ ÊݹÇñÝ« ³Ýßáõßï« Ù³ñÙÝÇ »õ áõÕ»ÕÇ Ñ»ï ϳå áõÝÇ£
гó³¹áõÉÇë ÇÝÝ»ñáñ¹ ûñÁ« »ñµ ³ÝÏáÕÝÇó Çç³Û ó³Í« ·ÉËÇ áõÅ»Õ åïáÛï áõÝ»ó³Û© ÁÝÏ³Û Û³ï³ÏÇÝ£ â·Çï»Ù áñù³Ý ¿ñ ³Ýó»É« »ñµ Ý»ñë Ùï³Ý å³Ñ³ÏÁ »õ ·Ãáõû³Ý ùáÛñÁª §âáñ ѳó³¹áõÉ ¿ù Û³Ûï³ñ³ñ»É¦« ³ë³ó »õ ùÃÇë ¹»Õ å³Ñ»ó£ ²å³ ³ë³ó« áñ åÇïÇ ÷á˳¹ñáõ»Ù µ³ÝïÇ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÁ© å³ï·³ñ³Ï ¿ÇÝ µ»ñ»É« Ù»ñÅ»óÇ© »ë ÏÁ ù³Ûɻ٫ ³ë³óÇ »õ ëÏë»óÇ å³ï»ñÁ µéÝ»Éáí ù³Ûɻɣ ºñµ ¹áõñë »Ï³Ýù µ³ÏÁ« û¹Á óñÙ ¿ñ« ÇÝÓÝÇó ³é³ç ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ÙÇ éáõë µ³Ýï³ñÏ»³É« ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ñÇõÝ ÃùÝ»Éáí©©© Ê»Õ× Ù³ñ¹Á ͳÛñ ³ëïÇ×³Ý Ãáù³Ëï³õáñ ¿ñ£
ºñµ Ý»ñë Ùï³Û ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÇ ÙÇ ëñ³ÑÁ© ϳݷݻóÇ ¹é³ÝÁ« ³Û¹ å³ÑáõÝ ÇÝÓ ëñ³ÑÇ ËáñùÇó Ùûï»ó³õ ѳÛÏ³Ï³Ý ¹¿Ùùáí« µ»Ë áõ Ùûñáõùáí ÙÇ ³ÝÓ© §Ð³Û ¿ù« ¬ ³ë³ó« ¬ ÇÝÓ Ùûï ³½³ï Ù³Ñ×³Ï³É Ï³Û« »Ï¿ù¦« ³ë³ó »õ ³é³çÝáñ¹»ó£ §ºë Õ³ñ³µ³ÕóÇ »Ù« ¬ ³ë³ó« ¬ ³ÝáõÝë ¿ª îÇ·ñ³Ý ´¿Ï гë³Ý æ³É³É»³Ý« »ë ¿É ǵñ»õ ÑÇõ³Ý¹ »Ù å³éÏ³Í ³Ûëï»Õ£ ¸áõù ß³ï ¿ù ÝÇѳñ»É« ãÉÇÝDZ ѳó³¹áõÉ ¿ù ³ñ»É¦« ¬ ³ë³ó£ гëï³ï»óÇ Çñ ³ë³ÍÁ£
îÇ·ñ³Ý ´¿ÏÁ ÇÝÓ ï»Õ ïáõ»ó Çñ Ù³Ñ׳ϳÉÇ Ùûï »õ ëÏë»ó ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ï³É© §Ð³ó³¹áõɳõáñÁ« »ñµ ëÏëáõÙ ¿ áõï»É« ù³ÝÇ ûñ áñ ѳó³¹áõÉ ¿ ³ñ»É« ÝáÛÝù³Ý ûñ ÙÇÙdzÛÝ Ñ»ÕáõÏ Ï»ñ³Ïáõñ åÇïÇ ÁݹáõÝÇ« Û»ïáÛ ÝáÛÝù³Ý ûñª µ³Ýç³ñ»Õ¿Ý« »ññáñ¹ ÷áõÉÇÝ ÙdzÛݪ ÙÇë£ ºÃ¿ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇÝ ÙÇë ϳ٠Ïáßï µ³Ý Ï»ñ³õ« ³ÕÇùÝ»ñÁ ÏÁ å³ÛÃÇÝ« áñáíÑ»ï»õ ѳó³¹áõÉÇó Ýñ³Ýó å³ï»ñÁ Ýñµ³ÝáõÙ »Ý¦£ àõñ»ÙÝ »ë ³Û¹å¿ë åÇïÇ ³Ý¿Ç© ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ù³Õó ã¿Ç ½·áõÙ« ϳñáÕ ¿Ç ϳñ· å³Ñ»É£
îÇ·ñ³Ý ´¿ÏÁ å³ïÙ»ó« áñ ÇÝùÁ Õ³ñ³µ³ÕóÇ ¿« Çñ»Ýó ·ÇõÕáõÙ ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ« áõëïÇ â»Ï³Ý ãѳݹáõñÅ»ó »õ µ³Ýï³ñÏ»ó Çñ»Ý© §¶ÇõÕ³óÇÝ»ñÝ ÇÙ ³ÝáõÝáí »Ý »ñ¹õáõÙ¦« ¬ ³ëáõÙ ¿ñ£ ºõ Çëϳå¿ë« ɳõ Ù³ñ¹ ¿ñ îÇ·ñ³Ý ´¿ÏÁ« Ù»ñ ëñ³ÑáõÙ »Õ³Í óóñÝ»ñÝ ³Ý·³Ù Ýñ³ Ñ»ï Û³ñ·³Ýùáí ¿ÇÝ í³ñõáõÙ£
¬ Ø»ñ µÅÇßÏÁ ÙÇ ï³ñ»ó éáõë ¿« ÇÝÓ Ñ»ï Ùï»ñÇÙ ¿ »õ Ç٠гë³Ý æ³É³É»³Ý ³½·³ÝáõÝÇóë ß³ï ïå³õáñáõ³Í ¿£ ¿»õ ³éáÕç³ó»É »Ù« µ³Ûó ËáñË »Ù å³ÑáõÙ« Çñ»Ý óáÛó ï³ÉÇë« ³Ûëï»Õ ÙݳÉë »ñϳñ³Ó·áõÙ ¿« áñáíÑ»ï»õ á±í ·Çï¿« ·áõó¿ ÇÝÓ ¿É ê³É³íÏÇ ù߻ݩ©©©
ºõ Çëϳå¿ë« »ñµ éáõë ï³ñ»ó µÅÇßÏÁ »Ï³õ« îÇ·ñ³Ý ´¿ÏÇó ÝáñÇó ѳñóñ»ó ³½·³ÝáõÝÁ »õ ÇÝùÝ ¿É ÏñÏÝ»óª ¶³ë³Ý æ³É³Éáí©©© ¥éáõëÝ»ñÁ §Ñ¦ ÑÝãÇõÝÁ ãáõݻݤ£
´³Ýï³ñÏ»³ÉÁ »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇë ãáõï»Éáõó ÉÇݹ»ñÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ »õ ³ï³ÙÝ»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý ó÷áõ»É£ ØÇ ËáõÙµ §Ï³ÉÙÁϦ ÏáãáõáÕ ó»ÕÇó µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ ϳÛÇÝ« Ͻ³ÏÇ ï³ÏÇó ³×³Í ó³Ýó³é Ùûñáõùáí© Ëûë»ÉÇë ϳñÍ»ë ³ÛÍÇ ÝÙ³Ý ÙÏÏáõÙ ¿ÇÝ£ ÊÙáõÙ ¿ÇÝ Ï³Ý³ã ·áÛÝÇ ÙÇ ï»ë³Ï ÿ۫ áñ ³Ýѳ٠¿ñ£ ´áÉáñÁ ÉÇݹ»ñÇó ï³é³åáõÙ ¿ÇÝ£
ØÇ Ã³Ã³ñ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇ ³ë³óÇÝ« áñ Çñ»ñÁ å³ïñ³ëïÇ£ îÇ·ñ³Ý ´¿ÏÝ ÇëÏáÛÝ ÙÇ ÃÕÃÇ íñ³Û Ý³Ù³Ï ·ñ»ó« óóñÁ ·áõÉå³ÛÇ Ù¿ç ¹ñ»ó« áñ ï³ÝÇ ·ÇõÕÁ£
îÇ·ñ³Ý ´¿ÏÁ ÇÝÓ å³ïÙáõÙ ¿ñ µáÉß»õÇÏÝ»ñÇ ùٳѳ×áÛùÝ»ñÇ »õ µéÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ© §ÆÙ ³ÙµáÕç ïÝï»ëáõÃÇõÝë ù³Ûù³Û»óÇݦ« »½ñ³÷³Ï»ó ݳ£
ÆÙ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝë ³ÛÉ ¿ñ© Ùï³ÍáõÙ ¿Çª ³ñ¹»û±ù ʳãí³Ýù»³Ý ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ Û³çáÕáõ»ó Éáõñ ѳëóÝ»É ï¿ñ ²ñë¿ÝÇÝ« ØáëÏáõ³« áñ »ë µ³Ýï³ñÏáõ³Í »Ù© ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ ÇÝã忱ë ÏÁ å³Ñ»Ý Çñ»Ýó© ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ ÇÝÓ« ÏÁ Ù»éÝ¿Ç« µ³Ûó ·³ÕïÝÇù ã¿Ç ï³Û« ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ÃáÕ ³å³Ñáí ÉÇݻݣ

¡

ÆÝÓ Ï³Ýã»óÇÝ© ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ùÝÝÇã ¿ñ« ë»õ µÉáõ½ ѳ·³Í£ ²ë³óǪ »ë ѳó³¹áõÉ »Ù Û³Ûï³ñ³ñ»É »õ ëå³ëáõÙ »Ù ³ñ¹ÇõÝùÇ© ³ë³óª ¬ Æ ½áõñ£
¬ Ø¿Ï ï³ñáõó ³õ»ÉÇ ¿« áñ Ýëï³Í »Ù µ³ÝïáõÙ »õ ¹»é íÇ׳Ïë ³Ýáñáß ¿© ÁÝûñó³Ýáõû³Ý ·ñù»ñÝ ¿É ¹³¹³ñ»óñÇÝ« áõëïÇ µáÕáùáõÙ »Ù« ³ë³óÇ© ÝáñÇóª ¬ Æ ½áõñ« ¬ ³ë³ó« ¬ ³ÛÅÙ Ó»½ åÇïÇ áõÕ³ñÏ»Ýù º³ñáëɳõÉÇ Ç½áÉ»³ïáñÁ ¥Ù»Ïáõë³ñ³Ý¤« ¬ ³ë³ó »õ í»ñ ϳó³õ£
ºñµ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇó åÇïÇ ¹áõñë µ»ñ¿ÇÝ ÇÝÓ« îÇ·ñ³Ý ´¿ÏÁ ß³ï ½·³óáõ»ó© §ÙÇ° Ùï³Í»ñ« ¬ ³ë³ó« ¬ ¹áõ å³ñëϳÑå³ï³Ï »ë« ¬ í»ñçÁ ù»½ Ï°³½³ï»Ý« Ù»ñ µ³ÝÝ ¿ ¹Åáõ³ñ£ ´³ñáí« Ñ³½³ñ µ³ñáí »ñÃ³ë« »Õµ³Ûñ릫 ¬ ³ë³ó ɳó³ÏáõÙ³Í ³ãù»ñáí£ Ðñ³Å»ßï ïáõÇ« Çñ»Ý »õë Û³çáÕáõÃÇõÝ Ù³ÕûÉáí£

º³ñáëɳõÉ ù³Õ³ùÁ ·ïÝõáõÙ ¿ ØáëÏáõ³ÛÇó ÑÇõëÇë-³ñ»õ»Éù« Ùûï »ñÏáõ ѳñÇõñ ÛÇëáõÝ ÏÇÉáÙ»ïñÇ íñ³Û£ ÐÇÝ« å³ïÙ³Ï³Ý éáõë ù³Õ³ù ¿£ ºñϳÃáõÕáõ ϳ۳ÝáõÙ Ù»½ ÙÇ ËáõÙµ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇë ß³ñù ϳݷݻóñÇÝ »õ áïùáí ùß»óÇÝ« ÇëÏ ÙÇ ù³ÝÇ Í»ñ»ñÇ ÙÇ ë³ÛÉÇ íñ³Û Ýëï»óñÇÝ© ë³ÛÉ Ýëï»ÉÇë ÏáíϳëóÇ ÙÇ Í»ñ Ãáõñù« áñÇÝ Ø³ßïÇ ¿ÇÝ ³ëáõÙª µ³ó³·³Ýã»ó© §³¯Û µÇñ ¹³Ý³ ùdzµ³µ ûÉë¿Û¹Ç« Ç»³ñ¹ÁË©©©¦ µáÉáñÁ Ëݹ³óÇÝ© §³¯Û سßïÇ« ¿ëï»ÕÝ á¯õñ« ùdzµ³µÁ á¯õñ¦« ¬ ³ë³óÇÝ£
гë³Ýù º³ñáëɳõÉÇ ùñ¿³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³ÝïÇ µ³ÏÁ« »ñµ ùñ¿³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ½³ï»óÇÝ« Ù»½« ù³Õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇë ï³ñ³Ý ¹ñ³ »ï»õÇ ÏáÕÙÁ ·ïÝáõáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ£ ¸³ »ñÏÛ³ñϳÝÇ ÙÇ ÑÇÝ ß¿Ýù ¿ñ« ݳËÏÇÝ Ïáõë³Ýáó« ÷áùñ áõ Ý»ÕÉÇÏ Ëáõó»ñáí« ãáñ« ù³ñ¿ å³ï»ñáí áõ Û³ï³Ïáí£ ÆÝÓ ¹ñÇÝ »ñÏñáñ¹ Û³ñÏÇ ¥Û³ñÏ»ñÁ ß³ï ϳñ× ¿Çݤ ÃÇõ 11 ϳٻñ³Ý« áñÇ Ù³Ñ׳ϳÉÁ ϳËáõ³Í ¿ñ å³ïÇó« ó»ñ»ÏÝ»ñÁ Ù³Ñ׳ϳÉÝ»ñÇ áïù»ñÝ Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ« áñå¿ë½Ç µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÁ ãå³éÏ»Ý Ñ³Ý·ëï³Ý³Ý©©© ¶Çß»ñÁ áïù»ñÁ µ»ñáõÙ ¹ÝáõÙ ¿ÇÝ£ ä³ïáõѳÝÁ ׳ճå³ï ¿ñ« »ñÏ÷»ÕÏ ¥óáõñï ï»Õ»ñáõÙ å³ïáõѳÝÝ»ñÁ »ñÏ÷»ÕÏ »Ý« ¹ñëÇ ÷»ÕÏÁ ÓÙ»éÁ ËÇëï ë³éáÛó ¿ Ï³åáõÙ¤£
´³ÏÇ ¹ÇÙ³óÇ å³ïÇ íñ³Û å³Ñ³ÏÇ µáõ¹Ï³Û ϳñ« ÙÇßï ÑëÏáÕáõû³Ý ï³Ï ¿ÇÝù£
ÆÙ å³ïáõѳÝÇó ¿É ½·áÛß åÇïÇ Ý³Û¿Ç µ³ÏÁ ßñçáÕ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ« áñáÝó ûñÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ù ¹áõñë ¿ÇÝ µ»ñáõÙ §åñ³·áõÉϳÛǦ ¥½µûë³åïáÛ藍

¡

Ú³çáñ¹ ûñÝ ¿ñ µ³Ýï³ñÏáõû³Ýë« »ñµ µ³ÏáõÙ ù³ÛÉáÕÝ»ñÇ Ù¿ç »ñÏáõ ͳÝûà ¹¿Ùù»ñ Ýϳï»óÇ© Ù¿ÏÁ©©© ØáõÏáõã ²µ³ñ³ÝóÇÝ ¿ñ« áñÇÝ Â³õñǽÇó ¿Ç ׳ݳãáõÙ »õ« áñÇ Ù³ëÇÝ ÇÝÓ Ø»ï»ËÇ µ³ÝïáõÙ ë³ëáõÝóÇ ÁÝÏ»ñ ²ñï³ß¿ë êï»÷³Ý»³ÝÝ ½·áõß³óñ»ó« ÿ ϳëϳͻÉÇ ¿« ÇëÏ ÙÇõëÁ äñ³·³ÛÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇó íñ³óÇ Î³ñóÇí³Ó¿Ý ¿ñ« áñÇ Ù³ëÇÝ ¹»é»õë ö³ñǽáõÙ Éë»É ¿Ç« áñ ÂáõñùdzÛÇ íñ³Ûáí êáí»ï³Ï³Ý »ñÏÇñÝ ¿ Ùï»É ·³ÕïÝÇ« µ³Ûó Ó»ñµ³Ï³Éáõ»É ¿£
γñóÇí³Ó¿Ý íñ³ó ëáó»³É-¹»ÙáÏñ³ï Ïáõë³Ïóáõû³ÝÝ ¿ñ å³ïϳÝáõÙ£ ܳ ¿É »ñ»õÇ ÇÝÓ ¿ñ ï»ë»É µ³ÏáõÙ ßñç»ÉÇë« µ³Ûó á°ã Çñ³ñ ѳݹÇå»óÇÝù« á°ã ¿É Ëûë»óÇÝù Çñ³ñáõ Ù³ëÇÝ£

²Û¹ ûñ»ñÇÝ« »ñµ ÇÝÓ ¹áõñë µ»ñÇÝ µ³ÏÁ åïáÛïÇ« Ýϳï»óÇ« áñ ØáõÏáõãÝ ¿É Ï³Û ù³ÛÉáÕÝ»ñÇ Ù¿ç£ Ø¿Ï ¿É ï»ëݻ٠ݳ Ùûï»ó³õ ÇÝÓ ÙÇ ³½¿ñµ¿Ûç³ÝóÇ Ãáõñù µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇ Ñ»ï©
¬ ²°Ý¹ñ¿« ¹á±õ ¿É ³Ûëï»Õ« ¬ ³ë³ó ݳ ¹ÇÙ³óë ϳݷݻÉáí£
²ë³óǪ á±í ¿ù« ã»Ù ׳ݳãáõÙ£
¬ 쳯« ã»±ë ÛÇßáõÙ« »ë ØáõÏáõãÝ »Ù« ³µ³ñ³ÝóÇ£
¬ â»Ù ÛÇßáõÙ« ¬ ³ë³óÇ ãáñ Ï»ñåáí£
ܳ ëÙù»ó© Ñ»ïÁ µ»ñ»É ¿ñ óóñÇÝ« áñ íÏ³Û ÉÇÝ¿ñ« »Ã¿ »ë ͳÝûÃáõÃÇõÝ ï³ÛÇ ØáõÏáõãÇÝ© ³ÛÅÙ ¿É íÏ³Û »Õ³õ« áñ ã»Ù ׳ݳãáõÙ£ §ÂáÕ »ñÃ³Ý Çñ»Ýó â»Ï³ÛÇÝ ½»Ïáõó»Ý ³ÝÛ³çáÕáõû³Ý Ù³ëÇÝ£ ²Û¹ ÝáÙ»ñÁ ã³Ýó³õ¦« Ùï³Í»óÇ »ë£
²ÛÝáõÑ»ï»õ« ë³Ï³ÛÝ« ØáõÏáõãÁ ³ÛÉ §ÝáÙ»ñÝ»ñ¦ ÷áñÓ»É ß³ñáõݳϻó£ гñóÝáõÙ ¿ñª §à±ñï»Õ »Ý ÜÇÏáÉ ÜÇÏáÕá뻳ÝÁ« ØËûÝ ¥¶ñÇ·áñ ØËÇóñ»³Ý¤¦© ã·Çï»Ùª å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿Ç© §´³Ûó 㿱 áñ ÙdzëÇÝ ¿ù »Õ»É äñ³·³ÛáõÙ« Ï°Çٳݳë áñï»Õ »Ý ³ÛÅÙ¦£ â·Çï»Ù« ¬ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿Ç« ¬ »ë äñ³·³ÛÇó í³Õáõó »Ù Ñ»é³ó»É£
Ø»½ Ñ»ï åïáÛïÇ ¿ñ »ÉÝáõ٠ݳ»õ ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ áõÏñ³ÇÝáõÑǪ ܳ¹»Å¹³ ìÇï³É»õݳ ³ÝáõÝáí« áñ áõÕ³ñÏáõ³Í ¿ñ »Õ»É Ȼѳëï³Ý« å³ßïûÝáí« ë³Ï³ÛÝ Û»ï ¿ÇÝ Ï³Ýã»É »õ µ³Ýï³ñϻɣ
ØáõÏáõãÁ Ýñ³ Ñ»ï ù³ÛÉáõÙ ¿ñ »ñµ»ÙÝ Ã»õ³ÝóáõÏ© ܳ¹»Å¹³Ý ëÏë»ó ÇÝÓ Ã»õ³ÝóáõÏ ³Ý»É© »ë Ýñ³ ûõÁ ù³Õ³ù³í³ñáõû³Ùµ Ñ»é³óÝáõÙ ¿Ç« ³ë»Éáíª §Ù»Ýù µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ »Ýù« Çñ³õáõÝù ãáõÝ»Ýù ûõ³ÝóáõÏ ³Ý»Éáõ« ٳݳõ³Ý¹ áñ Ó»ñ ³ÙáõëÇÝÝ ¿É ³Ûë µ³ÝïáõÙÝ ¿ ·ïÝõáõÙ¦£
ØÇ ûñ ØáõÏáõãÝ ³ë³ó© §ºÏ ݳٳϳ·ñáõÃÇõÝ áõݻݳÝù Çñ³ñáõ Ñ»ï© »ë ݳٳÏÁ ÏÁ ï³Ù ܳ¹»Å¹³ÛÇݪ ÏÁ ï³Û ù»½© ¹áõ ¿É ÏÁ ï³ë Ýñ³Ýª ÏÁ ï³Û ÇÝÓ©©©¦£
¬ ƱÝã ϳñÇù Ï³Û Ý³Ù³Ï³·ñáõû³Ý« »ñµ ѳݹÇåáõÙ »Ýù ³Ûëï»Õ© Ëûëù áõÝ»ëª ³ë³° »õ å³ï³ë˳ݹ ëï³óÇñ« ¬ ³ë³óÇ ³ãù»ñÇÝ ëáõñ Ï»ñåáí ݳۻÉáí£
ä³ñ½ ¿ñ© ØáõÏáõãÁ áõ½áõÙ ¿ñ Ç٠ӻ鳷Çñë Ó»éù µ»ñ»É« µ³Ûó ³Û¹åÇëáí ѳëï³ïõáõÙ ¿ñ Çñ Éñï»ë ÉÇÝ»ÉÁ£
àõñ»ÙÝ â»Ï³Ý ØáõÏáõã ²µ³ñ³ÝóáõÝ ºñ»õ³ÝÇ µ³ÝïÇó ÷á˳¹ñ»É ¿ñ º³ñáëɳõÉÇ Ù»Ïáõë³ñ³ÝÁ« áñå¿ë½Ç ÇÝÓ Ã³Ï³ñ¹Á ·óÇ© µ³Ûóª ë˳Éáõ»É ¿ñ© »ë ·Çï¿Ç« ÿ ØáõÏáõãÝ ÇÝã ¹³éÁ åïáõÕ ¿£ ØÇÝã»õ ³ÛÅÙ ¿É ÇÝÓ »ñ³Ëï³å³ñï »Ù ½·áõÙ ë³ëáõÝóÇ ²ñï³ß¿ë êï»÷³Ý»³ÝÇÝ« áñ ÇÝÓ ½·áõß³óñ»ó ØáõÏáõãÇ Ýϳïٳٵ£
ØÇ ûñ åïáÛïÇ Å³Ù³Ý³Ï ØáõÏáõãÇ ÁÝÏ»ñ ÃáõñùÁ Ùûï»ó³õ ÇÝÓ »õ ëÏë»ó ϳï³Õ³Í å³ïٻɫ ÿ ÇÝãå¿ë ¹³ßݳÏÝ»ñÁ Ïáïáñ»É »Ý Çñ»Ýó سɵ³ÉÇù»³Ý¹ ·ÇõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ©©© ºë Éáõé Éë»óÇ« ³å³ ³ë³óÇ© §ºë ÝÙ³Ý µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ã·Çï»Ù« »ë üñ³ÝëdzÛáõÙ »Ù ³åñ»É¦£
ØÇ ûñ ¿É« »ñµ µ³ÏÇ åïáÛïÇó í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ÇÝù Ù»ñ ϳٻñ³Ý»ñÁ« ܳ¹»Å¹³Ý »õ »ë µ³ñÓñ³ó³Ýù »ñÏñáñ¹ Û³ñÏÇ Ù»ñ ϳٻñ³Ý»ñÇ ³é³ç© ³Û¹ å³ÑáõÝ Ù»ñ Í»ñ ¹éݳå³ÝÁ ÙÇ ñáå¿áí Ùï³õ ÙÇ Ï³Ù»ñ³« ÇÝã áñ ϳñ·³¹ñáõû³Ý ѳٳñ« ³Û¹ í³ÛñÏ»³ÝÇó û·ïáõ»Éáí« Ü³¹»Å¹³Ý ÇÝÓ Ñ³Ùµáõñ»ó©©© ºë ß÷áÃáõ»óÇ« µ³Ûó ¹éݳå³ÝÁ ¹áõñë »Ï³õ »õ Ù»½ µ³Å³Ý»ó ϳٻñ³Ý»ñÇ íñ³Û« ³é³Ýó Ýϳï»Éáõ£
γٻñ³ÛáõÙë Ùï³ÍáõÙ ¿Ç© ³ñ¹»ûù ë³± ¿É â»Ï³ÛÇ ÝáÙ»ñÝ»ñÇó 㿱ñ© 㿱 áñ ܳ¹»Å¹³Ý Ùï»ñÇÙ ¿ ØáõÏáõãÇ Ñ»ï« »õ Û»ïáÛª ³ÙáõëÇÝÝ ¿É ³Ûë ϳٻñ³Ý»ñÇó Ù¿ÏáõÙÝ ¿©©©

 


12. ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԲՈՒԴԻՐԿԱ ԲԱՆՏՈՒՄ Բ.
ԴՐՕՇԱԿ, ԺԸ տարի, Թիլ 5, 24 Յունիս, 1987, էջ 20-22 (204-206):

ºñµ ØáõÏáõãÇ ÷áñÓ»ñÝ Ç ½áõñ ³Ýó³Ý« ëÏë»óÇÝ ÇÝÓ åïáÛïÇ ¹áõñë µ»ñ»É »ñÏñáñ¹ µ³ÏÁ£ ÆÝÓ Ñ»ï ù³ÛÉáÕ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÝ ¿Çݪ ²Ýݳ ²µñÇÏáëáí³« áñ ùáÛñÝ ¿ñ È»ÝÇÝÇ µÅÇßÏ ²µñÇÏáëáíÇ£ àõë³Ý»É ¿ñ ø¿ÙµñÇçÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ© Ùûï 55-60 ï³ñ»Ï³Ý ûñÇáñ¹ ¿ñ« ß³ï å³ïñ³ëïáõ³Í Ùï³õáñ³Ï³Ý ÙÇ ÏÇÝ« áñÇ Ñ»ï ½ñáõó»ÉÁ ѳ×áÛù ¿ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ© íëï³Ñ»ÉÇ ¿ñ£ »ñà ¿ñ ëï³Ýáõ٠ϳñ¹³Éáõ« ·³ÕïÝÇ Ï»ñåáí ÇÝÓ ¿ñ ï³ÉÇë« Ï³Ù»ñ³ÛáõÙë ϳñ¹áõÙ ¿Ç« ³å³ Û³çáñ¹ ûñÁ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ Çñ»Ý£ ÐÙáõï ¿ñ ³Ý·ÉÇ»ñ¿Ý »õ éáõë»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñÇÝ© ÝáÛÝ ÇëÏ ÇÝÓ ÙÇ ß³ñù ³Ý·ÉÇ»ñ¿Ý µ³é»ñ ëáíáñ»óñ»ó« áñ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ã·Çï¿Ç£
ä³ïÙ»ó Çñ µ³Ýï³ñÏáõû³Ý Ù³ëÇÝ©
¬ ²Ý·ÉdzÛÇó í»ñ³¹³ñÓ³Û Ñ³Ûñ»ÝÇùë« ³ß˳ï»Éáõ« ٳݳõ³Ý¹ áñ »Õµ³Ûñë »Õ»É ¿ñ È»ÝÇÝÇ µÅÇßÏÁ« Ùïùáíë ã¿ñ ³ÝóÝÇ« áñ µ³Ýï Ï°ÁÝÏݻ٣ ØÇ ûñ« 1923 ÃáõÇÝ ¿ñ« ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõû³Ý ÙÇ ¹»ëå³ÝÝ ëå³ÝÝáõ»ó ¼áõÇó»ñdzÛáõÙ« ìáñáÝëÏÇ ³ÝáõÝáí£ Ø»Ýù Éáõñ ãáõÝ¿ÇÝù£ ØÇ ù³ÝÇ ï³ëÝ»³Ï Ñá·áõë µ³Ýï³ñÏ»óÇÝ ØáëÏáõ³ÛáõÙ© Ùûï ùë³Ý Ñá·áõ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»óÇÝ Çµñ»õ ѳϳۻճ÷á˳ϳÝÝ»ñÇ« Ç å³ï³ëË³Ý ï»ññáñÇ£ ÆÝÓ ¿É ï³ëݳٻ³Û µ³Ýï³ñÏáõû³Ý ¹³ï³å³ñï»óÇÝ© ³Ñ³° ÑÇÝ· ï³ñÇ ¿ª Ýëï³Í »Ù©©© ÏÁ ï»ëÝ¿ù ÿ Ç°Ýã é»ÅÇÙ ¿« ¬ í»ñç³óñ»ó ݳ£
Ø»½ Ñ»ï ù³ÛÉáÕÝ»ñÇó ¿ñ ݳ»õ ÙÇ ï³ñ»ó µÅÇßÏ« áñ Éáõñç Ù³ñ¹ ¿ñ »õ ùÇã ¿ñ ËûëáõÙ£
ìëï³Ñ»ÉÇ ¿ñ£
ØÇ ³ÛÉ Í»ñ Ù³ñ¹« ýáõÏÇ Ñ³ë³Ïáí« É»óáõÝ Ù³ñÙÝáí« ×³Õ³ï ·ÉËáí »õ »ñϳñ« ÙÇÝã»õ ÏáõñÍùÝ Ñ³ëÝáÕ µ³ó³ñÓ³Ï ×»ñÙ³Ï Ùûñáõùáíª ì³½Ý»ë»ÝëÏÇ ³ÝáõÝáí éáõë ¿ñ« ËÇëï ³ëïáõ³Í³í³Ë »õ Ïñûݳë¿ñ© ÙÇ Ñ³½Çõ ùë³Ý ï³ñ»Ï³Ý éáõë »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇ ³ëïáõ³Í³ëÇñáõÃÇõÝ »õ ÏñûÝ ¿ñ ù³ñá½áõÙ£ ²Û¹ »ñÇï³ë³ñ¹Á ÙÇ µ³ñ»Ñ³ÙµáÛñ ïÕ³Û ¿ñ« ëÇñ³Ñ³ñáõ³Í ¿ñ« »ñµ Çñ»Ý µ³Ýï³ñÏ»É ¿ÇÝ© í»ñçáõÙ Ë»Ýóó³õ µ³ÝïáõÙª §¾í¿ñÇÝ« ¾í¿ñÇݦ ϳÝã»Éáí£
ÐÇÝ·»ñáñ¹Á ÙÇ ãÇݳóÇ ¿ñª â³Ý-âÇÝ ³ÝáõÝáí« áñ Ó»ñµ³Ï³Éáõ»É ¿ñ سÝãáõñdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÇ Ùûï£ ºë Í˳Ëáï ¿Ç ï³ÉÇë â³Ý-âÇÇÝ« ë³ ¿É ÇÙ ·áõÉå³Ý»ñë ¿ñ ϳñϳïáõ٠ûɻñáí« ß³ï ÝñµÇÝ Ï»ñåáí« áñ ãÇݳóáõÝ ¿ Û³ïáõÏ£ ØÇ Ã³Ã³ñ³Ë³éÝ éáõë ¿É Ï³ñ« áñ ½·³óÇÝù« ÿ µ³ñÇ åïáõÕ ã¿« ã¿ÇÝù ËûëáõÙ Ñ»ïÁ« áõëïÇ Ýñ³Ý ³ÛÉ»õë ¹áõñë ï³ñ³Ý Ù»ñ ß³ñùÇó£
²Ýݳ ²µñÇÏáëáí³ÛÇ ïáõ³Í ûñÃÁ ·³ÕïÝÇ Ï³ñ¹áõÙ ¿Ç ϳٻñ³ÛáõÙë Ùûï Ï¿ë ųÙáõÙ« ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝ ï³éÁ© Û»ïáÛ ³Ý»ÉÇù ãáõÝ¿Ç« ÝëïáõÙ ¿Ç »õ ³Ý·Çñ ³ëáõÙ ÇÙ³ó³Íë µ³½Ù³ÃÇõ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ åá¿ÙÝ»ñÁª ÚáíÑ© Âáõٳݻ³ÝÇ §²ÝáõßÁ¦« §Âٵϳµ»ñ¹Ç ³éáõÙÁ¦« §Ð᷻ѳݷÇëïÁ¦ Ç ÛÇß³ï³Ï Ù¿Ï áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ« ç³ñ¹³ñ³ñ ÃáõñùÇ Ó»éùáí Ïáïáñáõ³Í« ¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×»³ÝÇ §Ä³Ù³óáÛó¦Á »õ §Î³ÛÙÁ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ« µ³Ûó Ù³°Ý³õ³Ý¹ Èáñï ´³ÛñÁÝÇ §ÞÇÉÇáÝÇ Î³É³Ý³õáñÁ¦ åá¿Ù³Ý« áñ Ññ³ß³ÉÇ Ï»ñåáí óñ·Ù³Ý»É ¿ ÚáíѳÝÝ¿ë Âáõٳݻ³ÝÁ£ ÆÙ« µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇë íÇ׳ÏÇÝ« Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿ñ©
³Ñ³° §ÞÇÉÇáÝÇ Î³É³Ý³õáñ¦Ç ݳ˻ñ·³ÝùÁ©
§à¯í ³½³ïáõÃÇõÝ« ßá°õÝã Û³õ»ñųϳݫ
´³Ýï»ñáõÙ »ë ¹áõ ßù»Õ ׳׳ÝãáõÙ«
²ÛÝï»Õ« áõñ ÛáÛëÁ ù»½ µÝ³Ï³ñ³Ý
àõ ùá ë¿ñÝ ¿ ÙdzÛÝ ×³Ý³ãáõÙ£
ºõ »ñµ áñ¹Çù¹« ½³ñÏáõ³Í ßÕóÛÇ«
²ÝÉáÛë µ³Ýï»ñáõ٠ݳѳï³Ïáõ»Éáí
ö³é³µ³ÝáõÙ »Ý »ñÏÇñÝ Ñ³Ûñ»ÝǪ
î³ñ³Íõá°õÙ »ë ¹áõ ÑáÕÙǯ ûõ»ñáí£
ÞÇÉÇá°Ý« ùá µ³ÝïÁ ëñµ³í³Ûñ ¿ ÙÇßï«
ºõ ùá ïËñ³ÉÇ Û³ï³ÏÁª ë»Õ³Ý«
´áÝÇí³ñÝ ³ÛÝï»Õ ï³Ýçáõ»ó µ³½Ù³íÇßï
ÂáÕ»ó Ñ»ïù»ñÁ ù³ñ»ñÇ íñ³Ý£
ºõ ÃáÕ ÙÇ°ßï ÙÝ³Ý Ýñ³Ýù ³ÝçÝçáõÙ«
àñ µéÝáõÃÇõÝÇó ²ëïáõ³¯Í »Ý ϳÝãáõÙ¦£
ºë ¿É ³°ÛÝù³Ý ¿Ç ù³ÛÉ»É ÇÙ Ý»ÕÉÇÏ ËáõóáõÙ« áñ áïù»ñë Ñ»ïù»ñ ¿ÇÝ ·ó»É Û³ï³ÏÇ íñ³Û£

¶ñù»ñ ϳñ¹³Éáõ ËÇëï ϳñÇù ¿Ç ½·áõÙ© ¹ÇÙáõÙ ·ñ»óÇ µ³ÝïÇ í³ñãáõû³Ý£ ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ÃáÛÉ ïáõÇÝ« å³ÛÙ³Ýáí« áñ í׳ñ¿Ç ·ñù»ñÇ ³ñÅ¿ùÁ© ÇÙ ÷áùñÇÏ ·áõÙ³ñ ¹ñ³Ùë Çñ»Ýó Ùûï ¿ñ£ гٳӳÛÝ»óÇ »õ ·ñù»ñÇ ó³ÝÏ áõ½»óÇ£ лï³ùñùñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳÛÇÝ© 1¤ ²Ï³¹»ÙÇÏáë úëÇåáíÇ §²Ù»ñÇϳÛÇ Ødzó»³É ܳѳݷݻñÇ Ù³ëÇݦ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ« 2¤ §Ö³åáÝdz¦ í»ñݳ·ñáí ÙÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝ« Ù»Í Ñ³ïáñ« 3¤ ²Ý³ñËÇëï ï»ë³µ³Ý - ·áñÍÇã« Ñéã³Ï³õáñ ´³ÏáõÝÇÝÇ Ù³ëÇÝ Ù»Í³Ñ³ïáñ ÙÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõݪ 쳽ݻë»ÝëÏÇÇ Ñ»ÕÇݳÏáõû³Ùµ« µáÉáñÝ ¿É éáõë»ñ¿Ý£ ¶Ý»ñÁ ³Å³Ý ¿ÇÝ« ëáí»ï³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ« µ³óÇ §Ö³åáÝdz¦ ·ñùÇó« áñ ó³ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ ¿ñ£
²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÑÇÙÝáíÇÝ Ï³ñ¹³óÇ ²Ù»ñÇϳÛÇ Ù³ëÇÝ ²Ï³¹»ÙÇÏáë úëÇåáíÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ« áñ ß³ï Éáõñç »õ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¿ñ« íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ï³Ëï³ÏÝ»ñáí£
¸»é»õë 1927 ÃáõÇÝ ²Ï³¹»ÙÇÏáë úëÇåáíÁ ·ñáõÙ ¿ñ« áñ Ødzó»³É ܳѳݷݻñÁ ëå³éáõÙ »Ý ³ß˳ñÑÇ ÃÕÃÇ í³ÃëáõÝ ïáÏáëÁ« áñ å»ï³Ï³Ý ·³ÝÓ³ñÏÕáõÙ áõÝÇ í³ÃëáõÝ ÙÇÉdzñ¹ áëÏ»¹ñ³Ù« áñ Ødzó»³É ܳѳݷݻñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñï³¹ñáճϳÝáõÃÇõÝÁ ÿ° ³ñ¹Çõݳµ»ñáõû³Ý »õ ÿ° ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõû³Ý Ù¿ç µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇó µ³ñÓñ ¿« áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý Ï³åÇï³ÉÇëï »ñÏÇñ ¿ »õ ³ÛÉÝ£
²ÛÝ ûñ»ñÇÝ »ë ã¿Ç ϳñáÕ »ñ»õ³Ï³Û»É« áñ ÙÇ ûñ ǵñ»õ ·áñÍÇã-ËÙµ³·Çñ Ødzó»³É ܳѳݷݻñ ÏÁ Ù»Ïݻ٫ ÇÝãå¿ë áñ »Õ³õ 1953 ÃáõÇÝ« 25 ï³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ© »õ »ë Ødzó»³É ܳѳݷݻñ áïù ¹ñÇ Ý³Ëûñáù µ³õ³Ï³Ý ͳÝûóó³Í ³Û¹ »ñÏñÇÝ£
²Ý·ÉÇ»ñ¿ÝÝ ¿É ÇÝùݳß˳ïáõû³Ùµ ²Ù»ñÇϳÛáõÙ ëáíáñ»óÇ« ÇÙ³ó³Íë ýñ³Ýë»ñ¿ÝÇ û·Ýáõû³Ùµ£
Ú»ïáÛ ³Ýó³Û §Ö³åáÝdz¦ ·ñùÇÝ£ èáõë Ñ»ÕÇݳÏÁ ¥³ÝáõÝÁ Ùáé³ó»É »Ù¤ 1904-1905 ÃáõÇ éáõë - ׳åáÝ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ »Õ»É ¿ñ éáõë³Ï³Ý ûñÃÇ ÃÕóÏÇó« ·»ñÇ ¿ñ ÁÝÏ»É ×³åáݳóÇÝ»ñÇ Ó»éùÁ« ³ÛÝï»Õ ³åñ»É ¿ñ »ñ»ù ï³ñÇ »õ áõëáõÙݳëÇñ»É µ³õ³Ï³Ý ÑÙïûñ¿Ý£
²Ýó³Û ³ÝÇßË³Ý³Ï³Ý ØÇ˳ÛÇÉ ´³ÏáõÝÇÝÇ Ï»Ýë³·ñáõû³Ý« 쳽ݻë»ÝëÏÇÇ Ñ»ÕÇݳÏáõû³Ùµ£ ²ÝÇß˳ݳϳÝÝ»ñª Îñ³åáïÏÇÝÇ« ØÇ˳ÛÇÉ ´³ÏáõÝÇÝÇ« Çï³É³óÇÝ»ñª γýÇ¿ñû γñÉáÛÇ« Îáëï³ÛÇ »õ سɳïÇëïáÛÇ Ù³ëÇÝ ß³ï ϳñ¹³ó»É »õ áõëáõÙݳëÇñ»É ¿Ç ö³ñǽáõÙ« áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇë£ ²ÛÅÙ Ñ»ï³ùñùñõáõÙ ¿Ç« ÿ Ç°Ýã Ùûï»óáõÙ áõÝ»Ý ëáí»ï ï»ë³µ³ÝÝ»ñÁ£
Ú³ïϳÝß³Ï³Ý ¿ñ 쳽ݻë»ÝëÏÇÇ Ë³Ý¹³í³éáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ³éÃÇõ« áñ ³ëáõÙ ¿ñª §î»ë¿ù« ØÇ˳ÛÇÉ ´³ÏáõÝÇÝÝ ¿É ÏáÕÙݳÏÇó ¿ñ åñáÉ»ï³ñdzïÇ ¹ÇÏï³ïáõñ³ÛÇݦ© ë³Ï³ÛÝ ì³½Ý»ë»ÝëÏÇÝ ÉñÇõ Ï»ñåáí Ù¿ç ã¿ñ µ»ñáõÙ ´³ÏáõÝÇÝÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ åñáÉ»ï³ñdzïÇ ¹ÇÏï³ïáõñ³ÛÇ Ù³ëÇÝ« áñ ³ëáõÙ ¿©
§¸ÇÏï³ïáõñ³ÛÇ ëϽµáõÝùÁ åÇïÇ ÉÇÝǪ áñù³Ý Ñݳñ³õáñ ¿ ßáõï« Çñ ·áÛáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓÝ»É ³õ»Éáñ¹ »õ ³Ýå¿ïù¦£
ØÇ˳ÛÇÉ ´³ÏáõÝÇÝÁ γñÉ Ø³ñùëÇ ï»ëáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý ¿ñ »õ å³Ûù³ñ»É ¿ سñùëÇ ¹¿Ù£

¡

ì»ñáÛÇß»³É ·ñù»ñÁ »õ Ù¿Ï -»ñÏáõ ³ÛÉ ·ñù»ñ ϳñ¹³Éáõóë Û»ïáÛ« Ýáñ¿Ý ³ñ·ÇÉ»óÇÝ ·ñù»ñ áõݻݳÉë£
²Ûë ³Ý·³Ù ÙdzÛÝ ³Ý·Çñ ÇÙ³ó³Íë µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáí ãë³Ñٳݳ÷³Ïáõ»óÇ© áñáß»óÇ Ñ³Ûáó å³ïÙáõû³Ý ·É˳õáñ Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ í»ñçݳϳÝûñ¿Ý ³Ý·Çñ ³Ý»É« ÛÇßáÕáõû³Ýë ÙÇçÇó í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí£ ºë Ñ³Û ¿Ç« гÛÏ³Ï³Ý Ð³ñó áõÝ¿ÇÝùª áñ ³Ýï»ëáõ³Í áõ ݻݷáõ³Í ¿ñ ³ß˳ñÑÇ Ñ½ûñÝ»ñÇ« ݻݷ ¹Çõ³Ý³·Çïáõû³Ý ÙÇçáóáí© ¹³ßݳÏó³Ï³Ý ¿Ç« ÝáõÇñáõ³Í Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ñ¹³ñ ¹³ïÇÝ£ лï»õ³µ³ñ« ÑÇÙÝáíÇÝ åÇïÇ ïÇñ³Ý³ÛÇ Ù»ñ å³ïÙáõû³ÝÁ£ ÆÝãå¿ë áñ ÛÇßáÕáõÃÇõÝë í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ¿Ç ³ß³Ï»ñïáõû³Ýë ï³ñÇÝ»ñÇÝ« µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ ³Ý·Çñ ³Ý»Éáí« ³ÛÝå¿ë ¿É å³ïÙ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÝ áõ Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ åÇïÇ í»ñ³Ï³Ý·Ý¿Ç »õ ÑÇÙÝáíÇÝ ³Ý·Çñ ³Ý¿Ç£ ¸Åáõ³ñ ¿ñ« áñáíÑ»ï»õ ·ñù»ñ ãϳÛÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõû³Ýë ï³Ï« µ³Ûóª Ñݳñ³õáñ ¿ñ£ ²Û¹ ¿« áñ ³Ûëûñ »ë Ûû¹áõ³Í ·ñ»ÉÇë »ñµ»ù Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÕµÇõñÇ ã»Ù ¹ÇÙáõÙ© ³ñï³Ï³ñ· ÛÇßáÕáõÃÇõÝ áõݻ٠»õ ³Ûë Ù³ëÇÝ ß³ï»ñÝ »Ý íϳÛáõÙ£ ØdzÛÝ Ù¿Ï µ³ÝÇ Ù¿ç ÛÇßáÕáõÃÇõÝë ÃáÛÉ ¿© »ñµ ÙÇ ÃáõÕà ÙÇ ï»Õ »Ù ¹ÝáõÙ« Û»ïáÛ ã»Ù ϳñáÕ³ÝáõÙ ÛÇᯐ ï»ÕÁ©©© ê³ ¿É Ùݳó»É ¿ µ³ÝïÇó© 㿱 áñ µ³ÝïÇ ËáõóáõÙ áñ»õ¿ Çñ áñ»õ¿ ï»Õ ¹Ý»Éáõ Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝ »õ ϳñÇù ãϳ۫ »õ áñáíÑ»ï»õ »ë »ñÏáõ ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï ëáí»ï³Ï³Ý µ³Ýï»ñáõÙ »Õ³Û« ÛÇßáÕáõû³Ýë ³Û¹ Ù³ëÁ áãÝã³ó³õ© 볪 Ñá·»µ³Ý-µÅÇßÏÝ»ñÇ áõß³¹ñáõû³ÝÝ »Ù Û³ÝÓÝáõÙ£

вÚÎ²Î²Ü Ð²ðòÀ© ¬ Æ ï»ë ³ß˳ñÑÇ Ù»Í»ñÇ ³Ýï³ñµ»ñáõû³Ý« Û³×³Ë ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿Ç ¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×»³ÝÇ §Î³ÛÙÁ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ©
§ÌáíÇ µ³ó»ñÝ ³½³ï« í³ÛñÇ«
àõñ ÙññÇÏÝ ¿ ïñïÝçáõÙ ½áõñ«
ÀÝÏ³Í ¿ ·ÇñÏÝ ³ÉÇùÝ»ñÇ
ØÇ Ï³ÛÙ µ»Ïáõ³Í« Ûáõë³Ïïáõñ£
Ø»ñà ݳ Û³ÝϳñÍ Ý»ïõáõÙ ¿ í»ñ«
Ø»ñà Ûáõë³µ»Ï ÇçÝáõÙ ÝáñÇó«
ºõ ù³ÝÇ áñ Ï»³ÝùÝ ¿ ³õ»ñ«
âÇ ïñïÝçáõÙ ³ñ¹¿Ý ÑÇÙÇ©
Æñ Ï»³ÝùÝ ³ñ¹¿Ý ïËáõñ ϳï³Ï«
Ø»ñà í»ñ« Ù»ñà í³ñ« ûñÁ ûñÇÝ«
Ú³ÍáõÙ ¿ ½áõñ« Ûá·Ý³Í« ٻݳϩ©©©¦
곪 гÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÝ ¿ñ ËáñÑñ¹³Ýß³µ³ñ© ÙÇ Ï³ÛÙ« µ»Ïáõ³Í« Û³ÝÓÝáõ³Í ·áé ³ÉÇùÝ»ñÇ ùÙ³ÛùÇÝ©©©
ºõ ³ñóáõÝùÝ»ñë ÑáëáõÙ ¿ÇÝ© ³å³ª ÙÇ ½³ÛñáÛà ¿ñ ѳٳÏáõÙ ÇÝÓ« ³ß˳ñÑÇ Ñ½ûñÝ»ñÇ »õ ³ÝÇñ³õÝ»ñÇ ¹¿Ù© ³õ»ÉÇ° ¿Ç ³Ùñ³ÝáõÙ Ç٠ѳõ³ïùÇë Ù¿ç« áñ ÙÇ ûñ ݳѳï³Ï Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á åÇïÇ ïÇñ³Ý³ñ Çñ ³ñ¹³ñ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇÝ« »õ »ë å³ïñ³ëï ¿Ç ÏéáõÇ Ïáã»É ³Ù¿ÝùÇÝ©©©

¡

ÒÙ»éÁ Ùûï»ÝáõÙ ¿ñ« á°ã ï³ù ѳ·áõëï áõÝ¿Ç« á°ã í»ñÙ³Ï ¥í»ñÙ³Ïë Ø»ï»ËáõÙ ÝáõÇñ»É ¿Ç ë³ëáõÝóÇ ÁÝÏ»ñ ²ñï³ß¿ë êï»÷³Ý»³ÝÇݤ© µ³ñ³Ï« µ³Ýï³ÛÇÝ Í³ÍÏáóÁ ¥³¹»³É¤ ÇÝÓ ã¿ñ å³ßïå³ÝÇ 40-45 ³ëïÇ×³Ý ½»ñáÛÇó í³ñ óñïÇÝ« áñ áõÝ¿ñ º³ñáëɳõÉÁ£
ØÇ ûñ ¿É Û³ÝϳñÍ« ³Ýëå³ë»ÉÇûñ¿Ý ëï³ó³Û ï³ù í»ñ³ñÏáõ« ·É˳ñÏ« óÕÇù¿ »ñϳñ³×Çï ÏûßÇÏÝ»ñ »õ ÙÇ ù¿Ûù-³Ýáõ߻տݣ سÛñÇÏë« ³é³Ýó É»½áõ ¥éáõë»ñ¿Ý¤ ÇٳݳÉáõ« ÇÝãå¿±ë ¿ñ ѳë»É º³ñáëɳíÉ* ¥Ú»ïáÛ ÇÙ³ó³Û« áñ ÙÇ ³ëáñÇ ÏÇÝ ¿ñ í³ñӻɫ éáõë»ñ¿Ý ÇÙ³óáÕ »õ »Ï»É º³ñáëɳíɤ« ѳ½³ñ³õáñ ÏÇÉáÙ»ÃñÝ»ñ ºñ»õ³ÝÇó Ñ»éáõ£ ÆÝÓ ï»ë³ÏóáõÃÇõÝ ãïáõÇÝ Ù³ÛñÇÏÇë ѻ響© ÜáñÇó ѳëϳó³Û Çß˳Ýáõû³Ý ¹³Å³ÝáõÃÇõÝÁ£

гó³¹áõÉ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇ« µáÕáù»Éáí« áñ Ù³ÛñÇÏÇë Ñ»ï ï»ë³ÏóáõÃÇõÝ ãïñáõ»ó« ·áñÍë ¿É ³Ýáñáß íÇ׳ÏÇ Ù¿ç ¿£ سÛñÇÏÇë µ»ñ³Í ù¿ÛùÁ ¹ñÇ ÏáÝëáÉÇ ¥å³ïÇÝ Û»Ýáõ³Í ë»Õ³ÝÇϤ íñ³Û« Ó»éù ãïáõÇ£
1930 ÃáõÇ ÚáõÝáõ³ñ 24-ÇÝ µ³Ýï³å»ïÁ ϳÝã»É ¿ñ© Ý»ñϳ۳ó³Û£ ´³Ýï³å»ïÁ ·Ý¹³å»ïÇ ³ëïÇ׳Ýáí« ³Ùñ³åÇݹ ϳ½Ùáõ³Íùáí« Í³Ýñ³Ëûë Ù¿ÏÝ ¿ñ£ êÏë»ó ÇÝÓ Ûáñ¹áñ»É« áñ ѳó³¹áõÉÇë í»ñç ï³Ù£ î»ë³Û« áñ Çñ ë»Õ³ÝÇ íñ³Û È»ÝÇÝÇ ÝϳñÁ ϳñ« ¹¿ÙùÁ ¹¿åÇ ÇÝÓ£ Ø»ñÅ»óÇ í»ñç ï³É ѳó³¹áõÉÇë£ ºñµ ϳٻñ³ë í»ñ³¹³ñÓ³Û« ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Û È»ÝÇÝÇ ÝϳñÇÝ© »ñ»õÇ Ù³Ñáõ³Ý ãáññáñ¹ ï³ñ»ÉÇóÝ ¿ñ« »õ µ³Ýï³å»ïÝ áõ½áõÙ ¿ñ« áñ ³Û¹ ûñÁ ѳó³¹áõÉÇ Ù¿ç ãÉÇÝ¿Ç£ ´³Ûó »ë ³ñ¹¿Ý Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿Ç« áñ ß³ñáõݳϻÉáõ »Ù£ ´³Ýï³å³ÑÝ ¿É ï»ëÝáõÙ ¿ñ« áñ Ù³ÛñÇÏÇë µ»ñ³Í ù¿ÛùÁ µáñµáëÝ»É ¿ñ« Ó»éù ã¿Ç ïáõ»É£
î³ëÝáõà ûñ ï»õ»ó ѳó³¹áõÉë« »ñµ Û³ÛïÝ»óÇÝ« áñ ØáëÏáõ³ÛÇó ùÝÝÇã åÇïÇ ·³Û£

¡

ÆÝÓ Ï³Ýã»óÇÝ ØáëÏáõ³ÛÇó »Ï³Í ùÝÝÇãÇ Ùûï£ ÎÇÝ ¿ñ ùÝÝÇãÁ« ²Ý¹ñ¿»õ³ Ïáãáõ³Í« ëáí»ï ·áñÍÇ㠲ݹñ¿»õÇ ³ÕçÇÏÁ£ ´³ñÓñ³Ñ³ë³Ï« ¹³Å³Ý ¹¿Ùùáí ÙÇ ÏÇÝ© ѳñóñ»ó« ÿ áñï»ÕÇó »Ù »Ï»É êáí»ï ØÇáõÃÇõÝ© å³ï³ë˳ݻóǪ üñ³ÝëdzÛÇó©
¬ ¸áõù ýñ³Ýë³Ï³Ý ³·»Ýï ¿ù« ¬ ³ë³ó£
¬ àõñ»ÙÝ áí áñ üñ³ÝëdzÛÇó ¿ ·³ÉÇë« ýñ³Ýë³Ï³Ý ³·»±Ýï ¿« ¬ ³ë³óÇ£
¬ ²Ûá« ³Û¹å¿ë ¿« ¬ å³ï³ë˳ݻó£
¬ ¸áõù Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ËÇÕ× »õ ÷³ëï áõÝ¿±ù« ¬
¬ Ø»Ýù ·Çï»Ýù« ¬ ³ë³ó£
¬ ºÃ¿ Ó»ñ µáÉáñ ·Çïó³ÍÝ»ñÝ ³Û¹å¿ë »Ý« ó³õáõÙ »Ù Ó»½ ѳٳñ« ¬ ³ë³óÇ »õ áïùÇ Ï»ó³Û« ¬ ³Û¹åÇëÇ ³ÝÑÇÙÝ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí ¿ù ÇÝÓ ï³ñÇÝ»ñ å³ÑáõÙ Ó»ñ µ³Ýï»ñáõÙ©©©
¥Ð»ï³·³ÛáõÙ« »ñµ 1937ÇÝ ëï³ÉÇÝ»³Ý Ù³ùñ³·áñÍáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý« ²Ý¹ñ¿»õÇ ·ÉáõËÝ ¿É Ï»ñ³Ý« ûñ»õë Ýñ³ Ñ»ï ݳ»õª ²Ý¹ñ¿»õ³ÛÇ« áñ ½ñå³ñï»É ¿ñ ÇÝÓ¤£

¡

ØÇ ¹»ÕÇÝ« ·ñå³ÝÇ Å³Ù³óáÛó áõÝ¿Ç« áñ ¹ÝáõÙ ¿Ç ë»Õ³ÝÇÏÇë íñ³Û£ гó³¹áõÉÇ Ù¿ç »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ï»Õ »õë ½·³Û³Ë³µáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Û£ ä³éÏ³Í ¿Ç í»ñ³ñÏáõë »õ óÕÇù¿ »ñϳñ³×Çï ÏûßÇÏÝ»ñë ѳ·Çë ¥í»ñÙ³Ï ãáõÝ¿Ç« ѳ·áõëïáí ¿Ç å³éÏáõÙ¤© Ù¿Ï ¿É ½·³óÇ« áñ ÙÇ Ù»Í« ë»õ ßáõÝ« óûñÁ »ñÏáõ ÏáÕù»ñÇë ¹Ý»Éáí ͳÝñûñ¿Ý« µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ñ ¹¿åÇ ¹¿Ùùë© Û»ï ÙÕ»óÇ ß³ÝÁ© ųٳóáÛóÁ »ñ»õ³ó ³ãùÇëª Å³ÙÇ »ñ»ùÝ ¿ñ© µ³Ûó ųٳóáÛóÁ ÑáñǽáÝ³Ï³Ý ¹Çñùáí ¿ñ ë»Õ³ÝÇÏÇÝ íñ³Û« »ñµ Ýëï»óÇ ï»Õë »õ ݳۻóÇ Å³Ù³óáÛóÇë« ×Çßï ųÙÇ »ñ»ùÝ ¿ñ©©© ÆÝãå¿±ë ¿ñ« áñ å³éÏ³Í ï»Õë ï»ë»É ¿Ç ÑáñǽáÝ³Ï³Ý ¹Çñùáí ųٳóáÛóÇ Å³ÙÇ »ñ»ùÁ£ ØÇÝã»õ ³Ûëûñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ѳݻÉáõÏ ¿© ûñ»õë Ñá·»µ³ÝÝ»ñÁ ÉáõÍ»Ý ³Ûë ѳݻÉáõÏÁ£

²Ñé»ÉÇ óáõñï ¿ñ© å³ïáõѳÝÇë ³å³ÏÇÝ ë³é»É« ë³éó³Ï³É»É ¿ñ© »Ã¿ »ñµ»ÙÝ ¹áõñë ¿Ç ·³ÉÇë µ³ÏÁ åïáÛïÇ« ·É˳ñÏë ù³ßáõÙ ¿Ç ׳ϳïÇóë Ý»ñù»õ« áñáíÑ»ï»õ ë³éݳٳÝÇùÁ ûÕ³ÏÇ å¿ë ë»ÕÙáõÙ ¿ñ ׳ϳïë© µ»Ë áõ Ùûñáõù áõÝ¿Ç« ÇëÏáÛÝ ë³éáÛó ¿ñ ϳåáõÙ© ϳٻñ³ë í»ñ³¹³éݳÉáí« Ùûï Ï¿ë ų٠¿ñ ï»õáõÙ« ÙÇÝã»õ áñ ÙûñáõùÇë ë³éáÛóÝ»ñÁ åáÏáõÙ ¿Ç£ ²ñ¹¿Ý ϳٻñ³ë ¿É óáõñï ¿ñ« ǵñ ÿ ßáý³Å ϳñ« µ³Ûó Ó»éùë ã¿ñ ³ÛñáõÙ« ³ÛÝù³Ý ùÇã ¿ÇÝ í³éáõÙ£
º³ñáëɳõÉÇ ³·é³õÝ»ñÁª ×»ñÙ³Ï áõ ë»õ« ٻͳٳñÙÇÝ« ³é³ï ÷»ïáõñÝ»ñ áõÝ¿ÇÝ£

º²ðàêȲôÈÆ ØºÎàôê²ð²ÜÀ ÏáãõáõÙ ¿ñ §ÁݹѳÝáõñ ú·¿å¿áõÇ ¥â»Ï³ÛǤ Ú³ïáõÏ µ³ÅÇݦ£ ²ÛÝï»Õ ¿ÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ ØáëÏáõ³ÛÇó µ³ó³éÇÏ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇ© å³ïÙáõÙ ¿ÇÝ« áñ ³Ûë §Ç½áÉ»³ïáñ¦áõÙ Ýëï»É ¿ È»ÝÇÝÇ ï»ññáñÇëï ëáódzÉÇëï-Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ûñÇáñ¹ γåɳÝÁ© È»ÝÇÝÁ íÇñ³õáñáõ»É ¿ñ« ³ë»É ¿ñª §ø³ç ϳݳÝó Ï»³ÝùÁ åÇïÇ Ëݳۻɦ« »õ γåɳÝÇÝ ïáõ»É ¿ÇÝ óÙ³Ñ µ³Ýï³ñÏáõÃÇõÝ« ³å³ ùᯐ ¿ÇÝ êǵÇñÇ µ³Ýï»ñÁ« áõñ Ù»é»É ¿ñ ³ÝÛ³Ûïáõû³Ý Ù¿ç£

º³ñáëɳõÉÇ Ù»Ïáõë³ñ³ÝÝ »Ý µ»ñ³Í »Õ»É ݳ»õ È»õ îñáóÏáõÝ« ³å³ íï³ñ»É »Ý ³ñï³ë³Ñٳݣ
»ñÃáõ٠ϳñ¹³ó»É ¿Ç« áñ ݳõáí« »ñµ äáÉÇë ¿ñ ѳë»É îñáóÏÇÝ« Øáõëï³ý³ ø»Ù³ÉÇÝ å³ï·³Ù ¿ñ áõÕ³ñϻɪ §Ò»ñ »ñÏÇñÁ ã»Ï³Û ÇÙ ³½³ï ϳÙùáí« ëÁ°ñ« ³Ûɪ ½Çç»Éáí µéÝáõû³Ý¦« µ³Ûó §ÁÝÏ»ñ ø»Ù³ÉÁ¦ ³å³ëï³Ý ã¿°ñ ïáõ»É §ÁÝÏ»ñ¦ îñáóÏáõÝ« áõëïÇ ë³ Ù»ÏÝ»É ¿ñ Ø»ùëÇùû« ѻﳷ³ÛáõÙ ½áÑ ¹³éݳÉáõ ѳٳñ §ÁÝÏ»ñ¦ êï³ÉÇÝÇ áõÕ³ñÏ³Í ï»ññáñÇëïÇÝ£

¡

øñ¿³Ï³Ý Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÁ Ç å³ïáõÇ ¿ÇÝ ëáí»ï µ³Ýï»ñáõÙ© §Üñ³Ýù ݳËáñ¹ ѳë³ñ³Ï³Ï³ñ·Ç ½áÑ»ñ »Ý¦« ¬ ³Ûëå¿ë ¿ÇÝ å³ï׳鳵³ÝáõÙ µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ£ ºõ ³Ñ³ Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³ÝïÇÝ ÏÇó ùñ¿³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³ÅÝáõÙ ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ« Ý»ñϳ۳óáõÙÝ»ñ »õ »ñ³Åßï³Ï³Ý »ñ»ÏáÝ»ñ« ùñ¿³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¹³ëïdzñ³Ï»Éáõ« áõÕÕ»Éáõ ѳٳñ© ϳÛÇÝ Û³ïáõÏ §áõÕÕÇã ïÝ»ñ¦« ·áÕ»ñÇÝ« ³õ³½³ÏÝ»ñÇÝ« Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñÇÝ áõÕÕ»Éáõ ѳٳñ£
ºñµ ùñ¿³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »ñ³Åßï³Ï³Ý »ñ»ÏáÛ ¿ñ ÉÇÝáõÙ« »õ Ù»ñ »õ Ýñ³Ýó µ³Å³ÝáÕ ¹áõéÁ Ý»ñù»õáõÙ Ù¿Ï ñáå¿ µ³ó ¿ÇÝ ³ÝáõÙ« »ñ³Åßïáõû³Ý Ó³ÛÝÇ ³ÉÇùÝ»ñÝ Ñ³ëÝáõÙ ¿ÇÝ ÇÝÓ©©© Úáõ½õáõÙ ¿Ç« áñáíÑ»ï»õ ³ÙÇëÝ»ñ ¿ñ« áñ »ñ³Åßïáõû³Ý Ó³ÛÝ ã¿ñ ѳë»É ³Ï³ÝçÇë£ ºñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ É»½áõ ¿« Ù³ïã»ÉÇ µáÉáñÇÝ »õ ѳ׻ÉÇ« ÙÇÝã¹»é ÙÇç³½·³ÛݳϳÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ« áñ Ù»½ ½ñÏ»É ¿ÇÝ ³Û¹ É»½áõÇó©©©©

¡

1930 ÃáõÇ ö»ïñáõ³ñÇ ëÏǽµÝ ¿ñ« áñ »Ï³Ý ÇÝÓ º³ñáëɳõÉÇ Ù»Ïáõë³ñ³ÝÇó ØáëÏáõ³ ï³Ý»Éáõ£ Ü³Ë áõ½»óÇÝ Ëáõ½»É Ùûñáõùë« áñ ³×»É ¿ñ« ãÃáÕÇ© ÙdzÛÝ ßïÏ»óÇÝ£ ÆÝÓ ³Ûë ³Ý·³Ù Ýëï»óñÇÝ ÙÇ Ù³ñ¹³ï³ñ ÇÝùݳ߳ñÅ« áñ ɳõ ï»ëù áõÝ¿ñ« »ñÏáõ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ѳ·áõëïÝ»ñáí ã»ÏÇëïÝ»ñ Ñ»ïë£

 


13. ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ՝ ԲԱՆՏԷ ԲԱՆՏ
ԴՐՕՇԱԿ, ԺԸ տարի, Թիլ 6, 8 Յուլիս, 1987, էջ 13-15 (241-243):

ØáëÏáõ³ÛÇ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ ÇÝÓ Ýëï»óñÇÝ ÙÇ Ýëï³ñ³ÝÇ íñ³Û£ ä³ï·³ñ³ÏÇ íñ³Û å³éϳͫ íÇñ³Ï³å»ñáí ÙÇ íÇñ³õáñ »ñÇï³ë³ñ¹ µ»ñÇÝ ¹ñÇÝ ×Çßï ¹ÇÙ³óë£ ¼³ñÙ³ó³Ûª ï»ëÝ»Éáí ó³ñ³Ï³Ý ųݹ³ñÙÝ»ñÇ Ñ³·áõëïáí ÙÇ ù³ÝÇ ½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ« áñáÝù Û³×³Ë ëáõÉáõÙ ¿ÇÝ µ»ñÝÇ ÷áùñÇÏ ëáõÉÇãÝ»ñáí£ Ø¿Ï ¿É ï»ëݻ٠íÇñ³Ï³å»ñáí ͳÝñ íÇñ³õáñ »ñÇï³ë³ñ¹Á ß³ï ³éáÛ· í»ñ ϳó³õ »õ Ñ»é³ó³õ å³ï·³ñ³ÏÇó© å³ï·³ñ³ÏÇ Ïï³õÇ íñ³Û ÙÇ Ëáßáñ« ãáñ³ó³Í ³ñ»³Ý Ñ»ïù ϳñ©©© §ÝáÙ»ñ ¿ ¥Ë³Õ¤« Ùï³Í»óÇ »ë »õ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³Ýï³ñµ»ñ ï»ëù ÁݹáõÝ»óÇ ¥ëå³Ýáõû³Ý« ï»ññáñÇ ³ÏݳñÏ ¿ñ¤£ Ú»ïáÛ ÇÝÓ ÷á˳¹ñ»óÇÝ ÙÇ Ï³Ù»ñ³Û« áõñ »ñ»ù éáõë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ϳÛÇÝ« Û³ï³ÏÇÝ Ýëï³Í© »ë ¿É Ýëï»óÇ Û³ï³ÏÇÝ ¥³Ãáé ãϳñ¤£ ºõ ³Ñ³ éáõë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ ëÏë»óÇÝ Ñ³ÛÑáÛ»É éáõë³Ï³Ý »é³Û³ñÏ Ñ³ÛÑáÛ³Ýùáíª §ºÏ»É ¿ Ù»ñ ϳÙáõñçÝ»ñÁ å³ÛûóÝ»Éáõ« ·áñͳñ³ÝÝ»ñÁ û¹Á ѳݻÉáõ« ë³µáï³ÅÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ©©© »ë ¹ñ³©©©©¦£
ºë ³Ýï³ñµ»ñ ï»ëùáí ¹ÇïáõÙ »õ ÉëáõÙ ¿Ç« ³é³Ýó Ù¿Ï µ³é ³ñï³ë³Ý»Éáõ£ î»ëÝáõÙ ¿Ç« áñ Ýáñ §ÝáÙ»ñ¦ ¥Ë³Õ¤ ¿£
²Û¹ï»ÕÇó ÇÝÓ Ýëï»óñÇÝ â»Ï³ÛÇ Ù³ñ¹³ï³ñ ûÃáÝ« áñÇ Ù»ù»Ý³í³ñÁ ÙÇ Û³Õóݹ³Ù éáõë ¿ñ« Ó»éùÇ Ã³Ã»ñÁ ÷áùñ »ñ»Ë³ÛÇ ·ÉËÇ ã³÷©©©© ¥ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ ³ãùÇë ³é³çÝ ¿¤£ øßáõÙ ¿ñ ÙññÏÇ Ýٳݫ ÙéÉï³Éáí ѳÛÑáÛ³ÝùÝ»ñ ¥â»Ï³ÛÇ ûÃáÝ ÙÇßï ß³ï ³ñ³· »Ý ùßáõÙ »õ ï³ÏÁ ÁÝÏÝáÕÇÝ å³ï³ë˳ݳïáõ ã»Ý¤£ î»ë³Û« áñ ÷áÕáóÁ Ù»Í ó³Ë³õ»ÉÝ»ñáí Ù³ùñáõÙ ¿ÇÝ éáõë ϳݳÛù ¥Ë³ËÉáõßϳݻñ¤« ½³ñÙ³ó³Û£
ØïóñÇÝ ÙÇ ß¿Ýù© µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ Ñ»ñÃÇ ¿ÇÝ Ï³Ý·Ý³Í© »ë »õë ϳݷݻóÇ© ë»Õ³ÝÇ »ï»õÇ ùÝÝÇã ã»ÏÇëïÁ ëÏë»ó Ù¿Ï ³é Ù¿Ï Ñ³ñóÝ»É ³ÝáõÝ« ³½·³ÝáõÝ© §´ÇïáÝáí¦ ¥Ý³õÃÇ ÃÇûջ³Ý¤« ³ë³ó Ù¿ÏÁ© §Ä³ñáí¦ ¥ï³ù-»³Ý¤ ³ë³ó Û³çáñ¹Á« §ä³Å³ñáí¦ ¥Ññ¹»Ñ-»³Ý¤« §´áÙµáí¦ ¥éáõÙµ-»³Ý¤©©©£ ä³ñ½ ¿ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ« ÝáÙ»ñÝ»ñ ¥Ë³Õ»ñ¤ ¿ÇÝ© »ë ë³éÝ áõ ³Ýï³ñµ»ñ ¿Ç£ ²Û¹ µ³ÝïÁ ÏáãõáõÙ ¿ñ §¸áÙ 14¦ ¥14-ñ¹ ïáõݤ© ÙÇ Ï³Ù»ñ³ÛáõÙ ËéÝáõ³Í ¿ÇÝù£ ´»ñÇÝ Ý³»õ ÙÇ ËáõÙµ ÷áÕáóáõÙ Ó»ñµ³Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÇ© Ù¿Ï Ñ³Û Ï³ñ« ѳñóñÇ å³ï׳éÁ« ³ë³ó© §¸ñëáõÙ ³ÕÙáõÏ Éë»óÇ« ˳ÝáõÃÇó ¹áõñë »Ï³Ûª ï»ëݻ٠ÇÝã ¿ å³ï³Ñ»É« ÇÝÓ ¿É Ó»ñµ³Ï³É»óÇÝ©©©¦£
ØÇ éáõë »ñÇï³ë³ñ¹ ÇÝã áñ ¹¿åùÇ Ù³ëÇÝ ¿ñ å³ïÙáõÙ« §³ñÙ»³ßϳۦ ¥Ñ³ÛáõϤ µ³éÁ ·áñͳͻó« áñ Û³ïáõÏ ¿ñ ó³ñ³Ï³Ý é»ÅÇÙÇÝ« »ñµ ѳۻñÝ ³ñѳٳñÑáõ³Í ¿ÇÝ© »õ ³Ñ³ ëáí»ï³Ï³Ý Çß˳Ýáõû³Ý ûñ»ñÇÝ ¿É ÝáÛÝ Ýáõ³ëï³óáõóÇã µ³éÁ©©©
ØÇ ï³ñ»ó éáõë ÙñëáõÙ ¿ñ« áõ½áõÙ ¿ñ ÙÇ ùÇã ùݻɫ í»ñ³ñÏáõë ·ó»óÇ íñ³Ý© §¸áõù ß³ï µ³ñÇ ¿ù¦« ³ë³ó »õ Ù¿Ï Å³Ù ùÝ»ó£ ºñµ ³ñÃݳó³õª §¸áõù ÇÝÓ ÷ñÏ»óÇù« ÿ 㿪 ã¿Ç ϳñáÕ ùݻɫ ϳ½¹áõñáõ»É ³Ûë ¹ÅáËùáõÙ¦« ¬ ³ë³ó£
²Û¹ ϳٻñ³Ý ÏáãõáõÙ ¿ñ §å»ñ»ëÁÛÝÁÛ åáõÝÏï¦ ¥÷á˳ÝóÇã Ͽ朗 ³Û¹ï»ÕÇó ÇÝÓ ï³ñ³Ý §Èáõµ»³ÝÏ³Û¦Ç µ³ÝïÁ« áñÇ ³ÝáõÝÁ ë³ñë³÷ ¿ñ ³½¹áõÙ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ »õ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ« áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ µ³ÝïÁ ï³ñáõáÕÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñÙ³Ý Ã»ÏݳÍáõÝ»ñ ¿ÇÝ©©©© ܳËÏÇÝ ÑÇõñ³ÝáóÇ ß¿Ýù ¿ »Õ»É« áñ µ³ÝïÇ ¿ÇÝ í»ñ³Í»É£ ºûà Ñá·Ç µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ ϳÛÇÝ© Ù¿Ï µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï« ïå³õáñÇã Ùï³õáñ³Ï³ÝÇ ßáõñç »ñ»ù Ñá·Ç ϳÛÇÝ« áñ Ýñ³ Ñ»ï ËûëáõÙ ¿ÇÝ£ ÆÝÓ ï»Õ ïáõÇÝ ÙÇ íñ³óÇ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇ Ùûï£ ìñ³óÇÝ ëÏë»ó Ùï»ñÙ³µ³ñ Ëûë»É Ñ»ïë« Çµñ»õ Ïáíϳëóáõ£ ²ë³ó« áñ ³ÛÝ Ùï³õáñ³Ï³Ý Éáõñç µ³Ýï³ñÏ»³ÉÁ ÏáãõáõÙ ¿ ì»ñßÇÝëÏÇ« Û³ÛïÝÇ ×³ñï³ñ³å»ï ¿« ãÇ Ãáջɫ áñ Çñ ·ñù»ñÇ íñ³Û ïå»Ýª §äñáÉ»ï³ñÝ»°ñ« µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇ« Ùdzó¿°ù¦ Éá½áõÝ·Á« ³ÛÅÙ Çñ»Ý »õ Çñ »ñÏáõ ѳ½³ñ Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñÇÝ µ³Ýï³ñÏ»É »Ý ǵñ §å»ï³Ï³Ý ѳñáõ³Í¦ ϳ½Ù³Ï»ñåáÕÝ»ñÇ£
ò³ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Û³ÛïÝÇ ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇó ¿ñ »õ ß³ï ·ñù»ñ áõÝ¿ñ ·ñ³Í£
Ø»ñ ϳٻñ³Ý ÙáõÃÝ ¿ñ© åïáÛïÇ ¹áõñë ã¿ÇÝ µ»ñáõÙ© ³é³õûïáõÝ í³Õ ųÙÇÝ ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ å¿ïù³ñ³Ý« áñ µ³ó ¿ñ© ÙÇ éáõë Û³Õóݹ³Ù »åÇëÏáåáë ϳñ Ù»½ Ñ»ï« ÝëïáõÙ ¿ñ å¿ïù³ñ³ÝÇ ³ÝóùÇ íñ³Û »õ ½áñë ¹áõ å³ïáõÇñ»ó»ñ©©© ØÇõë éáõëÝ»ñÝ ¿Éª ÝáÛÝå¿ë£ ºë« ǵñ»õ ѳ۫ ³ÙûÃË³Í ¿Ç »õ »ñÏáõ ûñ ÇÝÓ ½ëå»óÇ« µ³Ûó »ññáñ¹ ûñÁ ׳ñÁ ãϳñ« »ë ¿É Ýëï»óÇ©©© ÙÇõëÝ»ñÇ Ý»ñϳÛáõû³Ùµ« áñ Ñ»ñÃÇ ¿ÇÝ Ï³Ý·Ý»É£
ÚÇß»óÇ ÂÇýÉÇëÇ â»Ï³ÛÇ µ³ÝïÇ ÕñÇÙóÇ Ñ³ÛÇÝ« áñ ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù ³ëáõÙ ¿ñª §ºë ¹ñ³Ýó©©© å¿ïù³ñ³ÝÝ ³Ý·³Ù ËݳÛáõÙ »Ý Ù»½ ѳٳñ¦£
ºññáñ¹ ·Çß»ñáõ³Û ųÙÇ Ù¿ÏÇÝ« Ï¿ë ·Çß»ñÇó ³Ýó « »Ï³Ý ì»ñßÇÝëÏáõÝ Ï³Ýã»óÇÝ©©© §é³ëËṦ©©© ¥ëáí»ï³Ï³Ý µ³Ýï»ñÇÝ Û³ïáõÏ µ³é©©© µ³é³óÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª §Í³Ëë»É¦« ·áñͳÍõáõÙ ¿ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÃÇõÝ µ³éÇ ï»Õ©©©¤ ßßÝç³óÇÝ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÁ£
ºñÏáõ ·Çß»ñ ³Ýó« Ï¿ë ·Çß»ñáõ³Û ųÙÁ ï³ëÝ»ñÏáõëÇÝ »Ï³Ý »õ ã»ÏÇëïÁ ϳñ¹³ó ÇÙ ³ÝáõÝë« ³Ûëå¿ëª §î¿ñ ²ÏáÝ»³Ý¦©©© ¥éáõëÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý §Ñ¦ ÑÝãÇõÝÁ« úѳݻ³ÝÁ ³ñï³ë³ÝáõÙ »Ýª ú·³Ý»³Ý« ÇëÏ ²·áÝdz Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ñá·»í³ñù¤©
¬ àõñ»Ùݪ î¿ñ ²·áÝdz« ¥³ÛëÇÝùݪ î¿ñ Ðá·»í³ñù©©©©¤£
¬ Þï³åÇñ« ¬ ³ë³ó éáõë ã»ÏÇëïÁ£
¬ ºë Ù»ù»Ý³Û ã»°Ù« ¬ ³ë³óÇ µ³ñϳó³Í »õ ÙÇ í×é³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ñ³Ù³Ï»ó ÇÝÓ£
¬ è³ëËṩ©©© é³ëËṩ©© ßßÝç³óÇÝ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÁ« ¬ »ñÇï³ë³ñ¹ ¿©©©
â»ÏÇëïÇ Ñ»ï ¹áõñë »Ï³Û ß¿ÝùÇó© ÙÇ §ë»õ ³·é³õ¦ ¥â»Ï³ÛÇ ÷³Ï ÇÝùݳ߳ñÅÁ ë»õ ·áÛÝÇ áõÝÇ »õ ÅáÕáíáõñ¹Á §ê»õ ³·é³õ¦ ³ÝáõÝáí ¿ Ïáã»É« áñ ã³ñ³·áõß³Ï ¿¤£
§ê»õ ³·é³õǦ ÙáõïùÁ Û»ï»õÇ ÏáÕÙÇó ¿« ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáí© ÙÇ ß³ï Ý»Õ ÙÇç³Ýóù« ³å³ »ñÏ³Ã³×³Õ ¹áõé« Ý»ñëáõÙ ÉóÝáõÙ »Ý µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ Çñ³ñ ë»ÕÙáõ³Í£
ºñµ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáí µ³ñÓñ³ó³Û »õ áïùë ¹ñÇ Ý»Õ ÙÇç³ÝóùÇ Ù¿ç« ÇÝÓ ë»ÕÙ»óÇÝ Ó³Ë ÏáÕÙÇ å³Ñ³ñ³ÝÁ »õ ¹áõéÁ ù³ß»óÇÝ©©© ÙݳóÇ ë»ÕÙáõ³Í ³Û¹ å³Ñ³ñ³ÝÇ Ù¿ç« áïùÇ íñ³Û£ ÆÝùݳ߳ñÅÁ ëÏë»ó ß³ï ³ñ³· ëɳݳɩ©©© ä³ÑÁ ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ¿ñ« ³Ï³ÝçÇë ÑÝãáõÙ ¿ñª §î¿ñ ²·áÝdz« î¿ñ ²·áÝdz©©©©¦£ ²Û¹ å³ÑáõÝ ÛÇß»óÇ øñÇëï³÷áñ ØÇù³Û¿É»³ÝÇÝ©©© ²Ùáõñ Ï³ó« ³Ùáõñ ϳó« ëÇñï ¿Ç ï³ÉÇë ÇÝùë ÇÝÓ£
¬ ºÃ¿ ³Ûëï»ÕÇó áÕç åñÍݻ٫ ³ÝáõÝë ²Ùáõñ»³Ý åÇïÇ ¹Ý»Ù« ¬ Ùï³Í»óÇ£
§ê»õ ³·é³õÁ¦ ϳݷ ³é³õ© å³Ñ³ñ³ÝÇë ¹áõéÁ µ³ó ³ñÇÝ« ÿª ÇçÇ°ñ£
ºñµ ó³Í Çç³Û« éáõë ã»ÏÇëïÁ ã³ñ³Ëݹáõû³Ùµ ³ë³ó©
¬ ¸¿ DZÝã ¿« ɳõ ¿ñ« 㿱£
âå³ï³ë˳ݻóÇ£ ²Ûë ³Ý·³Ù ÇÝÓ Ýáñ¿Ý µ»ñ»É ¿Çݪ ´áõïÇñϳÛÇ µ³ÝïÁ£ ØïóñÇÝ ÙÇ Ëáõóª ÃÇõ ï³ëÝ»ñ»ù£
§î³ëÝ»ñ»ùÁ ã³ñ ÃÇõ ¿« ÙÇÝã»õ ³é³õûï ÇÝÓ Ï³ñáÕ »Ý ï³Ý»É ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»É¦« Ùï³Í»óÇ »õ ÙÇÝã»õ ÉáÛë ³ñÃáõÝ ÙݳóÇ« ³Ù¿Ý ÙÇ áïݳӳÛÝÇó ϳëϳͻÉáí£
ÈáÛëÁ µ³óáõ»ó©©© ³Û¹ ·Çß»ñáõ³Û íï³Ý·Ý ³Ýó»É ¿ñ« çÕ³ÛÇÝ Ûáõ½áõÙÝ»ñáí© µ³Ûó ϳÛÇÝ Û³çáñ¹ ·Çß»ñÝ»ñÁ£
ò»ñ»ÏÁ å³éÏ»óÇ »õ ËáñÁ ùáõÝ Ùï³Û« çÕ»ñë ù³Ûù³Ûáõ»É ¿ÇÝ£ Ö³ßÁª ÓÏ³Ý ÷ß»ñáí ³åáõñ« Ù»ñÅ»óÇ© ËÙ»Éáõ çáõñ å³Ñ³Ýç»óÇ Ñ»ñóå³ÑÇó© ëÇñïë ³ÛñõáõÙ ¿ñ£
ÜáñÇó ѳó³¹áõÉ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇ« ë³Ï³ÛÝ çáõñ ËÙáõÙ ¿Ç£ ºë ³ñ¹¿Ý í³ñÅáõ»É ¿Ç ³ÝûÃáõû³Ý« ë³ »ññáñ¹ ѳó³¹áõÉë ¿ñ£ ºññáñ¹ ûñÁ ëÏë»óÇ áïùáí ѳñáõ³Í»É ¹áÛÉÇ Ï³÷³ñÇãÇÝ »õ ·áé³É© ϳ÷³ñÇãÁ ÍéÙéáõ»ó£
¬ ´³Ýï³ñÏ»³ÉÁ ÷áÃáñÏáï ÏáíϳëóÇ ¿« Éë»óÇ ¹¿åÇ µ³ÏÁ ݳÛáÕ Ï³Ù»ñ³Ý»ñÇó« éáõë µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇ ËûëùÁ£ èáõëÝ»ñÁ ÏáíϳëóÇÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý ï³ù³ñÇõÝ »õ ÁÙµáëï Ù³ñ¹ÇÏ£
лñóå³ÑÁ ¹áõéë µ³ó»ó »õ ³ë³ó©
¬ ¶Çï¿ù« áñ Ù»Ýù µ³ßÝ»³* ¥³ßï³ñ³Ï¤ áõÝ»Ýù© ÏÁ ï³Ý»Ýù ³ÛÝï»Õ£
¥*äáõ·³ãáíëϳ۳ µ³ßÝ»³ © ¬ äáõ·³ãáí»³Ý ³ßï³ñ³Ï« áñÇ Ù¿ç Ýëï»óñ»É ¿ÇÝ ³åëï³Ùµ éáõë äáõ·³ãáíÇÝ« áñÇÝ Û»ïáÛ Ï³Ë»óÇÝ« ó³ñ»ñÇ ûñûù£ ²Û¹ ³ßï³ñ³ÏÁ Û³ÛïÝÇ ¿ éáõë å³ïÙáõû³Ý ٿ礣
¬ ØÇ»õÝáÛÝ ã¿± ³Ûëï»Õ ù³Õó»É ϳ٠³ßï³ñ³ÏáõÙ« å³ñáÝ« ³ë³óÇ Í³Õñ»Éáí£
§ä³ñáݦ µ³éÁ Ýñ³ ѳٳñ íÇñ³õáñ³Ï³Ý ¿ñ© ã³ë³óÇ §ïáí³ñÇß㦠¥ÁÝÏ»ñ¤£
ºõ DZÝãå¿ë ϳñáÕ ¿Ç §ÁÝÏ»ñ¦ ³ë»É ÇÝÓ Ù³Ñáõ³Ý ¹áõéÁ ѳëóÝáÕÝ»ñÇÝ£
Èë»É ¿Ç µ³ÝïáõÙ« áñ ѳó³¹áõɳõáñÝ»ñÇÝ ã»Ý ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÙ« ÙÇÝã»õ áñ ã¹³¹³ñ»óÝÇ£
âáññáñ¹ ûñÁ« ÇÝÓ Ñ³ñó³ùÝÝáõû³Ý ϳÝã»óÇÝ£
Üëï»óÇ ë»Õ³ÝÇ Ùûï« áñÇ »ï»õÇ å³ïÁ ï³Ëï³ÏÇó ¿ñ£
¸áõéÁ µ³óáõ»ó« Ý»ñë Ùï³õ ó³ñ³Ï³Ý ųݹ³ñÙÇ å¿ë ѳ·Ýáõ³Í ¥ÝÙ³ÝÝ»ñÇÝ ï»ë»É ¿Ç ϳ۳ñ³ÝáõÙ« ³Ûë Ù³ëÇÝ ·ñ»É »Ù ݳËáñ¹ ¿ç»ñáõÙ¤« ÷³ÛÉáõÝ »ñϳñ³×Çï ÏûßÇÏÝ»ñáí ¥ë³åû·¤« ÏáÕùÇݪ ÷³ÛÉáõÝ ë»õ ϳßáõÇó ³ïñ׳ݳÏÇ ³Ù³Ý« Ù¿çùÇݪ ·ûïÇ« ßáõñç 40-50 ï³ñ»Ï³Ý« ß¿Ï Ù³½»ñÁ ÙÇ ÏáÕÙÇ íñ³Û ë³Ýïñ³Í« ëɳõáÝÇÝ Û³ïáõÏ« µ³ó ¹»Õݳ·áÛÝ ÙáñÃáí« Ùëáï ùÃáí« Ï³åáÛï ³ãù»ñáí Ù¿ÏÁ£
Ò³ÛÝÁ µ³Ùµ ¿ñ« »ñµ»ÙÝ áñáï³·ÇÝ£
Üëï»ó« ѳݻó ÙÇ Ñ³ñó³ñ³Ý© ¬ ³ÝáõÝ ¬ ³½·³ÝáõÝ£
¬ ƱÝã µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ¿ù ѳó³¹áõÉ Û³Ûï³ñ³ñ»É« ¬ ѳñóñ»ó£
¬ ìÇ׳ÏÇë ³Ýáñáßáõû³Ý ѳٳñ« ¬ ³ë³óÇ£
²Û¹ å³ÑáõÝ Ý³ Çñ Í˳ËáïÁ Ý»ï»ó ùáíÇ ÃÕÿ ½³ÙµÇõÕÇ Ù¿ç« ½³ÙµÇõÕÁ µéÝϻ󩩩 »ë Ó³ÛÝ ãѳݻóÇ ¥Ï°áõ½¿ñ« áñ µ³ó³·³Ýã¿Çª å³Å³ñ ¥Ññ¹»Ñ¤£ ܳ áïùáí ۳ݷóñ»ó Ïñ³ÏÁ« ÙéÉï³Éáí ùÃÇ ï³Ï£ ²å³ í»ñ ϳó³õ« û¹³ÝóùÁ µ³ó ³ñ³õ« áñ ϳñÇù ãϳñ« óáõñï ¿ñ£ ºë ¹³ñÓ»³É Éé»óÇ« ѳëϳݳÉáí« áñ ¹ñ³Ýù ÝáÙ»ñÝ»ñ »Ý£
Üëï»óÇ« ÇÝã áñ µ³Ý ·ñ»ÉÇë ëÏë»ó ùÃÇ ï³Ï ѳÛÑáۻɫ éáõë³Ï³Ý »é³Û³ñÏ Ñ³ÛÑáÛ³Ýùáí£ ¥àõ½áõÙ ¿ñ ѳëϳóݻɫ ÿ ǵñ »ë ѳÛÑáÛ»É »Ù*©©© * λ³ÝùáõÙë ëáíáñáõÃÇõÝ ãáõݻ٠ѳÛÑáÛ»Éáõ« ÙdzÛÝ ëï³ËûëÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ·áñͳÍáõÙ »Ù ëï³Ñ³Ï µ³éÁ« áñÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ëáõïÇ Ñ³ÏáõÙ áõÝ»óáÕ¤£
¬ ì»ñç ïáõ¿ù ѳó³¹áõÉÇÝ« ¬ ³ë³ó£
¬ øë³Ý ³ÙÇë ¿« áñ Ýëï³Í »Ù »õ ù³ñß »Ý ï³ÉÇë ÇÝÓ µ³Ýï¿-µ³Ýï« ³Ýáñáß íÇ׳ÏáõÙ© íÇ׳Ïë áñáß¿ù« ¬ ³ë³óÇ£
ܳ áñáï³Ó³ÛÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó©
¬ γ٠ù»½ ÏÁ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»Ýù« ϳ٪ ÏÁ ùß»Ýù Ñ»éá¯õ »õ ÏÁ Ñ»ï³åݹ»Ýù ÙÇÝã»õ ·»ñ»½Ù³°Ý£
ºñµ ³ëáõÙ ¿ñª §ÏÁ ùß»Ýù Ñ»éá¯õ¦« ³Û¹ ñáå¿ÇÝ ï³Ëï³Ï¿ å³ïÇ »ï»õÇó Éëáõ»ó ÓÇáõ ËñËÇÝç©©©£ ºë Ý»ñùáõëï áõñ³Ë³ó³Û« áñáíÑ»ï»õ ÓÇÝ Ã¿° »ñ³½Ý»ñÇ« »õ ÿ° Ñ»ùdzÃÝ»ñÇ Ù¿ç µ³ñÇ Ýß³Ý ¿£
ØÇÝã»õ ³Ûëûñ ùÝÝÇãÇ Ó³ÛÝÁ ³Ï³ÝçáõÙë ¿£
¬ ƱÝã ¿ Ò»ñ ³ÝáõÝÁ« ¬ ѳñóñÇ£
¬ º³Ïáõß»õ« ¬ ³ë³ó µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ£
ÆÝÓ Í³Ýûà Ãáõ³ó ³Û¹ ³ÝáõÝÁ©©©© º³Ïáõß»õ« º³Ïáõß»õ« ÏñÏÝáõÙ ¿Ç ÙïùáõÙë« á±ñï»Õ »Ù Éë»É ³Û¹ ³ÝáõÝÁ« ²ëïáõ³Í ÇÙ£
ºñµ ϳٻñ³ë í»ñ³¹³ñÓ³Û« ëÏë»óÇ ÛÇßáÕáõÃÇõÝë ÷áñ÷ñ»É »õ ³Ñ³° Û³ÝϳñÍ ÛÇß»óÇ© ö³ñÇ½Ç éáõë ï³ñ³·ÇñÝ»ñÇ Ã»ñÃáõ٠ϳñ¹³ó»É ¿Ç Û³ÛïÝÇ ëáódzÉÇëï-Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ ÈíáíÇã ´áõñó»õÇ* ¥* ìɳ¹ÇÙÇñ ´áõñó»õÁ ¹Çٳϳ½»ñÍ»É ¿ñ §úËñ³Ý³¦ÛÇ »ñ»ëáõÝÙ¿Ï Éñï»ëÝ»ñÇ© ݳ»õª ïËñ³Ñéã³Ï ²½»ýÇÝ£ ²å³ ÇÝùÁ ³·»ÝïÝ»ñ ¿ñ Ùïóñ»É §úËñ³Ý³¦ÛÇ Ù¿ç£ ÐÇÙÝ»É ³é³çÇÝ â»Ï³Ý ö³ñǽáõÙ¤ ÙÇ Ûû¹áõ³ÍÁ ó³ñ³Ï³Ý §úËñ³Ý³¦ÛÇ Ý³ËÏÇÝ Éñï»ë« ³å³ª â»Ï³ÛÇ Éñï»ë ¹³ñÓ³Í º³Ïáõß»õÇ Ù³ëÇÝ£ ºñµ èáõë³ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ µáÉß»õÇÏ»³Ý Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ« §úËñ³Ý³¦ÛÇ ³·»ÝïÝ»ñÇ Ù¿Ï Ù³ëÁ ÷³ËãáõÙ ¿ Ȼѳëï³Ý£
²Û¹ï»ÕÇó §úËñ³Ý³¦Ý º³Ïáõß»õÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ ·³ÕïÝÇ ×³Ùµáí èáõë³ëï³Ý« ϳå å³Ñ»Éáõ« ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ èáõëÇáÛ §úËñ³Ý³¦ÛÇ ³·»ÝïÝ»ñÇÝ£ ºñµ º³Ïáõß»õÁ áïù ¿ ¹ÝáõÙ éáõë³Ï³Ý ÑáÕ« ï»ëÝáõÙ ¿« áñ ÁÝÏ»É ¿ â»Ï³ÛÇ ó³ÝóÁ©©©©£ â»Ï³Ý ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ º³Ïáõß»õÇݪ ϳ٠Çñ ·áñͳϳÉÁ ¹³éݳɫ ϳ٪ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõ»É£
º³Ïáõß»õÝ ÁÝïñáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ³é³ç³ñÏÁ »õ ¹³éÝáõÙ ¿ â»Ï³ÛÇ Ï³ñ»õáñ ³·»ÝïÁ£
²å³ª â»Ï³ÛÇ ÏáÕÙÇó áõÕ³ñÏõáõÙ ¿ ºõñá峫 ÷á˳ñù³Û ÜÇÏáÉ³Û ÜÇÏáɳۻõÇãÇ Ùûï« Çµñ»õ §úËñ³Ý³¦ÛÇ ³·»Ýï© ÷á˳ñù³Ý ãÇ Ï³ëϳÍáõÙ« º³Ïáõß»õÁ Ùdzå»ï³Ï³ÝÝ»ñÇ µáÉáñ ·Í»ñÝ áõ ϳå»ñÁ Ù³ïÝáõÙ ¿ â»Ï³ÛÇÝ« ÝáÛÝÇëÏ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ùdzå»ï³Ï³Ý ·áñÍÇã« Û³ÛïÝÇ Îáõï»åáíÇ ³é»õ³Ý·áõÙÁ ö³ñǽÇó£
²Ñ³° ³Ûë º³Ïáõß»õÝ ¿ñ ÇÙ ùÝÝÇãë©©©
Øï³Ñá·áõÃÇõÝ© ¬ ØáëÏáõ³ÛÇ µ³ÝïáõÙ ·ïÝáõ»Éë Çñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõÝ¿ñ£
²ñ¹»ûù ¹ñëÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñë ÇÝãå¿±ë »Ý« É»½áõÝ»ñÁ ÷³±Ï ¿£ ÆÙ É»½áõë Ñû ÷³Ï ¿« µ³Ûó ·Çï»Ù« áñ Ýñ³Ýù ¿É ³ÝÑá· ã»Ý£ лﳷ³ÛáõÙ« »ñµ ÂÇýÉÇëÇ úñó׳ÉÇ µ³ÝïáõÙÝ ¿Ç« Ù³ÛñÇÏÇë Ñ»ï ï»ë³Ïóáõû³Ý ÁÝóóùáõÙ å³ïÙ»ó« áñ »ñµ ØáëÏáõ³ ¿ Ù»ÏÝ»É å³ñëÇó ¹»ëå³ÝÇÝ ï»ëÝ»Éáõ« ÇÙ ËݹñÇë ³éÃÇõ« å³ï³Ñ»É ¿ ݳ»õ ï¿ñ ²ñë¿Ý ù³Ñ³Ý³Û êÇÙûÝ»³ÝÇÝ© ë³ ³ë»É ¿© §úñÑÝáõ»ë ¹áõ« áñ ³Û¹åÇëÇ ½³õ³Ï »ë ¹³ëïdzñ³Ï»É© É»½áõÝ ÷³Ï ¿« µáÉáñë ³å³Ñáí »Ýù¦£
سÛñÇÏë ¹ÇÙ»É ¿ñ ݳ»õ Ùûñ³ùñáç áñ¹Ç гÛÏ ´ÅßÏ»³ÝÇÝ ¥¶³Û¤« áñ ¹³ë³Ëûë ¿ñ ØáëÏáõ³ÛÇ ¼ÇÝáõáñ³Ï³Ý ²Ï³¹»ÙdzÛÇ£ гÛÏÁ Ëáëï³ó»É ¿ñ Çñ ϳñ»ÉÇÝ ³Ý»É« ÇÝÓ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ« ٳݳõ³Ý¹ áñ ÇÝÓ ÛÇßáõÙ ¿ñ ÂÇýÉÇëÇó£
سÛñÇÏë å³ïÙ»ó ݳ»õ« áñ ØáëÏáõ³ÛáõÙ ²Õ³ÙáíÝ»ñÇ ³é»õïñ³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏáõÙ »Õ³Í ųٳݳϫ »ñµ ÇÙ µ³Ýï³ñÏáõû³Ý Ù³ëÇÝ Ëûëù ¿ »Õ»É« óõñǽ»óÇ ÙÇ ÑÝã³Ï»³Ýª ²é³ù»É ä³ïÙ³·ñ»³ÝÁ ³ë»É ¿© ¬ §î»°ÕÝ ¿« ³Û¹ ¹³ßݳÏÁ ß³ï ÏáÙëáÙáÉÝ»ñ ¿ ç³ñ¹»É ³õñǽáõÙ©©©©¦£ ²Õ³ÙáíÝ»ñÁ Ýñ³Ý ¹ÇïáÕáõÃÇõÝ »Ý ³ñ»É« áñ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÇ Ù³ëÇÝ ÝÙ³Ý µ³Ý»ñ ã»Ý ³ëÇ£ ÜáÛÝ ³Û¹ ä³ïÙ³·ñ»³ÝÇ Ïñïë»ñ »Õµ³ÛñÁª ²ßáï ä³ïÙ³·ñ»³ÝÁ« áñ ö³ñǽáõÙ §ØáëÏáõ³ÛÇ ³ãù¦ ٳϳÝáõÝÝ áõÝ¿ñ« ÝáÛÝ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ñ áõÝ»ó»É ÇÙ Ù³ëÇÝ© ùÝÝÇãë ³ÝáõÝ ãïáõ»ó« µ³Ûó ÝáÛÝ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ ¿ñ ·áñͳͻɫ ÇÝã áñ Çñ Ù»Í »Õµ³ÛñÁ£
³õñǽáõÙ Â»Ù³Ï³Ý ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïáõû³Ý Ù¿ç µ³ËáõÙÝ»ñ »Õ»É ¿ÇÝ 1923-Çó ÙÇÝã»õ 1930 Ãáõ³Ï³ÝÁ« ÙÇÝã¹»é ³Û¹ Ãáõ»ñÇÝ »ë ³õñǽáõÙ ã¿Ç« ºõñáå³ÛáõÙ áõë³ÝáõÙ ¿Ç ÙÇÝã»õ 1928 ÃÇõÁ« ³Ûë ÃáõÇó ¿É ÙÇÝã»õ 1930 ÃÇõÁ ëáí»ï³Ï³Ý µ³Ýï»ñáõÙ ¿Ç »õ ÏáÙëáÙáÉ ã¿Ç ϳñáÕ Í»Í»É©©©©
гó³¹áõÉÇë »ûÃÝ»ñáñ¹ ûñáõ³Û ³é³õûï»³Ý »Ï³Ý« Û³ÛïÝ»óÇÝ« áñ í»ñç ï³Ù ѳó³¹áõÉÇë« ÇÝÓ ÂÇýÉÇë åÇïÇ áõÕ³ñϻݣ

 


14. ՄՈՍԿՈՒԱՅԷՆ ԹհՖԼԻՍ ՈՒ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ - ԴԷՊԻ ԱՁԱՏՈՒԹԻՒՆ
ԴՐՕՇԱԿ, ԺԸ տարի, Թիլ 11, 16 Սեպտեմբեր, էջ 9-10 (401-402)։

1930 ÃáõÇ Ø³ñï ³Ùëáõ³Û Ï¿ë»ñÝ ¿ñ£ ¶Ý³óùáí Ù»ÏÝ»óÇÝù« Ù¿Ï éáõë ã»ÏÇëïÇ »õ Ù¿Ï å³Ñ³ÏÇ áõÕ»Ïóáõû³Ùµ£ Îáõå¿áõÙ« áõñ ÇÝÓ Ýëï»óñÇÝ« ϳñ ÙÇ éáõë ù³Õ³ù³óÇ« Çñ ÏÝáç »õ ÷áùñ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï£ ê³ É³õ Ýß³Ý ¿ñ« ËëïáõÃÇõÝ ãϳñ£ ºë Ùûï »ñÏáõ ï³ñÇ ¿ñ« áñ ÷áùñ »ñ»Ë³Û ã¿Ç ï»ë»É« ÙËÇóñõáõÙ ¿Ç »ñ»Ë³ÛÇÝ ï»ëÝ»Éáí« µ³Ûó ã¿Ç ËûëáõÙ Ýñ³Ýó Ñ»ï£ Üñ³Ýù ¿É ѳëϳó»É ¿ÇÝ« áñ µ³Ýï³ñÏ»³É »Ù« ã¿ÇÝ ËûëáõÙ« µ³Ûó »ñµ»ÙÝ µ³ñÇ Ñ³Û»³óù ¿ÇÝ Ý»ïáõÙ ÇÝÓ íñ³Û£ Øûñáõùáí ¿Ç« ³Û¹ »õë Ýß³Ý ¿ñ« áñ µ³Ýï³ñÏ»³É ¿Ç« ÝÇѳñ³Íª ѳó³¹áõÉÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí£
ÂÇýÉÇëÇ â»Ï³ÛÇ µ³ÝïáõÙ ÝáñÇó ÇÝÓ ÙïóñÇÝ Ý»Õ áõ Íáõé ÙÇç³ÝóùÝ»ñáí Ùáõà ϳٻñ³Ý»ñÇó Ù¿ÏÁ£ ºñÏáõ íñ³óÇÝ»ñ ϳÛÇÝ« Ù¿Ï Ñ³Û« ³ÝáõÝÁª ²µáí»³Ý£
¬ ¸áõù ù³Ý³ù»éóDZ ¿ù« ¬ ѳñóñÇ£
¬ ²Ûá°« ¬ å³ï³ëË³Ý»ó« ¬ ʳã³ïáõñ ²µáí»³ÝÇ ë»ñݹÇó »Ù£
ØÇ í³ÃëáõÝ ï³ñ»Ï³Ý« ×»ñٳϳѻñ« Ï¿ë ×³Õ³ï ·ÉËáí« ³Ùáõñ ϳ½Ùáõ³Íùáí Ù¿ÏÝ ¿ñ£ ºë Û³ñ·³Ýùáí ïá·áñáõ»óÇ£
Ì˳Ëáï ãáõÝ¿Ç© ݳ áõÝ¿ñ« »ë Ó»éùÇ ë³åáÝ [û׳é] áõÝ¿Ç© ³ë³óª §ºÃ¿ ÇÝÓ ë³åáÝ ï³ù« »ë Ò»½ Í˳Ëáï ÏÁ ï³Ù¦« ë³åáÝë ïáõ»óÇ« ÇÝÓ ÑÇÝ· ѳï Í˳Ëáï ïáõ»ó ²µáí»³ÝÁ£

* * *

ÆÝÓ ï³ñ³Ý ùÝÝÇãÇ Ùûï£ Ð³Û ¿ñ« äûÕáë»³Ý ³ÝáõÝáí£
¬ Ò»½ åÇïÇ Éáõë³Ýϳñ»Ýù« Û»ïáÛ »ë Ò»½ åÇïÇ áõÕ³ñϻ٠ä³ñëϳëï³Ý« ¬ ³ë³ó Ñ»ÕÇݳÏáõû³Ùµ« µ³Ûó ÇÝÓ ½·³óÝ»É ï³Éáí Çñ µ³ñ»³ó³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ£
Üϳñáõ»óÇ« Ùûñáõùáí Ýϳñë Û»ïáÛ ÷³Ïóñ»É ¿ÇÝ ³Ýó³·ñÇë ¥Â³õñǽáõÙ ùñáçë ³ÙáõëÇÝÁª ²É»ù ê³·ÇÝ»³ÝÁ ãÃáÕ»ó« áñ å³ïé»Ù ³Û¹ Ýϳñë« ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ ¿É áõݻ٤£
ºñµ ϳٻñ³Û í»ñ³¹³ñÓ³Û« »ñÏáõ íñ³óÇÝ»ñÁ ѳñóñÇÝ« ÿ DZÝã »Õ³õ© ³ë³óÇ« áñ Éáõë³Ýϳñ»óÇÝ »õ Û³ÛïÝ»óÇÝ« áñ ä³ñëϳëï³Ý åÇïÇ áõÕ³ñÏ»Ý ÇÝÓ©
¬ ²Ûëûñ ²åñÇÉÇ Ù¿ÏÝ ¿« ù»½ ˳µ»É »Ý« ¬ ³ë³óÇÝ©©©©

úñó׳ɳÛÇ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ µ³ÝïáõÙ ÇÝÓ ¹ñÇÝ ÙÇ Ï³Ù»ñ³Û« áõñ ÇÝÝëáõÝ ïáÏáëáí ÂÇýÉÇëÇ ÏÇÝïûÝ»ñ ¿ÇÝ µ³Ýï³ñÏáõ³Í© ëñ³Ýù ï»ë³Ý« áñ Çñ»ÝóÇó ï³ñµ»ñ ïÇåÇ Ù³ñ¹ »Ù« ÇÝÓ Ýëï»óñÇÝ Ï³Ù»ñ³ÛÇ í»ñÇ ·ÉáõËÁ« óËïÇ íñ³Û£ Ø¿ÏÁ Ýñ³ÝóÇó ѳñóñ»ó© §²Ëå¿ñ ç³Ý« ¹áõ Ù»½³ÝÇó ã»ë« ù»½ ÇÝãDZ »Ý µ»ñ»É Ù»½ Ùû念
¬ êÇñ»ÉÇë« »ë ¿É ã·Çï»Ù ÿ ÇÝãá°õ« ¬ ³ë³óÇ£
ÆÙ ³Ûë §ëÇñ»ÉÇë¦ µ³éÁ Ýñ³Ýó ß³ï ¹áõñ »Ï³õ« »õ ëÏë»óÇÝ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ÇÝÓ å³ïÇõÝ»ñ ï³É« ٳݳõ³Ý¹ ØáõÏáõã ³ÝáõÝáí ÙÇ ÏÇÝïû« áñ ɳõ »ñÇï³ë³ñ¹ ¿ñ£ ºñµ ׳ßÁ µ³Å³ÝáõÙ ¿ÇÝ« ÏÇÝïûÝ»ñÁ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÇÙ åݳÏë ¿ÇÝ µ»ñáõÙ ï³ÉÇë ÇÝÓ« Û»ïáÛ Çñ»ÝóÝ ¿ÇÝ í»ñóÝáõÙ£
¬ ƱÝã µ³ÝÇ å¿ïù áõÝ»ë« ¬ ѳñóñ»ó ØáõÏáõãÁ£
¬ Ì˳ËáïÇ« ¬ ³ë³óÇ£
ÆëÏáÛÝ §Ù³Ëáñϳۦ Ïáãáõ³Í Í˳Ëáï ïáõÇÝ ÇÝÓ£ ²Ûë Ù³ËáñÏ³Ý ³Ù»Ý³Ñ³ë³ñ³Ï« µ³Ûó ùÇã íݳë³Ï³ñ ¿© Í˳ËáïÇ ×ÇõÕ»ñÇ Ïïáñï³ÝùÝ ¿« åÇïÇ ÷³Ã³Ã»É ÃÕÃÇ Ù¿ç »õ Í˻ɣ
¬ Ò»½ ÇÝãá±õ »Ý µ³Ýï³ñϻɫ ¬ ѳñóñÇ£
¬ ܳÉá·Ç ¥ïáõñù¤ ѳٳñ© ¿Ýù³Ý ݳÉá· ¹ñÇÝ Ù»ñ íñ³Û« áñ ãϳñáÕ³ó³Ýù í׳ñ»É« µ³Ýï³ñÏ»óÇÝ£ àÙ³Ýù Ù»½ÝÇó Óáõ« ϳݳãÇ« åïáõÕ« ÓáõÏ Í³ËáÕÝ»ñ »Ý£ ¥²ÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¹»é»õë ܾä-Ǫ Üáñ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý Ñ»ïù»ñÁ ϳÛÇÝ© 1930Çó ëÏëáõ»ó êï³ÉÇÝÇ ÏáÉËá½Ý»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« »õ ³Ù¿Ý Ù³ëݳõáñ ݳ˳ӻéÝáõû³Ý í»ñç ïñáõ»ó¤£
ò»ñ»ÏÝ»ñÁ ÏÇÝïûÝ»ñÇÝ ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ£ ØáõÏáõãÇÝ Ñ³ñóñÇ« ÿ DZÝã »Ý ³ÝáõÙ© §ê»õ Ñá°ÕÇ íñ³Û ³ß˳°ïáõÙ »Ýù©©©¦£ àõñ»Ùݪ ÑáÕ ¿ÇÝ ÷áñáõÙ£
γٻñ³Ý Áݹ³ñÓ³Ï ¿ñ© »ñ»ÏáÝ»ñÁ ÏÇÝïûÝ»ñÁ å³ñ ¿ÇÝ µéÝáõÙ »õ »ñ·áõÙ£ Ø¿ÏÁ ϳñ« áñ ÏÇÝïû ã¿ñ« Ýñ³Ý ã¿ÇÝ íëï³ÑáõÙ« »õ Çëϳå¿ë« áñ ÁÝóóùÁ ϳëϳͻÉÇ ¿ñ« »ñ·»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ³Ýå³ñÏ»ßï µ³é»ñ ¿ñ ³ñï³µ»ñáõÙ£
سÛñÇÏë ï»ë³Ïóáõû³Ý »Ï³õ© Ëݹñ»óÇ« áñ µ³ÝïÇ Ë³ÝáõÃÇó ß³ï Í˳Ëáï ·ÝÇ« µ³Å³Ý»óÇ ÏÇÝïûÝ»ñÇݪ ǵñ»õ å³ñïùÇë ÷áËѳïáõóáõÙ£ Þ³ï ïå³õáñáõ»óÇÝ »õ ÇÝÓ ³ñ¹¿Ý Çñ»ÝóÇó ¿ÇÝ Ñ³ßõáõÙ« ٳݳõ³Ý¹« »ñµ ³ë³óÇ« áñ 1917-1919 Ãáõ»ñÇÝ ÂÇýÉÇë »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï ÏÇÝïû ͳÝûÃÝ»ñ »Ù áõÝ»ó³Í£ ¶³µñÇ¿É êáõݹáõÏ»³ÝÇ §ä¿åû¦ åÇ¿ëÝ ¿É Û³×³Ë ï»ë»É »Ù ²ñïÇëï³Ï³Ý óïñáÝáõÙ£
§Î³ñ¹³óáõáñ Ù³ñ¹ ³¦« ¬ ³ëáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ ÏÇÝïûÝ»ñÁ£
´³Ýï³ñÏáõû³Ýë ÁÝóóùáõ٠ѳ׻ÉÇ å³Ñ»ñÁ ÏÇÝïûÝ»ñÇ Ñ»ï »Õ³Ý£
²å³ ÇÝÓ ¹ñÇÝ ÙÇ Áݹ³ñÓ³Ï Ï³Ù»ñ³ÛáõÙ« ³é³ÝÓÇÝ£ äïáÛïÇ ¿É ¹áõñë ã¿ÇÝ µ»ñáõÙ£
³Ëï ¿É ãϳñ« å³éÏáõÙ ¿Ç ·»ïÝÇÝ© ³Ûë ³Ý·³Ù ¿É ÙÏÝ»ñÝ ÇÝÓ Ñ³Ý·Çëï ã¿ÇÝ ï³ÉÇë© ÙÇ ï»ë³Ï ÙáõÏ ï»ë³Û« áñ ½³ñٳݳÉÇ ¿ñ© áïùÇ Ã³Ã»ñÇ Ù³ïÝ»ñÁ ·Ý¹ÇÏÝ»ñ áõÝ¿ÇÝ£
γٻñ³Ý»ñÇó ³½³ï µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÁ Û³×³Ë µ³ó ¿ÇÝ ³ÝáõÙ ¹é³Ýë ¹éݳÏÁ« ݳÛáõÙ« »ñµ»ÙÝ ¿É ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ ³ÝáõÙ© »ñ»õáõÙ ¿ñ« áñ Ýñ³Ýó Ù¿ç Éñï»ëÝ»ñ ϳÛÇÝ£
¸é³Ýë ¹ÇÙ³óÇ å³ïÇ íñ³Û ·ñ»É ¿Çݪ §Ø³°ñ³« ëÇñ»ÉÇë©©©©¦£ سñ³ ³ÝáõÝáí ÙÇ ë»ñµ µ³ñ»Ï³ÙáõÑÇ áõÝ¿Ç ö³ñǽáõÙ© Ýñ³ ³ÝáõÝÝ ¿ñ£ àõñ»ÙÝ ö³ñÇ½Ç ÇÙ Ï»³Ýùë Éñï»ë»É ¿ÇÝ£
ØÇ ³Ý·³Ù ¿É« »ñµ Ù³Ûñë áõï»ÉÇù ¿ñ µ»ñ»É« ÷³Ã³Ã»É ¿ñ éáõë»ñ¿Ý ïå³·ñáõ³Í ÃÕûñÇ Ù¿ç© Ï³ñ¹³óǪ §ÎÝ»³½ º·áñ Ø»ÉÇù ì³ñ¹³Ý»³Ý©©©¦ ÎÝ»³½ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Çß˳ݫ ³½Ýáõ³Ï³Ý©©© سÛñë éáõë»ñ¿Ý ã·Çï¿ñ« µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ áõï»ÉÇùÁ ùÝÝáÕ íñ³óÇÝ»ñÝ ¿É ã¿ÇÝ Ï³ñ¹³ó»É© å³ïéï»óÇ£ º·áñ Ø»ÉÇù ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ Ù³ÛñÇÏÇë Ñûñ»Õµûñ ïÕ³Ý ¿ñ ÂÇýÉÇëáõÙ« ³Ýó»³Éáõ٠ѳñáõëï ¿ñ »Õ»É© ïáõÝ »õ ³Û·Ç áõÝ¿ñ ÂÇýÉÇëáõÙ« µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ ·ñ³õ»É ¿ÇÝ« Çñ»Ý Ù¿Ï ë»Ý»³Ï ¿ÇÝ ïáõ»É£ سÛñÇÏÇë ½·áõß³óñÇ« áñ Ù¿Ï ¿É ³Û¹ ÃÕûñÇó ã·áñͳÍÇ£
ØÇ ûñ ¿É Ù³ÛñÇÏë »Ï³õ« ë»õ»ñ ѳ·³Í© ë³ñë³÷»óÇ© µ³ÝÇó »ñ»õ³ó« áñ º·áñÝ ¿ñ Ù»é»É£ ÆÙ º³ñáëɳõÉ »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï º·áñÁ ÙÇ Íñ³ñ áõï»ÉÇù Ýáõ¿ñ ¿ñ áõÕ³ñϻɫ µ³Ûó »ë ãëï³ó³Û£ ÆÝÓ ëÇñáõÙ ¿ñ »õ ϳÝãáõÙª §»Õµ³Ûñ ²Ý¹ñ¿¦« »ë Çñ»Ýª §»Õµ³Ûñ º·áñ¦£
ØÇ ûñ ¿É Ù³ÛñÇÏÇë µ»ñ³Í ϳåáóÁ Ïáñ³õ µ³ÝïáõÙ© Éáõñ ïáõÇ« íñ³óÇ µ³Ýï³å³ÑÁ µ»ñ³õ« Ù¿Ï ³é Ù¿Ï óáÛó ïáõ»ó« ѳëï³ï»óÇ áñ ÇÙÝ »Ý« ï³ñ³õ« »õ ³ÛÉ»õë ãëï³ó³Û Çñ»ñëª áñáÝù ·ïÝáõ»É ¿ÇÝ©©©©
úñó׳ɳÛÇ µ³ÝïáõÙÝ ¿ñ ·ïÝõáõÙ Ùß»óÇ ²É»ùë³Ý ØáíëÇ뻳ÝÁ© ¹é³Ýë »ï»õÇó ³ë³ó« áñ ÇÝùÁ Ȼѳëï³ÝÇó í»ñ³¹³éݳÉáí« µéÝ»É ¿ÇÝ Çµñ»õ ëå»ÏáõÉdzÝïÇ ¥ã³ñ³ß³ÑáÕ¤« ä³ñëϳëï³Ý åÇïÇ ù߻ݣ ²ë³óÇ« áñ ÇÝÓ ¿É ³ë»É »Ý« áñ ä³ñëϳëï³Ý åÇïÇ ³ùëáñ»Ý© ³ë³óª §²ëïáõ³Í ³ÝÇ Ù»½ ÙdzëÇÝ ³ùëáñ»Ý« ¿ëï»Õ Ù¿ÏÁ ãϳ۫ áñ Ñ»ïÁ ËûëÇÙ¦£
ºë ¿É ÙÏÝ»ñáí ¿Ç ½µ³Õáõ³Í© Ï»ñ³ÏñáõÙ ¿Ç »õ ¹ÇïáõÙ Ýñ³Ýó ³ñ³· »õ »ñÏãáï ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ£

* * *

¶Ý³óùáí Ù»½« ÑÇÝ· Ñá·áõª »ñ»ù Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ« ²É»ùë³Ý ØáíëÇë»³Ý »õ »ë« ï³ñ³Ý ܳËÇç»õ³ÝÇ µ³ÝïÁ© ÑáÕ¿ Û³ï³Ï« ÙÇ ù³ÝÇ ÷³Ûï¿ µ³ñ³Ï ëÇõÝ»ñÇ íñ³Û ÙÇ ï³Ëï³Ï³Ù³Í« áñÇ íñ³Û ï»Õ³õáñáõ»óÇÝù£
Ú³çáñ¹ ûñÁ Ù»½ª ÑÇÝ· Ñá·áõë« ï³ñ³Ý ë³ÑٳݳٻñÓ ÙÇ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý µ³Ýï« áñ ÏáãõáõÙ ¿ñ §åá·ñ³ÝÇãÝÇ ûï¹»É ¶¿å¿áõ¦ ¥¶¿å¿áõ-Ç ë³ÑٳݳٻñÓ µ³Å³ÝÙáõÝù¤£
γٻñ³Ý ³ÛÝù³Ý Ý»Õ ¿ñ« áñ ÑÇÝ· Ñá·Çë ÏáÕù-ÏáÕùÇ ã¿ÇÝù ϳñáÕ å³éÏ»É ¬ å³éÏáõÙ ¿ÇÝù ɳÛÝùÇÝ« áïÝ»ñë å³ïÇÝ Û»Ý³Í©©© ²É»ùë³ÝÁ ѳÛÑáÛáõÙ ¿ñ© Çñ»Ý ½·áõß³óñÇ« áñáíÑ»ï»õ Éë»É ¿Ç µ³ÝïáõÙ« áñ »ñµ»ÙÝ å³ï³Ñ»É ¿« Ù¿ÏÇÝ ³ë»É »Ý« ÿ ³ùëáñáõÙ »Ý« ׳ٵÇÝ µ³Ý»ñ ¿ µ³ó ÃáÕ»É µ»ñÝÇó« â»Ï³Ý Ýñ³Ý Û»ï ¿ ï³ñ»É ë³Ñٳݳ·ÉËÇó »õ©©© ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»É£
ºñµ Ù»½ ¹áõñë µ»ñÇÝ ï³Ý»Éáõ« ݳۻóÇ ³ç ÏáÕÙë »õ ϳñÏ³Ù³Í ÙݳóÇ© ²ñ³ñ³ïÁ »ñ»õáõÙ ¿ñ ³ÙµáÕçáíÇÝ« ·³·³ÃÇÝ ÙÇ Ù»Í ³Ùå¿ ûճϫ áñÇ ÙÇçáí ³ñ»õÇ ×³é³·³ÛÃÝ ÁÝÏ»É ¿ñ É»é³Ý íñ³Û©©© ºë ß³ï ³Ý·³ÙÝ»ñ ¿Ç ï»ë»É سëÇëÁ« ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ³Ý·³Ùª Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ï³ñµ»ñ ¿ñ© ë·³õáñÇ ï»ëù áõÝ¿ñ« ûñ»õë ³ÛÝ å³ï׳éáí« áñ í»ñçÇÝ ³Ý·³ÙÝ ¿Ç ï»ëÝáõ٠سëÇëÁ« г۳ëï³ÝÇ á·ÇÝ£
³Ëͳ·ÇÝ ë·³õáñÇ å¿ë Ñ»é³ó³Û£
æáõÉý³ÛÇ §µ³Ýï¦Á ×Çßï ѳõ³µáõÝ ¿ñ© å³ï»ñÁ ó»ËÇó« íñ³Ý ÑáÕÇ »õ ÷áßáõ óÝÓñ ß»ñï© å³éÏ»Éáõ ÑáÕ¿ µ³ñÓñ ÙÇ ß»ñï« »ñµ ¹ÇåãáõÙ ¿ÇÝù å³ïÇÝ« óÝÓñ ÷áßÇ ¿ñ ó÷õáõÙ£
ØÇ ûñ ¿É Ù»½ ï³ñ³Ý ýǽÇù³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ© ·»ñ³ÝÝ»ñ ¿ÇÝù ÷á˳¹ñáõÙ©
²É»ùë³ÝÁ ѳÛÑáÛáõÙ ¿ñ© §Ï°³½³ïáõDZÝù ³°Ûë ¹ÅáËùÇó« ÿ± á㦣
²ñ³ùëÇ Ï³ÙáõñçÇ Ùûï« Ù»ñ Çñ»ñÁ Û³ÝÓÝ»óÇÝ Ù»½£ Æñ»Ýó Ùûï å³Ñáõ³Í Ù»ñ ¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ Ù»Í ÃáõÕà ïáõÇÝ« áñÇ íñ³Û ·ñáõ³Í ¿ñª §ØÇÝã»õ í»ó ³ÙÇë ϳñáÕ ¿ù ·³É ·³Ýӻɩ©©©¦£ à±í ¿ñ Ë»Ýóó»É« áñ í»ó ³ÙÇë Û»ïáÛ ·³ñ Çñ ÙÇ ù³ÝÇ éáõµÉÇÝ ·³ÝÓ»Éáõ »õ Ýáñ óϳñ¹ ÁÝÏÝ»Éáõ©©©
Ø»ñ å³ëåáñïÝ»ñÁ ãïáõÇÝ Ù»ñ Ó»éùÁ« ÙÇ ã»ÏÇëï Ù»½ Ñ»ï ù³ÛÉ»ó ²ñ³ùëÇ Ï³ÙáõñçÇ ÙÇÝã»õ Ï¿ëÁ« å³ëåáñïÝ»ñÁ Û³ÝÓÝ»ó å³ñëÇÏ å³ßïûÝ»³ÛÇÝ£
²ñ³ùëÇ Ï³ÙáõñçÇó ÙÇÝã»õ å³ñëÏ³Ï³Ý æáõÉý³ Ù¿Ï áõ Ï¿ë ùÇÉûÙ¿ÃñÇ ã³÷ ¿© ÙÇçáó ãϳñ« ߳ɳϻóÇÝù Ù»ñ ϳåáóÁ »õ áïùáí ׳ٵ³Û ÁÝϳÝù£ à°ã ÙÇ Ïáå¿Ï ãáõÝ¿ÇÝù« ã·Çï¿ÇÝù« ÿ ÇÝã ¿ ëå³ëáõÙ Ù»½ å³ñëÏ³Ï³Ý æáõÉý³ÛáõÙ£ Ö³ÙµÇÝ ï»ëÝ»Ýù ÙÇ Ñ³Û ³é»õïñ³Ï³Ý Çñ ïÕ³ÛÇ Ñ»ï ·³ÉÇë ¿« ³ÝóÝ»Éáõ éáõë³Ï³Ý æáõÉý³© ²É»ùë³ÝÝ ³ë³ó© ¬ §¾°« îÇ·ñ³Ý ¶áõÉáÛ»³ÝÝ ¿« ͳÝûà »Ù« »ë ëñ³ÝÇó ¹ñ³Ù å³ñïù ÏÁ í»ñóݻ٦ »õ Ùûï»ó³õ£
¬ ä³ñáÝ îÇ·ñ³Ý« »ë ²É»ùë³Ý ØáíëÇ뻳ÝÝ »Ù« ÇÝÓ ×³Ý³ãáõÙ »ë© Ù»½ ³ùëáñ»óÇÝ ³Ûë ³÷Á« ¹ñ³Ù ãáõÝÇÝù« ÙÇ ùÇã ¹ñ³Ù å³ñïù ïáõñ« ³õñǽáõÙ ÏÁ í»ñ³¹³ñÓݻ٠¹áɳñáí£
¬ ƱÝã ѳßáõáí« Ç±Ýã ѳßáõáí« ¬ ѳñóñ»ó îÇ·ñ³ÝÁ£
¬ úñáõ³Û Ïáõñëáí« ¬ ³ë³ó ²É»ùë³ÝÁ£
¬ â¿°« ã¿°« Ù»½Ç Ó»é ãÇ ï³Û« Ù»½Ç Ó»é ãÇ ï³Û« ¬ ³ë³ó îÇ·ñ³ÝÁ »õ ù³Ûɻ󩩩
ºñµ ²É»ùë³ÝÁ »Ï³õ ÇÝÓ Ùûï« ³ë³óÇ© §¾¹åÇëÇ Ù¿ÏÇó ³ñÅ¿±ñ å³ñïù áõ½»É¦© §ºë ϳñÍ»óÇ« ÿ ¹³ Ù³ñ¹ ¿« ÏÁ ѳëÏ³Ý³Û Ù»ñ ³ùëáñ³Ï³ÝÇ íÇ׳ÏÁ¦« ·³Ý·³ïáõ»ó ²É»ùë³ÝÁ£
ä³ñëÇó æáõÉý³ÛáõÙ Ý»ñϳ۳ó³Ýù å³ëåáñïÇ µ³ÅÝáõÙ£ ä³ßïûÝ»³Ý ݳۻó Ù»ñ ³Ýó³·ñ»ñÇÝ »õ Ù»ñ ¹¿ÙùÇÝ« ³ë³ó« ¬ §Ø¿ÏÁ í³×³é³Ï³Ý« ÙÇõëÁª áõë³ÝáÕ« ÙÇõëÝ»ñÁª å³ßïûÝ»³Û£ ²Ù¿Ý ٿϹ ãáñë Õé³Ý åÇïÇ í׳ñ¿ù©©©¦£ Ø»Ýù ëÙù»óÇÝù© ¬ §¸ñ³Ù ãáõÝÇÝù¦« ¬ ³ë³óÇÝù£ §ì³×³é³Ï³Ý« áõë³ÝáÕ« µ»Ë áõ Ùûñáõùáí« ¹ñ³Ù ãáõÝDZù© ¹¿ ³Ù¿Ý ٿϹ ·áÝ¿ ï³ë ß³ÑÇ í׳ñ¿ù¦« ¬ ³ë³ó å³ßïûÝ»³Ý© §âáõÝÇÝù¦« ¬ ³ë³óÇÝù« ï»ëÝ»Éáí« áñ å³ßïûÝ»³Ý Ù»ñ ½·³óáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ¿ ˳ÕáõÙ£ §ì³¯Ñ« ï³ë ß³ÑÇ ¿É ãáõÝÇù© ÑÇÝ· Ñá·áõ¹ ѳٳñ Ï°³ÝÇ »ñÏáõ Õé³Ý« ï³ë ß³ÑǦ« ¬ ³ë³ó£ ²Û¹ å³ÑáõÝ Ù»ñ Ãáõñù ³ùëáñ³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ³ë³ó å³ßïûÝ»³ÛÇÝ© §²Õ³°« ³õñǽáõÙ ³ÛëÇÝãÇÝ ×³Ý³ãá±õÙ »ë¦© å³ßïûÝ»³Ý ³ë³ó© §²Ûá°« ɳõ µ³ñ»Ï³Ùë ¿¦© §¸¿ ³Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ ÇÝÓ »ñÏáõ Õé³Ý« ï³ë ß³ÑÇ å³ñïù ïáõ¿ù« »ë ³õñǽÇó ³Ýå³ÛÙ³Ý Ó»½ ÏÁ í»ñ³¹³ñÓݻ٦« ¬ ³ë³ó ÃáõñùÁ£

ä³ßïûÝ»³Ý ã³é³ñÏ»ó© Ó»éùÁ ï³ñ³õ ÅÇÉ¿ÛÇ ·ñå³ÝÁ« »ñÏáõ Õé³Ý« ï³ë ß³ÑÇ ïáõ»ó ÃáõñùÇÝ« ÃáõñùÝ ¿É í׳ñ»ó Ýñ³Ý« å³ëåáñïÝ»ñë ëï³ó³Ýù »õ ùñïÝ³Í ¹áõñë »Ï³Ýù£

 


15. ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՀՈՂԻ ՎՐԱՅ. - ԱԶԱՏ, ԲԱՅՑ ՏԱՐԱԳԻՐ
ԴՐՕՇԱԿ, ԺԸ տարի, Թիւ 12, 30 Սեպտեմբեր, 1987, էջ 9-11 (445-447)։

¸ñëáõÙ Ù»½ ѳݹÇå»ó ï³ñ³·Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó ²ñ³Ý« áñ µ»éݳï³ñ ûÃûÝ»ñ ¿ñ ·áñÍ ³ÍáõÙ© ÇÝÓ ×³Ý³ã»ó« ·Çï¿ñ« áñ µ³Ýï³ñÏáõ»É »Ù« å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó Çñ ÇÝùݳ߳ñÅáí ÇÝÓ Â³õñǽ ï³Ý»Éáõ£ öñÏáõÃÇõÝ ¿ñ© ÙdzÛÝ Ã¿ åÇïÇ Ñ³Ý¹Çå¿Ç æáõÉý³ÛÇ Ñ»é³·ñ³ïáõÝ« ѻ鳷ñ¿Ç Ù»ñ ÷»ë³Û ²É»ù ê³·ÇÝ»³ÝÇÝ« áñ ѻ鳷ñ³ï³Ý ɳïÇÝ µ³ÅÝÇ Ï³é³í³ñÇãÝ ¿ñ« Û³ÛïÝ¿Ç« áñ »Ï»É »Ù æáõÉý³« ³½³ï »Ù ³ÛÉ»õë£ ²Û¹å¿ë ¿É ³ñÇ« ѻ鳷ñ³ï³Ý å³ñëÇÏ å³ßïûÝ»³Ý ß³ï ɳõ ׳ݳãáõÙ ¿ñ ²É»ùÇÝ« ÇëÏáÛÝ Ñ»é³·ñ»ó ³Ýí׳ñ£
¶Ý³óÇ »õ Ýëï»óÇ ²ñ³ÛÇ µ»éݳï³ñ ÇÝùݳ߳ñÅÇ í³ñÇãÇ ÏáÕùÇ ï»ÕÁ« ÇÝùݳ߳ñÅÁ åÇïÇ Ù»ÏÝ¿ñ »ñ»ù ų٠ۻïáÛ£ ²ñ¹¿Ý ·Çß»ñ ¿ñ« ÉáõëÝáï« ùÝ»óÇ ÇÝùݳ߳ñÅÇ Ù¿ç£

* * *

гñ³½³ïÝ»ñÇë Ó³ÛÝÁ ÇÝÓ ³ñÃݳóñ»ó §¾ëï»Õ ¿ ²Ý¹ñ¿Ý¦« ¬ ³ëáõÙ ¿ñ ëÇñ»ÉÇ ²É»ùÁ£ øáÛñë ¿ñª êÇñ³ÝáÛßÁ »õ å³ñáÝ ì³Õ³ñß³Ï ¼³ù³ñ»³ÝÁ« áñÇ Ù³ñ¹³ï³ñ ûÃáÛáí »Ï»É ¿ÇÝ£
²Ûëï»Õ ¿ñª ׳ٵÇÝ É³ñáõ³Í çÇÕ»ñë ß³ñÅáõ»óÇÝ »õ »ë ãϳñáÕ³ó³Û ÇÝÓ ½ëå»É« ëÏë»óÇ Ñ»Ï»Ï³É£ ´³Ýï³ÛÇÝ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ˳ջñÁ« ٳݳõ³Ý¹ ²Ý¹ñ¿»õ³ÛÇ ëïáñÇÝ ½ñå³ñïáõÃÇõÝÁ« áñ ǵñ ÿ »ë ýñ³Ýë³Ï³Ý ³·»Ýï ¿Ç« Ëáó»É ¿ÇÝ ÇÙ ÇÝùݳëÇñáõÃÇõÝë£ ´³Ûó ÙÇõë ÏáÕÙÇó Ñå³ñï ¿Ç« áñ á°ã ØáëÏáõ³ÛÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñë« á°ã »ë« áãÇÝã ã¿ÇÝù Û³Ûïݻɫ µáÉáñë å³Ñ»É ¿ÇÝù Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ëñµ³½³Ý ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ£
ØdzÛÝ 1937-ÇÝ« ³ÛëÇÝùÝ Ç٠ѳݹÇåáõÙÇó ÇÝÁ ï³ñÇ Û»ïáÛ« »ñµ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝáõÙ ëÏëáõ»óÇÝ ëï³ÉÇÝ»³Ý ¹³Å³Ý Ù³ùñ³·áñÍáõÙÝ»ñÁ« Éë»óÇÝù« áñ ØáëÏáõ³ÛÇ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñª êÙµ³ï ʳã³ïñ»³ÝÇÝ« ²ñë¿Ý Þ³ÑÙ³½»³ÝÇÝ« ´³·ñ³ï Âá÷㻳ÝÇÝ »õ ïÇÏÝáçÁ« ûñ© лÕÇÝ¿ ػ͵áÛ»³ÝÇÝ ùᯐ ¿ÇÝ êǵÇñ© ÁÝÏ»ñ ²ñë¿Ý Þ³ÑÙ³½»³ÝÁ Ë»Ýóó»É ¿ñ« ÇëÏ ÙÇõëÝ»ñÝ ¿É ³ÝÛ³Ûï³ó³Ý êǵÇñÇ ¹³Å³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ« ½áÑ ·Ý³Éáí Ù³ñ¹³Ï»ñ µáÉß»õǽÙÇ ØáÉáËÇÝ£ ÀÝÏ»ñÝ»ñ ÎáñÇõÝ Ô³½³½»³ÝÁ« îÇ·ñ³Ý ²õ»ïÇ뻳ÝÁ« ê³Ñ³Ï êï»÷³Ýá뻳ÝÁ »õë ³ÝÛ³Ûï³ó³Ý êǵÇñÇ ë³éݳٳÝÇùÝ»ñáõÙ©©© Üñ³Ýù µáÉáñÁ ëáíáñ³Ï³Ý ½áÑ»ñ ã¿ÇÝ« ³Ûɪ ݳѳï³ÏÝ»ñ« áñáíÑ»ï»õ ·³Õ³÷³ñÇ Ñ³Ù³ñ ½áÑáõ»óÇÝ© Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ »õ ³½³ïáõû³Ý ѳٳñ£

* * *

Îáõë³Ïó³Ï³Ý ·³Õïݳå³Ñáõû³Ý ³ÛÝù³Ý ݳ˳ÝÓ³ËݹÇñ ¿Ç« áñ Ùïùáíë ϳëÏ³Í ¿ñ ³ÝóÝáõÙ© §âÉÇÝÇ Ã¿ ²ïñå³ï³Ï³ÝÁ ëáí»ï³Ï³Ý³ó»É ¿ »õ ÇÝÓ áõÕ³ñÏ»óÇÝ ³Ûëï»Õ« ·³ÕïÝÇùÝ»ñë ³Ûëï»Õ ÇٳݳÉáõ©©© åÇïÇ ÷áñÓ»Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñÇݦ© ¬ Ùï³ÍáõÙ ¿Ç »õ ½·áÛß áõ í»ñ³å³Ñ ¿Ç« »ñµ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ³Ûó»ÉáõÙ ¿ÇÝ ÇÝÓ£
ØÇ ûñ ÁÝÏ»ñ ¶³ëå³ñ Ú³Ïáµ»³ÝÝ ÇÝÓ ³ë³ó©
¬ Ø»ñ ÁÝÏ»ñ гÛÏ³Ï ÎáëáÛ»³ÝÁ Ë»Ýóó»É ¿© ³ëáõÙ ¿ ϳ°Ù ²Ý¹ñ¿Ý Ù»½ ½»ÏáõóÇ Çñ ³é³ù»Éáõû³Ý Ù³ëÇÝ« ϳ٪ ï»ññáñÇ »ÝóñÏáõÇ©©©
ºë ½³Ûñ³ó³Í å³ï³ë˳ݻóÇ©
¬ ¶³ëå³ñ« ¹áõ ÑÇÝ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý »ë« ·³Õ³÷³ñ áõÝ»ë ¹³ßݳÏóáõû³Ý ·³Õïݳå³Ñáõû³Ý Ù³ëÇÝ© ·Çï»ë« áñ Ù»ñ ï³ñ³·Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ µ»ñ³ÝáõÙ µñÇÝÓ ãÇ ÃñçõáõÙ© »ë ã»Ù ϳñáÕ áñ»õ¿ ·³ÕïÝÇù ³ë»É ³Ûëï»Õ« ÇÝÓ áõÕ³ñÏáÕÁ »Õ»É ¿ ´ÇõñáÝ« Ýñ³Ý ¿É å³ñï³õáñ »Ù ½»Ïáõó»É£ ºÃ¿ ëñ³ ѳٳñ ÇÝÓ ï»ññáñÇ åÇïÇ »Ýóñϻݫ ÃáÕ ³Ý»Ý£ ºë ã»Ù ϳñáÕ »ñÏñÇ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³ÝáõÝÁ ï³É£
¶³ëå³ñÝ ÇÝÓ Ñ»ï Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó£ ºë ³õ»É³óñÇ« áñ Çñ»Ý ÙdzÛÝ« ¶³ëå³ñÇÝ« áñáß µ³Ý»ñ ³é³ÝÓÇÝ Ï°³ë»Ù« µ³Ûó áñ»õ¿ ÁÝÏ»ñáç ³ÝáõÝ ã»Ù ï³Û£
Ú»ïáÛ ¶³ëå³ñÝ ÇÝÓ Û³ÛïÝ»ó« áñ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ý Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ×Çßï ¿ ·ï»É ÇÙ ³ë³ÍÁ£
ijٳ¹ñáõ»óÇÝù ÁÝÏ»ñ ¶³ëå³ñÇ Ñ»ï Çñ µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ« ÈÇɳõ³ óÕÇ« Ø»ÉÇù - ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÝ»ñÇ ï³ÝÁ£ ä³ïÙ»óÇ µ³Ýï»ñÇ Ù³ëÇÝ« â»Ï³ÛÇ Ù»ÃáïÝ»ñÇ« ÇÙ ·³Õïݳå³Ñáõû³Ý »õ »ñÏñÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÁª 1¤ ÉáõÍ»É Ù»ñ ·³ÕïÝÇ« Áݹ۳ï³Ï»³Û ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ »õ 2¤ Ñ³Û µáÉß»õÇÏÝ»ñÝ ëÏë»É »Ý ³Ý»É ³ÛÝ« ÇÝã áñ Ù»Ýù Ï°áõ½¿ÇÝù£ ²ë³óÇ Ý³»õ« áñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³ÝáõÝ ãåÇïÇ ï³Ù ÝáÛÝÇëÏ Çñ»Ýª ¶³ëå³ñÇÝ« ³ÛÉ ÙÇÙdzÛÝ ´ÇõñáÛÇÝ£ ²ë³óÇ Ý³»õ« áñ µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ Ù»Í Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÇõÝ« Éñï»ëáõÃÇõÝ áõÝÇÝ© ÇëÏ ¹³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ãáõÝÇ« ÙÇÝã¹»é ÇÝùݳå³ßïå³Ýáõû³Ý »õ ³å³Ñáíáõû³Ý ѳٳñ å¿ïù ¿ áõݻݳۣ ä³ïÙ»óÇ« ÿ ÇÝãå¿ë ÇÝÓ Ó»ñµ³Ï³ÉáÕ ã»ÏÇëï ØÇß³ ²Õ³Ù³ÉáíÝ ³ë»É ¿ñ« áñ ÇÝùÁ ³åñ»É ¿ñ ÁÝÏ»ñ ØÇù³Û¿É êï»÷³Ý»³Ý»Ýó µ³ÏáõÙ »õ ϳñ¹³ó»É ¿ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ¶³ëå³ñÁ ß÷áÃáõ»ó© §í»ñ Ï³ó« ¬ ³ë³ó« ¬ ݳۻÝù Ù»ñ Ù³é³ÝÝ»ñÁ Ù³ñ¹ ãÉÇÝDZ óùÝáõ³Í¦£ ܳۻóÇÝù« áã áù ãϳñ£
¥Ð»ï³·³ÛáõÙ ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ³õñǽáõÙ áõÝ»ó³õ Çñ Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÇõÝÁ« »ë ¿Ç í³ñáõÙ« »õ Ù»Í áõ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ Ñ³ë³Ýù£ ²Ûë Ù³ëÇݪ Çñ ï»ÕáõÙ ÏÁ ·ñ»Ù¤£
ÆÙ µ³Ýï³ñÏáõÃÇõÝë ï»õ»É ¿ñ »ñÏáõ ï³ñÇ ¥1928 é ÚáõÉÇë 14-Çó ÙÇÝã»õ 1930 é ÚáõÝÇë 21¤£ ö»ë³ëª ²É»ùÁ í»ó ѳñÇõñ ÃáõÙ³Ý Í³Ëë»É ¿ñ ÇÙ ³½³ïáõû³Ý ѳٳñ ѻ鳷ÇñÝ»ñ »õ ¹ÇÙáõÙÝ»ñ ï³Éáõ ³éÃÇõ£ Ðûñ»Ý³Ï³Ý ïáõÝ áõÝ¿ÇÝù ³õñÇ½Ç Ô³ÉÇ ´³¹³Ý óÕáõÙ© ͳ˻óÇÝù ×Çßï í»ó ѳñÇõñ ÃáõÙ³Ýáí »õ å³ñïù»ñë í׳ñ»óÇÝù© ²É»ùÁ »õ Çñ »Õµ³Ûñ ¼ûñ³ ê³·ÇÝ»³ÝÁ ¥Ø¿çÉÇëÇ Ñ³Û å³ï·³Ù³õáñ¤ ß³ï ¿ÇÝ ³ß˳ï»É ³Û¹ áõÕÕáõû³Ùµ£ ØáëÏáõ³ÛáõÙ ¿É å³ñëÇó ¹»ëå³ÝÝ ¿ñ ²ÉÇ ¶ûÉÇ Ë³Ý ²Ýë³ñÇÝ« áñ Ù»Í ³ß˳ï³Ýù ¿ñ ï³ñ»É ÇÝÓ ³½³ï»Éáõ ǵñ»õ å³ñëϳÑå³ï³ÏÇ£
ºÃ¿ »ë ³Ûë Ñå³ï³ÏáõÃÇõÝÁ ãáõݻݳÛÇ« ÑÇÙ³ ÷ï»É ¿Ç ëáí»ï µ³Ýï»ñáõÙ£

޳ѷ»É¹»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñÁª ì³Ññ³Ù« È»õáÝ »õ ØÇÑñ³Ý© §ØÇñ¦ ³ÝáõÝáí Í˳ËáïÇ »õ ë³åáÝÇ ·áñͳñ³Ý áõÝ¿ÇÝ« ÇÝÓ í»ñóñÇÝ Ë³ÝáõÃÇ Ï³é³í³ñÇã£

* * *

²ñ³ñ³ïÇ ùñ¹»ñÁ ³åëï³Ùµáõû³Ý Ù¿ç ¿ÇÝ©
¸³ßݳÏóáõû³Ý ÏáÕÙÇó ³ÛÝï»Õ Ññ³Ñ³Ý·Çã ¿ñ áõÕ³ñÏáõ³Í ²ñï³ß¿ë Ø»ÉùáÝ»³ÝÁ« áñÇ Ñ»ï Ï³å ¿ñ å³Ñå³ÝõáõÙ ê³ÉÙ³ëïÇó« ÁÝÏ»ñ ê³Ùáõ¿É Ø»ëñá廳ÝÇ ÙÇçáóáí£ ²Ù¿Ý ³Ý·³Ù« áñ ê³Ùáõ¿ÉÁ ³õñǽ ¿ñ ·³ÉÇë« ³ëáõÙ ¿ñ© §ºÏ»É »Ù ïáåñ³Ïë ¹³ï³ñÏ»Éáõ¦ »õ å³ïÙáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÇ ³Ýóáõ¹³ñÓÇó© Ãáõñù å»ïáõÃÇõÝÁ ûñ³Ï³Ý ѳ½³ñ³õáñ áëÏÇÝ»ñ ¿ñ ͳËëáõÙ Çñ ½ûñùÇ Ñ³Ù³ñ »õ ½áÑ»ñ ¿ñ ï³ÉÇë« µ³Ûó ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ Ù»Í ²ñ³ñ³ïÁ å³ß³ñ»É« ùñ¹»ñÁ ɳõ ÏéõáõÙ ¿ÇÝ£
¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ¹ñ³Ùáí« ·ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ »õ ËáñÑáõñ¹Ý»ñáí ¿ñ û·ÝáõÙ« ½áÑ ã¿ñ ï³ÉÇë« ÇÝãå¿ë áñ áñáᯐ ¿ÇÝù ï³ëÝ»ñáñ¹ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíáõÙ£ ÐáÛµáõÝÇ Ù»ñ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ ¿ñ êÇñdzÛáõÙ ÁÝÏ»ñ ÎáÙëÁ ¥ì³Ñ³Ý ö³÷³½»³Ý¤£
²Û¹ ûñ»ñÇÝ å³ñëÇó í³ñã³å»ï ¿ÛÙáõñ ³ßÁ å³Ñ³Ýç»É ¿ñ« áñ ³õñǽÇó »Ññ³Ý Ý»ñϳ۳ݳݪ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ð³Ûáó Ã»Ù³Ï³É ²é³çÝáñ¹ Ü»ñë¿ë ²ñù»åÇëÏáåáë Ø»ÉÇù ³ݷ»³ÝÁ« ê³ÙëáÝ Â³¹¿á뻳ÝÁ« ¶³ëå³ñ Ú³Ïáµ»³ÝÁ« ì³ñáë ´³µ³Û»³ÝÁ ¥´ÇõñáÛÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇ㤫 ʳãÇÏ Ø»ÉùáõÙ»³ÝÁ£ Ø»ÏÝ»óÇÝ Â»Ññ³Ý£
ØÇÝã ³Û¹« »Ññ³Ý ¿ñ »Ï»É ´ÇõñáÛÇ ³Ý¹³Ù èáõµ¿ÝÁ ¥î¿ñ-ØÇݳ뻳ݤ »õ гÛÏ³Ï ÎáëáÛ»³ÝÇÝ áõ ê³Ùáõ¿É Ø»ëñá廳ÝÇÝ Ï³Ýã»É ¿ñ »Ññ³Ý« ùñ¹³Ï³Ý ·áñÍáí« »õ ¹³¹³ñ»óñ»É ¿ñ£ ²Û¹ï»ÕÇó гÛÏ³Ï ÎáëáÛ»³ÝÁ ɳñáõ»É ¿ñ èáõµ¿ÝÇ ¹¿Ù©©©©
³ñ·Ù³ÝÁ« ¿ÛÙáõñ ³ßÇ Ùûï« »Õ»É ¿ñ ¼ûñ³ ê³·ÇÝ»³ÝÁ ýñ³Ýë»ñ¿Ý© ¿ÛÙáõñ ³ßÁ å³Ñ³Ýç»É ¿ñ Ù»ñáÝóÇó« áñ ¹³¹³ñ»óÝ»Ý ùñ¹»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÏó»ÉÁ »õ ³ë»É ¿ñ« áñ Æñ³ÝÁ ÂáõñùdzÛÇÝ åÇïÇ ½ÇçÇ ÷áùñ سëÇëÁ©©© Ø»ñáÝù ³é³ñÏ»É ¿ÇÝ« ÿ ÷áùñ سëÇëÁ é³½Ù³·Çï³Ï³Ý ϳñ»õáñáõÃÇõÝ áõÝÇ »õ ÇÝãá±õ Æñ³ÝÁ åÇïÇ ½ÇçÇ ÂáõñùdzÛÇÝ£ ¿ÛÙáõñ Â³ß í³ñã³å»ïÁ ³é³ñÏ»É ¿ñ« ÿ ³ñ¹Ç é³½Ù³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ« »ñµ û¹³Ý³õ»ñ »Ý ·áñÍáõÙ« DZÝã Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ áõÝÇ ÙÇ ÷áùñ سëÇë©©©
Ø»ñáÝù ·ÉËÇÏáñ í»ñ³¹³ñÓ³Ý Â³õñǽ »õ ùñ¹³Ï³Ý ³åëï³Ùµáõû³Ý ·áñÍÁ Éñ³ó³õ£
²Ûë ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ« èáõµ¿ÝÁ ßï³å Ñ»é³ó»É ¿ñ Æñ³ÝÇó« ϳëÏ³Í Ï³ñ« áñ ϳñáÕ ¿ñ Ó»ñµ³Ï³Éáõ»É ¿ÛÙáõñ ³ßÇ ÏáÕÙÇó£ г½Çõ »ñÏáõ ï³ñÇ ³Ýó³Í« ¿ÛÙáõñ ³ßÁ è½³ Þ³ÑÇ ÏáÕÙÇó µ³Ýï³ñÏáõ»ó »Ññ³ÝÇ Ýáñ³ß¿Ý áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý µ³ÝïáõÙ£
È»õáÝ Î³ñ³Ë³ÝÁ ØáëÏáõ³ÛÇó áõÕ³ñÏáõ»ó µ³ñ»Ëûë»Éáõ« áñ ³½³ï»Ý µ³ÝïÇó« µ³Ûó ãÛ³çáÕ»ó£ ¿ÛÙáõñ ³ßÁ ǵñ»õ ëáí»ï³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³É Ë»Õ¹áõ»ó Çñ ϳéáõó³Í µ³ÝïáõÙ« ǵñ»õ ³é³çÇÝ µ³Ýï³ñÏ»³É©©©©

* * *

ºë ÙÇ Ý³Ù³Ï ·ñ»óÇ èáõµ¿ÝÇÝ« ½³ñÙ³Ýù Û³ÛïÝ»Éáí« áñ »Ï»É ¿ñ »Ññ³Ý« »õ ÇÝÓ Éáõñ ã¿ñ áõÕ³ñϻɫ áñ »ñóÛÇ Â»Ññ³Ý »õ Çñ»Ý ½»Ïáõó¿Ç ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ³Í ÇÙ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý Ù³ëÇÝ« 㿱 áñ ÇÝùÝ ¿ñ ÇÝÓ ×³Ùµáõ ¹ñ»É£ Ü³Ù³Ï ëï³ó³Û Çñ»ÝÇó« ·ñáõÙ ¿ñ© §²Ý¹ñ¿ ç³Ý« Ùï³ñ ·»ñ»½Ù³Ýª áÕç ¹áõñë »Ï³ñ© Ý»ñÇñ ÇÝÓ« áñ ù»½ ãϳÝã»óÇ Â»Ññ³Ý« ÇÙ íÇ׳Ïë ¿É íï³Ý·áõ³Í ¿ñ« ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ å³ïÙ³Í ÏÁ ÉÇݻݫ ëïÇåáõ³Í »Õ³Û ßï³å Ñ»é³Ý³É£ ȳõ ½·³óáõÙÝ»ñ áõݻ٠ùá ѳݹ¿å« ß³ñáõݳÏÇñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ¹¦£

* * *

ØÇ Ûû¹áõ³Í³ß³ñù ¿Ç áõÕ³ñÏ»É º·ÇåïáëÇ Ù»ñ §Úáõë³µ»ñ¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ« áñÇ ËÙµ³·ÇñÝ ¿ñ ÁÝÏ»ñ ì³Ñ³Ý ܳõ³ë³ñ¹»³ÝÁ© Ûû¹áõ³ÍÇë í»ñݳ·ÇñÝ ¿ñª §ºñϳÿ ÏñáõÝÏÝ»ñÇ ï³Ï¦« Ýϳñ³·ñ»É ¿Ç ëáí»ï³Ï³Ý â»Ï³ÛÇ µ³ÝïÁ« г۳ëï³ÝáõÙ£ Úû¹áõ³Íë Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõû³Ùµ ϳñ¹³óõáõÙ ¿ñ µáÉáñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÙ© ÙÇÝã»õ ÇëÏ Â³õñǽáõÙ §Úáõë³µ»ñ¦Á ѳñÇõñ µ³Å³Ýáñ¹Ç Û³õ»ÉáõÙ áõÝ»ó³õ£ ì³Ñ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿ñª §²Ý¹ñ¿Û« ëÇñ»ÉÇë« Ûû¹áõ³Í¹ ϳñ¹áõÙ »Ù á°ã ÿ ǵñ»õ ËÙµ³·Çñ« ³Ûɪ Û³÷ßï³Ïáõ³Í ÁÝûñóáÕ¦£ Ü³Ù³Ï ëï³ó³Û ݳ»õ ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇó« áñ áõñ³ËáõÃÇõÝ ¿ñ Û³ÛïÝáõÙ ³½³ïáõ»Éáõë ѳٳñ »õ ÑdzóÙáõÝùª Ýϳñ³·ñáõû³Ýë ·»Õ»óÇÏ á×Ç Ñ³Ù³ñ£ ¥ºë ¿É ÇÙ Ñ»ñÃÇÝ ³½¹áõ»É »Ù ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ñ³Û»ñ¿ÝÇó« áñ ß³ï ·»Õ»óÇÏ ¿¤£

* * *

1931-Ç ¹åñáó³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇÝ Ññ³õÇñáõ»óÇ áõëáõóã³Ï³Ý å³ßïûÝÇ §²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ð³Ûáó Â»Ù³Ï³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹åñáó¦áõÙ« ѳÛáó É»½áõ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ« ѳÛáó å³ïÙáõÃÇõÝ« ÁݹѳÝáõñ å³ïÙáõÃÇõÝ »õ ù³Õ³ù³ïÝï»ëáõÃÇõÝ ¿Ç ¹³ë³õ³Ý¹áõÙ© ëÇñáõÙ ¿Ç ÇÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ« ù³Õ³ù³í³ñÇ ¿Ç í³ñõáõÙ« Ýñ³Ýù ¿É ÇÝÓ Ñ»ï ß³ï ϳåáõ³Í« Ùï»ñÇÙ ¿ÇÝ£
àñ»õ¿ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³Ýϳñ·áõû³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ÇÝÓ ¿ÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ áõëáõóÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó« ¹³ë³ñ³ÝÁ ˳ճջóÝáõÙ ¿Ç£ î»ëáõãÁ ¶³ëå³ñ Ú³Ïáµ»³ÝÝ ¿ñ« áõëáõóÇãÝ»ñ ¿Çݪ гÛñ³å»ï ä³ÝÇñ»³Ý« È»õáÝ ¶ñÇ·áñ»³Ý »õ áõñÇßÝ»ñ£
§Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹åñáóÁ¦« ÙÇçݳϳñ·« »ñÏë»é ¿ñ© µ³ñáÛ³Ï³Ý µ³ñÓñ ٳϳñ¹³Ï áõÝ¿ñ« µ³½Ù³ÃÇõ áõëáõóÇãÝ»ñ »õ ï»ëáõãÝ»ñ ¿ ïáõ»É å³ñëÏ³Ñ³Û ¹åñáóÝ»ñÇÝ£
ÐÇÙÝáõ»É ¿ñ 1909ÇÝ« ÷³Ïáõ»ó 1936ÇÝ« ¹åñáó³Ï³Ý ѳɳͳÝùÝ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí£
àõëáõóãÇ »õ ³ß³Ï»ñïÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ï ù³Õóñ »Ý« ٳݳõ³Ý¹ª Ï»³ÝùáõÙ« »ñµ ѳݹÇåáõÙ »ë ݳËÏÇÝ ³ß³Ï»ñïǹ« ϳñÍ»ë ѳñ³½³ïǹ »ë ѳݹÇåáõÙ£

* * *

1932-33 Ãáõ»ñÇÝ Ð©Ú©¸© ìñ¿ÅÇ ßñç³ÝÇ ¥²ïñå³ï³Ï³Ý¤ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ³Ý¹³Ù ÁÝïñáõ»óÇݪ ÁÝÏ»ñ ì³ñáë ´³µ³Û»³Ý« гÛÏ³Ï ÎáëáÛ»³Ý »õ »ë£ ²ÛÝ Ð³ÛÏ³Ï ÎáëáÛ»³ÝÁ« áñ »ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç å³Ñ³Ýç»É ¿ñ ÇÝÓ ï»ññáñÇ »Ýóñϻɫ ³ÛÅÙ »Ï»É« Ýëï»É ¿ñ ÇÝÓ Ñ»ï£ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿áõÙ©©©
ø³ñïáõÕ³ñ ¿Ç£ пùٳà Ïáãáõ³Í Éáõë³õáñáõû³Ý ݳ˳ñ³ñÁ ¥Ññ¿³Ï³Ý ͳ·áõÙáí Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý¤ ËÇëï »õ ÏáåÇï ×ÝßáõÙ ¿ñ µ³Ý»óÝáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ »õ É»½áõÇ íñ³Û£

* * *

1932-35 Ãáõ»ñÇÝ ÁÝïñáõ»óÇ Â³õñÇ½Ç §ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ÙÇáõû³Ý¦ ݳ˳·³Ñ£
àõÝ»ÝáõÙ ¿ÇÝù Ñ»ñÃ³Ï³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ ³Ù¿Ý »ñ»ùß³µÃÇ »ñ»ÏáÝ»ñÁ© ïûÝáõÙ ¿ÇÝù ³½·³ÛÇÝ-Ùß³ÏáõóÛÇÝ ïûÝ»ñÁª óï»ñ³ëñ³ÑáõÙ« áñ Ùûï »ñ»ù ѳñÇõñ Ñá·áõ ï³ñáÕáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ£ γ½Ù»óÇÝù óï»ñ³ËáõÙµ »Õ³Í ɳõ áõÅ»ñÇó£
¶ñ³¹³ñ³Ý áõÝ¿ñ ÙÇáõÃÇõÝÁ« µ³õ³Ï³Ý ѳñáõëïª Ñ³Û»ñ¿Ý« éáõë»ñ¿Ý« ýñ³Ýë»ñ¿Ý ·ñù»ñáí£ ¶ñ³¹³ñ³Ý³å»ï ¿ñ ÁÝÏ»ñ гÛÏ º·³Ý»³ÝÁ£
§ÎáõÉïáõñ³Ï³Ý¦Ç ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ íñ¹áíáõ»óñ»É ¿ñ µáÉß»õÇÏÝ»ñÇÝ© ëáí»ïÝ»ñÁ å³Ñ³Ýç»É ¿ÇÝ å³ñëÇó Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó ÷³Ï»É §ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý¦Á©©©£
ºñµ ·Ý¹³å»ï ê¿ÛýÁ ϳÝã»ó ÇÝÓ »õ ³ë³ó ³Û¹ Ù³ëÇÝ« ³é³ñÏ»óÇ« áñ Ù»Ýù ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ãáõÝ»Ýù« ³Ûɪ Ùß³ÏáõóÛÇÝ£
¬ ¶Çï»Ù« ¬ ³ë³ó ê¿ÛýÁ« µ³Ûó Ýñ³Ýù ÝáÛÝÇëÏ Ù»½ÝÇó å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ²ïñå³ï³Ï³ÝÇó Ñ»é³óÝ»É ùë³Ýí»ó ¹³ßݳÏÝ»ñÇ©©©© ´³Ûó Ù»Ýù Áݹ¹ÇÙ³ÝáõÙ »Ýù« áñáíÑ»ï»õ ¹áõù å³ïÝ¿ßÇ ¹»ñ ¿ù ϳï³ñáõÙ µáÉß»õǽÙÇ ¹¿Ù© Ó»½ Ñ»é³óÝ»Ýùª Ù»Ýù ¿É Ïáñ³Í »Ýù£
ØÇõë ³Ý·³Ù« áñ ϳÝã»ó« êñµ³½³Ý Ø»ÉÇù ³ݷ»³ÝÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³Ïó»óÇ »õ áñáß»óÇ ÇÝùë Ññ³Å³ñáõ»É §ÏáõÉïáõñ³Ï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÇó¦ »õ áã ÿ ÷³Ï»É ÙÇáõÃÇõÝÁ£ ²Û¹å¿ë ¿É Û³ÛïÝ»óÇ ê¿ÛýÇÝ« áñ »ë ³ñ¹¿Ý Ññ³Å³ñáõ»É »Ù£ ÆÙ ï»Õë ³Ýó³õ ÁÝÏ»ñ ʳã³ïáõñ ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ« áñÇ ûñûù ÙdzÛÝ å³ñ »õ Éûïû ˳ÕÝ ¿ñ ÃáÛɳïñáõ»É©©©©

* * *

ÆÙ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁª §ºñϳÿ ÏñáõÝÏÝ»ñÇ ï³Ï¦ ³å³ª ݳ»õ ³õñǽáõÙ ·ñÇ ³é³Íë §Úáõß»ñ ÎáõÏáõÝ»³Ý ³ñß³õ³ËÙµÇó¦ Úáíë¿÷ ØáíëÇ뻳ÝÇ« áñ ÉáÛë ¿ÇÝ ï»ë»É ´áëïáÝÇ §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ³Ùë³·ñÇ 1933-34 Ãáõ»ñáõÙ« ²© ²Ùáõñ»³Ý ÇÙ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝë ѳÝñ³Í³Ýûà ¿ñ ¹³ñÓñ»É ÇÝÓ ë÷ÇõéùáõÙ« Ù³°Ý³õ³Ý¹ ´ÇõñáÛÇ Ùûï£ Ü³»õ ǵñ»õ ³Ý¹³Ù - ù³ñïáõÕ³ñ ìñ¿ÅÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç£
»Ññ³ÝÇ ßñç³ÝÇ Ù»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ å³é³Ïïáõ³Í ¿ñ© Úáíë¿÷ ¥Ùûñáõù¤ ÚáíѳÝÝÇ뻳ÝÁ å³Ûù³ñáõÙ ¿ñ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ¹¿Ù« áñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ¿Çݪ ¹áÏï© Ú³ñáõÃÇõÝ êï»÷³Ý»³Ý« ¹áÏï© ì³ñ¹³Ý ÚáíѳÝÝÇë»³Ý ¥Ý³»õ §²ÉÇù¦-Ç ³ñïûݳï¿ñ¤« êï»÷³Ý ʳݵ³µ»³Ý« ºÕÇß¿ Æß˳ݻ³Ý »õ гٵ³ñÓáõÙ ¶ñÇ·áñ»³Ý£ ´ÇõñáÝ ÉáõÍ»É ¿ñ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿ÇÝ« ÇëÏ Úáíë¿÷ ÚáíѳÝÝÇ뻳ÝÇÝ ¿Éª ϳ˳ϳۻɣ §²ÉÇù¦ »ñÏûñ»³ÛÇ ËÙµ³·ÇñÝ ¿ñª Úáíë¿÷ ³¹¿á뻳ݫ áñÇÝ »õë ÉáõÍ»É ¿ÇÝ£
´ÇõñáÝ Ññ³õÇñ»É ¿ñ ǵñ»õ Ý߳ݳÏáíÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿ Øñ·³ëï³ÝǪ ¥Â»Ññ³ÝÇ »õ λÝïñáÝ³Ï³Ý Æñ³ÝǤ ÁÝÏ»ñ ¶ñÇ·áñ ØËÇóñ»³Ý« ØÏñïÇã ʳÝ绳ݫ ²© ²Ùáõñ»³Ý ÿ° λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ³Ý¹³Ù »õ ÿ° ǵñ»õ ËÙµ³·Çñ §²ÉÇù¦ ûñÃÇ£ ´³Ûó áñáíÑ»ï»õ ÙÇÝã»õ 1936Ç Ø³ÛÇëÇ í»ñçÁ »ë ¹³ë»ñ áõÝ¿Ç §Î»Ýïñáݳϳݦ ¹åñáóáõÙ« ÙdzÛÝ ÚáõÝÇëÇ ëϽµáõ٠ϳñáÕ ¿Ç »Ññ³Ý Ù»Ïݻɫ áõëïÇ ÙÇÝã»õ ÇÙ ·Ý³Éë ûñÃÁ Û³ÝÓÝ»É ¿ÇÝ ºñáõ³Ý¹ гÛñ³å»ï»³ÝÇÝ£ §²ÉÇù¦Ç Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ ¿ñª ØÏñïáõÙ ØÏñï㻳ݫ ïå³ñ³ÝÇ ï¿ñÝ ¿ñª ü»ñ¹Çݳݹ êÇÙáÝ»³Ý© ѳßáõ³Ï³Ý - ݳٳϳ·ñ³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÁ í³ñáõÙ ¿ñ ÁÝÏ»ñ î³×³ï äûÕá뻳ݫ ݳ»õª ûñÃÇ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÁ£
1936ÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹åñáóÁ ÷³Ïáõ»ó ÁݹÙÇßï« »ë Ù»ÏÝ»óÇ Â»Ññ³Ý« ÚáõÝÇëÇ ëÏǽµÁ£ ¥ìºðæ¤

 


ՀԻՆ ԷՋԵՐ - Ուսանող եւ պատգամաւոր՝ Հ. 6.Դ. 10-րդ Ընդհանուր ժողովին
ԴՐՕՇԱԿ, Ժէ տարի, Թիլ 6-7, 9-23 Յուլիս, 1986, էջ 13-15 (225-227)։

äñ³·³ÛáõÙ Ý»ñϳ۳ó³Ýù §êïáõ¹»Ýã»ëÏÇ ¸áÙáí¦ ¥àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ïáõݤ© Ù»½ áõÕ³ñÏ»óÇÝ ÙÇ Ñ³Ýñ³Ï³ó³ñ³Ý« áñ ³Ýßáõù ¿ñ »õ áõë³ÝáÕÝ»ñáí É»óáõÝ£ Ø»Í Ù³ë³Ùµ ï³ñ³·Çñ éáõëÝ»ñ »õ áõÏñ³ÇݳóÇÝ»ñ ¿ÇÝ« Û»Õ³÷áËáõû³Ý å³ï׳éáí ³ñï³ë³ÑÙ³Ý ³Ýó³Í£
â»ËáëÉáí³Ï µ³Ý³ÏÁ« ²© ³ß˳ñѳٳñïÇ í»ñçáõÙ« èáõë³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÏéÇõÝ»ñÇ µáíÇó ³ÝóÝ»Éáí« êǵÇñÇ íñ³Ûáí ³Ýó»É ¿ñ â»Ëdz« ³ÝϳËáõÃÇõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáí Ñéã³Ï³õáñ Ùï³õáñ³Ï³Ý ջϳí³ñ سëë³ñÇÏÇ ÙÇçáóáí£ Ø³ëë³ñÇÏÇ Ñ»ï Ùï»ñÙáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ï³ñ³·Çñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ݳ»õ ¸³ßݳÏóáõû³Ý ջϳí³ñÝ»ñÁ© ³Û¹ ¿ñ« áñ Ùûï ù³é³ëáõÝ ÑÇÝ· Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñ ÁݹáõÝ»ó ã»Ë ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ« Çñ ѳßáõÇÝ£
Ø»½ Û³ÛïÝ»óÇÝ« áñ ³Ù¿Ý áõë³ÝáÕ ³ÙÇëÁ ï³ëÝ»ñÏáõ ¹áɳñ åÇïÇ ëï³Ý³Û ǵñ»õ µÝ³Ï³ñ³ÝÇ »õ ëÝáõÝ¹Ç ¹ñ³Ù£ ´Ý³Ï³ñ³Ý Ù»Ýù åÇïÇ í³ñÓ¿ÇÝù« ÇëÏ åÇïÇ ×³ß¿ÇÝù §êïáõ¹»Ýã»ëÏÇ ¸áÙáí¦Ç ׳߳ñ³ÝáõÙ« áñ ß³ï Ù³ïã»ÉÇ ¿ñ£
êϽµáõ٠гËݳ½³ñ»³ÝÇ Ñ»ï ÙÇ ë»Ý»³Ï í³ñÓ»óÇÝù ÙÇ ã»Ë ï³ñ»ó ÏÝáçÇó£ ²Ûë µÝ³Ï³ñ³ÝÁ Ñ»éáõ ¿ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇó« áõëïÇ »ë ¶³ëå³ñ Ú³Ïáµ»³ÝÇ« гٵ³ñÓáõÙ ¶ñÇ·áñ»³ÝÇ »õ ´³Õ¹ÇÏ ØÇݳ뻳ÝÇ Ñ»ï ѳٳÉë³ñ³ÝÇÝ Ùûï ÙÇ ë»Ý»³Ï í³ñÓ»óÇ£
ֳ߳ñ³ÝáõÙ Ñ»ñÃÇ ¿ÇÝù ϳݷÝáõÙ »õ Ù³ïݳóáÛó ³ÝáõÙ Ù»ñ áõ½³Í áõï»ÉÇùÁ© Û»ïáÛ« »ñµ ã»Ë»ñ¿ÝÇÝ í³ñÅáõ»óÇÝù« ׳ßÇ ³ÝáõÝÝ ¿ÇÝù ï³ÉÇë£
àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ï³Ý í»ñݳ۳ñÏÁ áõÝ¿ñ ˳ճñ³ÝÝ»ñ© Ù»Í Ù³ë³Ùµ åÇÝÏ-åáÝÏÝ ¿ñ Ù»½ ·ñ³õáõÙ£ г׻ÉÇ ÙÃÝáÉáñï ¿ñ« ã»Ë »õ éáõë áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ¿ÇÝù Ùï»ñÙ³ó»É« ٳݳõ³Ý¹ ÆáÅÇÏ ³ÝáõÝáí ÙÇ µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï« å³ñ½ Ýϳñ³·ñáí ã»ËÇ Ñ»ï£
äñ³·³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ áõÝ¿ñ ݳ»õ éáõë³Ï³Ý µ³ÅÇݪ Çñ³õ³-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý« áõñ ¹³ë³ËûëáõÙ ¿ÇÝ èáõë³ëï³ÝÇó ï³ñ³·ñáõ³Í Û³ÛïÝÇ åñáý»ëáñÝ»ñ« áñáÝó Ù¿ç ݳ»õ ѳ۳½·Ç åñáý»ëáñ ì© îáïáÙ»³ÝóÁ« Ïûûå»ñ³ódzÛÇ Ù³ëݳ·¿ï£ ØÇõë éáõë åñáý»ëáñÝ»ñÝ ¿ÇÝ Îǽ»í»ïï»ñª å³ïÙ³·¿ï« γïÏáíª ÑéáÙ¿³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÇ Ù³ëݳ·¿ï« êïñáõí¿ »õ γëÇÝëÏǪ ïÝï»ë³·¿ï« ²É»ùë¿»õª éáõë³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÇ Ù³ëݳ·¿ï£ γÛÇÝ Ý³»õ ³Ûë åñáý»ëáñÝ»ñÇ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ£
ºë ÁÝïñ»óÇ éáõë³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ« Û³ïϳå¿ë ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ûùáõÙáí£ ´³Ûó ã»Ë É»½áõÇ ùÝÝáõÃÇõÝÁ å³ñï³¹Çñ ¿ñ© å³ïñ³ëïáõ»óÇ »õ í»ó»ñáñ¹ ³ÙëáõÙ ùÝÝáõÃÇõÝÇó ³Ýó³Û£ â»Ë»ñ¿ÝÁ« ǵñ»õ ëɳõ É»½áõ« ÝÙ³Ý ¿ éáõë»ñ¿ÝÇÝ« ÿ»õ ÇÝùÝáõñáÛÝ É»½áõ ¿£ ²ñ¹¿Ý éáõë»ñ¿Ý ÇÙ³óáÕÁ ãÇ ¹Åáõ³ñ³Ý³Û ѳëÏ³Ý³É ã»Ë»ñ¿Ý« µáõÉÕ³ñ»ñ¿Ý« ë»ñµ»ñ¿Ý« ɻѻñ¿Ý£
Ð³Û áõë³ÝáÕÝ»ñÝ ¿Çݪ ²ñß³ÉáÛë ²ëïáõ³Í³ïñ»³Ý« º÷ñ»Ù ê³ñ·ë»³Ý« ºñáõ³Ý¹ гÛñ³å»ï»³Ý« ¶³ëå³ñ Ú³Ïáµ»³Ý« ²Ñ³ñáÝ î³ïáõñ»³Ý« ì³Ñ³Ý ØÇñ³Ëáñ»³Ý ¥ëñ³Ýù ï³ñ»óÝ»ñÝ ¿Çݤ« Øáõß»Õ Â³Ùñ³½»³Ý« гٵ³ñÓáõÙ ¶ñÇ·áñ»³Ý« êï»áå³ Ü³õ³ë³ñ¹»³Ý« ÜÇÏáÉ ÜÇÏáÕá뻳ݫ ê»ñ»áų Âáñáë»³Ý ¥ÙÇçÇÝ ï³ñÇùǤ« ÇëÏ ³õ»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ¿Çݪ Þ³õ³ñß Ø³Ï³ñ»³Ý« È»õáÝ »õ ¸³õÇà ػÉÇù-¸³¹³Û»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ« ´³µ·¿Ý è³ßÙ³×»³Ý« ²ßáï ê³Ñ³Ï»³Ý« ¶ñÇ·áñ ØËÇóñ»³Ý ¥ØËû¤« ÜÇÏáÉ ´³¹³É»³Ý« гÛÏ ²ë³ïñ»³Ý« ´³Õ¹ÇÏ ØÇݳ뻳ݫ гÛÏ º·³Ý»³Ý« ÚáíѳÝÝ¿ë гËݳ½³ñ»³Ý« Ô³ñǵ»³Ý« ²Ý¹ñ¿ î¿ñ úѳݻ³Ý« سñïÇñáë ¥Ùß»óÇ« áñµ»ñÇó¤« ØÏñïÇã ºñ¿ó»³Ý« úÝÝÇÏ î»í¿×»³Ý£
¸³ë³Ëûëáõû³Ý »õ ½ñáÛóÇ »ñ»ÏáÝ»ñ ¿ÇÝù áõÝ»ÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ ßáõñç© »ñµ»Ùݪ í¿×« µ³Ûó ëáíáñ³µ³ñ Ùï»ñÙ³Ï³Ý ¿ÇÝ Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
гÛÏ ²ë³ïñ»³ÝÁ« áñÇ Ñ»ï Ùï»ñÙ³ó»É ¿ÇÝù ¾çÙdzÍÝáõÙ-ºñ»õ³ÝáõÙ« ³å³ª ³õñǽáõÙ« ß³ï ÇÝùݳïÇå ÙÇ ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝ ¿ñ© ß³ï ë¿ñ áõÝ¿ñ ÷ÇÉÇëá÷³Ûáõû³Ý£ ºñµ Çñ»Ý Ùûï ¿Ç ÉÇÝáõÙ« ·»ñٳݻñ¿Ý ¿ñ ϳñ¹áõÙ §Ôáõñ³Ý¦ ϳñ¹³óáÕÇ å¿ë Ó³Ûݳõáñ Ï»ñåáí« áñ ÇÝÓ ß³ï ½áõ³ñ׳óÝáõÙ ¿ñ£ àñáß Í³Ûñ³Û»ÕáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ¿ñ áõñÇßÝ»ñÇ Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ© »ë Çñ»Ý Ù»ÕÙ³óÝáõÙ ¿Ç£
Ø»ñ ïñ³Ù³¹ñáõû³Ý ï³Ï »°õ ѳñáõëï ·ñ³¹³ñ³Ý ϳñ« »õ åñáý»ëáñÝ»ñÇ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»½ ¿ÇÝ ï³ÉÇë Ù»ù»Ý³·ñáõ³Í£
Ø»ñ ¹³ëÁÝóóùÁ ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ë³ÑáõÝ Ï»ñåáí£ àã Ù¿Ï ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ µ³ó ã¿Ç ÃáÕÝáõÙ£ Þ³ï Ù»Õù³ÝáõÙ ¿Ç åñáý© ì© îáïáÙ»³ÝóÇÝ« áñáíÑ»ï»õ ѳٳñ»³ Ïáõñ³ó»É ¿ñ« Ó»éùÇó µéÝ³Í ¿ÇÝ µ»ñáõÙ Éë³ñ³Ý© ÝáûñÇ ã¿ñ ݳÛáõÙ« ¹³ë³ËûëáõÙ ¿ñ£
²é³çÇÝ ï³ñáõ³Û ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ³Ýó³Û §ß³ï Û³çáÕ¦© ß³ï ¿Ç å³ñ³å»É »õ Ýáûñ í»ñóñ»É£ ÆÝÓ ÃáÛÉ ¿Ç ½·áõÙ« µÅÇßÏÁ ËáñÑáõñ¹ ïáõ»ó ³Ù³éÁ ·Ý³É ·ÇõÕ£ ²ë»Ù ݳ»õ« áñ äñ³·³ÛÇ û¹Á ß³ï ³å³Ï³Ýáõ³Í ¿ñ© Ùáõñ« ³Ýí»ñç Ùáõñ£ â»Ë»ñÝ ³ëáõÙ ¿ÇÝ« áñ ²õëïñû-ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý ϳÛëñáõû³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ ·áñͳñ³ÝÝ»ñÁ ϳéáõó»É äñ³·³ÛÇ Ù¿ç« û¹Á Ãáõݳõáñ»É« áñ ã»Ë ÅáÕáíáõñ¹Á ýǽÇϳå¿ë áãÝã³Ý³Û© »õ Çëϳå¿ë Ãáù³Ëï³õáñÝ»ñÇ µ³ñÓñ ïáÏáëáí ºõñáå³ÛáõÙ Û³ÛïÝÇ ¿ÇÝ ÈáݹáÝÝ áõ äñ³·³Ý£ â»Ë ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ù»Í ³Õ¿ïÇó ÷ñÏ»Éáõ ѳٳñ« ã»Ë ջϳí³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝ»óÇÝ §êáÏáɦ ³ÝáõÝáí Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÁ« áñ Ù»Í Í³õ³É »õ Ñéã³Ï ëï³ó³õ£
Ø»ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ Ãáù»ñÇ ÃáõÉáõÃÇõÝ ëï³ó³Ý »õ Ñ»é³ó³Ý äñ³·³ÛÇó« µÅßÏÇ ËáñÑáõñ¹áí£ ÀÝÏ»ñ гٵ³ñÓáõÙ ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ ¹ñ³ÝóÇó Ù¿ÏÝ ¿ñ© Ù»ÏÝ»ó ö³ñǽ« ³ÛÝï»Õ ß³ñáõݳϻÉáõ Çñ áõëáõÙÁ£
ºë Ù»ÏÝ»óÇ ·ÇõÕ£ ì³ñÓ³Íë ë»Ý»³ÏÁ ³ÛÝ ³ÝÛ³ñÙ³ñáõÃÇõÝÝ áõÝ¿ñ« áñ Çñ ÙûïáíÝ ¿ñ ³ÝóÝáõÙ ·Ý³óùÁ Ù»Í ³ÕÙáõÏáí© »ë ùÝÇó í»ñ ¿Ç ó³ïÏáõÙ£ â»Ë ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ Ù»ÕÙ »õ ëÇñ³ÉÇñ Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ« µ³Ûó Ù»ñ µ³ÏáõÙ ·Çß»ñÝ»ñÁ ëÇñ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ© ³Û¹ »ñÏáõ å³ï׳éÝ»ñáí« ë»Ý»³Ïë ÷áË»óÇ£

* * *

àõë³ÝáÕáõû³Ýë »ñÏñáñ¹ ï³ñÇÝ« 1924 ÃáõÇ ¸»Ïï»Ùµ»ñ 20-ÇÝ ÙÇ Ñ»é³·Çñ ëï³ó³Ýù ÁÝÏ»ñ ¶³ëå³ñÇ »õ Ç٠ѳëó¿ÇÝ« áñ ö³ñǽáõÙ µ³óõáõÙ ¿ Щک¸© 10-ñ¹ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÁ »õ »ñÏáõëë ÁÝïñáõ³Í »Ýù ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ÏáÕÙÇó Ù³ëݳÏó»Éáõ ÅáÕáíÇÝ£
¶³ëå³ñÇ Ñ»ï Ù»ÏÝ»óÇÝù ö³ñǽ£ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý å³ïáõÇñ³Ïáõû³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ ·ïÝõáõÙ ¿ñ ²õÁÝÇõ ÎÉ»µ»ñ« ÃÇõ 71-áõÙ£ âáñë-ÑÇÝ· ûñ áõß³ó»É ¿ÇÝù ÅáÕáíÇó£ êϽµáõÙ ÝÇëï»ñÁ ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ ËÕ×áõÏ« ³Ýßáõù ë»Ý»³ÏÝ»ñáõÙ© Û»ïáÛ ÷á˳¹ñáõ»óÇÝ ä³ïáõÇñ³Ïáõû³Ý ë»Ý»³ÏÁ« áñ Ý»ñϳ۳ݳÉÇ ¿ñ£
ä³ï·³Ù³õáñÝ»ñÝ ¿ÇÝ ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³Ý »õ ²É»ùë³Ý¹ñ ʳïÇë»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý å³ïáõÇñ³Ïáõû³Ý ÏáÕÙÇó« µÅ© Úáíë¿÷ î¿ñ-¸³õû³Ý Щ Ú©¸© ¶»ñ³·áÛÝ ¸³ï³Ï³Ý ²ï»³ÝÇ ÏáÕÙÇó« ²Ñ³ñáÝ ê³ß³ùÉ»³Ý« Þ³Ñ³Ý Ü³Ã³ÉÇ »õ سÝáõÏ Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³Ý ²Ù»ñÇϳÛÇó« ¹áÏï© ²ñÙ»Ý³Ï Ø»ÉÇù ´³ñë»Õ»³Ý« ÚáíѳÝÝ¿ë ²Ù³ïáõÝÇ ¥ã»Ù ÛÇßáõÙ áõÙ ÏáÕÙÇó¤« ì³Ñ³Ý ܳõ³ë³ñ¹»³Ý º·ÇåïáëÇó« ²ñÙ¿Ý ê³ëáõÝǪ Èǵ³Ý³ÝÇ ÏáÕÙÇó« ØÇù³Û¿É ì³ñ³Ý¹»³Ý« ÆßË³Ý ²ñÕáõû³Ý« γñû ê³ëáõÝÇ« îÇ·ñ³Ý ´³Õ¹³ë³ñ»³Ý« ê³Ùáõ¿É Ø»ëñá廳ݪ ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý Ó³ÛÝáí Ññ³õÇñáõ³Í« Û»ïáÛ äáÉëÇó »Ï³õ ì³Ñ³·Ý øñÙáÛ»³ÝÁ© ´áõÉÕ³ñdzÛÇó »Ï³õ Ù¿Ï ÁÝÏ»ñ« áñ ѳ½Çõ »ñÏáõ ÝÇëïÇ Ù³ëݳÏó»ó« ³å³ Ù»ÏÝ»ó Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍáí£
Ú³Ïáµ øáã³ñ»³ÝÁª ǵñ»õ ù³ñïáõÕ³ñ« ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý Ó³ÛÝáí« ¶³ëå³ñÝ áõ »ë ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ §ìñ¿Å¦ ßñç³ÝÇó í×é³Ï³Ý Ó³ÛÝáí« ³å³ ´ÇõñáÛÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁª èáõµ¿Ý î¿ñ ØÇݳ뻳ݫ êÇÙáÝ ìñ³ó»³Ý« ²ñß³Ï æ³Ù³É»³Ý£ г۳ëï³ÝÇ ³ÝÉ»·³É ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÇó »Ï»É ¿ÇÝ »ñ»ù Ñá·ÇÝ»ñª ¶»ñ³ëÇÙ ²Ã³ç³Ý»³Ý ¥¼³Ý·»½áõñáõÙ »Õ»É ¿ñ ÜŹ»ÑÇ Ï³ñ»õáñ ½ÇݳÏÇóÁ¤« ²ñÍñáõÝÇ ÂáõÉ»³Ý »õ سÙÇÏáÝ« áñÇÝ ÏÝù»óÇÝ §ì³ñ¹³Ý¦ ³ÝáõÝáí ¥Ï³ï³Ïáí ³ëáõÙ ¿ÇÝùª §ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝ»³Ý¦¤£ Îñïë»ñ« »ñÇï³ë³ñ¹ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ »ñ»ùë ¿ÇÝùª ²ßáïÁ« سÙÇÏáÝÁ »õ »ë« 23-24 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñ£
²é³çÇÝ ÝÇëïÇÝ ¶³ëå³ñÝ áõ »ë áõß³ó»É ¿ÇÝù« »ñµ Ý»ñë Ùï³Ýù« ËûëáõÙ -½»ÏáõóáõÙ ¿ñ ²ßáïÁ« Ïáíϳë³Ñ³ÛÇ É»½áõáí© Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ñ ºñÏñÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ íÇ׳ÏÁ« â»Ï³ÛÇ Ñ»ï³åݹáõÙÝ»ñÁ« ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ͳÝñ ϳóáõÃÇõÝÁ£
Øïù»ñÇ ÷á˳ݳÏáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ« ²ßáïÁ íñ¹áíáõ³Í Û³Ûï³ñ³ñ»ó©
¬ ºñÏÇñÁ ÏáÝÏñ¿°ï µ³Ý»ñ ¿ áõ½áõÙ Ó»½ÝÇó©©© à°ã ÿ Ëûëù£
²ÛÝáõÑ»ï»õ ²ßáïÁ ѳٳñ»³ ³Ù¿Ý ÝÇëïáõÙ« »ñµ ºñÏñÇ Ñ³ñóÝ ¿ñ ³ñͳñÍõáõÙ« Ùñ׳ѳñáõÙ ¿ñ ËûëùÁ£
êáí»ïÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ« ¹³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ áñ¹»·ñ»É ¿ñ ÉáÛ³É Áݹ¹ÇÙ³¹ÇñÇ ¹»ñ« å³Ûù³ñ ÙdzÛÝ ·³Õ³÷³ñ³µ³Ý³Ï³Ý ·»ïÝÇ íñ³Û© ϳñÙÇñ µ³Ý³ÏÁ áñáß ã³÷áí ³å³ÑáíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ûáõû³Ý ýǽÇÏ³Ï³Ý ·áÛáõÃÇõÝÁ£ ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ¹¿Ù ¿ñ ³åëï³Ùµáõû³Ý ¥1924 ÃáõÇ íñ³ó³Ï³Ý ³åëï³ÙµáõÃÇõÝÁ ˻չáõ»ó ³ñ»³Ý Ù¿ç« ÝáÛÝÁª ØáõÕ³ÝÇ ³¹ñµ¿Ûç³ÝóÇÝ»ñÇ ³åëï³ÙµáõÃÇõÝÁ 1926 ÃáõÇݤ£
ºñÏñÇ ³ÝÉ»·³É ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ å³ÑõáõÙ ¿ñ ³½·³ÛÇÝ á·ÇÝ í³é å³Ñ»Éáõ ѳٳñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù¿ç£
Щک¸© 10-ñ¹ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÁ å³ïÙ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ áõÝ»ó³õ Ýñ³Ýáí« áñ ¸³ßݳÏóáõû³Ý Íñ³·ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ù¿ç Ùï³õ ²½³ï« ²ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ å³Ñ³ÝçÁ£
Ø¿Ï ³ÛÉ Ï³ñ»õáñ áñáßáõÙ ¿É ³ÛÝ ¿ñ« áñ ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ³Ù¿Ý Ï»ñå áõÅ ï³ñ »õ ÉÍáõ¿ñ Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ« »ñµ ²åñÇÉ»³Ý ºÕ»éÝÇó »õ гÝñ³å»ïáõû³Ý ³ÝÏáõÙÇó Û»ïáÛ Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñÁ ³Ýϳ½Ù³Ï»ñå íÇ×³Ï ¿ÇÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ£
ºññáñ¹ ϳñ»õáñ áñáßáõÙÁª §¸³ßݳÏóáõû³Ý úñ¦ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ ¿ñ« áñ ³ñ³õ ÁÝÏ»ñ Þ³õ³ñß ØÇë³ù»³ÝÁ© §²Ù¿Ý ï³ñÇ ÐáÏï»Ùµ»ñ ³ÙëÇ 2-ÇÝ Ññ³å³ñ³Ï³õ ïûÝ»É §¸³ßݳÏóáõû³Ý úñ¦Á« ǵñ»õ ³Ýó³Í ï³ñáõ³Û ѳßáõ»ïáõáõû³Ý ûñ¦£
î»ë³Ï¿ïÝ»ñÇ µ³ËáõÙÝ»ñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõû³Ý ѳñóÇ ßáõñç« áñ åÇïÇ ÙïÝ¿ñ Ìñ³·ñÇ Ù¿ç£ ÀÝÏ»ñÝ»ñª ØÇù³Û¿É ì³ñ³Ý¹»³Ý« ÆßË³Ý ²ñÕáõû³Ý »õ سÝáõÏ Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³Ý ÏáÕÙݳÏÇó ¿ÇÝ ý»¹»ñ³ódzÛÇ© µ³õ³Ï³Ý »ñϳñ ï»õ»ó« ÙÇÝã»õ áñ ѳÙá½»óÇÝ Çñ»Ýó ùáõ¿³ñÏ»É Ûû·áõï ³ÝϳËáõû³Ý« áñ ѳٳñáõÙ ¿ÇÝ Ã¿»õ Ñ»é³õáñ« ë³Ï³ÛÝ í»ñçÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï£
ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇ ÝÇëï»ñÁ ѳٳñ»³ í»ñç³ó»É ¿ÇÝ« »ñµ ´»éÉÇÝÇó ѻ鳷Çñ ëï³óáõ»ó« áñ ÁÝÏ»ñ ¸ñáÝ ØáëÏáõ³ÛÇó ´»éÉÇÝ ¿ ѳë»É ²ñ³Ù³ÛÇë ºñ½ÝÏ»³ÝÇ Ñ»ï£
гñó ¹ñáõ»óª ¸ñáÛÇÝ Ï³Ý㻱ɫ ÿª á㣠ì³Ñ³ÝÁ »õ Ù¿Ï- »ñÏáõ ÁÝÏ»ñÝ»ñ ϳëÏ³Í áõÝ¿ÇÝ© ³é³ñÏáõ»ó« áñ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÁ ³õ³ñï»É ¿ Çñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ« ¸ñáÛÇÝ ÙdzÛÝ Ï³ñáÕ »Ýù Éë»É£ ¸ñáÝ »Ï³õ »õ ½»Ïáõó»ó ºñÏñÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ« ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ϳ½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ ßáõñç£ ²Û¹ï»Õ »ë ½³ñÙ³Ýùáí ï»ë³Û« ÿ ÇÝãå¿ë ºñÏñÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ÝáÛÝ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³ñï³Û³Ûï»É« ÇÝã áñ Ù»ñ 10-ñ¹ ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÁ£ ¸³ßݳÏó³Ï³ÝÝ»ñÁ Çñ³ñÇó ѳ½³ñ³õáñ ÙÕáÝÝ»ñ Ñ»éáõ ¿É ÉÇݻݫ ×Çßï ÝáÛÝ Ó»õáí »Ý Ùï³ÍáõÙ« áñáíÑ»ï»õ Çñ»Ýó »É³Ï¿ïÁ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý áõ Ñ³Û Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ »Ý£
¸ñáÛÇ Ñ»ï ¿ñ ÉÇÝáõÙ ÁÝÏ»ñ Ðñ³ã ö³÷³½»³ÝÁ« áñ ÃÇõñù ·áñÍÇãÝ»ñÇ ¹¿Ù ï»ñáñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ·áñͳÏÇóÝ»ñÇó ¿ñ« ÇëÏ ¸ñáÝ ¿É Ñû°« ÑÇÝ« ³Ýáõ³ÝÇ ï»ñáñÇëï ¿ñ£
¸ñáÛÇ ØáëÏáõ³ÛÇó ³ñï³ë³ÑÙ³Ý Ù»ÏÝáõÙÁ Û³çáÕ»óñ»É ¿ñ ѳٳÛݳí³ñ Û³ÛïÝÇ ·áñÍÇã úñçáÝÇÏÇÓ¿Ý« áñ ¸ñáÛÇ Ñ»ï ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ùï»ñÙáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ£
¸ñáÛÇ ½»ÏáõóáõÙÇó Û»ïáÛ Ù»Ýù ³ÛÉ»õë ϳëÏ³Í ãáõÝ»ó³Ýù Çñ íñ³Û£
ØÇÝã»õ ¸ñáÛÇ ·³ÉÁ ³ñ¹¿Ý ÁÝïñáõÃÇõÝ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ó»É£ øáõ¿³ñÏáõû³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó³Ýª êÇÙáÝ ìñ³ó»³ÝÁ« ²ñß³Ï æ³Ù³É»³ÝÁ« Þ³õ³ñß ØÇë³ù»³ÝÁ« Þ³Ñ³Ý Ü³Ã³ÉÇÝ ¥²Ù»ñÇϳÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý ¿ñ« áñ ´ÇõñáÛÇ Ù¿Ï ³Ý¹³ÙÁ Çñ»Ýó å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ÉÇÝÇ© ϳñ ݳ»õ ³ÛÝ« áñ ܳóÉÇÝ ·³ÕïÝÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³Ý¹³Ù ¿ñ¤£ ²å³ ³Ýó³õ èáõµ¿ÝÁ£
ÀÝïñáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ« êÇÙáÝ ìñ³ó»³ÝÁ áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó »õ Ñ»ï»õ»³É Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ³ñ³õ© ¬
¬ ÀÝÏ»ñÝ»ñ« ³Ýó»³ÉÝ»ñÁ ÇÙ »õ ÁÝÏ»ñ ì³Ñ³ÝÇ ÙÇç»õ ÙÇ ÃÇõñÇÙ³óáõÃÇõÝ ¿ å³ï³Ñ»É« áñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ »Ù ËݹñáõÙ£ ÀÝÏ»ñ ì³Ñ³ÝÁ ³ÛÝåÇëÇ Ù¿ÏÝ ¿« áñÇÝ ãëÇñ»É ãÇ ÉÇÝÇ©©©
²Ûë ËûëùÇ íñ³Û ì³Ñ³ÝÁ Ý³Ë ÏÍÏáõ»ó« ³å³ í»ñ Ãé³õ ï»ÕÇó »õ ѳٵáõñáõ»ó ìñ³ó»³ÝÇ Ñ»ï£ Ø»Ýù ͳ÷³Ñ³ñ»óÇÝù£ ²Û¹ ñáå¿ÇÝ ²É»ùë³Ý¹ñ ʳïÇ뻳ÝÝ ¿É í»ñ ϳó³õ Çñ ³ÃáéÇó« ÿª §»ë ¿É©©©¦« µ³Ûó ËûëùÁ ÏÇë³ï Ùݳó© ì³Ñ³ÝÁ í»ñ Ãé³õ ï»ÕÇó ÿª §ºë ³ÛÉ»õë ³ÝÑݳñÇÝÁ ã»Ù ϳñáÕ ³Ý»É¦ »õ ¹áõñë ëɳó³õ ë»Ý»³ÏÇó©©©©
ʳïÇ뻳ÝÁ ß³ñáõݳϻó©
¬ ÀÝÏ»ñ ܳõ³ë³ñ¹»³ÝÁ ßÇï³Ï ÁÝÏ»ñ ¿« »ñµ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉáõÙ ¹ñáõ³Í ¿ñ Ç٠ûÏݳÍáõÃÇõÝÁ ù³Õ³ù³å»ïáõû³Ý ѳٳñ« ì³Ñ³ÝÁ »Ï³õ ÇÝÓ Ùûï »õ Û³Ûï³ñ³ñ»óª §»ë ù»½ ùáõ¿ åÇïÇ ãï³°Ù¦£ ÜÙ³Ý »ÉáÛÃÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿« ÇëÏ áõñÇßÝ»ñÁ ϳݫ áñ Ó»éùÇ ï³Ïáí »Ý ·áñÍáõÙ£
Ø»Ýù ʳïÇ뻳ÝÇÝ ¿É ͳ÷³Ñ³ñ»óÇÝù£
¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ÙÇ ÁÝï³ÝÇù ¿« áñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ Ï³ñáÕ »Ý ·ÅïáõÇÉ« ë³Ï³ÛÝ ·áñÍÇ »õ ·³Õ³÷³ñÇ å³ñ³·³ÛÇÝ Ýñ³Ýù Ùdzϳ٠·áñͳÏÇóÝ»ñ »Ý£

* * *

ÀݹѳÝáõñ ÄáÕáíÇ ÷³Ïáõ»Éáõó Û»ïáÛ« ջϳí³ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Ññ³õÇñ»É ¿ÇÝ éáõë ëáódzÉÇëï-Û»Õ³÷áË³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõû³Ý Éǹ¿ñ - ï»ë³µ³Ý ìÇÏïáñ â»éÝáíÇÝ Ëûë»Éáõ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõû³Ý ³Ýóáõ¹³ñÓÇ Ù³ëÇÝ£
ì© â»éÝáíÁ ÙÇç³Ñ³ë³Ï« ³éÇõÍÇ ·ÉËáí« ³É»Í³Í³Ý Ù³½»ñÁ Û»ï ë³Ýñ³Í« ϳñ× µ»Ë áõ Ùûñáõùáí« ÷áùñ ³ãù»ñáí ¥ßÇɳÝٳݤ Ù¿ÏÝ ¿ñ« ïå³õáñÇã ÿ° ³ñï³ùÇÝáí »õ ÿ° Çñ Ñé»ïáñ³Ï³Ý ÓÇñùáí£
Êûë»ó ïñáóÏÇ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ© È»ÝÇÝÇó Û»ïáÛ« îñáóÏÇÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ñ ÙÇõë µáÉáñ ջϳí³ñÝ»ñÇó ·ÉËáí µ³ñÓñ© Ù»Í å³Ûù³ñ ¿ñ ݳ˳ï»ëáõÙ È»ÝÇÝÇó Û»ïáÛ ¥»õ Çëϳå¿ë ¿É »Õ³õ« ٳݳõ³Ý¹ êï³ÉÇÝÁ Ñ³É³Í»ó »°õ îñáóÏÇÇÝ« »°õ ³å³ ÙÇõë ջϳí³ñÝ»ñÇݤ£
²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ï³ñ³·ñáõ³Í Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« ·áñͳͻó ³Ý·ÉÇ»ñ¿Ýª very dangerous ¥ß³ï íï³Ý·³õáñ¤ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ« µ³ó³ïñ»Éáí ·³ÕáõóÛݳóÙ³Ý íï³Ý·Áª Ù³Ûñ »ñÏñÇó Ïïñáõ³Í ÉÇÝ»Éáõ µ»ñáõÙáí »õ »½ñ³Ï³óñ»ó« áñ ³Û¹ ï³ñ³·Çñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ ÙÇ ûñ ÉáõÍáõÇÝ« í³Õ ÿ áõߣ
ì© â»éÝáíÇ ³Ûë ¹³ë³Ëûëáõû³Ý ³Ù÷á÷áõÙÁ ÉáÛë ï»ë³õ §Úáõë³µ»ñ¦áõÙ ¥Î³ÑÇñ¿¤« ³Ý·ÉÇ»ñ¿Ý í»ñݳ·ñáíª very dangerous£
лﳷ³Û ï³ëݳٻ³ÏÝ»ñáõÙ Çëϳå¿ë áñ« éáõë ï³ñ³·Çñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÉáõÍáõ»óÇÝ« ³ÝÛ³Ûï³ó³Ý£ ò³ñ³Ï³Ý èáõë³ëï³ÝáõÙ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ ÛÇëáõÝí»ó ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝù µáÉáñÝ ¿É ÉáõÍáõ»óÇÝ µ³óÇ »ñÏáõëÇóª µáÉß»õÇÏ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÇó »õ Щک ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÇó£ ´áÉß»õÇÏÝ»ñÝ ¿É ÏÁ ÉáõÍáõ¿ÇÝ« »Ã¿ Çß˳Ýáõû³Ý ïÇñ³ó³Í ãÉÇÝ¿ÇÝ£ ØÝ³óª ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ£
¸³ßݳÏóáõû³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ì© â»éÝáíÁ ë˳ÉõáõÙ ¿ñ© ݳ˪ µ³óÇ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý áõÝ¿ñ ѳÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ© ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ÑáÕ áõÝ¿ñ© ÉÇÝ»Éáí ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñÇ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ« ³Ù¿Ýáõñ»ù ¹³ßݳÏóáõÃÇõÝÝ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ Ñ³Û ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñÇ Ù¿ç£ î³ñ³·ñáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ ¹³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÙ ³õ»ÉÇ Ï³½¹áõñáõ»ó áõ ½³ñ·³ó³õ« Áݹ·ñÏ»Éáí ɳÛÝ ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñ »õ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáí ·³ÕáõÃÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÁ£
ì© â»éÝáíÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÇó ³ÛÅÙ ³Ýó»É ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý Ï¿ë ¹³ñ£ ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ áïùÇ ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý ù³é³ëáõÝ Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñáõÙ »õ Ó·ïáõÙ ¿ ïÇñ³Ý³É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ïáõû³Ý« ³ÝϳËáõû³Ýª Ùdzó»³É ÑáÕ»ñáí« áñáíÑ»ï»õ ê÷ÇõéùÁ ³å³·³Û ãáõÝÇ« Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á åÇïÇ ³åñÇ Çñ ѳÛñ»Ý³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ íñ³Û£

 


Andre Amourian

ԱՆԴՐէ ՏէՐ-ՕՀԱՆԵԱՆ

(Ա. ԱՄՈՒՐԵԱՆ) ՅՈՒՇ ԵՐԵԿՈՅ
ԹԵՀՐԱՆ 1982 ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ »õ г۳ëï³Ý« ÿ Ó»½ Ùáé³Ý³Ù« ÃáÕ áñ É»½áõë ùÇÙùÇë ÷³ÏãÇ£
ºë ³ñ¹¿Ý ѳñáõëï »Ù© Ç٠ѳñëïáõÃÇõÝÁ ÇÙ ·³Õ³÷³ñÝ« ÇÙ ·ñÇãÁ£
²© ²Øàôðº²Ü

ԱՆԴՐԷ ՏԷՐ-ՕՀԱՆԵԱՆ
(Ա. ԱՄՈՒՐԵԱՆ)

λÝë³·ñ³Ï³Ý ·Í»ñ

²Ý¹ñ¿ î¿ñ-úѳݻ³ÝÁ ÍÝáõ»É ¿ 1899 é ÝáÛ»Ùµ»ñ 14-ÇÝ« ³õñǽáõÙ£
êϽµÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝÝ ëï³ó»É ¿ Çñ ÍÝݹ³í³ÛñÇ §²ñ³Ù»³Ý¦ ¹åñáóáõÙ« ³å³ áõë³Ý»É ¿ ê© ¾çÙdzÍÝÇ §¶¿áñ·»³Ý¦ ×»Ù³ñ³ÝáõÙ£

Ö»Ù³ñ³ÝÇ ¹³ëÁÝóóÝ ³õ³ñïáõÙ ¿ 1917-ÇÝ« Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ - ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ËÇëï µ³Ëïáñáß ÙÇ ßñç³ÝáõÙ« »ñµ ÎáíÏ³ë»³Ý ×³Ï³ïÁ ·ïÝõáõÙ ¿ñ ﳷݳå³ÉÇ íÇ׳ÏáõÙ£ 1918-ÇÝ« »ñµ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ íï³Ý·áõ³Í ßñç³ÝÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ ѳٳñ ϳ½Ù³Ï»ñåõáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏñ³å³Ñ ·Ý¹»ñÁ« ²© î¿ñ - úѳݻ³ÝÝ ³ñӳݳ·ñõáõÙ ¿ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ï³Ù³õáñ³Ï³Ý í³ßïÇ Ù¿ç »õ Ù»ÏÝáõÙ ¿ γñÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ« ÝáÛÝ ï³ñáõ³Û سñï ³ÙëÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ݳѳÝçÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ²© î¿ñ - úѳݻ³ÝÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ê³ñÇÕ³ÙÇß« γñë« Ô³ñ³ùÇÉÇë¿« ³å³ ÂÇýÉÇë« áõñ ÙÝáõÙ ¿ ÙÇÝã»õ 1919 é£
1919 é ·³ñݳÝÁ ·³ÉÇë ¿ ³õñǽ »õ ÝáÛÝ ï³ñáõ³Û ê»åï»Ùµ»ñ ³ÙëÇó ÝáõÇñõáõÙ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½ÇÝ« áñå¿ë Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ ¹³ë³ïáõ£ 1919-1923-ÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙ ¿ §²Û·¦ »õ §²ñß³ÉáÛë¦ Ã»ñûñÇ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ϳ½Ù»ñÇÝ »õ Çñ ·áñÍûÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÝ ¿ µ»ñáõ٠Щ Ú© ¸³ßݳÏóáõû³Ý ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ ßñç³ÝÇ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ£
1923-ÇÝ Ù»ÏÝáõÙ ¿ â»ËáëÉáí³Ïdz »õ Ñ»ï»õáõÙ ¿ äñ³·³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ éáõë³Ï³Ý µ³ÅÝÇ Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý ×ÇõÕÇ ¹³ëÁÝóóùÇÝ£ ºñÏáõ ï³ñÇ Û»ïáÛ« 1925-ÇÝ« Ù»ÏÝáõÙ ¿ ö³ñǽ« áõñ Ñ»ï»õáõÙ ¿ êáñµáÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ù³Õ³ù³ïÝï»ëáõû³Ý ¹³ëÁÝóóùÇÝ£ 1925-28-ÇÝ ³ß˳ï³ÏóáõÙ ¿ Щ Ú© ¸³ßݳÏóáõû³Ý ûñ·³Ý §¸ñû߳Ϧ-ÇÝ »õ §Ú³é³ç¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ£ ÜáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóáõÙ ÉÇÝáõÙ ¿ ٻͳÝáõÝ ·ñáÕ ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñÁ »õ Ùï»ñÇ٠ϳå»ñ ¿ ѳëï³ïáõÙ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ö³ñǽáõÙ ·ïÝáõáÕ µ³½Ù³ÃÇõ Ùï³õáñ³Ï³Ý ¹¿Ùù»ñÇ »õ ³½·³ÛÇÝ áõ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ³Ï³Ý³õáñ ·áñÍÇãÝ»ñÇ« Ù³ëݳõáñ³å¿ë ²© ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ »õ ê© ìñ³ó»³ÝÇ Ñ»ï« Û³ÝÓÝ ³éÝ»Éáí ³é³çÇÝÇ §ÆÙ ·ÇñùÁ¦ »ñÏÇ »õ »ñÏñáñ¹Ç §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ¦ ëïáõ³ñ³Í³õ³É ѳïáñÇ ëñµ³·ñáõû³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ£ ÜáÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Çñ ·áñÍûÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÝ ¿ µ»ñáõÙ ýñ³Ýë³Ñ³Û ·³ÕáõÃáõÙ ëÏëáõ³Í ³½·³ÛÇÝ« Ùß³ÏáõóÛÇÝ áõ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ« ëï³ÝÓÝ»Éáí å³ï³ë˳ݳïáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ£
1928 é ÚáõÝÇëÇÝ ØáëÏáõ³ÛÇ íñ³Ûáí Ù»ÏÝáõÙ ¿ ºñ»õ³Ýª ³õñǽ ³ÝóÝ»Éáõ ѳٳñ£ ê³Ï³ÛÝ« ׳ٵáñ¹áõû³Ý ÁÝóóùÇÝ Ó»ñµ³Ï³Éáõ»Éáí« »ÝóñÏõáõÙ ¿ µ³Ýï³ñÏáõû³Ý£ ºñÏáõ ï³ñÇ Û»ïáÛ« 1930 é ÚáõÝÇë 21-ÇÝ« ³½³ïáõ»Éáí µ³Ýï³ñÏáõÃÇõÝÇó« ·³ÉÇë ¿ ³õñǽ£
1931-ÇÝ Ññ³õÇñõáõÙ ¿ áõëáõóã³Ï³Ý å³ßïûÝǪ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Â»Ù³Ï³Ý - λÝïñáÝ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ« »õ Ùdzųٳݳϫ Çñ µáÉáñ³Ýáõ¿ñ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÝ ¿ µ»ñáõ٠³õñÇ½Ç ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõóÛÇÝ »õ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ£ 1932-35-ÇÝ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ ݳ˳·³ÑáõÃÇõÝÁ ³õñÇ½Ç ÎáõÉïáõñ³Ï³Ý ØÇáõû³Ý« áñÁ ϳñ»õáñ ¹»ñ áõÝ¿ñ ï»ÕÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñáõÙ£
гÛáó ¹åñáóÝ»ñÇ ÷³ÏÙ³Ý Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ« áñ ϳï³ñáõ»ó 軽³ ʳÝÇ Ï³ñ·³¹ñáõû³Ùµ« ²Ý¹ñ¿ î¿ñ - úѳݻ³ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù Ó»ñµ³Ï³Éáõ»ó »õ ù³ÝÇ ³Ùëáí µ³Ýï³ñÏáõ³Í Ùݳó£
¸åñáóÝ»ñÇ ÷³ÏáõÙÇó Û»ïáÛ ²Ý¹ñ¿Ý« áñ ã¿ñ ϳñáÕ ³Ýï³ñµ»ñ Ùݳɫ Ó»éݳñÏ»ó ѳۻñ¿ÝÇ ·³ÕïÝÇ ¹³ë³õ³Ý¹áõû³Ý »õ ÝáÛÝ ÁÝóóùáõ٠ϳ½Ù»ó ѳۻñ¿ÝÇ Ýáñ §²Ûµµ»Ý³ñ³Ý¦ »õ ·³ÕïÝÇ Ï»ñåáí ïå³·ñ»ó ³ÛÝ« »õ óñ»ó ·³õ³éÝ»ñáõÙ£

1936-ÇÝ ²Ý¹ñ¿ î¿ñ - úѳݻ³ÝÁ Ññ³õÇñõáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ïó»Éáõ §²ÉÇù¦-Ç ËÙµ³·ñáõû³Ý »õ Ù¿Ï ï³ñÇ Û»ïáÛ« 1937-ÇÝ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ ÝáÛÝ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£ 1942 é ê»åï»Ùµ»ñÇÝ« ´© ²ß˳ñѳٳñïÇ ÁÝóóùÇÝ« Çñ ϳÙùÇó ³ÝÏ³Ë å³ï׳éÝ»ñáí« Ññ³Å³ñõáõÙ ¿ ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÇó »õ ÝáõÇñõáõÙ ·ñ³Ï³Ý áõ Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý£ γ½ÙáõÙ »õ ÉáÛë ¿ ÁÝͳÛáõÙ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ Ó»éݳñÏÝ»ñ« ÇÝãå¿ë »õ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ §Üáñ - ²ÕµÇõñ¦ Ù³Ýϳ-å³ï³Ý»Ï³Ý ÁÝûñó³Ýáõû³Ý ·ñùáÛÏÝ»ñÇ ß³ñùÁª ·áñͳÏóáõû³Ùµ µ³Ý³ëï»ÕÍ àëï³ÝÇÏÇ£
1943 ÃáõÇ ³ßÝ³Ý Â»Ññ³ÝÇ ÏáÝý»ñ³ÝëÇ Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ« ¬ áñÁ åÇïÇ ·áõÙ³ñáõ¿ñ ÝáÛÝ ï³ñáõ³Û ÜáÛ»Ùµ»ñ ³ÙëáõÙ âÁñãÇÉÇ« êï³ÉÇÝÇ »õ èáõ½õ»ÉÃÇ Ù³ëݳÏóáõû³Ùµ« ¬ ²Ý¹ñ¿ î¿ñ - úѳݻ³ÝÁ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ¹»ëå³Ý³ï³Ý å³Ñ³Ýçáí Ó»ñµ³Ï³Éáõ»ó »Ññ³ÝÇ áëïÇϳÝáõû³Ý ÙÇçáóáí« ÙÇ ³ÝÑÇÙÝ ³Ùµ³ëï³Ýáõû³Ùµ« Áëï áñÇ Ý³ êï³ÉÇÝÇ ï»éáñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå³Í åÇïÇ ÉÇÝ¿ñ£ ºñµ Æñ³ÝÇ í³ñã³å»ï ¿ ¹³éÝáõ٠곿¹Á« ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõû³Ý ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ ÙÇ Ý³Ù³Ïáí ²Ý¹ñ¿Ç Û³ÝÓÝáõÙÝ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Çß˳Ýáõû³Ý£ êáÛÝ å³Ñ³ÝçÁ ÑÇÙݳõáñáõ³Í ¿ñ Ýñ³Ýáí« áñ ǵñ ÿ ²Ý¹ñ¿ î¿ñ - úѳݻ³ÝÁ ¹ñ³Ù ¿ í׳ñ»É ²Å¹³ñ ³ÝáõÝáí ÙÇ ³ÝÓݳõáñáõû³Ý« Û³ÝÓݳñ³ñ»Éáí Ýñ³Ý êï³ÉÇÝÇ ëå³Ýáõû³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£ лﳽûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ѻﳷ³ÛÇÝ å³ñ½áõÙ »Ý« áñ ³Û¹ ²Å¹³ñ Ïáã»ó»³ÉÁ Ýß³Í Ãáõ³Ï³ÝÇÝ º·ÇåïáëÇ µ³ÝïáõÙ ¿ ·ïÝáõ³Í »Õ»É£ ²Ý¹ñ¿Ý ßáõñç 20 ³ÙÇë µ³Ýï³ñÏáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ ³½³ï ¿ ³ñÓ³ÏõáõÙ£

´³ÝïÇó ³½³ïáõ»Éáõó Û»ïáÛ ²Ý¹ñ¿ î¿ñ - úѳݻ³ÝÁ í»ñëïÇÝ Ó»éݳÙáõË ¿ ÉÇÝáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ »õ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ §²Ûµµ»Ý³ñ³Ý¦-ÇÝ Û³çáñ¹áÕ Ð³Ûáó É»½áõÇ ¹³ë³·ñù»ñ£

1949-ÇÝ ËÙµ³·ñáõÙ »õ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ §²ñÙ»ÝáõÑǦ ³Ùë³·ÇñÁ« »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÝ ¿ µ»ñáõ٠»Ññ³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ - ѳÝñ³ÛÇÝ »õ ÏñÃ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ£ 1950-52-ÇÝ ÉÇÝáõÙ ¿ §²ñ³ñ³ï¦ Øß³ÏáõóÛÇÝ ØÇáõû³Ý ݳ˳·³Ñ »õ Ù¿Ï ï³ñÇ å³ßïûݳí³ñáõÙ ¿ §¸³õû³Ý øáõ߻ߦ ¹åñáóáõ٠ǵñ»õ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ ¹³ë³ïáõ£
1953-ÇÝ Ññ³õÇñõáõÙ ¿ Ødzó»³É ܳѳݷݻñª áñå¿ë Щ Ú© ¸© γÉÇýáñÝdzÛÇ ßñç³ÝÇ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍÇã »õ ËÙµ³·Çñ §²ëå³ñ¿½¦ ûñÃÇ£ ØÇÝã»õ 1969 ÃÇõÁ ¥Ù¿Ï ï³ñáõ³Û ÁݹÙÇçáõÙáí¤ í³ñáõÙ ¿ ³Û¹ å³ßïûÝÁ« Û³Ûï µ»ñ»Éáí ³Ù¿Ý ·Ý³Ñ³ïáõû³Ý ³ñųÝÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ£ ²Û¹ 16 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ Çñ ·áñÍûÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÝ ¿ µ»ñáõ٠γÉÇýáñÝdzÛÇ ßñç³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ« Ùß³ÏáõóÛÇÝ »õ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ« Ù³ëݳõáñ³å¿ë ½³ñÏ ï³Éáí §²ëå³ñ¿½¦-Ç µ³ñ·³õ³×Ù³Ý »õ ë³ï³ñáõÙ ¿ ÝáÛÝ Ã»ñÃÇ Ýáñ Ï»ÝïñáÝÇ ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý ·áñÍÇÝ£ Æñ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ µ»ñáõ٠ݳ»õ ³ÛÉ Ó»éݳñÏáõû³Ýó üñ»½ÝáÛÇ Ð³Û Ì»ñ³ÝáóÇ« Èáë ²Ýç»ÉáëÇ §ü»ñ³Ñ»³Ý¦ ¹åñáóÇ »õ ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ÑÇÙݳ¹ñáõ³Í ³ÏáõٵݻñÇ áõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý ·áñÍÇÝ« ÐúØ-Ç µáÉáñ Ó»éݳñÏÝ»ñÇÝ »õ µ³ñ»ñ³ñáõÑÇ ïÇÏ© êûýdz Ú³Ïáµ»³ÝÇ ÝáõÇñ³ïáõáõû³Ùµ üñ»½ÝáÛáõÙ« ²Ã¿ÝùáõÙ »õ ´¿ÛñáõÃáõÙ ÑÇÙݳ¹ñáõ³Í ѳëï³ïáõû³Ýó ϳéáõóÙ³Ý áõ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÇÝ« ÇÝãå¿ë »õ Ûû·áõï ²ÝÃÇÉdzëÇ « ì»Ý»ïÇÏÇ »õ ìÇ»ÝݳÛÇ ØËÇóñ»³Ý Ødzµ³Ýáõû³Ýó γÉÇýáñÝdzÛáõ٠ϳï³ñáõ³Í ѳݷ³Ý³Ïáõû³Ýó£

1965-66-ÇÝ ¹³ë³ËûëáõÙ ¿ ´ÁñÏÉÇÇ ¥Î³ÉÇýáñÝdz¤ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ³ÙµÇáÝáõÙ »õ ûï³ñ³½·Ç áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½ÙáõÙ Û³ïáõÏ Ó»éݳñϪ ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ýáí£

1969-ÇÝ áõëáõÙݳëÇñáõÙ ¿ γÉÇýáñÝdzÛÇ §ÐáõíÁñ ÇÝëïÇïáõßÁݦ-áõÙ ·ïÝáõáÕ ó³ñ³Ï³Ý §úËñ³Ý³¦-ÛÇ Ñëϳ۳ͳõ³É ³ñËÇõÁ »õ ³Ù÷á÷áõÙ áõ óñ·Ù³ÝáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ³éÝãáõáÕ ÝÇõûñÁ ¥ßáõñç 1100 ¿ç¤« áñáÝù óÝϳ·ÇÝ ³ÕµÇõñÝ»ñ »Ý Ù»ñ Ýáñ³·áÛÝ ßñç³ÝÇ å³ïÙáõû³Ý ѳٳñ£

1970-ÇÝ í»ñ³¹³éݳÉáí Æñ³Ý« ÝáõÇñõáõÙ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý£

1973-ÇÝ Ù»ÏÝáõÙ ¿ ´áëïáÝ »õ Щ Ú© ¸© ³ñËÇõÝ áõëáõÙݳëÇñ»Éáíª ù³ÕáõÙ »õ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¿ Æñ³ÝÇ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë º÷ñ»ÙÇ Ï»³ÝùÇÝ áõ ·áñÍáõÝ¿áõû³ÝÝ ³éÁÝãáõáÕ å³ïÙ³ñÅ¿ù ÝÇõûñ« áñáÝù ³ÙµáÕç³óÝáõÙ ¿ »ñ»ù ѳïáñÇ Ù¿ç£

1972-ÇÝ ÁÝïñõáõÙ ¿ Æñ³Ý³Ñ³Û ¶ñáÕÝ»ñÇ ØÇáõû³Ý ݳ˳·³Ñ« ÇëÏ 1974 é ÚáõÝÇëÇÝ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ §²ÉÇù¦-Ç ËÙµ³·ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹³ë³Ëûë»Éáí »Ññ³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ³ÙµÇáÝáõÙ£

²Ûë »é»³Ï å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ í³ñ»É ³Ù»Ý³ÛÝ ÝáõÇñáõÙáí áõ ½áѳµ»ñáõû³Ý á·áí« Û³ÝáõÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ Ç¹¿³ÉÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý »õ Ñ³Û ·Çñ áõ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý µ³ñ·³õ³×ٳݣ

²Ý¹ñ¿ î¿ñ - úѳݻ³ÝÇÝ Û³çáÕáõ»ó 1978-Ç ³ßݳÝÁ áñå¿ë ½µûë³ßñçÇÏ Ð³Û³ëï³Ý Ù»ÏÝ»É »õ ï»ëÝ»É Çñ ëÇñ»ó»³É ѳÛñ»ÝÇùÁ£

1976 ÃáõÇ Ø³ÛÇëÇ 23-ÇÝ Æñ³Ý³Ñ³Û ¶ñáÕÝ»ñÇ ØÇáõû³Ý ݳ˳ӻéÝáõû³Ùµ Ýßáõ»ó Ýñ³ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý 55 ³Ù»³Û Ûᵻɻ³ÝÁ« Ñáí³Ý³õáñáõû³Ùµ »ÙÇë ²é³çÝáñ¹ î© ²ñï³Ï ê© ²ñù© سÝáõÏ»³ÝÇ »õ Ù³ëݳÏóáõû³Ùµ »Ññ³ÝáõÙ ·áñÍáÕ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ Û³ñ³Ýáõ³Ýáõû³Ýó Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ£

²Ý¹ñ¿ î¿ñ - úѳݻ³ÝÁ Æñ³Ý³Ñ³Û µ³ó³éÇÏ ¹¿Ùù»ñÇó ¿ñ£ ܳ Çñ Ï»³ÝùÁ ³ÙµáÕçáõû³Ùµ ÝáõÇñ³µ»ñ»ó Çñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇÝ áõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ£ ܳ ѳٳñ»³Û ÿ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï»³Ýù ãáõÝ»ó³õ »õ Ù»Í í³ëï³Ï ÃáÕ»ó ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇÝ£

Ú³ñ·³Ýù Ýñ³ ÛÇß³ï³ÏÇÝ£

Հ. Մ. «ԱՐԱՐԱՏ» ԿԱՁՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՍՐԱՀ
ԹԵՀՐԱՆ 1982 Թ.